NORMA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR din 1 februarie 2007 (*actualizată*)privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din conţinutul sau de pe suprafaţa produselor alimentare de origine animală(actualizată până la data de 15 septembrie 2008*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 15 septembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 161 din 9 august 2007; ORDINUL nr. 207 din 21 decembrie 2007; ORDINUL nr. 61 din 27 iunie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se aplică produselor alimentare de origine animală menţionate în anexa nr. 1, produselor obţinute din acestea după deshidratare sau procesare şi produselor alimentare compuse în care acestea sunt incluse, în cazul în care acestea conţin reziduuri de pesticide. (2) Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se aplică fără să aducă atingere: a) Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 120/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 2002/32/CE; şi b) Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Comisiei 91/321/CEE şi Directiva Comisiei 96/5/CE, în ceea ce priveşte formule pentru sugari şi formule de urmat şi în ceea ce priveşte alimentele pe bază de cereale procesate şi alimentele pentru sugari şi copii mici. Până la stabilirea limitelor maxime în conformitate cu art. 13 şi 22 din normele precizate mai sus, pentru produsele respective se aplică prevederile art. 6 alin. (1), (3), (4) şi (5) din prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. (3) Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se aplică, de asemenea, produselor menţionate la alin. (1) destinate exportului către ţări terţe. (4) Prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se aplică produselor menţionate la alin. (1), dacă acestea nu sunt destinate fabricării produselor, altele decât produsele alimentare sau hrana pentru animale.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, următorii termeni se definesc astfel: a) reziduuri de pesticide - urmele remanente de pesticide şi ale metaboliţilor acestora, precum şi derivaţii chimici rezultaţi din descompunerea acestora, aflate din conţinutul sau pe suprafaţa produselor menţionate la art. 1; b) punere în circulaţie - orice predare, cu plată sau fără plată, a produselor menţionate la art. 1.  +  Articolul 3 (1) Punerea în circulaţie a produselor menţionate la art. 1, care prezintă pericol pentru sănătatea umană ca urmare a conţinutului de reziduuri de pesticide, este interzisă. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate permite punerea în circulaţie pe teritoriul României a produselor menţionate la art. 1, dacă acestea conţin reziduuri de pesticide, dar conţinutul în reziduuri nu depăşeşte limitele maxime menţionate în anexa nr. 2.  +  Articolul 4 (1) Produsele menţionate la art. 1 nu trebuie să conţină, în momentul în care acestea sunt puse în circulaţie, niveluri de reziduuri de pesticide mai mari decât limitele maxime stabilite în anexa nr. 2. (2) În cazul produselor deshidratate şi procesate pentru care nu sunt stabilite explicit limitele maxime, nivelul maxim de reziduuri aplicabil este cel stabilit în anexa nr. 2, luându-se în considerare creşterea concentraţiei produsă de procesul de deshidratare sau de diluarea din timpul procesării. Se poate stabili un factor de corecţie de determinare a concentraţiei şi/sau a diluţiei reale determinate pentru anumite produse uscate ori procesate, în conformitate cu procedura comunitară. (3) În cazul produselor alimentare compuse ce conţin un amestec de ingrediente pentru care nu sunt stabilite limite maxime de reziduuri, limitele maxime de reziduuri aplicate nu trebuie să depăşească nivelurile stabilite în anexa nr. 2, ţinându-se cont de concentraţiile relative ale ingredienţilor din amestec conform alin. (2). (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate, prin prelevarea de probe pentru control, să se asigure de conformitatea cu limitele maxime la care se referă alin. (1). Trebuie să fie realizate inspecţiile şi monitorizarea necesare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, precum şi cu orice alte prevederi legale privind monitorizarea reziduurilor în produsele alimentare de origine animală.  +  Articolul 5Atunci când pentru un produs ce aparţine unui grup menţionat în anexa nr. 1 s-a stabilit de către Comisia Europeană o aplicare provizorie în Comunitatea Europeană a unei limite maxime de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, acel nivel este indicat în anexa nr. 2 însoţit de o referinţă la acea procedură.  +  Articolul 6 (1) În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, statul membru de origine este definit ca statul membru pe al cărui teritoriu un produs menţionat la art. 1 alin. (1) este produs şi comercializat legal sau pus în circulaţie liberă, iar statul membru de destinaţie este statul membru în al cărui teritoriu un asfel de produs este introdus şi pus în circulaţie pentru diverse operaţiuni, altele decât tranzitul către alt stat membru sau ţară terţă. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabileşte limitele maxime de reziduuri, permanent sau temporar, pentru produse menţionate la art. 1 alin. (1), aduse pe teritoriul României dintr-un stat membru de origine, luând în considerare buna practică agricolă din statul membru de origine şi fără a aduce atingere condiţiilor necesare pentru a proteja sănătatea consumatorilor, în cazul în care nu s-au stabilit limite maxime de reziduuri pentru aceste produse în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) sau art. 5. (3) Atunci când: a) nu s-a stabilit limita maximă de reziduuri pentru un produs menţionat la art. 1 alin. (1), în conformitate cu art. 4 alin. (1) sau art. 5; şi b) acel produs care respectă limitele maxime de reziduuri aplicate de statul membru de origine a fost supus în România, ca stat de destinaţie, unor măsuri cu scopul de a interzice sau restricţiona punerea sa în circulaţie, pentru că produsul conţine limite de reziduuri de pesticide mai mari decât nivelul maxim de reziduuri acceptat în România;şi c) România este stat de destinaţie şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a introdus noi limite maxime pentru reziduuri, fie a modificat limitele stabilite de legislaţia naţională, fie a efectuat schimbări în controalele sale, care sunt disproporţionate şi/sau discriminatorii comparativ cu cele pentru producţia internă, sau limita maximă de reziduuri aplicată în România diferă substanţial de nivelurile corespunzătoare stabilite de alt stat membru de destinaţie, reprezentând un nivel disproporţionat de protecţie aplicat în România pentru pesticidele ce poartă un risc similar ori pentru produsele alimentare sau produsele agricole similare,trebuie să se aplice următoarele prevederi excepţionale:1. Atunci când România este stat membru de destinaţie, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să comunice măsurile adoptate celuilalt stat membru în cauză şi Comisiei Europene în decurs de 20 de zile de la aplicarea acestora. Notificarea trebuie să furnizeze motivele pentru aceste măsuri.2. Pe baza notificării menţionate la pct. 1, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi autoritatea competentă a statului membru în cauză trebuie să se informeze reciproc, fără întârziere, pentru a înlătura efectul prohibitiv şi restrictiv al măsurilor adoptate, prin intermediul măsurilor convenite între ele; Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi autoritatea competentă a statului membru în cauză trebuie să îşi trimită reciproc, spre analiză, toate informaţiile necesare. În decursul unei perioade de 3 luni de la notificarea menţionată la pct. 1, acestea trebuie să informeze Comisia Europeană despre rezultatul acestor informări şi în special despre măsurile pe care acestea intenţionează să le aplice, dacă acestea există, incluzând limita maximă de reziduuri pe care acestea au convenit-o. Dacă România este stat membru de origine, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze celelalte state membre ale Uniunii Europene despre rezultatul unor astfel de contacte. (4) Oricare dintre măsurile stabilite la alin. (2) sau (3) trebuie să fie luate de un stat membru, luând în considerare obligaţiile acestuia în baza art. 30-36 din Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene. (5) Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 98/34/CE, nu trebuie să se aplice măsurilor adoptate şi notificate de statele membre în conformitate cu alin. (3) al prezentului articol.  +  Articolul 7În cazul produselor menţionate în anexa nr. 1, care se încadrează la poziţia 0401 din Tariful vamal comun al Uniunii Europene, prelevarea de probe de control prevăzută trebuie să se realizeze la ferma de lapte sau, dacă nu sunt livrate la o fermă de lapte, la punctul de furnizare către consumator. Cu toate acestea, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate dispune prelevarea de probe de control în momentul în care aceste produse sunt puse pentru prima oară în circulaţie.  +  Articolul 8Înainte de data de 1 august a fiecărui an, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să înainteze Comisiei Europene un raport cu privire la rezultatele controalelor oficiale, monitorizarea efectuată şi măsurile luate în anul anterior, în conformitate cu art. 4 sau, după caz, cu art. 5.  +  Articolul 9 (1) Metodele de prelevare a probelor şi de analiză de laborator necesare pentru realizarea controalelor, monitorizării şi a altor măsuri prevăzute la art. 4 şi, atunci când este cazul, la art. 5 trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitară. Existenţa metodelor comunitare de analiză utilizate în caz de litigiu nu trebuie să împiedice utilizarea în România a altor metode ştiinţifice valabile, capabile să obţină rezultate comparabile. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze celelalte state membre şi Comisia Europeană despre utilizarea altor metode în conformitate cu alin. (1). (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică fără a aduce atingere măsurilor comunitare de control şi inspecţie veterinară pentru verificarea reziduurilor de pesticide în produsele menţionate la art. 1, în special celor adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004, cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 care stabileşte reguli specifice de igienă pentru alimente de origine animală, cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004 care stabileşte reguli specifice pentru organizarea controalelor oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman şi conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 231/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte reguli de sănătate animală pentru importul în şi tranzitul prin Comunitatea Europeană al unor ungulate vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 1 noiembrie 2006, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 2004/68/CE.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care limita maximă fixată în anexa nr. 2 pune în pericol sănătatea oamenilor şi/sau sănătatea animalelor, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate institui măsuri pentru reducerea temporară a limitei maxime admise pe teritoriul României. (2) În acest caz, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor notifică imediat statelor membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene măsurile luate, anexând o declaraţie ce cuprinde motivele acestora. Măsurile pot fi menţinute până când Comisia Europeană sau Consiliul ia o decizie conform procedurii comunitare.  +  Articolul 11Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.  +  Anexa 1-------la norma sanitară veterinară----------------------------şi pentru siguranţa alimentelor-------------------------------┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Cod NC │ Descriere │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0201 │Carne de bovine proaspata sau refrigerata │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0202 │Carne de bovine congelata │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0203 │Carne de suine proaspata, refrigerata sau congelata │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0204 │Carne de ovine sau caprine proaspata, refrigerata sau congelata │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│0205.00.00│Carne de cal, magar şi catar proaspata, refrigerata sau congelata │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0206 │Organe comestibile de bovine, suine, ovine sau caprine, cal, ││ │magar, catar şi asin proaspete, refrigerate sau congelate │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0207 │Carne şi organe comestibile de pasăre de la rubrica nr. 0105 ││ │(păsări de curte din specia Gallus domesticus, raţe, gâşte, ││ │curcani, bibilici), proaspete, refrigerate sau congelate │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ex. 0208 │Altă carne sau organe comestibile de porumbei domestici, iepuri de││ │casă şi vânat, proaspete, refrigerate sau congelate │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0209.00 │Slănină fără carne macră şi grăsime de pasăre, netopită, ││ │proaspătă, refrigerata, congelată, sărată prin saramurare, ││ │uscată sau afumată │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0210 │Carne şi organe comestibile sărate prin saramurare, uscate sau ││ │afumate; făinuri comestibile şi prafuri din carne şi organe │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0401 │Lapte şi smântână, proaspete, neconcentrate şi neconţinând zahăr ││ │sau alţi îndulcitori adăugaţi │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0402 │Lapte şi smântână, concentrate sau conţinând zahăr ori alţi ││ │îndulcitori adăugaţi │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0405.00 │Unt sau alte grăsimi şi uleiuri derivate din lapte │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0406 │Brânză şi caş │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0407.00 │Ouă în coajă, proaspete, conservate sau preparate termic │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 0408 │Ouă fără coajă şi gălbenuş de ou, proaspete, deshidratate, ││ │preparate termic în abur sau prin fierbere în apă, turnate în ││ │forme, congelate sau conservate pe altă cale, îndulcite sau nu ││ │prin adăugare de zahăr ori alte materii îndulcitoare │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1601.00 │Cârnaţi şi alte produse asemănătoare din carne, organe sau sânge, ││ │preparate alimentare bazate pe aceste produse │├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1602 │Organe sau sânge, conservate sau altfel preparate │└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2-------la norma sanitară veterinară----------------------------şi pentru siguranţa alimentelor-------------------------------  +  Partea A*Font 9*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                  Limite maxime în mg/kg (ppm)                                    ──────────────────────────────────────────────────────                                                            Pentru lapte                                                            de vacă crud                                         Din grăsimea şi lapte de Pentru oua                                         conţinută vacă integral, proaspete                                         în carne, prevăzute în în coaja,                                         preparate din anexa nr. 1 oua de                                         carne, organe la poziţia pasare şi                                         comestibile şi NC 0401, gălbenuş deReziduuri de pesticide grăsimi animale, pentru alte ou, prevăzute                                         prevăzute în alimente în anexa nr. 1                                         anexa nr. 1 prevăzute la la poziţia NC:                                         la poziţia NC: poziţia NC: 0407.00 şi                                         0201; 0202; 0401, 0402, 0408(^3), (^4)                                         0203; 0204; 0405.00 şi                                         0205.00.00; 0406 în                                         0206; 0207; conformitate                                       ex. 0208; 0209.00; cu (^2), (^4)                                         0210; 1601.00 şi                                         1602(^1), (^4)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ALDRIN ─┐             > singuri sau combinaţi, 0,2 0,006 0,02 2. DIELDRIN │ exprimaţi ca dieldrin     (HEOD) ─┘ (HEOD)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. CLORDAN (sumă de izomeri cis şi trans 0,05 0,002 0,005   şi oxiclordan, exprimată ca şi clordan)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. DDT: sumă de p.p'-DDT, o.p'-DDT.p.p'- 1 0,04 0,05    DDE şi p,p'-TDE (DDD) exprimată ca DDT────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. ENDRIN 0,05 0,0008 0,005────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. HEPTACLOR - sumă de heptaclor şi 0,2 0,004 0,02    heptaclor-epoxid exprimată ca heptaclor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. HEXACLORBENZEN (HCB) 0,2 0,01 0,02────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. HEXACLORCICLOHEXAN (HCH):──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    8.1. izomer alfa 0,2 0,004 0,02──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    8.2. izomer beta 0,1 0,003 0,01──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    8.3. izomer gama (Lindan) 2,0 0,008 0,1                                              ex. 0204                                            carne de oaie                                                 1,0                                          pentru alte produse────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. CLORPIRIFOS 0,05* 0,01* 0,01*                                              ex. 0207                                          carne de pasăre──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. CLORPIRIFOS-METIL 0,05* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 0,05* 0,02 0,05*11. CIPERMETRIN, incluzând şi alte ex. 0207amestecuri ale izomerilor constituenţi carne de pasăre(sumă de izomeri) 0,2                                         pentru alte produse──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 0,05* 0,05*12. DELTAMETRIN ex. 0207                                           carne de pasăre──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12' Deltametrin ficat şi rinichi(cisdeltametrin) 0,03*, carne de pa- 0,05 0,05*(^d) săre şi produse din                                       pasăre 0,1, altele 0,5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. FENVALERAT ŞI ESFENVALERAT    13.1 sumă de izomeri RR şi SS:         0207 carne de pasăre 0,02* 0,02* 0,02*         alte produse         0207 carne de pasăre         alte produse                                            0,2    13.2. sumă de izomeri RR şi SR: 0,02* 0,02* 0,02*         0207 carne de pasăre         alte produse 0,05         0207 carne de pasăre         alte produse                                            0,5──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. PERMETRIN (suma de izomeri) 0,5 0,05 0,05──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. CIFLUTRIN, incluzând şi alte 0,05 0,02* 0,02*    (amestecuri ale izomerilor    constituenţi (sumă de izomeri)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. LAMBDA-CIHALOTRIN, incluzând şi 0,5 0,05 0,02*  alte amestecuri ale izomerilor (excepţie 0207  constituenţi (sumă de izomeri) carne de pasăre)                                            0,02*                                         pentru 0207                                       carne de pasăre──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. METIDATION 0,02* 0,02* 0,02*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. PIRIMIPHOS-METIL 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. ENDOSULFAN 0,1 0,004 0,1*   Reziduu: sumă de alfa şi beta  endosulfan şi endosulfan sulfat,  exprimată ca endosulfan──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20. FENTIN 0,05* 0,05* 0,05*   Reziduu: fentin exprimat sub formă de trifineltin cation──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21. FENBUTATIN OXID 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. TRIAZOFOS 0,02* 0,02* 0,02*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22'. TRIAZOFOS (^y) 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23. DIAZINON (^a) carne de porc 0,01* (^a)                                        şi pasăre──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24. DISULFOTON 0,02* 0,02 0,02*  Reziduu: sumă de disulfoton şi sulfonă de disulfoton, exprimată ca disulfoton)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25. DICOFOL 0,5 0,02 0,05*  Reziduu: sumă de izomeri carne de bovine, p, p' şi o,p' ovine şi caprine                                            0,1                                        carne de pasăre                                            0,05*                                         alte produse──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26. ARAMITE 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27. CLORFENSON 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28. CLOROXURON 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29. CLORBENZID 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30. METOXICLOR 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31. 1,1-DICLORO-2,2-BIS(4-ETIL-FENIL-) 0,01* 0,01* 0,01*    ETAN──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32. BARBAN 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33. CLORBENZILAT 0,1* 0,1* 0,1*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34. AZINFOS-ETIL 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34'. AZINFOS-ETIL (^y) 0.01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35. PIRAZOFOS 0,02* 0,02* 0,1*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36. TECNAZEN 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37. LINDAN carne de pasăre 0,7(^5) 0,001(^6) 0,1(^5)                                    Alte produse 0,02*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38. QUINTOZEN 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────39. PARATION 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────40. ABAMECTIN (suma de avermectin 0,02 ficat de vită 0,005* 0,01* B1a, avermectin B1b şi izomer (vezi Regulamentul delta-8,9 de avermectin B1a) (CE) nr. 3425/1993                                     0,01* alte produse──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41. BIFENTRIN 0,1 grăsime de vită 0,01* 0,01*                                    0,05* alte produse──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42. BITERTANOL 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43. BROMOPRILAT 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────44. FLUCITRINAT (sumă de izomeri, 0,05* 0,05* 0,05*  exprimată ca fluctrinat)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45. METACRIFOS 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46. PENCONAZOL 0,05* 0,01* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47. PROCLORAZ (sumă de procloraz 0,2 grăsime de bovine 0,02* 0,1*  şi metaboliţii acestuia ce 2,0 ficat de bovine  conţin componentă de 2,4,6- 0,5 rinichi de bovine  triclorofenol, exprimată ca 0,1* alte produse  procloraz)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────48. PROFENOFOS 0,05* 0,01* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────49. RESMETRIN, incluzând alte 0,1* 0,1* 0,1*  amestecuri de izomeri  constituenţi (sumă de izomeri)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────50. TRIDEMORF 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────51. TRIADIMENOL ŞI TRIADIMEFON 0,1* 0,1* 0,1* (suma de triadimenol şi triadimefon)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────52. CICLANILIDĂ 0,01* (p) 0,01* (p) 0,01*(p)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────53. PENDIMETALIN 0,05* (q) 0,05* (q) 0,05*(q)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────54. NITROFEN 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────55. Suma de compuşi de mercur 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────56. CAMFECLOR-sumă din trei compuşi 0,05** cu excepţia 0,01*  indicatori Parlar cărnii de pasăre  Nr. 26, 50 şi 62**──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────57. 1,2-DICLORETAN 0,1* 0,1* 0,1*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────58. BINAPACRIL 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────59. ETILEN OXID - sumă de etilen 0,02* 0,02* 0,02*  oxid şi 2 - cloretanol exprimat  ca etilen oxid)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────60. CAPTAFOL 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────61. PICOXISTROBIN 0,05***(^b) 0,02***(^b) 0,05***(^b)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────62. BROMOXINIL inclusiv esterii carne 0,05 (^c) 0,01****(^c)  acestuia, exprimaţi ca bromoxinil organe 0,20 (^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────63. CLORPROFAM şi acid 4'- carne 0,05**** (^c)  hidroxiclorprofam - O - sulfonic ficat 0,05**** (^c) 0,2 (^c)  (4 -HSA), exprimaţi ca şi rinichi 0,2 (^c)  clorprofam──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────64. IOXINIL, inclusiv esterii carne 0,05 (^c) 0,01****(^c)  acestuia, exprimaţi ca ioxinil organe 0,20 (^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────65. PIRACLOSTROBIN 0,05**** (^c) 0,01****(^c) 0,05****(^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────66. QUINOXIFEN 0,2 (^c) 0,05 (^c) 0,02****(^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────67. TRIMETILSULFONIUM CATION, 0,2 (^c) rinichi rezultat din utilizarea de bovine glifosatului 0,5 (^c) ficat de bovine 0,1(^c) 0,01****(^c)                                     0,2 (^c) carne de bovine                                    0,1 (^c) rinichi de pasăre                                        0,05****(^c) altele──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────68. CARBARIL(^x) 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────69. FENTION şi analogul oxigen al acestuia, sulfoxizii şi sulfonele acestuia, exprimate ca fention (^y) 0,05* 0,01* -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────70. CLORFENVINFOS - sumă de izomeri 0,01* 0,01* 0,01*  E şi Z(^z)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────71. Acetamiprid carne 0,05 (*) (p1); ficat 0,05(*)(p1) 0,05 (*) (p1)şi IM-2-1 0,1 (p1); rinichi 0,2 (p1);metabolit grăsime 0,05 (*) (p1);                 altele 0,05 (*) (p1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────72. Metoxi- 0,01 (*) (p1) 0,01 (*) (p1) 0,01 (*) (p1)    fenoxid────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────73. Tiacloprid carne 0,05 (p1); ficat 0,03 (p1) 0,01 (*)(p1)                 0,3 (p1); rinichi 0,3 (p1);                 grăsime 0,05 (p1);                 altele 0,01 (*) (p1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────74. Indoxacarb carne şi organe comestibile lapte: 0,02 (p2); 0,01 (**) (p2)ca sumă a 0,01 (**) (p2); smântână dinizomerilor grăsimi 0,3 (p2) lapte 0,3 (p2)S şi R────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────75. MCPA, MCPB 0,1 (**) (p2); organe 0,05 (**) (p2) 0,05 (**) (p2)şi MCPA tioetil, comestibile: 0,5 (**) (p2)exprimate ca MCPA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────76. Tolilfluanid 0,1 (**) (p2) 0,02 (**) (p2) 0,1 (**) (p2)(tolilfluanidanalizat cadimetil-amino-sulfotoluididşi exprimat catolilfluanid)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────"77 Azinfosmetil 0,01* 0,01* 0,01*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────* Indică limita minimă de determinare analitică."────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────* Indică limita minimă de determinare analitică.** Parlar No. 26 2-endo,3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octaclorobornanParlar No. 50 2-endo,3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10- nonaclorobornanParlar No. 62 2,2,5,5,8,9,9,10,10, nonaclorobornan*** Indică limita minimă pentru determinarea analitică.**** Indică limita minimă pentru determinarea analitică.(^1) În cazul produselor alimentare cu conţinut de grăsime de 10% sau mai mic, reziduul este raportat la greutatea totală a alimentului cu os. În acest caz limita maximă este de 1/10 din valoarea raportată la conţinutul de grăsime, dar nu trebuie să fie mai mică de 0,01 mg/kg.(^2) La determinare de reziduuri din laptele de vacă crud şi lapte de vacă integral trebuie să se ia ca bază un conţinut de grăsime de 4%. Pentru laptele crud şi laptele integral, provenite de la alte animale, reziduurile se exprimă raportat la grăsime.Pentru alte alimente prevăzute de anexa nr. 1 la poziţiile CN 0401, 0402, 0405 00 şi 0406: a) cu un conţinut de grăsime mai mic de 2% din greutate, limita maximă se ia la jumătate din cea pentru lapte crud şi lapte de vacă integral; b) cu un conţinut de grăsime de 2% sau mai mare din greutate, limita maximă este exprimată în mg/kg, raportată la grăsime. În acest caz limita maximă este de 25 de ori mai mare decât cea pentru lapte crud şi lapte de vacă integral.(^3) Pentru ouă şi produse din ouă cu un conţinut de grăsime mai mare de 10% limita maximă este exprimată în mg/kg, raportată la grăsime.În acest caz limita maximă este de 10 ori mai mare decât limita pentru ouă proaspete.(^4) Notele (^1), (^2) şi (^3) nu se aplică în cazul în care este indicată limita minimă de determinare analitică.(^5) Aceste limite maxime de reziduuri (LMR) sunt bazate pe codexul LMR şi nu rezultă din utilizarea produselor fitosanitare.(^6) Pe baza datelor monitorizării.(^a) Dacă până la cel târziu 1 iulie 2000 nu au fost adoptate niveluri, se aplică următoarele niveluri maxime: 0,05*.(^b) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 13 septembrie 2009.(^c) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 10 noiembrie 2009.(^d) Limita maximă temporară de reziduuri valabilă până la 1 noiembrie 2008, până la revizuirea dosarului anexei III în conformitate cu Directiva 91/414/CEE , transpusă în legislaţia naţională prinOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 421/2005, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 809/2005 şi Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 687/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 bis din 24 august 2005, şi reînregistrarea formulelor deltametrinului la nivelul României.(p) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 14 iulie 2007.(q) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 31 decembrie 2007.(^x) Se aplică de la 30 decembrie 2006.(^y) Se aplică de la 21 ianuarie 2007.(^z) Se aplică de la 21 ianuarie 2008.(*) Indică limita minimă de determinare analitică.(p1) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ; dacă nu este amendată, această limită devine definitivă de la 21 martie 2011.(**) Indică limita minimă de determinare analitică.(p2) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 ; dacă nu este amendată, această limită devine definitivă de la 5 iunie 2011. (3) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substanţele active indoxacarb ca sumă a izomerilor S şi R, MCPA, MCPB şi MCPA tioetil, exprimate ca MCPA şi tolilfluanid (tolilfluanid analizat ca dimetil-aminosulfo-toluidid şi exprimat ca tolilfluanid), prevăzute la art. I pct. 2, se aplică de la data de 17 noiembrie 2007".-------------Pct. 77 din tabelul de la partea A a anexei 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 207 din 21 decembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2008.Pct. 12' din tabelul de la partea A a anexei 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 207 din 21 decembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2008.-------------Tabelul de la partea A a anexei 2 a fost completat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 9 august 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 24 august 2007, cu rândurile nr. 71-76.-------------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi alin. (2) şi (3) ale rt. II din ORDINUL nr. 161 din 9 august 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 24 august 2007, care prevăd:"(2) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substanţele active acetamiprid şi IM-2-1 metabolit, metoxifenoxid şi tiacloprid, prevăzute la art. I pct. 2, se aplică de la data de 2 septembrie 2007.A se vedea şi alin. (2) al art. III din ORDINUL nr. 207 din 21 decembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2008, care prevede: "(2) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru azinfosmetil, prevăzute la art. I pct. 2, se aplică de la data de 19 martie 2008".  +  Partea B*Font 9*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                  Limite maxime în mg/kg (ppm)                                    ──────────────────────────────────────────────────────                                                            Pentru lapte                                         Din carne, şi produse Pentru oua                                         inclusiv din lapte, proaspete în                                         grăsime, prevăzute în coaja, oua                                         preparate din anexa nr. 1 şi gălbenuş                                         carne, organe la poziţia de ou,                                         comestibile şi NC 0401, prevăzuteReziduuri de pesticide grăsime animala, 0402, 0405 00 în anexa                                         prevăzute în şi 0406 nr. 1 la                                         anexa nr. 1 poziţia NC:                                         la poziţia NC: 0407.00 şi                                         0201; 0202; 0408                                         0203; 0204;                                         0205.00.00;                                         0206; 0207;                                        ex. 0208; 0209.00;                                         0210; 1601.00 şi                                         1602────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ACEFAT 0,02* 0,02* 0,02*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. CARBENDAZIM şi TIOFONATEMETIL 0,05* 0,05* 0,05*  exprimaţi ca şi carbendazim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. CLOROTALONIL 0,01* 0,01* 0,01*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. GLIFOSAT 2 (p) rinichi de bovine 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p)                                    0,2 (p) ficat de bovine                                    0,5 (p) rinichi de porc                                    0,1 (p) rinichi de pasăre                                    0,05 (*) (p) altele────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. IMAZALIL 0,02* 0,02* 0,02*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Mancozeb, ┐ 7. Maneb, │ 8. Metiram, │ Ditiocarbamaţi 9. Propineb, > exprimaţi ca 0,05* 0,05* 0,05* 10. Ziram şi │ CS(2), 10' Tiram ┘ inclusiv──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. METAMIDOFOS 0,01* 0,01* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. IPRODION ─┐ sumă de compuşi şi 0,05* 0,05* 0,05*13. PROCIMIDON │ metaboliţi conţinând14. VINCLOZOLIN > componentă de                │ 3,5-dicloranilină,                │ exprimată în               ─┘ 3,5-dicloranilină)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. FENARIMOL ex 0208 (a) 0,02* 0,02*                                          ficat + rinichi                                        0,02* alte produse──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. METALAXIL 0,5* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. BENALAXIL 0,5* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. DAMINOZID - sumă de daminozid  şi 1,1-dimetilhidrazina, exprimată  ca daminozid) 0,05 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. ETEFON 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20. PROPICONAZOL 0,1 (^e) 0,01* (^e) 0,01* (^e)                                         ficat de rumegătoare                                                0,01*                                           alte produse de                                           origine animală──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21. CARBOFURAN - sumă de carbofuran şi 3-hidroxicarbofuran, exprimată ca şi carbofuran 0,1* 0,1* 0,1*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. CARBOSULFAN 0,5* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23. BENFURACARB 0,5* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24. FURATIOCARB 0,5* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25. METOMIL ─┐ reziduu: sumă de metomil               > şi tiodicarb exprimată 0,02* 0,02* 0,02*26. TIODICARB ─┘ ca metomil──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27. AMITRAZ inclusiv metaboliţii care   conţin componentă de 2,4-dimetilanilină, 0,05* păsări 0,01*   exprimaţi ca amitraz.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Reziduuri: amitraz împreună cu metaboliţii 0,02*care conţin 2,4-dimetilanilină exprimaţica amitraz──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28. ALDICARB - reziduu: sumă de aldicarb  sulfoxidul şi sulfona acestuia, exprimată 0,01* 0,01* 0,01*  ca aldicarb──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                  0,1 0,1*29. TIABENDAZOL - reziduu: sumă de (cu exceptia carnii  tiabendazol şi 5-hidroxitiabendazol şi altor produse                                            de la ovine, bovine                                              şi caprine)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30. TRIFORIN 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31. PROPOXUR 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32. PROPIZAMIDĂ 0,05 0,01* 0,02*  Reziduu: sumă de propizamidă şi toţi grăsime, ficat, rinichi  metaboliţii conţinând fracţiuni de 0,02*  acid 3,5-dicloro-benzoic, exprimată alte produse  în propizamidă──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33. FORAT - sumă de forat şi analogul  oxigenat al acestuia şi sulfoxidul  şi sulfona sa, exprimată ca forat 0,05* 0,02* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34. CLORMEQUAT: ficat de pui 0,05 0,05 0,05*                rinichi de bovine 0,2                ficat de bovine 0,1                altele 0,05*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                  Limite maxime în mg/kg (ppm)                                    ──────────────────────────────────────────────────────                                                            Pentru lapte                                         Din carne, şi produse Pentru oua                                         inclusiv din lapte, proaspete în                                         grăsime, prevăzute în coaja, oua                                         preparate din anexa nr. 1 şi gălbenuş                                         carne, organe la poziţia de ou,                                         comestibile şi NC 0401, prevăzuteReziduuri de pesticide grăsimi animale, 0402, 0405 00 în anexa                                         prevăzute în şi 0406 nr. 1 la                                         anexa nr. 1 poziţia NC:                                         la poziţia NC: 0407.00 şi                                         0201; 0202; 0408                                         0203; 0204;                                         0205.00.00;                                         0206; 0207;                                        ex. 0208; 0209.00;                                         0210; 1601.00 şi                                         1602──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────35. DICOFOL - reziduu: 1,1-bis- 1,0(paraclorfenol)-2,2-dicloretanol ficat de bovine,(p,p'-FW 152), exprimat ca dicofol ovine şi caprine──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────36. AZOXISTROBIN 0,05* 0,01*                     0,05* alte produse de                                          origine animală──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────37. CLORBUFAM 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────38. DIALLAT 0,2* 0,2* 0,2*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────39. KRESOXIM METIL- reziduu: 0,02* (p) carne,490M9 (^1) pentru lapte şi 490M1 (^2) ficat, grăsimepentru carne, ficat, grăsime şi 0,05 (p) rinichirinichi, exprimat ca şi kresoxim 0,05 (p)metil──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────40. KRESOXIM METIL 0,02* (p)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────41. ACID CARBOXILIC SPIROXAMINĂ, 0,2 (p) ex 0206exprimat ca spiroxamină rinichi, ficat 0,02 (p) 0,05 (p)*                                         0,05 (p)* alte                                         produse──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────42. DINOTERB 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43. DNOC 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────44. PROFAM 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45. MONOLINURON 0,05* 0,05* 0,05*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────46. PROHEXADIONĂ - prohexadionă şisărurile acesteia, exprimateca prohexadionă 0,05 (^a)* 0,01 (^a)* 0,05 (^a)*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47. FLUROXIPIR 0,5(^a)ex 0206 0,05* (^a) 0,05* (^a)                                             rinichi                                            0,05* (^a)                                          alte produse──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────48. PIMETROZIN 0,01* (^a) 0,01* (^a) 0,01* (^a)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────49. BENTAZON 0,05 (^a)* 0,02 (^a)* 0,05 (^a)*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────50. PIRIDAT - sumă de piridat şi rinichi, exceptândprodusul de hidroliză al acestuia pasărea 0,4(^a) 0,05 (^a)* 0,05 (^a)*CL 9673(6-clor-4-hidorxi-3- alte produsefenilpiridazin), exprimată ca piridat 0,05(^a)*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────51. OXIDEMETONMETIL - sumă deoxidemetonmetil şi demeton-S- 0,02* 0,02* 0,02*metilsulfonă, exprimată caoxidemetonmetil──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────52. AZOCICLOTIN şi CIHEXATIN - sumă 0,2 carne de bovine 0,05* 0,05*de azociclotin şi cihexatin 0,05* alte produseexprimată ca cihexatin──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                         0,3 ficat de bovine,                                          caprine, suine şi                                              ovine                                          0,05 rinichi de                                          bovine, caprine,                                          suine şi ovine 0,01 0,01*53. ACID FENPROPIMORF CARBOXILIC 0,01* carne, grăsime,(BF 421-2) exprimat ca fenpropimorf organe comestibile                                              de pasăre                                         0,02 carne de bovine,                                          caprine, suine şi                                               ovine                                          0,01 alte produse──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                            0,05* toate54. CIROMAZIN produsele exceptân- 0,02* 0,2                                          du-le pe cele                                         provenite de la                                              ovine──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────55. CLOFENTAZIN - suma tuturor 0,1 ficat de bovine,compuşilor care conţin componentă ovine şi caprine 0,05* 0,02*de 2-clorbenzoil, exprimată ca şi 0,05* alte produseclofentazină──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────56. ALFA-(3-HIDROXIBUTIL)-ALFA-(4 CLOR-FENIL)-1H-1,2,4-TRIAZ0L-1 0,01* 0,01* 0,01*-PROPAN NITRIL (RH9090) exprimatca miclobutanil──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                        rinichi (cu excepţia57. 2,4- D păsărilor) 1 (^b) 0,01* (^b) 0,01* (^b)                                          altele 0,05* (^b)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────58. FAMOXADON 0,05* (^c) 0,05* (^c) 0,05* (^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────59. SULFOSULFURON 0,05* (^c) 0,05* (^c) 0,05* (^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────60. FENHEXAMID 0,05* (^c) 0,05* (^c) 0,05* (^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────61. ACIBENZOLAR-S-METIL 0,02* (^c) 0,02* (^c) 0,02* (^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────62. DIQUAT 0,05* (^c) 0,05* (^c) 0,05* (^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────63. ISOPROTURON 0,05* (^c) 0,05* (^c) 0,05* (^c)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────64. ETOFUMESAT - sumă de etofumesat 0,1* (^c) 0,1* (^c) 0,1* (^c)şi metabolitul 2,3-dihidro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuranil-5-metan sulfonatexprimat ca etofumesat)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────65. 2,4 - DB 0,05* (^d) carne 0,01* (^d) 0,05* (^d)                                          0,1 (d) ficat,                                             rinichi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────66. OXASULFURON 0,05* (^d)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────67. ACEFAT 0,02* 0,02* 0,02*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────68. PARATION-METIL - sumă de Paration-metil şi paraoxon-metil exprimată caParation-metil 0,02* 0,02* 0,02*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────69. FENAMIFOS - sumă de fenamifos şisulfoxidul şi sulfona acestuia, exprimată 0,01* 0,005* 0,01*ca fenamifos──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────70. DINOSEB 0,01* 0,01* 0,01*──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────71. FENMEDIFAM: metil-N-(3-hidroxifenil) 0,05* (^p) 0,05* (^p) 0,05* (^p)carbamat (MHPC) exprimat ca fenmedifam (^z)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────72. Hidrazidă carne (cu excepţia cărnii 0,2 (p3)(t) 0,1 (p3)maleică (a1) de pasăre) 0,05 (p3), ficat                 (cu excepţia celui de pasăre)                 0,05(p3), rinichi (cu                 excepţia celui de pasăre)                 0,5 (p3), altele 0,02 (*)(p3)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------*) Indică limita minimă de determinare analitică.(a) De la 1 iulie 2002, şi cu excepţia cazului în care se adoptă alte limite, se aplică următoarea limită maximă: 0,02.(p) Indică limita maximă provizorie de reziduuri.(^1) 490 M9 = acid 2-[2-(4-hidroxi-2 metilfenoximetil)fenil]-2-metoxi-imino-acetic(^2) 490 M1 = acid 2-metoxiimino-2-[2-(o-toliloximetil)fenil]acetic(^a) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : toate limitele maxime provizorii de reziduuri pentru aceste reziduuri de pesticide sunt considerate definitive în conformitate cu art. 23 alHotărârii Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, ce transpune în legislaţia naţională Directiva 91/414/CEE .(^b) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă.(^c) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 14 iulie 2007.(^d) indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 31 decembrie 2007.(^e) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 13 septembrie 2009.(^f) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 10 noiembrie 2009.(^p) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr 396/2005 : dacă nu este amendată, această limită devine definitivă cu efect din 9 august 2010.(^z) se aplică de la 21 ianuarie 2008.(*) Indică limita minimă de determinare analitică.(a1) Definiţia reziduurilor pentru lapte şi produsele lactate este: hidrazida maleică şi conjugaţii acesteia exprimaţi în hidrazidă maleică.(p3) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizaţia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 .(t) Indică limita maximă de reziduuri stabilită provizoriu până la 30 iunie 2008, dată până la care solicitantul poate depune informaţii.În cazul în care nu se primesc informaţii până la această dată, limita maximă de reziduuri va fi eliminată printr-o directivă sau printr-un regulament.(*) Indică limita minimă de determinare analitică.(p) Indică limita maximă de reziduuri care a fost stabilită provizoriu în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 .-----------Pct. 6-10 de la partea B din anexa 2 au fost modificate de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 207 din 21 decembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2008.Pct. 10' de la partea B din anexa 2 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 207 din 21 decembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2008.Pct. 4 de la partea B din anexa 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 61 din 27 iunie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 18 iulie 2008.-----------Tabelul de la partea B din anexa 2 a fost completat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 161 din 9 august 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 24 august 2007, cu rândul nr. 72.-------------Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:A se vedea şi alin. (4) al art. II din ORDINUL nr. 161 din 9 august 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 24 august 2007, care prevede:"(4) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru hidrazida maleică, prevăzute la art. I pct. 3, se aplică de la data de 27 noiembrie 2007".A se vedea şi alin. (3) al art. III din ORDINUL nr. 207 din 21 decembrie 2007 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 3 ianuarie 2008, care prevede: "(3) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru ditiocarbamaţi exprimaţi ca CS2, inclusiv mancozeb, maneb, metiram, propineb, ziram şi tiram, prevăzute la art. I pct. 4, se aplică de la data de 19 martie 2008".----------