HOTĂRÂRE nr. 129 din 26 februarie 2014privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 3 martie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 863 lit. e), art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat în domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana Plumbp. Viceprim-ministru,ministrul interimaral finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 26 februarie 2014.Nr. 129.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile care trec din domeniul privatîn domeniul public al statului şi care sunt dateîn administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
    *Font 7*
     
    ┌───┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐ │Nr.│Codul │Denumirea│ Datele de identificare │ Anul │Valoarea│ Situaţia juridică│ În │ Situaţia │ Tipul │ │MFP│ de │ ├────────────┬────────────┬──────────┤dobân-│ de │ Baza legală │administrare/│ juridică │imobilului│ │ │clasi- │ │Descrierea │Vecinătăţi │ Adresa │dirii/│inventar│ │ concesiune │ actuală │ │ │ │ficare │ │tehnică │(după caz, │ │dării │ (lei) │ │ │Concesiune/ │ │ │ │ │ │(pe scurt) │pe scurt) │ │ în │ │ │ │Închiriere/ │ │ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │Dat cu titlu│ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ gratuit │ │ ├───┼───────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ ├───┼───────┼─────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────┼────────┼───────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────┤ │ │8.28.01│Teren + │Teren S = │E - S.C. │Ţara: │ 2013 │ 621.089│Legea nr. 216/2004,│ În │ │ imobil │ │ │ │clădire │9.514 mp, │Star │România; │ │ │Legea nr. 139/2000,│administrare │ │ │ │ │ │staţie │Clădire - │Assembly, │judeţul: │ │ │Contract de schimb │ │ │ │ │ │ │meteo │construcţie │V - DN7, │Alba; │ │ │nr. 1.151/5.12.2013│ │ │ │ │ │ │Sebeş │parter, │S - S.C. │municipiul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zidărie │Ener Rom, │Sebeş, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │N - S.C. │drumul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc = 111 mp,│G D │DN7; FN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sd = 111 mp │Prefabricaţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Clădire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anexă - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │subsol + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │parter, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │zidărie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cărămidă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sc = 20 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Sd = 40 mp, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CF nr. 78229│ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴─────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────┴────────┴───────────────────┴─────────────┴────────────┴──────────┘-----------