NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 28 martie 2008 (*actualizată*)privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice(actualizată până la data de 12 februarie 2010*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 februarie 2010 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 55 din 13 iunie 2008; ORDINUL nr. 6 din 11 februarie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1ObiectivePrezenta normă sanitară veterinară stabileşte măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni şi expresii au următoarele semnificaţii: a) rabie - encefalomielita infecţioasă acută, comună omului şi diferitelor specii de animale domestice şi sălbatice, caracterizată clinic prin simptome nervoase extrem de grave, urmate întotdeauna de moarte; b) zoonoză - boală transmisibilă de la animale la om; c) deţinător de animale - orice persoană fizică sau juridică care are în responsabilitatea sa animale; d) proprietar de animale - orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate animale; e) zonă infectată - teritoriul în care s-au diagnosticat cazuri de rabie; f) zonă rabigenă - teritoriul în care au fost diagnosticate succesiv mai multe cazuri de rabie; g) zonă de protecţie - perimetrul exploataţiei sau fondului de vânătoare unde a fost diagnosticată rabia; h) zonă de supraveghere - zona stabilită de autorităţile competente în urma anchetei epidemiologice, în care se dispun măsuri de control al rabiei, reprezentată de traseul pe care animalul suspect sau bolnav de rabie s-a deplasat înainte şi după perioada contactului infecţios şi în care ar fi putut să infecteze alte mamifere; i) exploataţie - orice incintă împrejmuită, cu unul ori mai multe adăposturi, sau orice loc în care sunt ţinute animale; j) specie receptivă - omul sau orice animal domestic ori sălbatic cu sânge cald; k) persoană expusă - persoana care a venit în contact, în orice mod, cu animalul bolnav sau suspect de rabie.  +  Articolul 3Notificarea suspiciunii de rabie (1) Prezenţa animalelor cu comportament deviat, suspecte de rabie, sau a carnivorelor moarte trebuie anunţată imediat medicului veterinar, poliţiei sau primăriei locale de către orice persoană care a constatat aceasta. (2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit notifică suspiciunea de rabie medicului veterinar oficial, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Măsuri aplicate în cazul suspiciunii rabiei la animalele dintr-o exploataţie sau localitate (1) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit ia următoarele măsuri: a) dacă suspiciunea de rabie se datorează unui animal sălbatic, se dispune uciderea acestuia, urmată de recoltarea de probe, care se trimit la laborator; b) inspectează animalele receptive; c) întocmeşte catagrafia speciilor receptive; d) izolează animalele domestice care au muşcat sau zgâriat persoane sau alte animale şi le ia sub observaţie pe o perioadă de 14 zile, conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 4. (2) Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale ia următoarele măsuri: a) anunţă suspiciunea de rabie direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi medicului de familie care asigură asistenţă pe raza localităţii; b) întocmeşte ancheta epidemiologică preliminară; c) întocmeşte planul de măsuri, pune sub observaţie animalele şi verifică aplicarea planului conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 4; d) dispune scoaterea de sub observaţie, dacă în această perioadă animalul muşcat sau zgâriat nu prezintă semne clinice de rabie; e) dispune uciderea, dacă în această perioadă animalul luat în observaţie prezintă semne clinice de rabie; f) cadavrele animalelor moarte şi ale celor care au fost ucise se distrug; în zonele izolate sau greu accesibile, distrugerea cadavrelor se face prin neutralizare şi îngropare, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii bolii; g) ridică restricţiile instituite asupra exploataţiei, dacă suspiciunea de rabie nu se confirmă.  +  Articolul 5Diagnosticul rabieiProcedurile de prelevare, ambalare, etichetare, conservare şi transport al probelor pentru diagnosticul rabiei sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 6Notificarea confirmării rabiei (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe teritoriul căreia s-a diagnosticat rabia notifică cazul/cazurile de rabie la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, la Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Rabie din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală, la celelalte direcţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene limitrofe, respectiv a municipiului Bucureşti şi la autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. (2) Medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale înştiinţează circumscripţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi proprietarul, conform dispoziţiei prevăzute în anexa nr. 3. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor notifică boala şi furnizează informaţii Oficiului Internaţional de Epizootii prin rapoarte de notificare imediată şi prin rapoarte periodice, semestriale sau anuale.  +  Articolul 7Declararea rabieiDeclararea oficială a rabiei se face la sediul primăriei de către medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale, după confirmarea bolii prin examene de laborator, prin act sanitar veterinar de declarare a epizootiei, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 8Măsuri aplicate în cazul confirmării rabiei la animalele dintr-o exploataţie, localitate, zonă (1) După confirmarea rabiei, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti efectuează următoarele: a) întocmeşte ancheta epidemiologică finală; b) stabileşte zona de protecţie şi zona de supraveghere; c) elaborează planul de măsuri cu termene şi responsabilităţi. (2) Măsurile în zona de protecţie includ:(i) întocmirea hărţilor epidemiologice;(îi) eutanasierea carnivorelor care au fost muşcate sau zgâriate de animalele bolnave, dacă sunt nevaccinate antirabic sau dacă au mai puţin de 21 de zile, în cazul primei vaccinări;(iii) izolarea carnivorelor vaccinate care au fost muşcate sau zgâriate de animalul bolnav de restul animalelor din exploataţie;(iv) punerea sub observaţie a tuturor animalelor din exploataţie pe o perioadă de 14 zile, începând din momentul contactului;(v) eutanasierea animalelor prevăzute la pct. (iv) în cazul în care manifestă semne clinice de rabie în această perioadă; animalele care nu prezintă semne clinice de rabie, după această perioadă, sunt scoase de sub observaţie;(vi) inspecţia carnasierelor din zona de protecţie, care au fost muşcate sau zgâriate de animalul bolnav, se face de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, pe o perioadă de 14 zile, după care animalele se scot de sub observaţie;(vii) interzicerea înstrăinării animalelor care s-au aflat sub observaţie pentru o perioadă de cel puţin 3 luni. (3) Măsurile în zona de supraveghere includ:(i) efectuarea catagrafiei câinilor şi pisicilor;(îi) efectuarea vaccinărilor de completare la câini şi pisici cu vaccin inactivat;(iii) supravegherea şi limitarea circulaţiei câinilor şi pisicilor.  +  Articolul 9Măsuri aplicate în fondurile de vânătoare, în cazul confirmării prezenţei rabiei la animalele sălbaticeLa confirmarea rabiei, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti iniţiază următoarele activităţi: a) efectuează ancheta epidemiologică; b) stabilesc şi declară zona infectată; c) solicită administratorilor fondurilor de vânătoare evaluarea populaţiei animalelor sălbatice, în special a vulpilor; d) elaborează planul de măsuri cu termene şi responsabilităţi; e) elaborează şi implementează un program de vaccinare a vulpilor; f) solicită organizarea de vânători la specia vulpe, fără a fi utilizaţi câini de vânătoare; g) dispun interzicerea jupuirii animalelor sălbatice ucise sau găsite moarte.  +  Articolul 10Vaccinarea profilactică (1) Profilaxia specifică a rabiei se face prin vaccinarea carnivorelor domestice şi sălbatice, în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, aprobat anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare. (2) Vaccinarea profilactică a câinilor şi pisicilor din gospodăriile populaţiei şi a câinilor de la stână se face cu vaccin inactivat, prin organizarea de campanii de vaccinare în masă, anuale, în perioada toamnă-iarnă, urmate de vaccinări de completare. (3) Vaccinarea profilactică se organizează având ca bază catagrafia tuturor carnasierelor de curte, a câinilor de la stână şi înregistrarea lor la nivelul circumscripţiei sanitar-veterinare de asistenţă. (4) Vaccinarea carnivorelor se consemnează într-un carnet de sănătate standard, individual, obligatoriu pentru fiecare câine sau pisică, în care se completează datele de identificare ale proprietarului şi animalului, data şi tipul vaccinului utilizat, semnătura şi ştampila medicului veterinar care a executat vaccinarea. (5) Vaccinările profilactice efectuate se raportează lunar la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (6) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti raportează Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, trimestrial, situaţia centralizată a vaccinărilor antirabice.  +  Articolul 10^1 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (3) pct. (îi) şi ale art. 10 alin. (2), până la data de 1 ianuarie 2009 se pot utiliza şi alte tipuri de vaccinuri autorizate pentru comercializare." (2) Prevederile menţionate la alin. (1) nu se aplică câinilor şi pisicilor care fac obiectul mişcărilor în scopuri comerciale sau necomerciale între statele membre.------------Art. 10^1 a fost introdus de art. 4 din ORDINUL nr. 55 din 13 iunie 2008 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 23 iunie 2008.  +  Articolul 11Proprietarii şi deţinătorii de câini şi pisici au următoarele obligaţii: a) să se prezinte la sediile circumscripţiilor sanitar-veterinare de asistenţă în a căror rază îşi au domiciliul, în vederea luării în evidenţă şi a catagrafierii; b) să anunţe în termen de 7 zile orice modificare produsă prin cumpărare, pierdere, înstrăinare sau naştere, de la ultima catagrafie; c) să notifice cu 21 de zile înainte intenţia de a porni cu turmele la păşunat şi să identifice câinii însoţitori, în scopul stabilirii statusului imun sub raportul rabiei, precum şi al efectuării tratamentelor necesare; d) să prezinte animalele pentru efectuarea vaccinării antirabice; e) să deţină un carnet de sănătate al animalului, în care să se evidenţieze acţiunile imunoprofilactice antirabice efectuate şi tratamentele; f) să respecte dispozitiile direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti privind interdicţiile de mişcare a câinilor în afara curţilor; g) să anunţe imediat medicului veterinar orice muşcătură produsă la om de către câinii aflaţi în proprietatea sau îngrijirea lor, precum şi orice modificare a comportamentului acestora; h) proprietarii sau deţinătorii adăposturilor de câini comunitari şi de animale de companie sunt obligaţi să accepte numai animale vaccinate sau să le vaccineze antirabic la primire.  +  Articolul 12Abrogat.------------Art. 12 a fost abrogat de art. 10 din ORDINUL nr. 6 din 11 februarie 2010 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1 la norma sanitară veterinară    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..........    Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ........                              ACT SANITAR VETERINAR                            de declarare a epizootiei                         Nr. ........ din .............    1. Denumirea bolii ........................................................    2. Speciile de animale afectate ...........................................    3. Data apariţiei bolii ...................................................    4. Localitatea ....... , judeţul ..........................................    5. Curţile sau locurile contaminate .......................................                          (denumirea unităţilor, numele proprietarilor, adresa)    6. Efectivele de animale existente în curţile sau în locurile contaminate:       Specia Categoria Numărul de animale    ....................................................................    ....................................................................    ....................................................................    7. Numărul de animale bolnave ..........., tăiate de necesitate ............    ..........................., moarte ......................................    8. Originea bolii (surse şi mod de contaminare) ............................    ....................................................................    9. Măsurile şi restricţiile sanitare veterinare stabilite în aria infectatăşi în localitate .............................................................................................................................................          Medic veterinar, Primar,            ............. ...........       (semnătura şi parafa) L.S.                L.S.  +  Anexa 2 la norma sanitară veterinarăPROCEDURIde prelevare, ambalare, etichetare, conservare şitransport al probelor pentru diagnosticul rabiei1. Diagnosticul de confirmare a rabiei se stabileşte numai pe baza examenelor de laborator pe probe recoltate de la animale care au murit sau au fost ucise ca urmare a semnelor clinice de boală.2. Probele destinate examenelor de laborator în cazul suspiciunii de rabie - cadavre întregi ale animalelor mici sau capete ale animalelor mari - sunt ambalate corespunzător, astfel încât să se evite orice scurgeri de lichide biologice.3. Transportul este efectuat în containere frigorifice, în maximum 24 de ore iarna şi 12 ore vara, etichetate cu menţiunea "PROBE BIOLOGICE CU RISC MARE DE CONTAMINARE - ATENŢIE RABIE"; dacă probele nu se recoltează în timp util, se congelează - cadavrul la animalele mici şi craniul întreg la animalele mari.4. La recoltarea şi manipularea probelor se respectă măsurile stricte de protecţie a muncii şi de biosecuritate; se impune purtarea unui echipament individual de protecţie la care se adaugă masca de unică folosinţă, ochelari de protecţie, mănuşi chirurgicale; sunt obligatorii dezinfecţia instrumentelor şi a mesei de lucru folosite pentru recoltarea probelor, conform normelor sanitare veterinare în vigoare, precum şi spălarea şi dezinfecţia mâinilor operatorului.5. Pe adresa de însoţire a probelor se menţionează cu exactitate originea animalului, proprietarul, domiciliul proprietarului, numărul de telefon, modificările comportamentale sau ale stării fiziologice a animalului respectiv, dacă a muşcat sau zgâriat alte persoane, precum şi datele de identificare şi domiciliul acestora.6. Se impun măsuri de transport în vederea ecarisării cadavrelor, distrugerii materialelor consumabile folosite la manipularea probelor, precum şi ecarisării animalelor de laborator (şoareci albi) folosite în vederea stabilirii diagnosticului de confirmare sau de infirmare a rabiei.  +  Anexa 3 la norma sanitară veterinară    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..........    Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ..........    Nr. ....../data......                            DISPOZIŢIE DE ÎNŞTIINŢARE               a circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa                  alimentelor şi/sau a proprietarului privind rabia                  în curtea/exploataţia/localitatea ..............    Ca urmare a confirmării oficiale a rabiei în curtea/exploataţia ..........din localitatea ........... în data de ...... conform Buletinului de analizănr. ..../...., emis de ......., în baza prevederilor art. .. alin. ... dinOrdinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor nr. ...., dispune următoarele:    1. Se declară oficial rabia în curtea/exploataţia .................. dinlocalitatea ............. .    2. Zona de protecţie pentru rabie este cuprinsă în perimetrul (zona seînscrie pe harta judeţului şi se descrie)................................    .................................................................... .    3. Zona de supraveghere pentru rabie este cuprinsă în perimetrul (zonase înscrie pe harta judeţului) .................................................................................................... .    4. În cadrul măsurilor de control al rabiei vă revin următoareleobligaţii:    - medic veterinar de liberă practică împuternicit ................................................................................................ .    - proprietar ..................................................................................................................................... ............................................................................ .    5. Această dispoziţie intră în vigoare la data de ..................... .                Întocmit: Luat cunoştinţă:            Medic veterinar, Proprietar,           ................. ..............       (semnătură, parafă, ştampilă) (semnătură)  +  Anexa 4 la norma sanitară veterinarăINSTRUCŢIUNIprivind punerea sub observaţie sanitară veterinarăpentru rabie a animalelor1. Câinii şi pisicile care au muşcat sau au zgâriat persoane, precum şi câinii şi pisicile cu simptome suspecte de rabie care au muşcat sau au zgâriat persoane ori alte animale sunt puse sub observaţie sanitară veterinară, în condiţii de izolare şi securitate, în cuşti; în raport cu posibilităţile locale de asigurare a acestor condiţii, ţinerea sub supraveghere sanitară veterinară se face la domiciliul proprietarului, la o clinică sau un dispensar veterinar.2. Câinii şi pisicile care se ţin sub observaţie sanitară veterinară sunt examinaţi clinic, în mod obligatoriu de către medicul veterinar, în termen de 24 de ore de la anunţarea suspiciunii, precum şi în ziua a 5-a, a 10-a şi a 14-a de la producerea muşcăturii sau zgârieturii; atunci când condiţiile permit, examenul clinic al animalelor se face zilnic, pe toată perioada de observaţie sanitară veterinară.3. În vederea orientării tratamentului antirabic la om, medicul veterinar eliberează, atât în ziua primului examen, cât şi în ziua a 5-a, a 10-a şi a 14-a de la producerea muşcăturii sau zgârieturii, câte o adeverinţă, conform modelului din anexa nr. 5, din care un exemplar rămâne la circumscripţia sanitar-veterinară şi un exemplar este înmânat proprietarului.4. Dacă în timpul observaţiei sanitare veterinare animalele prezintă semne de rabie, ele sunt eutanasiate; în acest caz, precum şi în cazul în care animalele mor în perioada de observaţie, indiferent din ce motive, medicul veterinar anunţă imediat centrele de vaccinare antirabică teritoriale (umane) dacă sunt persoane suspecte de contaminare şi iau măsuri pentru trimiterea de probe la laboratorul sanitar veterinar judeţean, în vederea diagnosticului de laborator, executând sau supraveghind direct recoltarea şi expedierea probelor, îngroparea cadavrelor şi executarea dezinfecţiei.5. Celelalte animale - ecvidee, rumegătoare, porci - cu semne suspecte de rabie, care au venit în contact cu persoane, se iau de asemenea în observaţie sanitară veterinară timp de 14 zile, asigurându-se totodată toate măsurile de izolare şi securitate necesare; medicii veterinari sunt obligaţi ca în astfel de situaţii să aplice aceeaşi conduită şi să facă aceleaşi comunicări organelor sanitare ca şi în cazul câinilor şi pisicilor puse sub observaţie sanitară veterinară.  +  Anexa 5 la norma sanitară veterinară    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR................    Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală..................    Nr......../..............                                ADEVERINŢĂ            privind rezultatul examenului clinic la animalul pus sub                         observaţie pentru rabie    Subsemnatul ....................., medic veterinar oficial, am examinatastăzi animalul din specia ..............., de sex ......, în vârstă de .....,rasa .........., culoare ........, semne particulare, ........, proprietate alocuitorului (unităţii) ................., din localitatea ........, str.......... nr. ..., judeţul .................., constatând că .....................................................................................    La examenul efectuat astăzi, în ziua a.......de la producerea suspiciuniide contaminare, am constatat că animalul prezintă/nu prezintă semne clinice deturbare.    Animalul se menţine în continuare/a fost scos de sub observaţie.    Animalul a murit (a fost ucis) în ziua de..............., fără/prezentândsemne clinice de rabie, şi s-au prelevat probe pentru examenul de laborator,care au fost expediate la................ .                               Medic veterinar,                               ...............                                     L.S.                       (semnătura, parafa şi ştampila)  +  Anexa 6 la norma sanitară veterinară    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ..........    Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală .........                            ACT SANITAR VETERINAR                          de stingere a epizootiei                            Nr. ...... din ......    1. Denumirea bolii ........................................................    2. Speciile de animale afectate ...........................................    3. Data apariţiei bolii ...................................................    4. Localitatea ........................, judeţul ..........................    5. Situaţia centralizată la sfârşitul evoluţiei bolii .....................    6. Nr. curţi, unităţi sau locuri contaminate ..............................    7. Nr. animale îmbolnăvite ................................................    8. Nr. animale vindecate ..................................................    9. Nr. animale ucise ......................................................    10. Nr. animale moarte ....................................................    11. Constatări privind:    a) absenţa bolii în teritoriu .............................................    b) perioada de la ultimul caz de boală ....................................    c) rezultatele examenelor de laborator ....................................    ....................................................................    d) realizarea măsurilor stabilite .........................................    ....................................................................    12. Data ridicării măsurilor şi restricţiile sanitare veterinare ..........            Medic veterinar oficial, Primar,              .................. ..............            (semnătura şi parafa) L.S.                     L.S.--------