HOTĂRÂRE nr. 116 din 19 februarie 2014privind actualizarea şi modificarea parametrilor tehnici şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi pentru transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea şi modificarea parametrilor tehnici şi a valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexă, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova în domeniul public al municipiului Craiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în scopul realizării investiţiei "Modernizare Complex Sportiv Craiova".  +  Articolul 3 (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să menţină destinaţia actuală de bază sportivă şi să asigure, în măsura posibilităţilor, gratuitatea desfăşurării activităţilor specifice Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi ale unităţilor/instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, în sistemul de educaţie fizică şi sport, la cererea expresă a acestora, în condiţiile legii. (2) Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi controla, periodic, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu destinaţia acestora. (3) În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 2 nu sunt folosite în conformitate cu destinaţia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Clubul Sportiv Municipal Craiova.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă să întreţină şi să modernizeze imobilele transmise şi să menţină imobilele la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice. (2) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora. (4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare. (5) Începând cu data predării-preluării bunurilor, municipiul Craiova se subrogă în drepturile şi obligaţiile ce decurg din exercitarea drepturilor reale asupra bunurilor transmise, inclusiv în litigiile aflate în curs de judecată pe rolul instanţelor judecătoreşti. (6) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul acestora conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor. (7) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Craiova şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Ministerul Tineretului şi Sportului va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul tineretului şi sportului,Nicolae BănicioiuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu Dragneap. Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 februarie 2014.Nr. 116.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiescdomeniul public al statului care îşi actualizează şi modificăparametrii tehnici şi valorile de inventar şi care se transmit dindomeniul public al statului şi din administrareaMinisterului Tineretului şi Sportului în domeniul public almunicipiului Craiova şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Craiova
  *Font 7*
  Nr. M.F. Codul de clasifi- care Denumirea imobilului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică Adresa Valoarea de inventar (lei)
  101655 8.26.02 Centrul de Recuperare "Lunca" Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj (CUI 27418588) În domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova (CUI 4417214) Clădire P+1, 36 locuri de cazare, 106 încăperi, cantină sportivi, bucătărie, saună, băi masaj, duşuri subacvatice, săli gimnastică medicală şi psihoterapie şi anexe. Sc = 949 mp (CF 24801) S teren = 12.000 mp (CF 24801) Teren fotbal = 7.550 mp (CF 216776) Parc cu pădure = 21.965 mp (CF 216782, 216777) Ţara: România; judeţul Dolj; MRJ Craiova; bd. Ştirbei Vodă nr. 106 29.594.149
  101662 8.26.02 Sală de atletică grea Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj (CUI 27418588) În domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova (CUI 4417214) Sc = 1.335 mp cu regim de înălţime P+1, compusă din 31 încăperi (CF 28092) S teren = 24.684 mp (CF 213770, 216349, 216350, 216935, 216936) S totală teren + construcţie = 26.019 mp Ţara: România; judeţul Dolj; MRJ Craiova; bd. Ştirbei Vodă nr. 34A 6.671.505
  101668 8.26.02 Complex Stadion Ion Oblemenco Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj (CUI 27418588) În domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova (CUI 4417214) C2 - magazie şi ateliere cu S teren = 120,36 mp Sc = 120,36 mp şi Su = 88,64 mp (CF 213694) Pistă de atletism în suprafaţă de 6.360,01 mp (CF 213699, 213700, 213703, 213705, 213707) Teren în suprafaţă de 4.893,38 mp (CF 213695, 213696, 213697, 213698, 213701, 213702, 213704, 213706, 213708, 213709) Ţara: România; judeţul Dolj; MRJ Craiova; bd. Ştirbei Vodă nr. 34 27.928.902
  39033 8.26.02 Microhotel Stadion Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Clubul Sportiv Municipal Craiova (CUI 4553038) În domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova (CUI 4417214) Construcţie microhotel cu regim de înălţime P+1 Parter cu Sc = 193,02 mp Etaj cu Sc = 181,56 mp CF 35354 Ţara: România; judeţul Dolj; MRJ Craiova; bd. Ştirbei Vodă nr. 34 1.401.662
  144713 8.26.02 Terenuri de tenis Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Clubul Sportiv Municipal Craiova (CUI 4553038) În domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova (CUI 4417214) 3 terenuri neamenajate în suprafaţă de 4.412 mp CF 36527 Ţara: România; judeţul Dolj; MRJ Craiova; bd. Ştirbei Vodă nr. 34 97.005
  __________