ORDONANTA nr. 129 din 29 august 1998privind declararea ca zona de interes naţional a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centrul Istoric, şi stabilirea condiţiilor de realizare a investiţiilor pentru ansamblul urbanistic din aceasta zona
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 29 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 16 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se declara ca zona de interes naţional ansamblul urbanistic din perimetrul central al Capitalei României, municipiul Bucureşti, format din Centrul Istoric şi Noul Centru Civic - "Bucureşti 2000", delimitat în conformitate cu anexa la prezenta ordonanţă. (2) Pentru ansamblul prevăzut la alin. (1) se întocmesc documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, elaborate şi aprobate potrivit legii. Lucrările necesare realizării ansamblului urbanistic constituie cauza de utilitate publică.  +  Articolul 2 (1) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale, înfiinţează pentru management doua societăţi comerciale pe acţiuni care au ca obiect principal de activitate: operaţiuni imobiliare, proiectarea, execuţia şi valorificarea ansamblului prevăzut la art. 1. Aceste societăţi comerciale pe acţiuni sunt: Agenţia de Reabilitare Urbana pentru ansamblul urbanistic "Centrul Istoric" şi Agenţia de Dezvoltare Urbana pentru ansamblul urbanistic Noul Centru Civic - "Bucureşti 2000". (2) Patrimoniul acestora se constituie în conformitate cu statutul de organizare şi funcţionare a fiecărei societăţi comerciale.  +  Articolul 3Lucrările necesare realizării ansamblului prevăzut la art. 1 vor fi stabilite prin planuri de dezvoltare urbana întocmite de societăţile comerciale prevăzute în prezenta ordonanţă. Planurile de dezvoltare urbana vor fi avizate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi vor fi aprobate de Guvernul României.  +  Articolul 4Proprietarii imobilelor din perimetrul ansamblului urbanistic prevăzut la art. 1, care vor fi afectate de lucrările prevăzute în planurile de dezvoltare urbana aprobate în conformitate cu art. 3, pot instraina aceste imobile, pot efectua schimburi de imobile, pot obţine acţiuni ori se pot asocia prin acte juridice care vor fi încheiate cu societăţile comerciale prevăzute în prezenta ordonanţă.  +  Articolul 5Societăţile comerciale prevăzute la art. 2 finanţează activităţile rezultate din prevederile planurilor de dezvoltare urbana avizate şi aprobate potrivit art. 3.  +  Articolul 6Statul român, reprezentat prin Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în baza unei hotărâri a Guvernului, se poate constitui în acţionar al societăţilor comerciale înfiinţate potrivit prezentei ordonanţe, în vederea cofinanţării unor programe rezultate din planurile de dezvoltare urbana.  +  Articolul 7 (1) Pentru urmărirea îndeplinirii lucrărilor stabilite în conformitate cu planurile de dezvoltare urbana, se constituie Consiliul de coordonare format din reprezentanţi, desemnaţi de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Culturii, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, şi din specialişti, desemnaţi din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de coordonare, initiata de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (3) Secretariatul Consiliului de coordonare se asigura de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 8Persoanele fizice şi juridice, după caz, române şi/sau străine, care investesc în lucrările stabilite prin planurile de dezvoltare urbana elaborate şi aprobate în conformitate cu art. 4, precum şi beneficiarii acestor lucrări, timp de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe beneficiază de: a) scutirea de taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, prevăzute la cap. V din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată; b) reducerea cu 25% a impozitului pe clădiri şi a taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultura şi silvicultura, reglementate de prevederile legale; c) scutirea de taxe privind publicitatea imobiliară.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Nicolae NoicaSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Vlad RoscaMinistrul finanţelor,Daniel Daianup. Ministrul culturii,Maria Berza,secretar de stat  +  Anexa 1 Harta cuprinzând perimetrul central al municipiului Bucureşti, incluzând Noul Centru Civic şi Centrul Istoric este publicată în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 129 din 29 august 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998Delimitare zona "Bucureşti - 2000":- la Nord: Splaiul Independentei (de la intersectia cu str. B.P. Hasdeu), bd. Corneliu Coposu, Calea Calarasilor, str. Orzari (până la intersectia cu sos. Mihai Bravu);- la Est: sos. Mihai Bravu (de la intersectia cu str. Orzari până la intersectia cu calea Dudesti);- la Sud: calea Dudesti (de la intersectia cu sos. Mihai Bravu), str. Vlad Judeţu, calea Vitan, str. Vlaicu Voda, str. Panu Anastasie, bd. Octavian Goga, bd. Mărăşeşti, str. Mitropolit Trifon, bd. George Cosbuc (până la intersectia cu bd. Tudor Vladimirescu);- la Vest: bd. Tudor Vladimirescu (de la intersectia cu bd. George Cosbuc), str. Izvor, str. B.P. Hasdeu (până la intersectia cu Splaiul Independentei).Delimitare Centru Istoric:- la Nord: bd. Elisabeta (de la intersectia cu Calea Victoriei), bd. Carol (până la intersectia cu str. Hristo Botev);- la Est: str. Hristo Botev (de la intersectia cu bd. Carol până la intersectia cu bd. Corneliu Coposu);- la Sud: bd. Corneliu Coposu (de la intersectia cu str. Hristo Botev), Splaiul Independentei (până la intersectia cu Calea Victoriei);- la Vest: Calea Victoriei (de la intersectia cu Splaiul Independentei până la intersectia cu bd. Elisabeta).0 1 km|-----------|----------