HOTĂRÂRE nr. 96 din 12 februarie 2014privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 25 februarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106.883, reevaluat în conformitate cu art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a adresei poştale la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, compusă din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani.  +  Articolul 3După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 2 se va utiliza în vederea realizării unor programe de dezvoltare economico-socială şi a unor obiective de investiţie de interes local, respectiv: complex de locuinţe cu funcţiunile aferente (infrastructură rutieră, infrastructură pentru serviciile comunitare de utilităţi publice, locuri de joacă pentru copii şi locuri de recreere), bază sportivă, grădiniţă, centru pentru persoane vârstnice şi lucrări de stabilizare a terenului, într-un termen de 10 ani de la preluarea părţii de imobil.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Local al Municipiului Botoşani va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale un procent de 50% din locuinţele ce vor fi realizate pe amplasamentul transmis împreună cu terenul aferent acestora, dar nu mai puţin de 187 unităţi locative. (2) Transmiterea către Ministerul Apărării Naţionale a locuinţelor menţionate la alin. (1) se va face în termen de 10 ani de la preluarea părţii de imobil prevăzută la art. 2, etapizat, într-un procent anual de 15% din numărul total de locuinţe ce trebuie transmise instituţiei militare, după primii 3 ani de la preluare de către autoritatea publică locală.  +  Articolul 5În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil, condiţiile şi termenele prevăzute la art. 3 şi 4, aceasta revine de drept, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 6Predarea-preluarea părţii de imobil transmise, potrivit prevederilor art. 2, se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru, ministrul interimar al afacerilor interne,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul apărării naţionale,Mircea Duşap. Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Dan Manolescu,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 12 februarie 2014.Nr. 96.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil aflat în domeniul public alstatului şi în administrarea MinisteruluiApărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar, conformart. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003privind reevaluarea şi amortizarea activelorfixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, şi adresapoştală la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară
  Nr. MFP Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inven- tar actua- lizată a bunului (în lei) Administra- torul bunului/CUI
  106.883 8.19.01 imobil 2697 Judeţul Botoşani, muni- cipiul Botoşani, Şoseaua Iaşului FN CF - 51365 Nr. cadastrale: 62138, 62139 619.147,03 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi dintr-un imobil care se transmite dindomeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public almunicipiului Botoşani şi în administrareaConsiliului Local al Municipiului Botoşani
  *Font 8*
   
  Nr. MFP Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/Nr. cadastral Valoarea de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  106.883 8.19.01 imobil 2697 - parţial Judeţul Botoşani, municipiul Botoşani, Şoseaua Iaşului FN CF 51365 Nr. cadas- tral: 62138 368208,34 1. Construcţii: Pavilionul A: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată- 36 mp - Valoare contabilă - 4,80 lei Pavilionul B: - Suprafaţă construită - 33 mp - Suprafaţă desfăşurată- 33 mp - Valoare contabilă - 2,90 lei Total suprafaţă construită - 45 mp Total suprafaţă desfăşurată - 69 mp Total valoare contabilă construcţii - 7,70 lei 2. Amenajări la terenuri: - Reţea de energie electrică subterană - 160 m - Valoare contabilă - 9.470,98 lei - Drumuri şi alei interioare cu macadam - 1.000 mp - Valoare contabilă - 13,32 lei - Împrejmuire de sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 592 m - Valoare contabilă - 5,92 lei - Reţea de energie electrică aeriană - 90 m - Valoare contabilă - 27.870,20 lei Total valoare contabilă amenajări - 37.360,42lei 3. Suprafaţa terenului - 46,648 ha - Valoare contabilă - 330.840,22 lei Statul român- domeniul public din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al municipiului Botoşani în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani CUI - 3372882
  ------