LEGE Nr. 73 din 14 decembrie 1991privind stabilirea unor drepturi de asigurări sociale, precum şi de modificare şi completare a unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale şi pensii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 16 decembrie 1991    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Cuantumul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă provocată de accident de muncă, de accident survenit în timpul deplasarii la şi de la locul de muncă în perioada şi pe traseul normal necesar deplasarii, de boala profesională, de tuberculoza sau de celelalte boli infecto - contagioase din grupa A este de 100% din salariul de baza, indiferent de natura contractului de muncă şi de vechimea în munca.  +  Articolul 2 (1) Persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată de la 6 martie 1945, deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, prevăzute în Decretul-lege nr. 118/1990, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază gratuit de bilete de tratament în staţiunile balneo-climaterice, o dată pe an, la recomandarea medicului de specialitate. (2) Cheltuielile pentru trimitere la tratament balnear a persoanelor prevăzute la alin. 1 se suporta de la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar biletele se distribuie prin direcţiile de muncă şi protecţie socială.  +  Articolul 3Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială se modifica şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 20 alineatul (1) se completează cu litera d), iar alineatul (2) se modifica, în următoarea redactare: "d) a îndeplinit serviciul militar în termen, a fost elev al unei şcoli militare sau student al unei instituţii de învăţămînt superior, a fost concentrata, mobilizata sau în prizonierat; de acest drept beneficiază şi cei pensionaţi după 1 iulie 1977. Drepturile cuvenite se vor acorda de la data intrării în vigoare a legii, la cerere, începînd cu luna următoare depunerii acesteia." "(2) Constituie vechime în munca şi timpul în care o persoană încadrată în munca şi-a întrerupt activitatea deoarece a fost suspendată din funcţie ori i s-a desfăcut contractul de muncă, dacă aceste măsuri au fost anulate ulterior ca fiind ilegale." 2. Articolul 30 se abroga. 3. Articolul 38^1 se completează cu doua alineate, care vor avea următorul cuprins: "(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care au, în raport cu vîrsta, cel puţin jumătate din vechimea în munca prevăzută în tabelul de la alin. 1, caz în care cuantumul pensiei se stabileşte, proporţional cu vechimea în munca dovedită, din pensia ce s-ar fi cuvenit pentru vechimea integrală. (3) Au dreptul la pensie de invaliditate şi persoanele care la data ivirii invaliditatii nu erau încadrate în munca, dar au vechimea în munca prevăzută la alin. (1) şi (2)." 4. Articolul 39 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins: "(3) Pensia de urmaş se acordă şi în cazul în care autorul, la data decesului, nu era salariat sau pensionar, dar avea vechimea minima prevăzută de lege pentru obţinerea unei pensii." 5. Articolul 40 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 40. - Copiii au drept la pensie de urmaş: a) pînă la vîrsta de 16 ani sau, dacă îşi continua studiile, pînă la terminarea acestora, fără a depăşi însă vîrsta de 25 ani şi, respectiv, de 26 ani, în cazul acelora care urmează studii superioare cu o durată de şcolarizare mai mare de 5 ani; b) dacă s-au aflat în stare de invaliditate, de orice grad, înainte de împlinirea virstelor arătate la lit. a), pe toată durata invaliditatii." 6. Articolul 46 alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins: "(2) Dacă numărul beneficiarilor pensiei de urmaş se modifica, pensia se recalculează potrivit art. 44 alin. (2); recalcularea pensiei se face şi pentru beneficiarii pensiei de urmaş al căror număr s-a modificat anterior apariţiei Decretului-lege nr. 70/1990." 7. Articolul 52 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 52. - Stabilirea pensiei sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de oficiul de pensii din cadrul direcţiei de muncă şi protecţie socială, care va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept ce au condus la admiterea sau respingerea cererii de pensionare. Decizia se comunică, în scris, unităţii respective şi petitionarului." 8. După articolul 52 se introduce articolul 52^1, cu următorul cuprins: "ART. 52^1.- Împotriva deciziei emise în condiţiile art. 52, persoana interesată poate introduce contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisia de contestaţii ce funcţionează pe lîngă direcţia judeteana de muncă şi protecţie socială sau pe lîngă Direcţia generală de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, care are următoarea componenta: - directorul direcţiei judeţene de muncă şi protecţie socială, respectiv al Direcţiei generale de muncă şi protecţie socială a municipiului Bucureşti, în calitate de preşedinte; - un delegat al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv al Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, ca membru; - un pensionar cu pregătire juridică, desemnat de organizaţia pensionarilor, ca membru." 9. Articolul 53 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 53. - (1) Expertiza medicală, în vederea pensionării, se face de către comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă de pe lîngă cabinetele şi oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ce funcţionează în cadrul policlinicilor teritoriale, în următoarea componenta: - şeful cabinetului sau oficiului de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în calitate de preşedinte; - un medic din specialitatea afectiunii principal invalidante a bolnavului, ca membru; - un medic de medicina muncii sau un medic de întreprindere, de preferinta din unitatea unde bolnavul a prestat ultima activitate profesională, ca membru. (2) Comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, ce funcţionează în cadrul cabinetelor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, emit decizii de încadrare sau de respingere a încadrării într-un grad de invaliditate. (3) Deciziile emise de comisiile prevăzute la alin. (2) pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ce funcţionează pe lîngă oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti." 10. Articolul 54 se abroga. 11. Articolul 55 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 55. - (1) Deciziile oficiilor de pensii şi cele ale comisiilor de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă necontestate în termen sînt definitive. (2) Deciziile comisiilor judeţene de contestaţii date în materie de pensii pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990." 12. Articolul 57 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 57. - Pensia se plăteşte personal titularului ori mandatarului acestuia cu procura specială sau, la cererea titularului, se depune la Casa de Economii şi Consemnaţiuni pe numele sau." 13. Articolul 59 alineatul (2) se modifica şi va avea următorul cuprins: "(2) Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat reprezentind pensia pe luna în care a avut loc decesul şi, după caz, drepturile de pensie cuvenite şi neachitate pînă la deces se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor sau, în lipsa acestora, părinţilor celui decedat ori persoanei care dovedeşte ca l-a îngrijit pînă la data decesului." 14. Articolul 63 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 63. - (1) Persoanele care au lucrat în sectorul de stat, precum şi în alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de asigurări sociale, au dreptul la pensie de asigurări sociale de stat dacă perioadele lucrate insumeaza o vechime în munca de cel puţin 10 ani. (2) Cuantumul pensiei pentru asigurări sociale de stat se stabileşte corespunzător perioadei lucrate în sectorul de stat, iar pentru perioadele lucrate în celelalte sectoare pensia se calculează, distinct, în raport cu vechimea în munca din aceste sectoare." 15. Articolul 65 se completează cu un nou alineat (3), avînd următorul cuprins: "(3) Persoanelor care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară pînă la data de 30 iunie 1986, în procentele din salariu atunci în vigoare, precum şi o perioadă mai mica de 5 ani după această dată, în cota de 3% prevăzută de Decretul nr. 232/1986, li se adauga, la pensia suplimentară stabilită în procente de calcul în vigoare pînă la data de 1 iulie 1986, o diferenţa proporţională cu timpul cotizat cu 3%. Pensiile suplimentare stabilite cu începere de la 1 iulie 1986 pot fi recalculate, la cerere, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, de la data punerii în plata a deciziilor de stabilire a pensiei." 16. Articolul 68 se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 68. - Pensia suplimentară se acordă urmaşilor în procentele prevăzute de lege pentru pensia de urmaş de asigurări sociale."  +  Articolul 4Articolul 5 din Decretul nr. 245/1977 privind pensiile I.O.V.R. se modifica şi va avea următorul cuprins: "ART. 5. - (1) Copiii celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi ai celor care au decedat ulterior ca pensionari I.O.V.R., au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaş în cadrul asigurărilor sociale de stat. (2) Văduvele de război au dreptul la pensie de urmaş, indiferent de durata căsătoriei cu cel decedat. (3) Sotiile celor care au decedat ca pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmaş în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmaş în cadrul asigurărilor sociale de stat. (4) În cazul în care, la data decesului, sustinatorul primea pensia I.O.V.R. şi o pensie de asigurări sociale, pensia de urmaş se stabileşte din pensia cea mai avantajoasă." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 9 decembrie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 decembrie 1991. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN----------------------