HOTĂRÂRE nr. 1.777 din 21 octombrie 2004 (*actualizată*)privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală**)(actualizată până la data de 6 februarie 2014*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 6 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.577 din 23 septembrie 2005/ORDINUL nr. 890 din 30 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 870 din 1 august 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 22 octombrie 2008; ORDINUL nr. 859 din 12 august 2009/ORDINUL nr. 200 din 27 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 2 septembrie 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011; ORDINUL nr. 581 din 4 august 2011/ORDINUL nr. 190 din 8 septembrie 2011; ORDINUL nr. 481 din 20 decembrie 2013/ORDINUL nr. 8 din 23 ianuarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 870 din 1 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 2 august 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, şi al art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se introduce restricţia de circulaţie pe unele sectoare de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 870 din 1 august 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 2 august 2007. (2) Restricţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi în zilele de sărbătoare legală în tot cursul anului între orele 6,00-22,00. (3) Pentru sectorul de drum naţional prevăzut la poziţia 1 din anexa nr. 1, restricţia prevăzută la alin. (1) se aplică pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:- vehicul - orice autovehicul rutier, având cel puţin două axe sau un ansamblu format dintr-un autovehicul şi semiremorcă ori remorcă tractată de acesta;- zile de sărbătoare legală - zilele în care nu se lucrează, aşa cum sunt prevăzute la art. 134 alin. (1) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Acestea sunt: a) 1 şi 2 ianuarie; b) prima şi a doua zi de Paşti; c) 1 mai; d) prima şi a doua zi de Rusalii; e) Adormirea Maicii Domnului; f) 1 decembrie; g) prima şi a doua zi de Crăciun.------------Liniuţa a doua a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.007 din 2 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 24 septembrie 2009.- vehicul destinat exclusiv transportului de persoane - autoturism, microbuz, autobuz, autocar.- riveran - orice persoană fizică ori juridică ce are domiciliul/reşedinţa/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1 sau în localităţile pentru care singura cale de acces la un drum naţional se află pe unul dintre sectoarele restricţionate prevăzute în anexa nr. 1.------------Liniuţa a patra a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.339 din 22 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 29 octombrie 2008.  +  Articolul 3 (1) Se interzice circulaţia vehiculelor rutiere prevăzute la art. 1, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1. (2) Circulaţia vehiculelor neînmatriculate, chiar dacă sunt înregistrate la autorităţile locale, este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală, în perioadele din an şi în intervalele orare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Se exceptează de la prevederile art. 1 vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale, de unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de serviciile de ambulanţă, de serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, aşa cum sunt definite în Legea nr. 23/1996pentru ratificarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul forţelor lor şi a protocolului adiţional, încheiate la Bruxelles la 19 iunie 1995, vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională, vehiculele deţinute de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., denumită în continuare C.N.A.D.N.R., vehiculele deţinute de Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier şi utilizate pentru activitatea de inspecţie şi control, precum şi vehiculele care efectuează transporturile prevăzute în anexa nr. 2.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.  +  Articolul 5C.N.A.D.N.R. va realiza semnalizarea corespunzătoare a sectoarelor de drum supuse interdicţiei de circulaţie, cu avizul poliţiei rutiere, şi va informa participanţii la trafic asupra restricţiilor impuse prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 3, cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei; b) încălcarea prevederilor art. 4 alin. (2), cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.  +  Articolul 7Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 se fac de către: a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier; b) poliţiştii rutieri, în cazul în care îşi desfăşoară activităţile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. a).-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. III din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.  +  Articolul 8Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi locuinţei şi al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 11Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 21 octombrie 2004.Nr. 1.777.  +  Anexa 1 Sectoarele de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene (E)restricţionate din punctul de vedere al circulaţiei vehiculelorrutiere cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone,altele decât cele destinate exclusiv transporturilor depersoane, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi de sărbătoarelegală, precum şi perioadele şi intervalele orare supuse restricţiei*Font 7*┌────┬─────┬───────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │ │ Perioada, zilele şi intervalele orare restricţionate ││ │Indi-│ │ ├───────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┤│Nr. │cativ│ Traseu │ Sens de │ În ziua │În zilele │ Perioada din an, zilele şi intervalele orare ││crt.│drum │ │ parcurs │anterioară │ de ├──────────┬───────────┬───────────┬────────────┤│ │ │ │ │ primei │sărbătoare │ Perioada │ vineri │ sâmbătă │ duminică ││ │ │ │ │ zile de │ legală │ din an │ │ │ ││ │ │ │ │sărbătoare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ legală │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│1. │A 2 │Bucureşti (int. A2 │Bucureşti- │ │ │ │12,00-24,00│ 6,00-14,00│ - ││ │ │cu CB) - │Constanţa │ │ │ │ │ │ ││ │ │Fundulea-Lehliu │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │(int. A2 cu DN 3) -├────────────┤ │ │ 1 iulie ├───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │Feteşti (int. A2 │Constanţa- │16,00-22,00│6,00-22,00 │ - │ - │ - │ 12,00-24,00││ │ │cu DN 3B) - │Bucureşti │ │ │31 august │ │ │ ││ │ │Cernavodă (int. A2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu DN 3) - ├────────────┤ │ │ ├───────────┼───────────┼────────────┤│ │ │Murfatlar (int. A2 │Feteşti- │ │ │ │ - │ - │ 12,00-24,00││ │ │cu DN 3) │Cernavodă │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│2. │DN 7 │Piteşti (ieşire din│ │ │ │ 1 iulie │ │ │ ││ │ │municipiu) - │ ambele │16,00-22,00│6,00-22,00 │ - │ - │ - │ - ││ │ │Râmnicu Vâlcea- │ sensuri │ │ │31 august │ │ │ ││ │ │Vestem (int. DN 7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │cu DN 1) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│3. │DN 39│Agigea (int. DN 39 │ │ │ │ 1 iulie │ │ │ ││ │ │cu DN 39A) - │ ambele │16,00-22,00│6,00-22,00 │ - │12,00-22,00│ 6,00-22,00│ 6,00-22,00 ││ │ │Mangalia (intrare │ sensuri │ │ │31 august │ │ │ ││ │ │municipiu) │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┤│4. │DN │Murfatlar (int. DN │ │ │ │ 1 iulie │ │ │ ││ │22C │22C cu DN 3) - │ Murfatlar- │ - │ - │ - │ - │ - │ 12,00-24,00││ │ │Cernavodă │ Cernavodă │ │ │31 august │ │ │ ││ │ │(int. DN 22C cu A2)│ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 481 din 20 decembrie 2013/ORDINUL nr. 8 din 23 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014, conform art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 LISTAtransporturilor care nu se supun restricţieide circulaţie, conform art. 4 alin. (2) din hotărâre1. Păsări şi animale vii din toate speciile2. Colonii de albine3. Carne şi preparate din carne: a) carne, indiferent de specie, inclusiv vânat, refrigerată sau congelată; b) carne proaspătă şi preparate proaspete din carne.4. Lapte şi produse lactate: a) lapte lichid; b) produse lactate proaspete (iaurt, chefir, frişcă, smântână şi altele); c) brânzeturi; d) unt, margarină; e) îngheţată.5. Ouă şi produse din ouă: a) ouă de consum; b) ouă pentru incubaţie; c) produse din ouă (melanj, maioneză şi altele).6. Peşte şi produse din peşte: a) peşte refrigerat sau congelat; b) peşte proaspăt şi produse proaspete din peşte; c) icre de peşte; d) ouă embrionate de peşte; e) fructe de mare.7. Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele8. Pâine şi produse de panificaţie, inclusiv materia primă pentru fabricarea acestora9. Produse vegetale: a) fructe şi legume; b) material săditor destinat plantării (răsaduri, puieţi de pomi, bulbi, rizomi, stoloni, drajoni, cepe, butaşi şi altele asemenea); c) flori tăiate; d) plante ornamentale în ghivece.10. Alte produse alimentare, inclusiv ape minerale11. Sucuri şi băuturi alcoolice şi nealcoolice12. Subproduse de abator pentru industria farmaceutică13. Produse biologice şi medicamente de uz veterinar14. Material seminal15. Combustibili şi carburanţi, inclusiv butelii de aragaz16. Mărfuri transportate sub temperatură controlată17. Cereale şi alte produse agricole------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din ORDINUL nr. 481 din 20 decembrie 2013/ORDINUL nr. 8 din 23 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014, conform art. I din acelaşi act normativ.--------