NORME METODOLOGICE din 17 iulie 2009 (*actualizate*)privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte(actualizate până la data de 4 februarie 2014*)
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 465 din 19 aprilie 2011; ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate îndeplineşte funcţia de organism de legătură care asigură comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu România documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. (2) Casele de asigurări de sănătate îndeplinesc funcţia de instituţie competentă, care suportă cheltuielile pentru prestaţiile de boală şi maternitate şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate asiguraţilor proprii de către furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.  +  Articolul 2Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul altor state, în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, precum şi recuperarea sumelor plătite furnizorilor de servicii medicale cu care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau casele de asigurări de sănătate se află în relaţii contractuale pentru serviciile oferite cetăţenilor statelor cu care România are încheiate documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii sunt realizate de casele de asigurări de sănătate prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi, respectiv, de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în situaţia în care furnizorul se află în relaţii contractuale cu aceasta.  +  Articolul 3 (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate deschide la o instituţie de credit un cont în lei în care casele de asigurări de sănătate vor vira sumele reprezentând cheltuielile ocazionate de acordarea prestaţiilor de boală şi maternitate şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate asiguraţilor proprii de către furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. (2) Instituţia de credit prevăzută la alin. (1) va fi selectată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin această instituţie de credit se derulează operaţiunile de decontare ocazionate de acordarea serviciilor medicale furnizate în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.  +  Articolul 4Acoperirea diferenţelor de curs valutar ce rezultă din operaţiunile de decontare a cheltuielilor ocazionate de acordarea prestaţiilor de boală şi maternitate în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se realizează din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Capitolul II Recuperarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate asiguraţilor străini pe teritoriul României  +  Articolul 5 (1) Casa de asigurări de sănătate administrează baza de date cu cetăţenii străini beneficiari ai serviciilor medicale în România şi solicită instituţiilor competente din statele din care provin cetăţenii străini rambursarea cheltuielilor prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în conformitate cu prevederile documentelor internaţionale la care România este parte. (2) În cazul în care cetăţeanul străin a beneficiat pe teritoriul României de servicii medicale oferite de un furnizor de astfel de servicii, aflat în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, decontarea acestor servicii se va face din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, iar administrarea bazei de date în acest caz se va face de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, care solicită ulterior instituţiilor competente din statele din care provin cetăţenii străini rambursarea cheltuielilor în conformitate cu prevederile documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte. (3) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate prezintă organismului de legătură din statul din care provine asiguratul străin, beneficiar al serviciilor medicale, cererea de rambursare a cheltuielilor, în termenele şi condiţiile prevăzute în documentele internaţionale la care România este parte. (4) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate deschide un cont în valută pentru situaţia în care organismele de legătură prevăzute la alin. (3) virează sumele reprezentând cheltuielile aferente serviciilor medicale acordate asiguraţilor străini pe teritoriul României, în valută. (5) În contul prevăzut la art. 3 alin. (1) se virează şi sumele, în lei, reprezentând cheltuielile aferente serviciilor medicale acordate asiguraţilor străini pe teritoriul României, de către organismele de legătură. (6) Cheltuielile de administrare ale conturilor prevăzute la alin. (4) şi (5) se vor înscrie în bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la titlul II "Bunuri şi servicii" alineatul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii". (7) În cazul documentelor internaţionale care prevăd rambursarea în valută, echivalentul în lei al sumelor încasate de la organismul de legătură este transferat către casa de asigurări de sănătate pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea prestaţiilor de boală şi maternitate şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate cetăţenilor străini pe teritoriul României. (8) În situaţia în care organismul de legătură virează contravaloarea în valută a cererii de rambursare, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transferă către casele de asigurări suma în lei înscrisă de către acestea în cererea de rambursare. (9) Eventualele diferenţe de curs valutar vor fi suportate din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Capitolul III Rambursarea cheltuielilor aferente prestaţiilor de boală şi maternitate acordate asiguraţilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pe teritoriul altui stat  +  Articolul 6 (1) Casa de asigurări de sănătate virează în contul deschis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la o instituţie de credit echivalentul în lei al sumelor în valută, reprezentând cheltuielile ocazionate de acordarea prestaţiilor de boală şi maternitate asiguraţilor aflaţi în evidenţa acestora de către furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. În acest caz se utilizează cursul valutar de vânzare al instituţiei de credit respective din ziua completării solicitării pentru acordare de prevedere bugetară. În situaţia în care valuta utilizată nu are stabilit un curs de schimb de către instituţia de credit, se utilizează cursul comunicat de Banca Naţională a României din ziua completării solicitării pentru acordare de prevedere bugetară. (2) Pentru alocarea de prevederi bugetare se utilizează, după caz, modelul de solicitare pentru acordare de prevedere bugetară prevăzut în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 1a. În situaţia în care există prevederi bugetare neutilizate din solicitările anterioare, la completarea cererii de plată externă se va utiliza cursul valutar de vânzare al instituţiei de credit din ziua completării ordinului de plată.-----------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. (3) Pentru rambursarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), angajamentul legal îl constituie cererea de rambursare a cheltuielilor. Formularele "Propunere de angajare a unei cheltuieli" şi "Angajamentul bugetar individual/global" se întocmesc în baza cererii de rambursare a cheltuielilor. Viza "Bun de plată" se acordă în baza formularelor de rambursare a cheltuielilor. (4) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transferă către organismul de legătură din statul unde s-au acordat prestaţiile de boală şi maternitate sumele în valută pentru cheltuielile menţionate la alin. (1) şi (5), pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 2. (5) Eventualele diferenţe de curs valutar vor fi suportate din bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (6) Sumele prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul casei de asigurări de sănătate de la capitolul "materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional".  +  Articolul 7 (1) În condiţiile în care unui asigurat român aflat pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, respectiv Confederaţiei Elveţiene i se acordă asistenţă medicală fără ca acesta să prezinte cardul european de asigurări sociale de sănătate sau acesta nu este recunoscut de unitatea sanitară de la locul de şedere, asiguratul român suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. (2) În baza unei cereri formulate ulterior către casa de asigurări de sănătate la care persoana este asigurată, însoţită de documentele justificative, asiguratului i se pot rambursa costurile acestor servicii în conformitate cu procedura instituită pentru utilizarea formularului E 126, prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi în Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii. (3) După finalizarea procedurii instituite pentru utilizarea formularului E126, în vederea rambursării, casa de asigurări de sănătate va solicita alocarea de prevederi bugetare utilizând modelul de solicitare pentru acordare de prevedere bugetară prevăzut în anexa nr. 3. (4) Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale suportate de asiguratul din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România în condiţiile alin. (1) şi (2) se efectuează de către casa de asigurări de sănătate unde este luată în evidenţă persoana asigurată. Rambursarea se realizează către asigurat, la solicitarea acestuia, a unui membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau a unei persoane împuternicite de acesta, în lei, la cursul Băncii Naţionale a României de la data efectuării plăţii serviciului medical de către asigurat. Cursul Băncii Naţionale a României este stabilit de către Banca Naţională a României în fiecare zi bancară. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacţiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare. (5) Rambursarea prevăzută la alin. (4) se realizează în termen de maximum 90 de zile de la finalizarea procedurii de verificare şi avizare de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.------------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 465 din 19 aprilie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011.  +  Articolul 8 (1) În condiţiile în care un asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România se deplasează într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, respectiv în Confederaţia Elveţiană cu scopul de a primi tratament medical, fără aprobarea prealabilă a casei de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă ca persoană asigurată, acesta suportă contravaloarea serviciilor medicale acordate.-----------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014. (2) La solicitarea scrisă a asiguratului, a unui membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau a unei persoane împuternicite de acesta, însoţită de documente justificative, casa de asigurări de sănătate rambursează contravaloarea serviciilor medicale acordate potrivit alin. (1) şi plătite de acesta, la nivelul tarifelor prevăzute la alin. (5). (3) După întocmirea notei de calcul al sumei care se rambursează conform prevederilor alin. (2), casa de asigurări de sănătate va solicita alocarea de prevederi bugetare utilizând modelul de solicitare pentru acordare de prevedere bugetară prevăzut la anexa nr. 3. (4) Rambursarea cheltuielilor în condiţiile alin. (1), (2) şi (3) se efectuează de către casa de asigurări de sănătate unde este luată în evidenţă persoana asigurată către asiguratul care solicită rambursarea, în lei. (5) Nivelul la care se realizează operaţiunea de rambursare prevăzută la alin. (4) se stabileşte după cum urmează: a) pentru serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu, medicamentele în tratamentul ambulatoriu, precum şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu: tarife exprimate prin valoarea definitivă a punctului, stabilită în trimestrul anterior datei la care s-a plătit serviciul, tarife maximale, tarife, procent din tarife, preţuri de referinţă, procent din preţurile de referinţă, preţuri de decontare, prevăzute de actele normative în vigoare care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vigoare la data efectuării plăţii serviciului de către asigurat; b) pentru spitalizarea continuă: ICM x TCP, unde ICM este cel mai mare indice de case-mix, aferent spitalelor din România şi prevăzut în actele normative care reglementează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vigoare la data efectuării plăţii serviciului de către asigurat, iar TCP este tariful pe caz ponderat al aceluiaşi spital, aferent aceluiaşi an; c) pentru spitalizarea de zi: o treime din suma rezultată în urma aplicării procedurii prevăzute la lit. b). (6) Rambursarea prevăzută la alin. (4) poate avea loc numai în situaţia în care serviciul medical acordat într-un stat membru al Uniunii Europene şi achitat de către asigurat face parte din pachetul de servicii de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. (7) Rambursarea prevăzută la alin. (3) se realizează în termen de maximum 90 de zile de la finalizarea procedurii de verificare şi avizare de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.-----------Alin. (7) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 465 din 19 aprilie 2011 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 26 aprilie 2011. (8) Rambursarea nu trebuie să depăşească contravaloarea în lei a serviciilor medicale achitate de asigurat, la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii de către asigurat.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 9 (1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor prevăzute la art. 2 şi 3 se efectuează potrivit monografiei contabile prevăzute în anexa nr. 4. (2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------Casa de Asigurări de Sănătate ...........SOLICITAREpentru acordare de prevedere bugetarăVă rugăm să aprobaţi majorarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate ............ cu suma de ........... lei, pentru a putea efectua plăţile conform art. 6 din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările ulterioare, astfel: ............ .Această sumă este necesară pentru efectuarea plăţii sumei de ......... (valuta în care se face plata) pentru serviciile medicale acordate asiguratului ........., la instituţia ........... din ţara ............. .În acest sens s-a primit Solicitarea de rambursare nr. ........ din data de ............, emisă de .............. din ţara ........., pentru suma de ............... .Asiguratul a efectuat acest tratament în baza:- Cardului european de asigurări de sănătate nr. .................;- formularului. ....................Obiectul acestei plăţi îl constituie (Se bifează categoriile de prestaţii în natură.):_|_| Îngrijiri medicale_|_| Îngrijiri dentare_|_| Medicamente_|_| Spitalizare_|_| Alte prestaţiiAnexăm următoarele documente:- copia cererii de rambursare (formularul E 125 sau similar);- copia formularului care a deschis dreptul la prestaţii.Menţionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare şi documentaţia existentă la sediul nostru îndeplineşte toate condiţiile de realitate, legalitate şi regularitate pentru efectuarea plăţii.Preşedinte-director general, Director executiv economic,........................... ...........................Întocmit la data de ...........................Loc rezervat CNAS:În urma verificării documentelor anexate se constată îndeplinirea procedurii necesare realizării operaţiunii de rambursare.DIRECŢIA ACORDURI INTERNAŢIONALESEMNĂTURA...............-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1a --------la normele metodologice-----------------------Casa de Asigurări de Sănătate .............SOLICITAREpentru acordare de prevedere bugetarăVă rugăm să aprobaţi majorarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate ........... cu suma de .......... lei, pentru a putea efectua plăţile conform art. 6 din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, cu modificările ulterioare, astfel:Această sumă este necesară pentru efectuarea plăţii sumei de .......... (valuta în care se face plata) calculată prin înmulţirea numărului de ...... sume forfetare lunare (poziţia 6.1 din formularul E 127) cu costul mediu lunar (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene) de ....... (valuta în care se face plata), aferent perioadei (zi/lună/an - zi/lună/an) ............, pentru asiguratul ..........., cu reşedinţa în ţara ............., în baza formularului .............. .În acest sens s-a primit Solicitarea de rambursare nr. ............ din data de ................., emisă de ................. din ţara .............. .Anexăm următoarele documente:- copia cererii de rambursare (formularul E 127 sau similar);- copia formularului care a deschis dreptul la prestaţii (E 109 sau E 121 sau similar).Menţionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare şi documentaţia existentă la sediul nostru îndeplineşte toate condiţiile de realitate, legalitate şi regularitate pentru efectuarea plăţii.Preşedinte-director general, Director executiv economic,........................... ...........................Întocmit la data de .........................Loc rezervat CNAS:În urma verificării documentelor anexate se constată îndeplinirea procedurii necesare realizării operaţiunii de rambursare.DIRECŢIA ACORDURI INTERNAŢIONALESEMNĂTURĂ..............-----------Anexa 1a a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 2 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2 -------la normele metodologice------------------------Casa de Asigurări de Sănătate ............CEREREpentru efectuarea plăţii externeCasa de Asigurări de Sănătate ........, cu sediul în ........., prin reprezentanţii săi legali, ........., preşedinte-director general, şi .........., director executiv economic (ca instituţie competentă conform prevederilor legale în vigoare), autorizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (ca organism de legătură conform prevederilor legale în vigoare) să efectueze în numele şi pentru ea plata sumei de .......... (valuta în care se face plata) conform cererilor de rambursare primite din ţara ........... şi cuprinse în centralizatorul cererilor pentru efectuarea de plăţi externe către statul ........, pentru care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a comunicat solicitările de prevedere bugetară aprobate.În acest sens, cu Ordinul de plată nr. ....... din data de ........ am virat suma de ......... lei în contul dumneavoastră nr. .......... deschis la ............. .Suma de ................. va fi virată:În ţara ..............................Beneficiar ..........................,având numărul de cont ................Banca beneficiarului .................Adresa băncii ........................Cod BIC (SWIFT).......................Anexăm următoarele documente:- copia ordinului de plată cu care v-am virat contravaloarea în lei a valutei necesare transferului. Ordinul de plată se întocmeşte distinct pentru fiecare cerere de plată externă;- centralizator de cereri pentru efectuarea de plăţi externe către statul .......... (se completează conform modelului din anexa nr. 2a la normele metodologice);- copia adresei prin care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a comunicat solicitările de prevedere bugetară aprobate.Menţionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare şi documentaţia existentă la sediul nostru îndeplineşte toate condiţiile de realitate, legalitate şi regularitate pentru efectuarea plăţii.Preşedinte-director general, Director executiv economic,........................... .............................Întocmit la data de ..........-----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014, conform pct. 6 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2a --------la normele metodologice------------------------CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .......................Nr. .........../Data................CENTRALIZATOR DE CERERIpentru efectuarea de plăţi externe către statul .............*)*Font 7*┌────┬────────┬─────────┬────────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┬──────┬──────┬───────┬──────────┬────────┐│Nr. │Nr./Data│Nr./Data/│ Numele şi │ Tipul │ Nr. │ Semestru/ │Valuta│ Suma │ Curs │ Suma │ Nr./ ││crt.│ Adresa │ Adresa │ prenumele │documentului │formularului│An financiar/│ │ în │valutar│ în lei │ Data ││ │ stat │ CNAS │asiguratului│care a deschis│E 125/E127/ │Perioada în │ │valută│ │ │ Ordin ││ │ │ │ │ dreptul la │similare**) │care au fost │ │ │ │ │de plată││ │ │ │ │ prestaţie │ │ acordate │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ drepturile │ │ │ │ │ │├────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 = 8 x 9│ 11 │├────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┼──────┼──────┼───────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┤ │ ├────────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ ├──────┼───────┼──────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┴──────┴──────┴───────┴──────────┴────────┤│ TOTAL X **) X │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘__________*) Se va întocmi câte un centralizator pentru fiecare stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană, respectiv ţară cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.**) În situaţia în care suma totală din prezentul centralizator nu este egală cu totalul sumelor corespunzătoare solicitărilor de prevedere bugetară aprobate şi comunicate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, se va justifica în scris acest lucru.Centralizatorul se întocmeşte de casa de asigurări de sănătate. Un exemplar pe suport hârtie şi format electronic se transmite la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate împreună cu cererea pentru efectuarea de plăţi externe.          Preşedinte-director general, Director executiv economic,         ............................. ...........................                                            Întocmit                                 .............................                               (numele în clar, telefon/adresa de e-mail)-----------Anexa 2a a fost introdusă de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014, având conţinutul prevăzut în anexa 4 din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------SOLICITAREpentru acordare de prevedere bugetarăVă rugăm să aprobaţi majorarea bugetului Casei de Asigurări de Sănătate .......... cu suma de ........ lei, pentru a putea efectua plăţile conform .......... (se completează cu art. 7 sau 8, după caz) din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, astfel: .............. .Această sumă este necesară pentru efectuarea plăţii sumei de ...... lei [reprezentând contravaloarea a ....... (valuta în care s-a efectuat plata)] asiguratului .......... pentru serviciile medicale acordate asiguratului la instituţia ....... din ţara ........ şi care au fost achitate de asigurat în data de .........., conform Facturii nr. ......... /Chitanţei nr. .......... .În acest sens s-a primit solicitarea scrisă a asiguratului însoţită de documentele justificative, conform prevederilor legale în vigoare.Anexăm următoarele documente (se bifează în funcţie de felul rambursării): a) copia cererii de rambursare a asiguratului; b) copiile documentelor care dovedesc efectuarea plăţii de către asigurat (traduse în limba română); c) copiile documentelor din care rezultă serviciul medical de care a beneficiat solicitantul (traduse în limba română);[] copia formularului E 126 (pentru rambursările prevăzute la art. 7 din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009);[] detalierea modalităţii de calcul al sumei care se rambursează pentru rambursările care fac obiectul art. 8 din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 (nota de calcul se semnează de preşedintele-director general, directorul executiv management economic, directorul executiv-medic şef şi directorul executiv relaţii contractuale).Menţionăm că s-au parcurs toate procedurile conform prevederilor legale în vigoare şi documentaţia existentă la sediul nostru îndeplineşte toate condiţiile de realitate, legalitate şi regularitate pentru efectuarea plăţii.Preşedinte-director general, Director executiv management........................... economic,..................Loc rezervat CNAS:[] Serviciile medicale pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor efectuate au natura unor servicii medicale care au devenit necesare în timpul deplasării persoanei solicitate (pentru rambursările prevăzute la art. 7 din normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009)[] Serviciile medicale pentru care se solicită rambursarea cheltuielilor efectuate sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază (pentru rambursările prevăzute la art. 8 din normele metodologice aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009)Direcţia generală evaluare - Medic şef,.......................................Nivelul stabilit pentru rambursare este conform cu prevederile art. 8 alin. (5) din anexa la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 729/2009 (pentru rambursările ce fac obiectul acestei prevederi).Direcţia strategii, metodologii şi norme........................................În urma verificării documentelor anexate se constată îndeplinirea/neîndeplinirea procedurii necesare realizării operaţiunii de rambursare.Direcţia juridic, contencios şi acorduri internaţionale..................................................  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------MONOGRAFIEprivind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor dedecontare a prestaţiilor de boală şi maternitateI. Decontarea cheltuielilor aferente prestaţiilor de boală şi maternitate acordate asiguraţilor în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România pe teritoriul altui stat1. În cazul efectuării plăţii către organismul de legătură de pe teritoriul altui stat a) la casele de asigurări de sănătate judeţene┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────┐│înregistrarea cheltuielii aferente prestaţiei de boală │628│462 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────┤│se efectuează plata în contul CNAS deschis la o instituţie de credit │462│481 ││ │481│7705│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────┘ b) la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐│alimentarea contului din instituţia de credit pentru cheltuieli │581 │7705││bancare │5121│581 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│încasarea contravalorii în lei a prestaţiei de boală de la casele de│5121│462 ││asigurări de sănătate judeţene │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│cumpărare valută de către CNAS │581 │5121││ │5124│581 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│transferul valutei la organismul de legătură din străinătate │462 │5124│├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│achitarea comisioanelor bancare │627 │5121││ │627 │5124│├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│încasarea dobânzilor datorate │5121│5187││ │5124│5187││ │5187│766 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│se vinde valuta provenită din dobânzi bancare │581 │5124││ │5121│581 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│veniturile din dobânzi se transferă la trezorerie │581 │5121││ │5711│581 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│înregistrarea diferenţelor de curs valutar favorabile │5124│765 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│înregistrarea diferenţelor de curs valutar nefavorabile │665 │5124│├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│la sfârşitul anului, închiderea conturilor deschise în valută de la │581 │5124││instituţia de credit │5121│581 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│la sfârşitul anului, închiderea conturilor deschise în lei de la │581 │5121││instituţia de credit │7705│581 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘2. În cazul efectuării plăţii către asigurat de către casele de asigurări de sănătate judeţene┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐│înregistrarea cheltuielii aferente prestaţiei de boală │628 │462 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│efectuarea plăţii către asigurat prin numerar │581 │7705││ │531 │581 ││ │462 │531 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│Sau │ │ ││efectuarea plăţii către asigurat prin virament │462 │7705│└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘II. Decontarea cheltuielilor aferente prestaţiilor de boală şi maternitate acordate asiguraţilor străini pe teritoriul României a) la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐│încasarea cheltuielilor aferente prestaţiilor de boală de la │5124│462 ││organismul de legătură din străinătate │5121│462 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│vânzarea valutei încasate din prestaţii de boală de la organismul de│581 │5124││legătură din străinătate │5121│581 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│transferul sumelor rezultate din vânzarea valutei la casa de │462 │5121││asigurări de sănătate │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘ b) la casele de asigurări de sănătate judeţene┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐│se achită contravaloarea prestaţiei medicale pentru asiguratul │628 │401 ││străin spitalului unde acesta a fost tratat │401 │7705│├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│înregistrarea creanţei de încasat pentru serviciul medical acordat │ │ ││asiguratului străin │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│în cazul în care se încasează contravaloarea unei prestaţii din anii│461 │117 ││precedenţi │7705│461 │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤│în cazul în care se încasează contravaloarea unei prestaţii din anul│461 │7514││ curent │5711│461 │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘------------