HOTĂRÂRE nr. 63 din 5 februarie 2014privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Secretarul general al Guvernului,Ion Morarup. Directorul general al Agenţiei Naţionalede Cadastru şi Publicitate Imobiliară,Grigore Marcel VasileViceprim-ministru, ministrulfinanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 5 februarie 2014.Nr. 63.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrarea Oficiului de Cadastruşi Publicitate Imobiliară Sălaj, care se scoate dininventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului
    Codul de clasifi- caţie Locul unde este situat imobilul Persoana juridică care administrează imobilul Numărul atribuit de Ministerul Finanţelor Publice Caracteristici tehnice
    8.29.08 Municipiul Zalău, Aleea Năzuinţei, bl. C10, judeţul Sălaj Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj CUI 9999830 38472 Clădire sediu administrativ P + 4, cărămidă Sc - 200 mp; Sd - 600 mp, Valoarea de inventar - 756.592 lei Carte funciară colectivă nr. 6047/N - Zalău
    ----------