HOTĂRÂRE nr. 44 din 22 ianuarie 2014privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 90 din 5 februarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în sensul indicării corespunzătoare a datelor de identificare şi a codului unic de identificare (CUI) ale titularului dreptului de administrare asupra imobilelor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 480/2005 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. (2) Trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea şi completarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin CostoiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 22 ianuarie 2014.Nr. 44.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului - construcţii şi teren - care se modificăîn sensul indicării corespunzătoare a datelor de identificareşi a codului unic de identificare (CUI) ale titularuluidreptului de administrare, potrivit Hotărârii Guvernuluinr. 480/2005 privind transmiterea unor imobile, proprietatepublică a statului, din administrarea Ministerului Mediuluişi Gospodăririi Apelor în administrarea MinisteruluiEducaţiei şi Cercetării, pentru Universitatea"Alexandru Ioan Cuza" din IaşiMinisterul Educaţiei Naţionale (CUI 13729380) ┌──────┬────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ │Nr. MF│ Codul │ Datele de identificare │Persoana juridică│ │ │ de ├───────────────────────┬──────────────────┤ce administrează │ │ │clasifi-│ Descrierea tehnică │ Adresa │ │ │ │ caţie │ │ │ │ ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ 62778│8.28.01 │Teren staţie meteo │Comuna Crucea, │Universitatea │ │ │ │Rarău: suprafaţa │judeţul Suceava │"Al. I. Cuza" │ │ │ │construită = │ │Iaşi │ │ │ │2.358,80 mp; suprafaţa │ │CUI 4701126 │ │ │ │de teren = 870,44 mp │ │ │ ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ 63078│8.28.01 │Clădire staţie meteo │Comuna Crucea, │Universitatea │ │ │ │Rarău: suprafaţa │judeţul Suceava │"Al. I. Cuza" │ │ │ │construită = 1.902 mp │ │Iaşi CUI 4701126 │ ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ 63079│8.28.01 │Clădire staţie meteo │Comuna Crucea, │Universitatea │ │ │ │Rarău: anexă tehnică │judeţul Suceava │"Al. I. Cuza" │ │ │ │ │ │Iaşi CUI 4701126 │ ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ 63080│8.28.01 │Clădire staţie meteo │Comuna Crucea, │Universitatea │ │ │ │Rarău: platformă meteo │judeţul Suceava │"Al. I. Cuza" │ │ │ │şi amenajări │ │Iaşi CUI 4701126 │ ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ 63082│8.28.01 │Clădire staţie meteo │Comuna Crucea, │Universitatea │ │ │ │Rarău: record electric │judeţul Suceava │"Al. I. Cuza" │ │ │ │ │ │Iaşi CUI 4701126 │ ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ 63085│8.28.01 │Clădire staţie meteo │Comuna Crucea, │Universitatea │ │ │ │Rarău: construcţii │judeţul Suceava │"Al. I. Cuza" │ │ │ │alimentare cu apă │ │Iaşi CUI 4701126 │ ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │ 65171│8.28.01 │Staţie meteo Tulnici │Comuna Tulnici, │Universitatea │ │ │ │ │judeţul Vrancea │"Al. I. Cuza" │ │ │ │ │ │Iaşi CUI 4701126 │ └──────┴────────┴───────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREprivind trecerea din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia a unei construcţiiaflate în administrarea UniversităţiiTehnice "Gheorghe Asachi" ┌──────┬────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ │Nr. MF│ Codul │ Datele de identificare │Persoana juridică│ │ │ de ├───────────────────────┬──────────────────┤ce administrează │ │ │clasifi-│ Descrierea tehnică │ Adresa │ │ │ │ caţie │ │ │ │ ├──────┼────────┼───────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤ │155465│8.26.10 │Baracă din plăci tip │Municipiul Iaşi, │Universitatea │ │ │ │NIKE, Sc = 158,35 mp, │str. Copou nr. 22,│Tehnică │ │ │ │valoarea de inventar: │judeţul Iaşi │"Gheorghe Asachi"│ │ │ │8.186 lei │ │din Iaşi │ │ │ │ │ │(CUI 4701606) din│ │ │ │ │ │subordinea │ │ │ │ │ │Ministerului │ │ │ │ │ │Educaţiei │ │ │ │ │ │Naţionale │ │ │ │ │ │(CUI 13729380) │ └──────┴────────┴───────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘-------