ORDONANTA nr. 89 din 25 august 1998pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 27 august 1998    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. 4 lit. i) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995, completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 50/1997, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe bază de concurs de admitere, prin efectuarea unui stagiu de 3 ani şi prin susţinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului. (2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, prin hotărâre a Guvernului va fi aprobat Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat. Regulamentul va fi elaborat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi avizat de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Educaţiei Naţionale."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Se poate prezenta la concursul de admitere prevăzut la art. 3 pentru profesia de expert contabil persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu deplina; b) are studii economice superioare în specialitatea contabilitate-finanţe, cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi practica în specialitate de cel puţin 3 ani, sau studii economice superioare şi practica în specialitate de cel puţin 5 ani; c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale; d) a promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil, prevăzute la art. 3. (2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii şi conferentiarii universitari, doctorii în economie şi doctorii docenti, cu specialitatea finanţe sau contabilitate, au acces la profesia de expert contabil pe baza titlului de doctor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Se poate prezenta la concursul prevăzut la art. 3 pentru profesia de contabil autorizat persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) are capacitate de exerciţiu deplina; b) are studii economice superioare, studii economice medii, studii medii, altele decât economice, cu diploma sau licenta, după caz, recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi cu o vechime în specialitate de 2 ani, cea cu studii superioare, de 3 ani, cea cu studii economice medii, şi de 5 ani, cea cu studii medii în alt domeniu decât cel economic; c) nu a suferit nici o condamnare, care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale; d) a promovat probele privind accesul la profesia de contabil autorizat, prevăzute la art. 3."4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici sau pentru instituţiile la care sunt salariaţi şi pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se afla în concurenta. De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru agenţii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soţi ai administratorilor. (2) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot efectua pentru terţi lucrările prevăzute la art. 6 şi 9, în situaţia în care exista elemente care atesta starea de conflict de interese sau de incompatibilitate. (3) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot să-şi exercite atribuţiile conferite de aceasta calitate pe durata cat ocupa funcţii în cadrul Ministerului Finanţelor. (4) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, numai de către: experţii contabili, contabilii autorizaţi cu studii superioare, persoanele cu studii economice superioare, cu diploma recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu practica în activitatea financiar-contabila de cel puţin 5 ani, precum şi de către societăţile comerciale de expertiza contabila."5. Articolul 14 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Obligaţia calculării şi varsarii impozitului aferent sumelor plătite drept onorarii de către persoanele juridice pentru lucrările ce li s-au executat în condiţiile prezentei ordonanţe revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoanele fizice, obligaţia stabilirii şi virarii impozitului aferent şi a celorlalte contribuţii legale revine expertului contabil sau contabilului autorizat care a executat lucrarea în nume propriu."6. Articolul 19 litera a) va avea următorul cuprins:"a) organizează concursul de admitere, efectuarea stagiului şi susţinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, în conformitate cu prevederile art. 3. Programele de concurs, în vederea accesului la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, reglementările privind stagiul şi examenul de aptitudini se elaborează de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi se avizează de Ministerul Finanţelor, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu;"7. Articolul 19 litera f) va avea următorul cuprins:"f) sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi prin programe anuale de pregătire continua, organizate în diverse forme, astfel încât la acestea să aibă acces toţi membrii activi;"8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Activităţile prevăzute la art. 6 şi, respectiv, la art. 9 pot fi desfăşurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi dovedită cu legitimatia de membru, vizata anual. Tabloul Corpului se publică anual în Monitorul Oficial al României. În tablou sunt înscrişi toţi membrii, persoane fizice, experţi contabili, separat de contabilii autorizaţi, precum şi persoanele juridice de profil, grupate în funcţie de criteriul teritorial. (2) Organizarea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se face pe doua secţiuni:- secţiunea experţilor contabili;- secţiunea contabililor autorizaţi. (3) Evidenta persoanelor care au promovat concursul de admitere şi se afla în perioada de stagiu se organizează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. (4) Membrii care nu exercita profesia vor fi înscrişi în capitole distincte, în cadrul secţiunilor prevăzute la alin. (2). (5) Organizarea şi funcţionarea secţiunilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."9. Articolul 21 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Contestaţia împotriva respingerii cererii de înscriere în Tabloul Corpului se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării şi se soluţionează de conducerea secţiunii experţilor contabili sau a contabililor autorizaţi, după caz, în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Hotărârile secţiunilor pot fi atacate la Consiliul Superior al Corpului, în termen de 15 zile de la primirea acestora, şi se soluţionează în termen de 15 zile de la data depunerii contestaţiei. Deciziile Consiliului Superior al Corpului sunt definitive."10. La articolul 27 se introduce alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) De asemenea, activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi a filialelor sale este supusă controlului fiscal exercitat, potrivit legii, de Ministerul Finanţelor."11. La articolul 28 se introduce alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) Orice modificare şi/sau completare a regulamentului se face numai în limita reglementărilor legale şi în conformitate cu prevederile alin. (1)."12. La articolul 29 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Conferinţa naţionala a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi se constituie din membrii Consiliului Superior al Corpului, membrii consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, ai comisiilor de disciplina şi din reprezentanţii Ministerului Finanţelor de pe lângă Consiliul Superior al Corpului şi consiliile filialelor, precum şi din câte un reprezentant la 100 de membri din fiecare filiala desemnat de adunarea generală."13. Articolul 29 alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din nou Conferinţa naţionala. Aceasta este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor şi reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (1)."14. Articolul 30 litera b) va avea următorul cuprins:"b) aproba Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, modificările şi completările acestuia, avizate de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Justiţiei, precum şi Codul privind conduita etica şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;"15. Articolul 30 litera f) va avea următorul cuprins:"f) examinează activitatea desfăşurată de Consiliul Superior şi de consiliile filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi şi dispune măsurile necesare;"16. La articolul 30, după litera f) se introduc literele g), h), i) şi j), care vor avea următorul cuprins:"g) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului Superior şi ai consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sancţiunilor hotărâte de Conferinţa naţionala poate fi facuta la tribunalul judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, în termen de 30 de zile de la data înştiinţării oficiale.Hotărârile tribunalului sunt definitive; h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului Superior şi consiliilor filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi; i) alege şi revoca preşedintele şi doi membri ai comisiei superioare de disciplina; j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de prezenta ordonanţă."17. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Preşedintele Consiliului Superior este ales de Conferinţa naţionala dintre membrii Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. Persoana respectiva poate să cumuleze aceasta funcţie numai dacă desfăşoară activitate în domeniul cercetării sau în învăţământul universitar de profil, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită şi este agreată de Ministerul Finanţelor. (2) Membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani. Pentru asigurarea continuităţii, mandatele a jumătate dintre membrii aleşi încetează după doi ani. Membrii cărora le încetează mandatul sunt nominalizaţi prin vot secret. Celorlalţi membri, după patru ani, le încetează mandatul şi nu mai sunt înscrişi în listele de candidaţi. (3) Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o perioadă egala cu cea a mandatului îndeplinit. (4) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) referitoare la alegeri sunt aplicabile şi filialelor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi. (5) Preşedintele Consiliului Superior reprezintă Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din străinătate."18. Articolul 32 litera a) va avea următorul cuprins:"a) preşedintele şi doi membri experţi contabili aleşi de Conferinţa naţionala pentru o perioadă de 4 ani dintre experţii înscrişi în evidenta Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită."19. Articolul 32 litera b) se elimina.20. Articolul 33 alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou adunarea generală, în termen de cel mult 30 de zile, care este legal constituită cu participarea a cel puţin 30% din numărul membrilor prevăzuţi la alin. (1)."21. Articolul 34 litera e) va avea următorul cuprins:"e) examinează activitatea desfăşurată de consiliul filialei şi de comisia de disciplina care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte;"22. La articolul 34 se introduce litera f) care va avea următorul cuprins:"f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege şi de regulament sau hotărâte de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi."23. Articolul 35 litera a) va avea următorul cuprins:"a) preşedintele şi doi membri aleşi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii experţi contabili, care se bucura de autoritate profesională şi morala deosebită."24. Articolul 35 litera b) se elimina.25. Articolul 36 alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) O parte din veniturile realizate de filiale, stabilită de Conferinţa naţionala, se vărsa la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi."26. La articolul 36 se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Taxele de înscriere în evidenta şi cotizaţiile pe transe de venit se stabilesc anual de adunarea generală a filialei."27. Articolul 38 litera a) va avea următorul cuprins:"a) participa la lucrările Conferintei naţionale, ale Consiliului Superior, ale Biroului permanent şi ale Comisiei superioare de disciplina."28. Articolul 39 litera a) va avea următorul cuprins:"a) participa la lucrările adunării generale, ale consiliului filialei, ale biroului permanent şi ale comisiei de disciplina."29. După articolul 39 se introduce articolul 39^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 39^1. - Pentru realizarea îndatoririlor şi atribuţiilor prevăzute la art. 38 şi 39, materialele supuse dezbaterii organelor respective se transmit reprezentanţilor Ministerului Finanţelor cu cel puţin 7 zile înainte."  +  Articolul 2 (1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va elabora şi va prezenta Guvernului pentru aprobare: a) reglementările privind cadrul de agreare, organizare şi funcţionare a activităţii de cenzorat şi de audit financiar, precum şi de supraveghere a activităţii profesionistilor în domeniu, în vederea instituirii unor reguli armonizate cu normele europene; b) propunerile pentru reglementarea instituţiei expertului fiscal şi a statutului acestei profesii în ţara noastră. (2) Termenul prevăzut la art. I pct. 1 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat începe să curgă de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia din urma prin lege, dându-se textelor o noua numerotare. PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- Ministrul finanţelor,Daniel Daianu--------------