NORME METODOLOGICE din 30 ianuarie 2014privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014   +  Capitolul I Prevederi generale1.1. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, să întocmească situaţii financiare trimestriale şi anuale.1.2. Situaţiile financiare ale anului 2013 reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2013.1.3. Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici contabile şi note explicative.1.4. Situaţiile financiare se întocmesc în moneda naţională, respectiv în lei, fără subdiviziuni ale leului. Pentru necesităţi proprii de informare şi la solicitarea unor organisme internaţionale se pot întocmi situaţii financiare şi într-o altă monedă.1.5.(1) Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin:- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare (anexele 1-7, 14a, 14b, 15, 17, 18, 30, 30b, 30b.1 şi 40a-40c la situaţiile financiare);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 79/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2009 (anexele 22, 23, 24, 25, 26, 31-34, 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare (anexele 27 şi 28 la situaţiile financiare);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011 (anexele 7b, 9, 11-13, 29, 31b);- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011 (anexele 20a şi 20b la situaţiile financiare);- Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 (anexa 19 la situaţiile financiare);- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013 (anexa 16 şi anexa 41 la situaţiile financiare);1.5.(2) Formularele au fost adaptate structurii indicatorilor aprobaţi în Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, cu modificările ulterioare, şi altor reglementări în vigoare.1.5.(3) Formularele actualizate ce compun situaţiile financiare la 31 decembrie 2013 şi corelaţiile dintre acestea sunt afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/instituţii publice/legislaţie1.6. În baza art. 56 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare: "Pe baza situaţiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuţia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, şi în urma verificării şi analizării acestora, Ministerul Finanţelor Publice elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat şi, respectiv, contul de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pe care le prezintă Guvernului." După verificarea efectuată de către Curtea de Conturi, acestea se aprobă de Parlament.1.7. Potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice întocmeşte anual bilanţul instituţiilor publice.Bilanţul anual al instituţiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice, se prezintă Guvernului odată cu contul general anual de execuţie a bugetului de stat.  +  Capitolul II Inventarierea, evaluarea, înregistrarea şi prezentarea elementelor patrimoniale în bilanţ2.1. Inventarierea anuală se efectuează de către instituţiile publice potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009.2.2. Evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu ocazia inventarierii şi la închiderea exerciţiului financiar se efectuează potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 116/2008.2.3.(1) Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează de către instituţiile publice, potrivit prevederilor art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora: "Reevaluarea activelor fixe corporale se efectuează cu scopul determinării valorii juste a acestora, ţinându-se seama de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi de preţul pieţei, atunci când valoarea contabilă diferă semnificativ de valoarea justă", precum şi ale art. 2^2, conform cărora: "Începând cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în patrimoniul instituţiilor publice vor fi reevaluate cel puţin o dată la 3 ani, în condiţiile prevăzute la art. 2^1, de o comisie numită de conducătorul instituţiei publice sau de evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare, rezultatele reevaluării urmând a fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea."2.3.(2) Procedura de selectare a evaluatorilor autorizaţi se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluatorii autorizaţi pot fi selectaţi din cadrul evaluatorilor acreditaţi de către organismele profesionale de profil.2.3.(3) În cazul reevaluării efectuate de specialişti din cadrul instituţiilor publice, pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere şi reevaluare, în comisii vor fi numite persoane cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, care să asigure efectuarea corectă şi la timp a inventarierii activelor fixe corporale şi să poată aprecia starea, respectiv gradul de uzură fizică şi morală, utilitatea şi valoarea de piaţă a acestora.2.4. La întocmirea bilanţului contabil se vor avea în vedere următoarele: a) înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative; b) ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2013, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice; c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă funcţiunii stabilite în planul de conturi.Se va analiza soldul contului 215 "Alte active ale statului", astfel încât acesta să evidenţieze resursele minerale situate pe teritoriul ţării, în subsolul ţării şi al platoului continental în zona economică a României din Marea Neagră (zăcămintele, resursele biologice necultivate, rezervele de apă); d) clarificarea sumelor ce se menţin nejustificat în conturile: 232 "Avansuri acordate pentru active fixe corporale", 234 "Avansuri acordate pentru active fixe necorporale", 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 409 "Furnizori-debitori", 411 "Clienţi", 4281 "Alte datorii în legătură cu personalul", 4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul", 461 "Debitori", 462 "Creditori", 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" etc., urmărindu-se achitarea obligaţiilor şi încasarea creanţelor în lei şi în valută, după caz.Sumele înregistrate în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" trebuie clarificate de către instituţie în termen de 3 luni, în sold putând fi păstrate numai sumele ce se justifică în mod obiectiv, prevăzute în normele metodologice specifice. Peste termenul de 3 luni pot fi reţinute sume în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" numai pe baza unei note de fundamentare aprobate de ordonatorul de credite; e) în situaţia în care operaţiunile îşi extind efectele pe mai mulţi ani, iar veniturile şi cheltuielile trebuie să fie atribuite anului în care au fost realizate, se impune utilizarea conturilor 471 "Cheltuieli în avans" şi 472 "Venituri în avans", după caz, cu excepţia cheltuielilor/veniturilor din dobânzi aferente împrumuturilor; f) înregistrarea dobânzilor de primit aferente disponibilităţilor pentru care Trezoreria Statului sau instituţiile de credit acordă dobânzi, potrivit legii (5187 = 448 sau 5187 = 766, după caz). Pentru dobânzile datorate de Trezoreria Statului se utilizează documentul "Situaţia dobânzilor acordate la data ..............", eliberat de unităţile Trezoreriei Statului; g) corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli matematice, a greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 "Rezultatul reportat".2.5.(1) Pentru ultima zi a perioadei de raportare se efectuează atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea la cursul Băncii Naţionale a României, utilizându-se: a) pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente); b) pentru evaluarea creanţelor şi a datoriilor în valută, a disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele şi depozitele în valută, existente în sold la sfârşitul lunii, cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară a perioadei de raportare (afişat pe site-ul Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor Publice).2.5.(2) Pentru înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice a operaţiunilor privind contribuţia financiară nerambursabilă a Comunităţii Europene, precum şi evaluarea elementelor monetare exprimate în euro, se aplică prevederile cap. I "Dispoziţii generale" pct. 1.3 "Moneda şi cursul de înregistrare" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia fondurilor pentru care există reglementări specifice.2.6.(1) Pentru realizarea cerinţei prevăzute în funcţiunea contului 8067 "Angajamente legale", respectiv ca la finele anului soldul contului să reprezinte totalul angajamentelor rămase neachitate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament aprobate, se vor efectua următoarele: a) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru şomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite bugetare.Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile de personal (salarii în bani şi în natură şi contribuţiile aferente acestora) se recunosc în perioada în care munca a fost prestată. Astfel, drepturile cuvenite şi neachitate personalului, precum şi contribuţiile aferente exerciţiului bugetar, evidenţiate în conturile precizate mai sus, pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate.Potrivit Legii privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând drepturi salariale pot depăşi creditul bugetar, cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent şi cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum şi a altor cauze independente de voinţa ordonatorilor de credite. b) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale individuale aferente bunurilor şi serviciilor, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate ce decurg din:- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, care nu au fost materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului;- angajamente legale individuale încheiate cu furnizori şi alţi creditori, în limita creditelor bugetare aprobate şi/sau a creditelor de angajament, materializate în bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, care nu au fost achitate până la finele anului, evidenţiate în conturile: 401 "Furnizori", 404 "Furnizori de active fixe", 408 "Furnizori - facturi nesosite" şi 462 "Creditori".Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de instituţiile publice până la data întocmirii bilanţului, vor fi înregistrate în contabilitate în luna decembrie.Ca urmare a acestor înregistrări, obligaţiile datorate furnizorilor şi creditorilor evidenţiate în conturile precizate mai sus pot depăşi valoarea angajamentelor legale neachitate.Potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile de plată înregistrate la nivelul unui an reprezentând serviciile privind furnizarea de utilităţi pot depăşi creditul bugetar, cu diferenţa dintre cheltuielile lunii decembrie a anului curent şi cheltuielile lunii decembrie a anului precedent, precum şi a altor cauze independente de voinţa ordonatorilor de credite.Înregistrarea în contabilitate a facturilor privind prestarea de servicii şi executarea de lucrări aferente anului 2012 primite de instituţie în anul 2013 după întocmirea bilanţului contabil se efectuează în conturi de cheltuieli, după natura acestora, şi nu în contul 117 "Rezultatul reportat", întrucât nu reprezintă corectarea unei erori din anii anteriori; c) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând pensii şi ajutoare sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum şi cheltuielile cu dobânzile şi alte cheltuieli aferente datoriei publice, care au fost înregistrate în contul 8067 "Angajamente legale", astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile contabile corespunzătoare, conform Planului de conturi pentru instituţiile publice.2.6.(2) Cheltuielile de personal, cheltuielile cu pensiile şi ajutoarele sociale, precum şi cheltuielile cu utilităţile, aferente lunii decembrie pentru care creditele bugetare sunt aprobate în bugetul anului următor, nu se înregistrează la finele anului în contul 8067 "Angajamente legale" şi nu se raportează în anexa 7 "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" şi anexa 7b "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" ca angajamente legale, dar se înregistrează ca cheltuieli efective (6XX) şi se raportează în anexa 7 şi anexa 7b la coloana "cheltuieli efective".2.7.(1) Creditul de angajament rămas neangajat (în cazul în care valoarea angajamentelor legale încheiate în exerciţiul bugetar este mai mică decât valoarea creditelor de angajament aprobată în acest exerciţiu) va fi avut în vedere la elaborarea proiectului de buget pentru anii următori, până la finalizarea acţiunii multianuale, şi poate fi angajat în exerciţiile bugetare următoare, în condiţiile legii.La finalizarea acţiunii multianuale, creditele de angajament angajate vor fi egale cu creditele bugetare, însumate corespunzător perioadei de implementare a programului/proiectului.2.7.(2) În situaţia în care pe parcursul derulării unui program multianual sunt necesare şi cheltuieli pentru care se încheie contracte anuale, aceste cheltuieli se angajează în limita creditelor de angajament aprobate.2.8.(1) În vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului aflat în administrarea ordonatorului principal de credite, la întocmirea situaţiilor financiare centralizate se vor avea în vedere următoarele operaţiuni: a) eliminarea conturilor 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări între instituţii subordonate" din activele şi datoriile bilanţului centralizat la nivelul instituţiei superioare pentru instituţiile subordonate; b) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul ordonatorului principal şi secundar de credite, astfel încât în bilanţul şi contul de rezultat patrimonial centralizate ale ordonatorului principal şi secundar de credite conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor; c) compensarea soldurilor creditoare şi debitoare ale conturilor 117 "Rezultatul reportat" şi 121 "Rezultatul patrimonial" la nivelul Ministerului Finanţelor Publice pentru bilanţul şi contul de rezultat patrimonial agregate pe fiecare subsector al administraţiei publice şi pe total administraţie publică, astfel încât conturile respective să prezinte numai sold creditor sau debitor; d) opţional, se pot compensa soldurile conturilor privind taxa pe valoarea adăugată de plată, respectiv de recuperat; e) eliminarea conturilor: 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) centralizat întocmit de Ministerul Finanţelor Publice pentru subsectorul S1311 "Administraţia centrală", precum şi a contului 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" raportat de Casele sectoriale de pensii din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare) centralizat întocmit de Ministerul Finanţelor Publice pentru subsectorul S1314 "Asigurări sociale".2.8.(2) Soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi al contului 482 "Decontări între instituţii subordonate", care evidenţiază valoarea neamortizată a activelor fixe sau a stocurilor transferate cu titlu gratuit, se închide atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit bunurile, după amortizarea integrală a activului fix, după consumul stocurilor sau după casarea obiectelor de inventar respective, prin contul 117 "Rezultatul reportat".Soldul contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate", care evidenţiază sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide la finele perioadei, atât la instituţia care a transferat, cât şi la instituţia care a primit sumele, cu suma plăţilor efectuate, prin contul 117 "Rezultatul reportat". Sumele rămase neutilizate şi restituite instituţiei superioare se înregistrează în debitul contului 481 la instituţia subordonată şi în creditul contului 481 la instituţia superioară.Excepţie fac instituţiile care şi-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, în această situaţie conturile de decontări 481 şi 482 închizându-se la momentul întocmirii bilanţului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.Instituţiile publice implicate în astfel de operaţiuni efectuează punctaje reciproce privind sumele înscrise în conturile de decontări, iar instituţia care a primit bunurile şi le-a consumat va solicita în scris instituţiei care le-a transferat închiderea contului de decontare.2.9.(1) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii sau redistribuiri între unităţi aflate în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea rămasă neamortizată ori la valoarea justă în situaţia în care este complet amortizat.2.9.(2) Intrarea în patrimoniu a unui activ fix primit prin transfer cu titlu gratuit între instituţii care nu se află în subordinea aceluiaşi ordonator de credite se înregistrează la valoarea justă.2.10. În bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2013 următoarele conturi nu pot prezenta sold:2.10.(1) La instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat:- contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" (se închide cel puţin trimestrial prin debitul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat" cu totalul veniturilor încasate, pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate);- contul 5121 "Conturi la bănci în lei" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013);- contul 5124 "Conturi la bănci în valută" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.020/2013);- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013);- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanţarea de la bugetul de stat) se închid prin debitul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii";- conturile 7xx "Venituri ...................." (ale bugetului de stat) se închid prin creditul contului 121.09 "Rezultatul patrimonial - bugetul de stat";- contul 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" se închide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";- contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat" la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii;- conturile 7xx "Venituri ......................" (ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul de stat) se închid prin creditul contului 121.01.03 "Rezultatul patrimonial - alte venituri şi finanţări din bugetul de stat", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operaţiuni care nu au legătură cu finanţarea din bugetul de stat (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe de curs favorabile etc.).2.10.(2) La unităţile administrativ-teritoriale:- contul 5211 "Disponibil al bugetului local";- contul 5212 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013);- contul 4687 "Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare";- contul 5197 "Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare";- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanţarea de la bugetul local) se închid prin debitul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local" sau 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local" la stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local;- conturile 6xx "Cheltuieli ................." efectuate din Fondul de risc se închid prin contul 135 "Fondul de risc";- conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului local) se închid prin creditul contului 121.02 "Rezultatul patrimonial - bugetul local";- contul 7702 "Finanţarea de la bugetele locale" se închide prin creditul contului 121.01.02 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul local";- conturile 7xx "Venituri ......................" (ale instituţiilor publice finanţate integral din bugetul local) se închid prin creditul contului 121.01.04 "Rezultatul patrimonial - alte venituri şi finanţări din bugetul local", pentru sumele înregistrate în conturile de venituri ca urmare a unor operaţiuni care nu au legătură cu finanţarea din bugetul local (bunuri primite cu titlu gratuit, plus de inventar, diferenţe de curs favorabile etc.).2.10.(3) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat:- contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat";- contul 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013);- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat) se închid prin debitul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";- conturile 7xx "Venituri ......................." (ale bugetului asigurărilor sociale de stat) se închid prin creditul contului 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor sociale de stat";- contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat" se închide prin creditul contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat", cu totalul plăţilor nete de casă la Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate.2.10.(4) La instituţiile publice finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj:- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013);- contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj";- contul 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";- conturile 6xx "Cheltuieli ..................." (efectuate din finanţarea de la bugetul asigurărilor pentru şomaj) se închid prin debitul contului 121.04 "Rezultatul patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj";- conturile 7xx "Venituri ....................." (ale bugetului asigurărilor pentru şomaj) se închid prin creditul contului 121.04 "Rezultat patrimonial - bugetul asigurărilor pentru şomaj";- contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj" se închide prin creditul contului 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru şomaj", cu totalul plăţilor de casă.2.10.(5) La instituţiile publice finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013);- contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";- contul 5712 "Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent";- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." (efectuate din finanţarea de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin debitul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";- conturile 7xx "Venituri ......................" (ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate) se închid prin creditul contului 121.05 "Rezultatul patrimonial - bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate";- contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se închide prin creditul contului 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", cu totalul plăţilor nete de casă.2.10.(6) La instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la buget (de stat, local, asigurări sociale, sănătate, şomaj):- contul 531 "Casa" (cu excepţia situaţiilor prevăzute de Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013);- conturile 6xx "Cheltuieli ......................" (efectuate din venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin debitul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii";- conturile 7xx "Venituri ....................." (venituri proprii sau venituri proprii şi subvenţii) se închid prin creditul contului 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice şi activităţi finanţate integral sau parţial din venituri proprii".2.10.(7) În contabilitatea Trezoreriei Centrale:- contul 5202 "Rezultatul execuţiei bugetului de stat din anul curent" (soldul creditor se preia la sfârşitul anului în creditul contului 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat", reprezentând finanţarea temporară a deficitului bugetului de stat din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului);- contul 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului" se închide prin contul 121.11 "Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului";- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." se închid prin debitul conturilor 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat", 121.11 "Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului" şi 121.12 "Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală";- conturile 6xx "Cheltuieli ....................." aferente fondului de risc şi altor fonduri se închid prin debitul conturilor 135 "Fondul de risc" şi 139 "Alte fonduri";- conturile 7xx "Venituri ....................." se închid prin creditul conturilor 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat", 121.11 "Rezultatul patrimonial - bugetul Trezoreriei Statului" şi 121.12 "Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală";- conturile 7xx "Venituri ....................." aferente fondului de risc şi altor fonduri se închid prin creditul conturilor 135 "Fondul de risc" şi 139 "Alte fonduri";- contul 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat" se închide prin creditul contului 121.01.01 "Rezultatul patrimonial - instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat";- contul 7709 "Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului" se închide prin creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", prin atribuirea unui cod aleatoriu pentru creditul contului 5241 "Disponibil al bugetului Trezoreriei Statului", şi nu pe fiecare subdiviziune a clasificaţiei bugetare pe care au fost evidenţiate veniturile încasate.Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent pentru bugetul de stat şi bugetul Trezoreriei Statului se preia pe baza extrasului de cont emis de trezoreria operativă centrală şi se înregistrează în contabilitatea trezoreriei centrale prin următoarele formule contabile:- pentru bugetul de stat:5202 = 121.01.01 - excedent121.01.01 = 5202 - deficit- pentru bugetul Trezoreriei Statului:5242 = 121.11 - excedent121.11 = 5242 - deficitEventualele diferenţe rezultate din rotunjire între extrasul de cont şi datele din conturile de execuţie bugetară preluate de la trezoreriile teritoriale se vor regulariza la nivelul sumelor din extrasul de cont.2.11.(1) La data de 31 decembrie 2013 instituţiile publice vor înregistra sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2013, a căror plată se va efectua eşalonat, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2013, şi ale art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 2.11 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 24/2012.2.11.(2) La data de 31 decembrie 2013 Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor va înregistra sumele prevăzute prin hotărâri validate de către această instituţie, reprezentând despăgubiri acordate persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificările ulterioare, ca provizioane, potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" lit. B pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.2.11.(3) Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exerciţiul curent se raportează în "Bilanţ" (cod 01) la datorii curente, rândul 75 "Provizioane".Provizioanele aferente drepturilor salariale ce urmează să fie plătite în exerciţiile viitoare se raportează în "Bilanţ" (cod 01) la datorii necurente, rândul 55 "Provizioane".2.11.(4) Drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 se evidenţiază în contul 1518 "Alte provizioane" potrivit cap. III "Prevederi referitoare la elementele de bilanţ" pct. 3 "Provizioane" din Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.2.12. Instituţiile care au înregistrat cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor vor efectua operaţiuni de regularizare a acestora la finele exerciţiului, astfel: a) stornarea cheltuielilor cu dobânzile datorate aferente exerciţiilor viitoare, înregistrate în contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"; b) stornarea veniturilor din dobânzile de încasat aferente exerciţiilor viitoare, înregistrate în contul 472 "Venituri înregistrate în avans".Operaţiunile de mai sus se efectuează ca urmare a intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2014 a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, potrivit căruia: "Dobânzile datorate şi calculate în baza dreptului constatat aferente perioadei de raportare reprezintă dobânda aferentă perioadei de raportare care se calculează prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic a datoriei în fiecare zi din perioada de raportare."2.13.(1) În aplicarea prevederilor art. 40 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 365/2013, potrivit căruia: "Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar pe bază de hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 şi 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare", înregistrarea în contabilitate a sumelor restituite bugetului de stat din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, se efectuează astfel: a) În contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată:- înregistrarea sumelor restituite autorităţilor de management reprezentând sume rambursate de Comisia Europeană în anul 2013:   4522 "Sume datorate Autorităţilor de = 5151.1 "Disponibil în lei din         management/agenţiilor de plăţi fonduri externe         - instrumente structurale, nerambursabile pentru         fonduri pentru agricultură, finanţarea programelor         fonduri de la buget şi alte operaţionale - plăţi         fonduri"/analitic distinct indirecte" b) În contabilitatea Autorităţilor de management care utilizează mecanismul plăţilor indirecte:- constituirea sumelor de recuperat de la Autoritatea de certificare şi plată şi a obligaţiei de restituire în contul de venituri a bugetului de stat, capitolul "Alte sume primite de la UE", cod 46.01, subcapitolul "Sume virate de Autorităţile de management din sumele rambursate de UE, reprezentând cheltuieli din bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plăţi în numele UE", cod 46.01.01:   4513 "Sume de primit de la Autorităţile = 4554 "Sume de restituit        de certificare/Ministerul bugetului (prefinanţare,        Agriculturii - instrumente cofinanţare, indisponibilităţi        structurale, fonduri pentru temporare de fonduri de la Comisia        agricultură, fonduri de la buget Europeană - instrumente structurale,        şi alte fonduri" fonduri pentru agricultură, fonduri                                                       de la buget şi alte fonduri"- încasarea sumelor primite de la Autoritatea de certificare şi plată:   5151.1.3 "Disponibil în lei din sume alocate = 4513 "Sume de primit de la Autorităţile            temporar din vărsăminte din de certificare/Ministerul            privatizare" Agriculturii - instrumente                                                         structurale, fonduri pentru                                                         agricultură, fonduri de la buget                                                         şi alte fonduri"- restituirea sumelor în contul de venituri al bugetului de stat:   4554 "Sume de restituit bugetului = 5151.1.3 "Disponibil în lei din sume        (prefinanţare, cofinanţare, alocate temporar din        indisponibilităţi temporare vărsăminte din privatizare"        de fonduri de la Comisia        Europeană - instrumente        structurale, fonduri pentru        agricultură, fonduri de la        buget şi alte fonduri" c) În contabilitatea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care înregistrează veniturile bugetului de stat:Încasarea sumelor restituite de către ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, din sumele rambursate de la Comisia Europeană în anul 2013, în contul de venituri ale bugetului de stat 46.01.01:   5201 "Disponibil al bugetului de stat" = 775 "Finanţarea din fonduri externe                                                 nerambursabile postaderare"/                                                 cod 46.01.012.13.(2) Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, în cazul beneficiarilor de fonduri europene, instituţiile publice locale, respectiv comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora, sumele aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi, respectiv, prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.În aplicarea prevederilor de mai sus, înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor a sumelor încasate de la bugetul de stat la capitolul 42.02.62 "Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare" şi, respectiv, capitolul 42.10.62 "Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare" se efectuează cu ajutorul contului 7721 "Subvenţii de la bugetul de stat".2.14.(1) În aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013, înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de certificare şi plată, operatorilor de program, Punctului naţional de contact, promotorilor de proiecte şi beneficiarilor a principalelor operaţiuni se efectuează în anul 2013 astfel:A. La Autoritatea de certificare şi plată:1. Încasarea sumelor avansate de statele donatoare, în conturile de disponibil deschise la BNR în euro:   5152 "Disponibil în valută din fonduri = 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/alţi       externe nerambursabile/analitic donatori - instrumente structurale,       distinct: Mecanismul financiar al fonduri pentru agricultură şi alte       spaţiului economic european fonduri analitic distinct: Mecanismul       2009-2014 şi Mecanismul financiar financiar al spaţiului economic       norvegian 2009-2014" european 2009-2014 şi Mecanismul                                                    financiar norvegian 2009-2014"2. Virarea sumelor din conturile de disponibil deschise la Banca Naţională a României în conturile de disponibil deschise de Punctul naţional de contact sau de operatorii de program:   4572 "Sume avansate Autorităţilor de = 5152 "Disponibil în valută din fonduri       management/agenţiilor de plăţi externe nerambursabile/analitic       - instrumente structurale, fonduri distinct: Mecanismul financiar al       pentru agricultură, fonduri de la spaţiului economic european       buget şi alte fonduri/analitic 2009-2014 şi Mecanismul financiar       distinct: Punctul naţional de norvegian 2009-2014"       contact sau Operatorii de program"3. Înregistrarea raportului financiar partea A, întocmit de operatorii de program sau de Punctul naţional de contact, aferent cotei FEN: a) în situaţia în care au fost virate sume în avans operatorilor de program sau Punctului naţional de contact:    474 "Sume în curs de certificare/ = 4572 "Sume avansate Autorităţilor de        declarare Comisiei Europene management/agenţiilor de plăţi        - instrumente structurale, - instrumente structurale,        fonduri pentru agricultură, fonduri pentru agricultură,        fonduri de la buget şi alte fonduri de la buget şi alte        fonduri" fonduri"/analitic distinct:                                                Punctul naţional de contact sau                                                Operatorii de program b) în situaţia în care nu au fost virate sume în avans operatorilor de program sau Punctului naţional de contact:   474 "Sume în curs de certificare/ = 4522 "Sume datorate Autorităţilor de       declarare Comisiei Europene management/agenţiilor de plăţi       - instrumente structurale, - instrumente structurale,       fonduri pentru agricultură, fonduri pentru agricultură,       fonduri de la buget şi alte fonduri de la buget şi alte       fonduri" fonduri"/analitic distinct:                                               Punctul naţional de contact sau                                               Operatorii de program4. Transmiterea raportului financiar statelor donatoare: a) Partea A - situaţia cheltuielilor efectuate:   4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/ = 474 "Sume în curs de certificare/       alţi donatori - instrumente structurale, declarare Comisiei Europene -       fonduri pentru agricultură şi alte instrumente structurale, fonduri       fonduri analitic distinct: Mecanismul pentru agricultură, fonduri de la       financiar al spaţiului economic buget şi alte fonduri"       european 2009-2014 şi Mecanismul       financiar norvegian 2009-2014" b) Partea B - situaţia sumelor solicitate în avans:   4503 "Sume declarate şi solicitate = 473 "Decontări din operaţii în curs de       Comisiei Europene/altor donatori clarificare"/analitic distinct: Sume în       - instrumente structurale, curs de clarificare Mecanismul SEE      fonduri pentru agricultură şi alte      fonduri"/analitic distinct: Sume      solicitate în avans statelor      donatoare5. Încasarea plăţilor intermediare/finale de la statele donatoare:   5152 "Disponibil în valută din fonduri = 4503 "Sume declarate şi solicitate       externe nerambursabile"/analitic Comisiei Europene/altor       distinct: Mecanismul financiar al donatori - instrumente       spaţiului economic european structurale, fonduri pentru       2009-2014 şi Mecanismul financiar agricultură şi alte fonduri"/       norvegian 2009-2014 analitic distinct: Sume                                                   solicitate în avans statelor                                                   donatoareConcomitent:6. Înregistrarea sumelor avansate de statele donatoare la nivelul sumelor încasate:   473 "Decontări din operaţii în curs de = 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană/alţi      clarificare"/analitic distinct: donatori - instrumente structurale,      Sume în curs de clarificare fonduri pentru agricultură şi alte      Mecanismul SEE fonduri analitic distinct: Mecanismul                                                    financiar al spaţiului economic european                                                    200-2014 şi Mecanismul financiar                                                    norvegian 2009-2014"7. Virarea sumelor datorate operatorilor de program sau Punctului naţional de contact:   4522 "Sume datorate Autorităţilor de = 5152 "Disponibil în valută din fonduri externe        management/agenţiilor de plăţi nerambursabile/analitic distinct:        - instrumente structurale, Mecanismul financiar al spaţiului        fonduri pentru agricultură, economic european 2009-2014 şi        fonduri de la buget şi alte Mecanismul financiar norvegian 2009-2014"        fonduri"/analitic distinct:        Punctul naţional de contact        sau Operatorii de programB. I. La operatorii de program şi Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Punct naţional de contact, în cazul aplicării modelului prefinanţării:1. Încasarea sumelor primite de la Autoritatea de certificare şi plată, în conturile de disponibil deschise la banca comercială în euro:   5152 "Disponibil în valută din fonduri = 4516 "Sume avansate de Autorităţile       externe nerambursabile"/analitic de certificare - instrumente       distinct structurale, fonduri de la                                                   buget şi alte fonduri"/                                                   analitic distinct: Mecanismul                                                   financiar al spaţiului                                                   economic european 2009-2014                                                   şi Mecanismul financiar                                                   norvegian 2009-20142. Plata în avans a sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare către beneficiari, în cazul aplicării modelului prefinanţării:   4545.1.1 "Avansuri acordate beneficiarilor = 5151 "Disponibil în lei din fonduri externe           instituţii publice finanţate din nerambursabile"/analitic distinct           bugetul local - FEN"/analitic           distinct: denumire beneficiar (4545.2.1 "Avansuri acordate beneficiarilor (5152 "Disponibil în valută din fonduri           instituţii publice finanţate din externe nerambursabile"/analitic           venituri proprii/venituri proprii distinct)           şi subvenţii - FEN"/analitic           distinct: denumire beneficiar  4545.3.1 "Avansuri acordate beneficiarilor           ONG-uri, societăţi comerciale etc.           - FEN"/analitic distinct: denumire           beneficiar  4545.4.1 "Avansuri acordate beneficiarilor           instituţii publice finanţate           integral din bugetul de stat,           bugetul asigurărilor sociale de           stat, bugetul fondurilor speciale           - FEN"/analitic distinct: denumire           beneficiar)3. Justificarea sumelor din fonduri externe nerambursabile postaderare primite în avans de către beneficiari:   476 "Sume în curs de declarare = 4545.1.1 "Avansuri acordate beneficiarilor       Autorităţilor de certificare instituţii publice finanţate din bugetul       - instrumente structurale, local - FEN"/analitic distinct: denumire      fonduri pentru agricultură beneficiar      şi alte fonduri"                                        (4545.2.1 "Avansuri acordate beneficiarilor                                                   instituţii publice finanţate din venituri                                                   proprii/venituri proprii şi subvenţii                                                   - FEN"/analitic distinct: denumire                                                   beneficiar                                         4545.3.1 "Avansuri acordate beneficiarilor                                                   ONG-uri, societăţi comerciale etc. -                                                   FEN"/analitic distinct: denumire                                                   beneficiar                                         4545.4.1 "Avansuri acordate beneficiarilor                                                   instituţii publice finanţate integral                                                   din bugetul de stat, bugetul asigurărilor                                                   sociale de stat, bugetul fondurilor                                                   speciale - FEN"/analitic distinct:                                                   denumire beneficiar)4. Transmiterea raportului financiar la Autoritatea de certificare şi plată, aferent cotei FEN:   4516 "Sume avansate de Autorităţile = 476 "Sume în curs de declarare Autorităţilor        de certificare - instrumente de certificare - instrumente structurale,        structurale, fonduri de la buget fonduri pentru agricultură şi alte        şi alte fonduri"/analitic fonduri"        distinct: Mecanismul financiar        al spaţiului economic european        2009-2014 şi Mecanismul        financiar norvegian 2009-20145. Plata în avans a sumelor aferente cofinanţării publice către beneficiari în cazul aplicării modelului prefinanţării:    4545.1.2 "Avansuri acordate beneficiarilor = 770 "Finanţarea de la buget"/titlul 56             instituţii publice finanţate din             bugetul local - FB"/analitic             distinct: denumire beneficiar  (4545.2.2 "Avansuri acordate beneficiarilor             instituţii publice finanţate din             venituri proprii/venituri proprii             şi subvenţii - FB"/analitic             distinct: denumire beneficiar  4545.3.2 "Avansuri acordate beneficiarilor             ONG-uri, societăţi comerciale etc.             - FB"/analitic distinct: denumire             beneficiar  4545.4.2 "Avansuri acordate beneficiarilor             instituţii publice finanţate             integral din bugetul de stat,             bugetul asigurărilor sociale de             stat, bugetul fondurilor speciale             - FB"/analitic distinct: denumire             beneficiar)6. Justificarea sumelor din cofinanţare publică primite în avans de către beneficiari:   678 "Transferuri pentru proiecte = 4545.1.2 "Avansuri acordate beneficiarilor        finanţate din fonduri instituţii publice finanţate din bugetul        externe nerambursabile local - FB"/analitic distinct: denumire        postaderare şi fonduri beneficiar        de la bugetul de stat"                                        (4545.2.2 "Avansuri acordate beneficiarilor                                                    instituţii publice finanţate din                                                    venituri proprii/venituri proprii şi                                                    subvenţii - FB"/analitic distinct:                                                    denumire beneficiar                                         4545.3.2 "Avansuri acordate beneficiarilor ONG-uri,                                                    societăţi comerciale etc. - FB"/analitic                                                    distinct: denumire beneficiar                                         4545.4.2 "Avansuri acordate beneficiarilor                                                    instituţii publice finanţate integral                                                    din bugetul de stat, bugetul                                                    asigurărilor sociale de stat, bugetul                                                    fondurilor speciale - FB"/analitic                                                    distinct: denumire beneficiar)II.1. La operatorii de program sau Punctul naţional de contact, care au primit sume în avans de la Autoritatea de certificare şi plată pentru înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare, în cazul aplicării modelului rambursării se utilizează "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de management a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget pentru Obiectivul convergenţă - Plăţi indirecte" de la lit. A.7 pct. 2 "Plăţi intermediare reprezentând instrumente structurale de la Comisia Europeană" din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.169/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, procedând la dezvoltarea conturilor în analitice, după caz.2. La operatorii de program sau Punctul naţional de contact, care nu au primit sume în avans de la Autoritatea de certificare şi plată, în cazul aplicării modelului rambursării efectuează următoarele înregistrări contabile: a) Înregistrarea sumelor datorate beneficiarilor:     4505 "Sume de primit de la Comisia = 4555 "Sume de restituit bugetului din sume          Europeană reprezentând venituri primite de la Comisia Europeană în          ale bugetului general consolidat contul plăţilor efectuate -          - instrumente structurale, instrumente structurale, fonduri          fonduri pentru agricultură şi pentru agricultură şi alte fonduri"          alte fonduri" (4505.1 "Sume de primit de la Comisia (4546 "Sume datorate beneficiarilor -          Europeană reprezentând venituri instituţii publice - instrumente          ale bugetului general structurale, fonduri pentru          consolidat - buget de stat" agricultură, fonduri de la buget şi                                                       alte fonduri"/analitic distinct: Sume                                                       datorate beneficiarilor - instituţii                                                       publice - FEN  4505.5 "Sume de primit de la Comisia          Europeană reprezentând venituri          ale bugetului general consolidat          - instituţii publice finanţate          din venituri proprii/venituri          proprii şi subvenţii" b) Transmiterea raportului financiar la Autoritatea de certificare şi plată:   4513 "Sume de primit de la Autoritatea = 473 "Decontări din operaţii în curs de         de certificare/Ministerul clarificare"/analitic distinct: Sume         Agriculturii - instrumente în curs de clarificare mecanismul SEE         structurale, fonduri pentru         agricultură, fonduri de la buget         şi alte fonduri" c) Încasarea sumelor de la Autoritatea de certificare şi plată:   5152 "Disponibil în valută din = 4513 "Sume de primit de la Autoritatea         fonduri externe de certificare/Ministerul         nerambursabile"/analitic Agriculturii - instrumente         distinct structurale, fonduri pentru                                             agricultură, fonduri de la buget                                             şi alte fonduri" d) Virarea sumelor datorate beneficiarilor:   4555 "Sume de restituit bugetului = 5152 "Disponibil în valută din        din sume primite de la Comisia fonduri externe        Europeană în contul plăţilor nerambursabile"/analitic        efectuate - instrumente distinct        structurale, fonduri pentru        agricultură şi alte fonduri" (4546 "Sume datorate beneficiarilor        - instituţii publice -        instrumente structurale,        fonduri pentru agricultură,        fonduri de la buget şi alte        fonduri"/analitic distinct:        Sume datorate beneficiarilor        - instituţii publice - FENConcomitent: e) Stingerea creanţelor faţă de alţi donatori:   473 "Decontări din operaţii în curs = 4505 "Sume de primit de la Comisia Europeană        de clarificare"/analitic reprezentând venituri ale bugetului        distinct: Sume în curs de general consolidat - instrumente        clarificare mecanismul SEE structurale, fonduri pentru agricultură                                                    şi alte fonduri"                                           (4505.1 "Sume de primit de la Comisia Europeană                                                    reprezentând venituri ale bugetului                                                    general consolidat - buget de stat"                                            4505.5 "Sume de primit de la Comisia Europeană                                                    reprezentând venituri ale bugetului                                                    general consolidat - instituţii publice                                                    finanţate din venituri proprii/venituri                                                    proprii şi subvenţii"3. La operatorii de program sau Punctul naţional de contact pentru înregistrarea în contabilitate a plăţilor efectuate din fonduri de la bugetul de stat, în cazul aplicării modelului rambursării:3.1. Înregistrarea sumelor datorate beneficiarilor, alţii decât instituţiile publice reprezentând cofinanţare publică:   678 "Transferuri pentru proiecte = 4544.2 "Sume datorate beneficiarilor - FB -        finanţate din fonduri externe (ONG-uri, societăţi comerciale etc.)        nerambursabile postaderare şi        fonduri de la bugetul de stat"3.2. Plata sumelor datorate beneficiarilor din cofinanţarea de la bugetul de stat:   4544.2 "Sume datorate beneficiarilor = 770 "Finanţarea de la buget"/titlul 56          - FB - (ONG-uri, societăţi          comerciale etc.)C. I. La promotorii de proiecte, operatorii de program sau Ministerul Fondurilor Europene care au calitatea de beneficiari, iar fondurile necesare pentru proiecte sunt incluse în bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08), şi care aplică modelul prefinanţării:1. Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare:   5151 "Disponibil în lei din fonduri = 4585 "Avansuri primite de la Autorităţile de         externe nerambursabile"/ certificare/Autorităţile de management/         analitic distinct agenţiile de plăţi - instrumente                                                  structurale, fonduri pentru agricultură,                                                  fonduri de la buget şi alte fonduri"/                                                  analitic distinct: Avansuri primite din                                                  fonduri externe nerambursabile şi Avansuri                                                  primite de la bugetul de stat2. Înregistrarea raportului financiar:   4585 "Avansuri primite de la = 775 "Finanţare din fonduri externe         Autorităţile de certificare/ nerambursabile postaderare"         Autorităţile de management/ sursa 08/cap. 45.(17, 18, 21)         Agenţiile de plăţi - (778 "Venituri din contribuţia         instrumente structurale, naţională aferentă programelor/         fonduri pentru agricultură, proiectelor finanţate din         fonduri de la buget şi alte fonduri externe nerambursabile"         fonduri"/analitic distinct: sursa 08 cap. 42.60, 42.61)         Avansuri primite din fonduri         externe nerambursabile şi         Avansuri primite de la bugetul         de statII. La promotorii de proiecte, operatorii de program sau Ministerul Fondurilor Europene care au calitatea de beneficiari, iar fondurile necesare pentru proiecte sunt incluse în bugetul propriu al instituţiei, şi care aplică modelul rambursării, pentru înregistrarea în contabilitate se utilizează operaţiunile prevăzute la pct. A.10, A.12, A.14 şi A.16 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.169/2009.III. În situaţia în care proiectele se derulează în parteneriat, plăţile în avans sau rambursările se înregistrează cu ajutorul conturilor contabile 461 "Debitori" şi 462 "Creditori".2.14.(2) Începând cu 1 ianuarie 2014, conturile contabile se dezvoltă în conturi sintetice de gradul II şi III, precum şi în conturi analitice potrivit prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013.Conturile analitice prevăzute la cap. XVII "Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri" din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin în situaţia în care acestea nu s-au transformat în conturi sintetice de gradul III potrivit noului plan de conturi valabil de la 1 ianuarie 2014.  +  Capitolul III Încheierea execuţiei bugetare3.1. Reflectarea în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale a operaţiunilor privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, cuprinse în Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013, se efectuează potrivit punctului 3.1 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.3.2. La Casa Naţională de Pensii Publice şi la casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. V "Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013, se efectuează astfel:3.2.(1) La Casa Naţională de Pensii Publice- preluarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, pe baza "Contului de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi a "Contului de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare), precum şi pe baza "Contului de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare) transmise de aceste instituţii, astfel:   121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul = 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din          asigurărilor sociale de stat" anul curent"3.2.(2) La casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii:- înregistrarea contribuţiei plătite la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07):   7469 "Alte contribuţii ale altor = 5251 "Disponibil al bugetului        persoane pentru asigurări asigurărilor sociale de stat"        sociale"- închiderea contului 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat":   5251 "Disponibil al bugetului = 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din         asigurărilor sociale anul curent"         de stat"- înregistrarea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la nivelul plăţilor nete de casă evidenţiate în soldul contului 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat":   121.03 "Rezultatul patrimonial = 5252 "Rezultatul execuţiei bugetare din           - bugetul asigurărilor anul curent"           sociale de stat"- transmiterea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat la Casa Naţională de Pensii Publice:   5252 "Rezultatul execuţiei 121.03 "Rezultatul patrimonial - bugetul         bugetare din anul asigurărilor sociale de stat"         curent"3.2.(3) Casa Naţională de Pensii Publice va prezenta la Ministerul Finanţelor Publice "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) întocmite distinct pentru activitatea proprie şi centralizat împreună cu casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale Serviciului Român de Informaţii.3.2.(4) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor prezenta la Ministerul Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale centralizate pentru total activitate, precum şi situaţiile financiare anuale întocmite distinct pe subsectorul S1311 "Administraţia centrală" şi S1314 "Asigurări sociale", care să cuprindă conturile de execuţie elaborate în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat, respectiv în structura bugetului aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.3.3.(1) La Administraţia Fondului pentru Mediu, reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cuprinse în cap. VIII "Încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte operaţiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu" din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.020/2013, se efectuează potrivit prevederilor punctului 3.3 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012 aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.3.3.(2). Veniturile şi cheltuielile Administraţiei Fondului pentru Mediu efectuate din contul de trezorerie 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii" se evidenţiază cu ajutorul contului 560 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii".3.3.(3). Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare), formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) se întocmesc distinct pentru veniturile şi cheltuielile Administraţiei Fondului pentru Mediu efectuate din contul 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii" şi separat pentru veniturile bugetului Fondului pentru mediu din contul 74 "Veniturile bugetului Fondului pentru mediu" şi cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu efectuate din contul 75 "Cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu".3.4. Operaţiuni referitoare la acoperirea deficitului bugetului asigurărilor de şomaj la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la sfârşitul exerciţiului financiar: a) acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj aferent exerciţiului curent şi exerciţiilor precedente, din disponibilităţile aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului:   5742 "Rezultatul execuţiei bugetare = 166 "Sume primite pentru acoperirea         din anul curent" deficitelor bugetare"/analitic                                                 distinct b) Restituirea sumelor Trezoreriei Statului din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor pentru şomaj:   166 "Sume primite pentru acoperirea = 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare        deficitelor bugetare"/analitic din anul curent"        distinct3.5. Operaţiuni referitoare la acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la sfârşitul exerciţiului financiar: a) acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aferent exerciţiului curent şi exerciţiilor precedente, din disponibilităţile aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului:   5712 "Rezultatul execuţiei bugetare = 166 "Sume primite pentru acoperirea         din anul curent" deficitelor bugetare"/analitic                                                 distinct b) Restituirea sumelor Trezoreriei Statului din cele acordate pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:   166 "Sume primite pentru acoperirea = 5742 "Rezultatul execuţiei bugetare        deficitelor bugetare"/analitic din anul curent"        distinct  +  Capitolul IV Întocmirea situaţiilor financiare anuale4.1.(1) În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) corelaţiile dintre fluxurile de trezorerie din activitatea operaţională, activitatea de investiţii şi activitatea de finanţare şi clasificaţia bugetară, prevăzute în Normele metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006, nu se respectă în situaţia plăţilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" şi de la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă".Plăţile efectuate de la aceste titluri se vor repartiza pe cele 3 grupe de fluxuri de trezorerie: din activitatea operaţională, din activitatea de investiţii şi din activitatea de finanţare, în funcţie de natura acestora.4.1.(2) Instituţiile publice au obligaţia să prezinte la unităţile Trezoreriei Statului la care au deschise conturile "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiilor publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului.La completarea formularului "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) în anul 2013, se vor avea în vedere următoarele:Veniturile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului Trezoreriei Statului se completează în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidenţiate în conturile 5201, 5211, 5251, 5711, 5741, 5751, 5241.Plăţile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului trezoreriei statului, se completează în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) cu soldurile conturilor de finanţare bugetară: 7701, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706, 7709, înainte de închidere.Soldul pentru conturile de finanţare bugetară se stabileşte ca diferenţă între plăţi efectuate şi încasări (sume recuperate din finanţarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare şi sume recuperate din finanţarea anilor precedenţi) şi reflectă totalul plăţilor nete de casă.Rezultatele din anii precedenţi ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, bugetului Trezoreriei Statului se raportează la rândul 14 "Numerar şi echivalent de numerar la începutul anului" pe coloanele bugetelor respective în formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie".Rândurile 14.1 şi 14.2 se completează pentru bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu.Datele înscrise în "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situaţiile financiare) trebuie să corespundă cu datele din evidenţa Trezoreriei Statului, altfel aceasta va restitui situaţia instituţiei publice respective pentru a introduce corecţiile corespunzătoare. Viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 şi 15 coloana 3 şi următoarele.4.1.(3) Instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi instituţiile publice de subordonare locală finanţate integral din bugetul local înregistrează sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat sau local (pentru care Trezoreria Statului eliberează extrase de cont beneficiarilor/partenerilor pe ale căror coduri de identificare fiscală sunt deschise conturile respective), în creditul contului 8077 "Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget". Aceste sume nu se raportează în anexa 3 "Situaţia fluxurilor de trezorerie".4.1.(4) În formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare), la rândurile 15 şi 16 se înscriu numai diferenţele de curs valutar favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar şi echivalent de numerar la sfârşitul perioadei de raportare.La depunerea la ordonatorul de credite superior sau la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, formularul "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexa 4 la situaţiile financiare) va fi însoţit de copii ale extraselor de cont pentru a confirma exactitatea soldurilor conturilor de disponibilităţi deschise la instituţiile de credit.4.2.(1) Conturile de execuţie bugetară - venituri, la raportarea anuală, coloanele 1 şi 2 se completează cu:- prevederi bugetare iniţiale;- prevederi bugetare definitive.4.2.(2) În formularele "Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenţi).4.2.(3) Formularele "Conturile de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexele 5, 9, 12 şi 17 la situaţiile financiare) se întocmesc de instituţiile publice care, potrivit legii, administrează veniturile bugetului general consolidat.Instituţiile publice finanţate de la buget, care realizează venituri pentru bugetul din care sunt finanţate, evidenţiază sumele datorate bugetelor respective:461 (411) = 448, iar aceste sume nu se cuprind în aceste anexe.4.2.(4) Cu privire la raportarea informaţiilor privind drepturile constatate se vor avea în vedere următoarele:- preluarea datelor din soldurile din anii precedenţi şi rulajele curente ale conturilor de creanţe purtătoare de venituri ale bugetului general consolidat (conturile 463, 464, 411, 461, 5187 etc.), după caz;- pentru veniturile încasate fără evidenţierea anticipată a drepturilor constatate (fără debit), ca urmare a nedeclarării şi neînregistrării în contabilitate a creanţelor potrivit legii, coloana de drepturi constatate (total şi an curent) se completează cu sume la nivelul încasărilor realizate; coloana se completează astfel şi pentru sumele încasate necuvenit, care urmează a fi restituite;- stingerea debitelor pe alte căi decât încasarea are în vedere anularea sau prescripţia, conversia în acţiuni etc., precum şi diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate necuvenit, restituirea subvenţiilor rămase neutilizate la finele anului şi alte diminuări de disponibilităţi în condiţiile legii;- drepturile constatate de încasat se determină ca diferenţă între total drepturi constatate şi drepturile stinse şi trebuie să corespundă cu soldurile conturilor de creanţe de la sfârşitul perioadei de raportare.4.2.(5) Compartimentele de contabilitate a creanţelor bugetare din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor centraliza şi vor transmite formularele "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare), având ca anexe formularele ce poartă viza Trezoreriei Statului pentru administraţiile judeţene ale finanţelor publice pe care le coordonează.4.3.(1) Formularele "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 şi 18 la situaţiile financiare)", la raportarea anuală, se completează după cum urmează:- credite de angajament definitive (coloana 1) cu sumele aferente acţiunilor multianuale cuprinse în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integrantă a respectivelor bugete. Creditele de angajament şi acţiunile multianuale sunt definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;- credite bugetare iniţiale (coloana 2);- credite bugetare definitive (coloana 3).4.3.(2) Cu privire la raportarea informaţiilor în formularele "Conturile de execuţie bugetară - Cheltuieli" (anexele 6, 7, 7b, 11, 13 şi 18 la situaţiile financiare) se vor avea în vedere următoarele:- angajamentele bugetare (coloana 4) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3);- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);- angajamentele legale (coloana 5) nu pot depăşi angajamentele bugetare (coloana 4) pentru celelalte acţiuni, altele decât cele multianuale (de exemplu, cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, subvenţii, transferuri etc.);- angajamentele legale (coloana 5) pot depăşi creditele de angajament (coloana 1) cu valoarea angajamentelor legale rămase neachitate la data de 31 decembrie 2012, evidenţiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";- plăţile efectuate (coloana 6) trebuie să se încadreze în creditele bugetare definitive (coloana 3) şi în angajamentele bugetare (coloana 4);- angajamentele legale de plătit (coloana 7) reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, rămase neachitate la 31 decembrie 2013, evidenţiate în soldul contului 8067 "Angajamente legale";- cheltuielile efective (coloana 8) pot depăşi creditele bugetare definitive (coloana 3), angajamentele bugetare (coloana 4), angajamentele legale (coloana 5), deoarece cheltuielile efective reprezintă costul bunurilor şi serviciilor utilizate în vederea realizării serviciilor publice sau veniturilor.Conturile de cheltuieli calculate (de exemplu, cheltuieli cu ajustările pentru depreciere, cheltuieli cu ajustările pentru pierderea de valoare, cheltuieli cu provizioanele etc.) sunt cheltuieli care nu implică o plată monetară din bugetul instituţiei şi, prin urmare, nu se raportează în conturile de execuţie bugetară - coloana 8 "Cheltuieli efective", ci doar în formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa 2 la situaţiile financiare).Cheltuielile cu diferenţele de curs valutar se raportează în conturile de execuţie bugetară în coloana 8 "Cheltuieli efective", numai în situaţia în care pot fi identificate codurile de clasificaţie bugetară aferente.Cheltuielile cu amortizarea şi cheltuielile cu activele fixe neamortizabile se raportează în coloana 8 "Cheltuieli efective".4.4. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri" (anexa 5 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice care au calitatea de creditori bugetari ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului Fondului pentru mediu, de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii (altele decât cele de subordonare locală), cu informaţii privind veniturile realizate potrivit bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).4.5. Autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, care încasează, administrează şi utilizează venituri proprii, potrivit legii, vor raporta execuţia bugetului astfel: a) execuţia bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10); b) execuţia bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în anexa nr. 6/04 la Legea nr. 6/2013, cu modificările ulterioare, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10); c) execuţia cumulată a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a activităţilor finanţate integral din venituri proprii, care va include execuţia atât a bugetelor prevăzute la lit. a) şi b), cât şi a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii şi cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).4.6. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Cheltuieli" (anexa 6 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii (altele decât cele de subordonare locală), precum şi pentru bugetul creditelor externe (sursa 06) şi bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08) cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare).În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 "Cheltuieli efective".4.7. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice din administraţia centrală şi de asigurări sociale, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor, cu cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli. Se întocmeşte distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).În formularele de situaţii financiare centralizate ce se depun la Ministerul Finanţelor Publice se va completa şi coloana 8 "Cheltuieli efective".4.8. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de modul de finanţare a acestora, cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat, cu detaliere pe naturi de cheltuieli distinct pe fiecare capitol de cheltuieli, titluri, articole şi alineate (clasificaţia economică).4.9. La întocmirea formularelor de raportare a execuţiei bugetare se vor avea în vedere şi următoarele:- instituţiile publice care în anul 2013 au efectuat cheltuieli privind activitatea de învăţământ vor depune formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) şi formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 65.00 "Învăţământ", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2014;- instituţiile publice care în anul 2013 au efectuat cheltuieli privind activitatea de apărare vor depune formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) întocmit pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor capitolului 60.00 "Apărare", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2014;- instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în anul 2013 au efectuat cheltuieli de la capitolul 74.00 "Protecţia mediului", vor raporta la finele anului 2013 formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) sau formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 74.00 "Protecţia mediului", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2014;- instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care în anul 2013 au efectuat cheltuieli de la capitolul 61.00 "Ordine publică şi siguranţă naţională", vor raporta la finele anului 2013 formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 la situaţiile financiare) sau formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) întocmite pe titluri, articole şi alineate în cadrul subcapitolelor şi paragrafelor capitolului 61.00 "Ordine publică şi siguranţă naţională", indiferent de bugetul din care acestea au fost efectuate, până la 31 martie 2014.4.10. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Venituri" (anexa 9 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind veniturile realizate şi subvenţiile primite de la bugetul local, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).4.11. Formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii (de subordonare locală) - Cheltuieli" (anexa 11 la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii sau din venituri proprii şi subvenţii, de subordonare locală, cu informaţii privind cheltuielile efectuate, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol.Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).4.12. Formularul "Contul de execuţie a bugetului local - Venituri" (anexa 12 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe), creditori bugetari ai bugetelor locale, cu informaţii privind veniturile realizate, pe structura bugetelor aprobate (clasificaţia funcţională).4.13. Formularul "Contul de execuţie a bugetului local - Cheltuieli" (anexa 13 la situaţiile financiare) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii, judeţe) şi instituţiile subordonate finanţate din bugetul local cu informaţii privind cheltuielile efectuate pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).La secţiunile de funcţionare şi dezvoltare se completează informaţiile numai la nivel de capitol.Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).4.14. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14a la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare centrală. Rândul 12 "Alte fonduri cu destinaţie specială" se detaliază pe fonduri în raportul de analiză pe bază de bilanţ.4.15. Formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specială" (anexa 14b la situaţiile financiare) se completează de către instituţiile publice de subordonare locală.4.16. Formularul "Contul de execuţie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli" (anexa 15 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite externe pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).4.17. Formularul "Contul de execuţie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli" (anexa 16 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate care efectuează cheltuieli din credite interne pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).4.18. Formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Venituri" (anexa 17 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind veniturile realizate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională).4.19. Formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile subordonate cu informaţii privind cheltuielile efectuate din fonduri externe nerambursabile, pe structura bugetului aprobat (clasificaţia funcţională). Detalierea cheltuielilor pe clasificaţia economică se realizează pe capitole, titluri, articole şi alineate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare).4.20. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice care au calitatea de beneficiari şi care derulează proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.Formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanţare (mai puţin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).Plăţile raportate de instituţiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" raportate în anexa 7 şi anexa 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat, se corelează cu plăţile raportate în formularul "Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare" (anexa 19 la situaţiile financiare).În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituţiile publice în calitate de lideri sau parteneri completează anexa 19 cu informaţii privind plăţile efectuate potrivit bugetul aprobat pentru activităţile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat, precum şi cu informaţii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activităţi.Anexa 19 se completează potrivit prevederilor pct. 4.20 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013, şi ale cap. I pct. 5 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.4.21.(1) Formularul "Situaţia sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa 20a la situaţiile financiare) se completează de către toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc direct de la Comisia Europeană/alţi donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare şi plată, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului etc.) şi apoi efectuează plăţi către autorităţile de management, agenţii de plăţi, instituţii publice subordonate în calitate de beneficiar, beneficiari de fonduri externe nerambursabile sau care efectuează cheltuieli pentru propriile proiecte cu finanţare externă nerambursabilă postaderare.Anexa 20a se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.4.21.(2) Formularul "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare" (anexa 20b la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare, prin autorităţi de certificare, instituţii publice ierarhic superioare, după caz, şi care ulterior efectuează plăţi din aceste sume (de exemplu: autorităţi de management, autorităţi naţionale, agenţii de plăţi, alte instituţii publice).Anexa 20b nu se completează de către instituţiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lider de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinanţări şi rambursări prin autorităţile de management din România, în conturile de venituri ale bugetelor proprii.Anexa 20b se completează potrivit prevederilor pct. 4.21.(2) din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013.Sumele virate de către autorităţile de management în contul de venituri 20.45.01.22 "Sume primite în cadrul mecanismului top up", potrivit prevederilor art. 6 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012, se raportează în col. 8 "Buget de stat" din anexa 20b "Situaţia sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alţi donatori şi a plăţilor din FEN postaderare", în situaţia în care aceste sume sunt reflectate în col. 1 "Sold la începutul anului":Anexele 20a şi 20b nu se completează cu informaţii din conturile distincte de disponibilităţi deschise pentru recuperarea debitelor.4.22. Formularul "Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul ......" (anexa 23 la situaţiile financiare anuale) se completează pe structura modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.4.23. Formularul "Situaţia privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale pe unităţi administrativ-teritoriale" (anexa 24 la situaţiile financiare anuale) nu se completează de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale. Se obţine ca rezultat al prelucrării automate a datelor la administraţiile judeţene a finanţelor publice, precum şi la Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti.4.24. Formularul "Sinteza finanţării programelor" şi formularul "Fişa programului" (anexele 25 şi 26 la situaţiile financiare anuale) se completează de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de alte autorităţi publice, care au obligaţia să întocmească şi să anexeze la situaţiile financiare anuale rapoarte de performanţă în care se prezintă, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate.4.25. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare»" (anexa 27 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice care derulează proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.Totalul plăţilor raportate în anexa 27 se corelează cu plăţile raportate în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7 sau anexa 7b la situaţiile financiare, după caz) la titlul 56 (coloana 6), potrivit bugetului aprobat.4.26. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă»" (anexa 28 la situaţiile financiare) se completează de instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrală, cu informaţii privind plăţile efectuate pentru programele cu finanţare rambursabilă.4.27. Formularul "Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei" (anexa 29 la situaţiile financiare) se completează de toate instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sursa de finanţare.Rândul 16 se completează cu soldurile altor conturi de disponibil în lei deschise la trezorerie sau disponibil în lei şi valută deschise la instituţiile de credit, al căror sold provine din finanţarea bugetară (contul 770 "Finanţare de la buget"). Tot la acest rând se raportează şi soldul contului 5121 "Disponibil la bănci în lei" la instituţiile publice care primesc mijloace băneşti în contul de trezorerie 50.26 "Disponibil din finanţarea din alte bugete locale" şi efectuează cheltuieli din bugetul capitalei sau bugetul consiliilor judeţene.4.28.(1) Formularul "Plăţi restante" (anexa 30 la situaţiile financiare) se completează de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentând plăţi restante din: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii/activităţi finanţate integral din venituri proprii. Se completează câte un formular distinct pentru fiecare cod înscris în subsolul acestuia.4.28.(2) Formularul "Plăţi restante" (anexa 30b la situaţiile financiare modificată conform prevederilor Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi de modificare şi completare a Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009) se completează de unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare.4.28.(3) Pentru plăţile restante către furnizori şi creditori din operaţiuni comerciale se vor prelua din soldurile conturilor 401, 403, 404, 405 şi 462 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contract sau factură (nu se vor prelua sumele din soldul contului 462 care reprezintă alte operaţiuni decât cele comerciale).4.28.(4) Pentru plăţile restante faţă de bugetul general consolidat se vor prelua din soldurile conturilor 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4317, 4371, 4372, 4373, 4423, 444, 446 şi 4481 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative.4.28.(5) Pentru plăţile restante faţă de salariaţi şi alte categorii de persoane se vor prelua din soldurile conturilor 421, 422, 423, 424, 426, 4271, 4272, 4273, 4281, 429 şi 438 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative. (Drepturile ultimei luni din perioada de raportare şi contribuţiile aferente acestora, cu termen de plată în luna următoare, nu reprezintă plăţi restante.)4.28.(6) Pentru plăţile restante reprezentând împrumuturi nerambursate la scadenţă şi dobânzi restante se vor prelua din soldurile conturilor 1611, 1621, 1631, 1641, 1651, 1671, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1687, 169, 5186, 5192, 5194, 5195, 5196, 5197 şi 5198 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut în contractul de împrumut.4.28.(7) Pentru plăţile restante reprezentând creditori bugetari se vor prelua din soldul contului 467 numai acele sume care au depăşit termenul prevăzut de actele normative pentru a fi restituite contribuabililor sau compensate.4.29.(1) Formularul "Situaţia acţiunilor deţinute de instituţiile publice, în numele statului român, la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine" (anexa 31 la situaţiile financiare anuale) se completează de către instituţiile publice care deţin în numele statului român acţiuni la societăţi comerciale, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine.4.29.(2) La finele exerciţiului se raportează separat valoarea acţiunilor cotate şi a celor necotate la valoarea de piaţă, valoare care se determină potrivit prevederilor pct. 1.7 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 40/2007.4.29.(3) Formularul "Situaţia acţiunilor/părţilor sociale deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici" (anexa 31b la situaţiile financiare anuale) se completează de către unităţile administrativ-teritoriale care deţin acţiuni şi părţi sociale la operatorii economici, direct sau indirect, cu informaţiile de la 31 decembrie 2013.În cazul municipiului Bucureşti, autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul sectoarelor raportează operatorii economici la care administrează/controlează acţiuni sau părţi sociale, potrivit hotărârilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în numele municipiului Bucureşti.4.30. Formularul "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa 32 la situaţiile financiare) se completează de către creditorii bugetari (Ministerul Finanţelor Publice, Casa Naţională de Pensii Publice, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate) care, potrivit legii, gestionează veniturile bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea raportării prin situaţiile financiare a bunurilor sechestrate ca măsură asiguratorie dispusă prin procedură administrativă şi ca modalitate de executare silită a garanţiilor depuse de contribuabili pentru înlesnirile acordate etc.Această anexă se completează cu soldurile conturilor în afara bilanţului specifice operaţiunilor respective.4.31. Formularul "Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii" (anexa 34 la situaţiile financiare anuale) se completează cu informaţii privind evoluţia activelor nete/capitalurilor proprii ale instituţiilor publice pe parcursul exerciţiului financiar. Datele trebuie să fie însoţite de informaţii prezentate în notele explicative referitoare la:- natura modificărilor;- natura şi scopul constituirii rezervelor;- orice informaţii semnificative.Coloana 2 "Creşteri" se completează cu rulajul creditor al conturilor de capitaluri, iar coloana 3 "Reduceri" se completează cu rulajul debitor al conturilor de capitaluri.4.32. Formularele "Situaţia activelor fixe amortizabile" şi "Situaţia activelor fixe neamortizabile" (anexele 35a şi 35b la situaţiile financiare anuale) se completează de instituţiile publice care au în administrare bunuri din domeniul public sau privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.Pentru activele fixe neamortizabile conform legii nu se recunoaşte ajustarea pentru depreciere.4.33. Sectoarele instituţionale potrivit manualului Sistemul European de Conturi (SEC 95) sunt următoarele:- societăţi nefinanciare (S.11);- societăţi financiare (S.12):- banca centrală (S.121);- alte instituţii financiare monetare (S.122);- alţi intermediari financiari (S.123);- auxiliari financiari (S.124);- societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (S.125);- administraţia publică (S.13):- administraţia centrală (S.1311);- administraţii locale (S.1313);- administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S.1314);- gospodăriile populaţiei (S.14);- instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S.15);- restul lumii (S.2).4.34.(1) Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de .................." (anexa 40a la situaţiile financiare) se completează de ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice autonome şi instituţii publice de subordonare centrală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.4.34.(2) În subsectorul administraţie publică centrală (cod S1311) - reprezentând organisme centrale a căror competenţă se întinde pe tot teritoriul ţării, cu excepţia administraţiilor sistemelor de asigurări sociale - se cuprind instituţiile publice definite în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora.4.35.(1) Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...................." (anexa 40b la situaţiile financiare) se completează de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile publice de subordonare locală, indiferent de sursa de finanţare a cheltuielilor.4.35.(2) În subsectorul administraţie publică locală (cod S1313) - reprezentând administraţiile publice a căror competenţă se întinde numai pe o unitate administrativă locală - se cuprind instituţiile publice locale definite în Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, incluzând comunele, oraşele, municipiile, sectoarele municipiului Bucureşti, judeţele, municipiul Bucureşti, instituţiile şi serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a acestora.4.36.(1) Formularul "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ............." (anexa 40c la situaţiile financiare) se completează de instituţii şi autorităţi publice finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.4.36.(2) În subsectorul asigurări sociale (cod S1314) se cuprind autorităţile care administrează sistemele de asigurări sociale (sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, sistemul asigurărilor pentru şomaj, sistemul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi altele asemenea), precum şi instituţiile teritoriale din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare, după cum urmează:- Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate;- Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;- Casa de Asigurări de Sănătate a Ministerului Transporturilor;- Casa Naţională de Pensii Publice şi instituţiile subordonate;- casele de pensii sectoriale ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii;- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi instituţiile subordonate.4.37. În sfera de cuprindere a sectoarelor instituţionale potrivit manualului Sistemului European de Conturi (SEC 95) se mai cuprind:4.37.(1) Societăţi nefinanciare (cod S11) - reprezentând societăţi şi cvasisocietăţi a căror activitate principală constă în producerea de bunuri şi servicii nefinanciare pentru piaţă, cum sunt: regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale, societăţi comerciale cu capital public sau privat, societăţi cooperatiste, societăţi agricole, instituţii fără scop lucrativ aflate în serviciul societăţilor nefinanciare (asociaţii patronale, ale meşteşugarilor) şi alte asemenea.4.37.(2) Societăţi financiare (cod S 12), unde se includ: a) banca centrală (cod S121) - Banca Naţională a României; b) alte instituţii financiare monetare (cod S122) - societăţi şi cvasisocietăţi a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară ce constau în primirea de depozite şi/sau substitute de depozite din partea unităţilor instituţionale altele decât societăţile financiare monetare şi acordarea de credite şi/sau în efectuarea de plasamente în nume propriu, cum sunt: instituţii de credit, alte instituţii financiare monetare, fondurile de piaţă monetară; c) alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (cod S123) - societăţi şi cvasisocietăţi financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară (exclusiv cele furnizate de instituţiile financiare monetare) cum sunt: fonduri de investiţii (fonduri deschise de investiţii, societăţi de investiţii şi alte asemenea), instituţii financiare nebancare (societăţi de leasing financiar, societăţi de credit de consum, societăţi de credit ipotecar, unităţi cu personalitate juridică emitente de carduri de debit, societăţi de factoring, case de ajutor reciproc, societăţi de microfinanţare, fonduri de garantare a creditelor şi alte asemenea), instituţii de plată, societăţi de servicii de investiţii financiare, case de compensare cu funcţie de contraparte centrală; d) auxiliari financiari (cod S124) - societăţi şi cvasisocietăţi financiare, a căror funcţie principală constă în exercitarea de activităţi financiare auxiliare, cum sunt: registrele acţionarilor, case de schimb valutar, burse de valori, case de compensare fără funcţie de contraparte centrală, societăţi de administrare a fondurilor mutuale, alţi auxiliari financiari a căror activitate este asociată cu intermedierea financiară.Tot la codul S124 se includ: Comisia Naţională a Valorilor Materiale, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor; e) societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (cod S125) - societăţi şi cvasisocietăţi financiare, a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din reciprocitatea riscurilor, cum sunt: societăţi de asigurări, grupuri financiare de asigurări, fonduri de pensii private sau administrate privat.4.37.(3) Gospodăriile populaţiei (cod S14) - persoane fizice sau grupuri de persoane fizice consumatori de bunuri şi servicii ce folosesc aceeaşi locuinţă, utilizează în comun o parte sau totalitatea veniturilor şi a patrimoniului, consumă în colectiv bunuri şi servicii şi, eventual, produc bunuri şi/sau servicii nefinanciare exclusiv pentru consumul lor final.Acest sector instituţional cuprinde, de asemenea: asociaţiile familiale şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţiile de persoane fără personalitate juridică (altele decât cvasisocietăţile) care sunt producători de bunuri şi servicii pentru piaţă, instituţiile fără scop lucrativ şi fără personalitate juridică aflate în serviciul gospodăriilor populaţiei, persoanele instituţionalizate (în mânăstiri, unităţi de asistenţă socială şi alte asemenea).4.37.(4) Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (cod S.15) - persoane juridice ce servesc gospodăriile populaţiei furnizând bunuri şi servicii nedestinate pieţei, cum sunt: sindicate, grupuri profesionale, societăţi ştiinţifice, asociaţii de consumatori, biserici şi comunităţi religioase, cluburi sociale, recreative, culturale şi sportive, organizaţii de caritate, asociaţii şi fundaţii de binefacere finanţate prin transferuri voluntare (în numerar sau în natură), provenite de la alte entităţi şi alte asemenea.4.37.(5) Restul lumii (cod S2) - unităţile nerezidente, în măsura în care acestea efectuează operaţiuni sau au alte relaţii economice cu unităţi instituţionale rezidente.4.38. În vederea întocmirii corecte a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ..............." (anexa nr. 40a la situaţiile financiare), a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ...................." (anexa 40b la situaţiile financiare) şi a formularului "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de..................." (anexa 40c la situaţiile financiare), instituţiile publice trebuie să dezvolte conturile contabile în analitice distincte, astfel încât acestea să poată furniza informaţii detaliate pe sectoare, precum şi pe subsectoarele administraţiei publice: subsectorul administraţie publică centrală, subsectorul administraţie publică locală, subsectorul asigurări sociale.4.39. Cazurile de reclasificare a creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat:4.39.(1) În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra unei entităţi a administraţiei publice deţinute de către unul dintre furnizorii săiÎn cazul în care un furnizor de bunuri şi servicii, care deţine o creanţă asupra unei unităţi a administraţiei publice rezultată dintr-un credit comercial, transferă în totalitate şi în mod irevocabil creanţa sa către o instituţie financiară, unitatea administraţiei publice reclasifică şi raportează datoria comercială iniţială ca un împrumut dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii: a) unitatea administraţiei publice nu mai are nicio obligaţie de plată către furnizorul de bunuri şi servicii; şi b) instituţia financiară nu are drept de regres (reprezintă acţiunea îndreptată de către o instituţie financiară faţă de furnizorul de bunuri şi servicii pentru recuperarea unei sume plătite), direct sau indirect, asupra furnizorului de bunuri şi servicii în cazul în care unitatea administraţiei publice nu îşi poate îndeplini obligaţiile de plată la scadenţă.4.39.(2) În cazul restructurării creditelor comercialeDatoria comercială a unei unităţi a administraţiei publice se reclasifică şi raportează ca un împrumut dacă, în urma negocierilor, unitatea administraţiei publice şi furnizorul de bunuri şi servicii sunt de acord cu modificarea principalelor caracteristici ale contractului, respectiv dacă se aplică o rată de dobândă şi/sau se introduce un grafic de plată în rate a datoriei. Nu se reclasifică datoria comercială dacă se modifică doar termenul de plată a datoriei (de exemplu, se modifică termenul de plată al datoriei de la o lună la 3 luni).4.39.(3) Raportarea datoriei comerciale reclasificată în împrumuturi se efectuează în:- anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ......" la rândurile cu codurile: 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 429.1, 429.2, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 454.1, 454.2;- anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de ......" la rândurile cu codurile: 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307;- anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de ......" la rândurile cu codurile: 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 284.1, 284.2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309.Prezentarea acestor informaţii se va efectua într-o notă explicativă.Datoria comercială reclasificată în împrumuturi se evidenţiază, după caz, astfel:401, 404 = 5191 (1671; 1672)/analitice distincteDobânda aferentă datoriei comerciale reclasificată în împrumuturi se evidenţiază, după caz, astfel:666 = 5186 (1687)/analitice distincte4.40. Unităţile sanitare publice cu paturi de subordonare centrală vor raporta creanţele faţă de casele de sănătate în anexa 40a "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...," la rd. 306.1, respectiv în anexa 40b "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de .......," la rd. 171.1, cele de subordonare locală.Casele de sănătate vor raporta datoriile faţă de unităţile sanitare publice cu paturi în anexa 40c "Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de .......," la rd. 319.4.1 pentru cele de subordonare centrală, respectiv la rd. 319.5.1 pentru cele de subordonare locală.Creanţele raportate de unităţile sanitare publice cu paturi vor fi puse de acord cu datoriile din evidenţa caselor de sănătate.Eventualele diferenţe vor fi explicate atât de unităţile sanitare publice cu paturi, cât şi de casele de sănătate în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare, în notele explicative referitoare la creanţe şi, respectiv, datorii.Casele de sănătate vor prezenta în raportul ce însoţeşte situaţiile financiare explicaţii cu privire la sumele înregistrate în contul extrabilanţier provenind din depăşirea contractelor încheiate cu unităţile sanitare publice cu paturi.4.41.(1) Formularul "Corelaţii între formularele de situaţii financiare pentru sectorul Administraţia publică" (anexa 41 la situaţiile financiare) prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013, se modifică şi se completează potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.4.41.(2) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii vor respecta corelaţiile dintre formularele de situaţii financiare pentru fiecare subsector al administraţiei publice.4.42. Conturile de venituri (7xx) şi conturile de cheltuieli (6xx) raportate în Contul de rezultat patrimonial (anexa 2 la situaţiile financiare) întocmit la 31 decembrie 2013 vor fi prezentate detaliat în formularul "Informaţii privind soldurile conturilor de venituri şi finanţări, precum şi soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial", pe modelul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, pe fiecare subsector (administraţie centrală, administraţie locală, asigurări sociale) şi sursă de finanţare, precum şi pe total. Situaţiile vor fi depuse la Ministerul Finanţelor Publice până la 30 aprilie 2014.4.43.(1) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în "Conturile de execuţie a bugetului - Cheltuieli" (anexele 6 şi 7 la situaţiile financiare), întocmite de autorităţile publice, ministere, celelalte organe ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice aflate în subordine, în coordonare sau sub autoritatea lor, vor purta viza agenţiilor/autorităţilor de implementare prin care se confirmă exactitatea plăţilor raportate în conturile de execuţie de către instituţiile publice - beneficiari ai fondurilor externe nerambursabile.4.43.(2) Plăţile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA) de către agenţii/autorităţi de implementare în numele instituţiei publice, care se raportează în formularul "Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli" (anexa 7b la situaţiile financiare) şi în formularul "Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" (anexa 18 la situaţiile financiare), vor fi puse de acord cu datele din evidenţa agenţiilor/autorităţilor de implementare (Oficiul de plăţi şi contractare PHARE sau alte agenţii/autorităţi de implementare).4.44. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de Raportul de analiză pe bază de bilanţ, care va cuprinde: note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele acestora, privind activele fixe, stocurile, creanţele, datoriile, capitalurile proprii, execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, note explicative prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 479/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare, note explicative prevăzute de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2012, note solicitate prin prezentele norme, precum şi alte note considerate necesare.4.45. Instituţiile publice care s-au reorganizat în cursul anului 2013 în baza unor acte normative vor întocmi o notă explicativă pentru diferenţele dintre soldurile finale de la 31 decembrie 2012 şi soldurile iniţiale de la 1 ianuarie 2013.4.46. În cazul în care din centralizarea datelor se constată existenţa unor obligaţii neachitate la scadenţă pentru bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate, ordonatorii principali de credite dispun, prin structurile de control, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea angajamentelor legale, având obligaţia de a prezenta în raportul de analiză pe bază de bilanţ măsurile luate.4.47. Instituţiile publice care în anul 2013 au inclus pe cheltuieli, în condiţiile legii, contravaloarea unor pagube care nu se datorează culpei unei persoane menţionează în Raportul de analiză pe bază de bilanţ natura şi valoarea pagubelor respective.4.48. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România şi Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt autorităţi de supraveghere a pieţei financiare nonbancare şi au fost clasificate de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene (EUROSTAT) în lista S 124 "Subsector auxiliar-financiar". Această clasificare are numai scop statistic, fără să aibă consecinţe asupra încadrării administrative, a modului de organizare a sistemului contabil şi de raportare a situaţiilor financiare. În consecinţă, acestea vor aplica în continuare reglementările contabile referitoare la instituţiile publice, respectiv prevederile Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele metodologice referitoare la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi, respectiv, a raportărilor financiare lunare.4.49. Unităţile de învăţământ preuniversitar ai căror conducători au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la unitatea administrativ-teritorială formularul "Bilanţ" cuprinzând toate activele, datoriile şi capitalurile proprii, indiferent de sursa de finanţare a acestora. Formularele "Situaţia fluxurilor de trezorerie" şi "Contul de rezultat patrimonial" ce se depun la unitatea administrativ-teritorială vor cuprinde veniturile, finanţările şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul local. Unitatea administrativ-teritorială stabileşte rezultatul patrimonial al bugetului local prin preluarea cheltuielilor finanţate din bugetul local, în baza "Situaţiei veniturilor şi cheltuielilor instituţiilor publice finanţate de la bugetul local din trimestrul .....", anexa nr. 19 la Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.Pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unităţile teritoriale ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, unităţile de învăţământ preuniversitar întocmesc formularele "Contul de execuţie a bugetului de stat" (anexele nr. 6 şi 7 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009), "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2) şi "Situaţia fluxurilor de trezorerie" (anexele nr. 3 şi 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009) pe care le prezintă inspectoratelor şcolare. Formularele "Situaţia fluxurilor de trezorerie" şi "Contul de rezultat patrimonial" ce se depun la inspectoratele şcolare vor cuprinde veniturile, finanţările şi cheltuielile instituţiei efectuate din bugetul de stat.4.50. Până la intrarea în vigoare a Ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, raportările financiare lunare se întocmesc de instituţiile publice în anul 2014 în baza prevederilor cap. II "Raportări financiare lunare" din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.  +  Capitolul V Semnarea şi depunerea situaţiilor financiare anuale5.1. Situaţiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituţiei publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie.În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.Ordonatorii principali de credite anexează la situaţiile financiare centralizate declaraţia pentru activitatea proprie, iar în Raportul de analiză pe bază de bilanţ se va preciza dacă instituţiile subordonate au întocmit şi anexat declaraţiile la situaţiile financiare proprii.5.2. Reprezentanţii autorităţilor publice, ai ministerelor şi ai celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice autonome au obligaţia să se prezinte la Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a primi gratuit, pe suport magnetic, programul informatic de centralizare a situaţiilor financiare pentru instituţii publice, în vederea depunerii situaţiilor financiare centralizate la Ministerul Finanţelor Publice şi pe suport magnetic.Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt obligaţi să depună situaţiile financiare la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi pe suport magnetic.Nu se admite depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2013 fără prezentarea acestora şi pe suport magnetic.5.3. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de prezentare a situaţiilor financiare anuale la Ministerul Finanţelor Publice este de "50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar".Astfel, situaţiile financiare centralizate privind execuţia bugetului de stat pe anul 2013, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale, respectiv a bugetelor instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii întocmite de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi publice şi instituţiile publice autonome, precum şi situaţiile financiare privind execuţia bugetelor locale pe anul 2013, întocmite de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, până la data de 19 februarie 2014.5.4. Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele prevăzute la art. 36 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Nedepunerea situaţiilor financiare la termenul prevăzut de lege atrage răspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.5.5. Situaţiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finanţelor Publice de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora, care să poată oferi informaţiile necesare în legătură cu structura şi conţinutul informaţiilor din situaţiile financiare prezentate.5.6.(1) Situaţiile financiare anuale centralizate ale autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite se afişează în pagina de internet proprie sau, în lipsa acesteia, la sediul autorităţii ori instituţiei publice, potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.5.6.(2) Situaţiile financiare anuale centralizate pe total administraţie publică, precum şi pe fiecare subsector al administraţiei publice (administraţie centrală, administraţie locală şi asigurări sociale) se afişează pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa: www.mfinante.ro/domenii de activitate/reglementari contabile/legislaţie/instituţii publice/Bilanţ instituţii publice şi Conturi anuale de execuţie.5.7. Potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale pct. 3.2 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare, ordonatorii de credite au obligaţia de a transmite, odată cu situaţiile financiare anuale pe anul 2013, Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013. Potrivit pct. 3.3 din aceeaşi anexă, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control Raportul asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2013.  +  Anexa 1 la normele metodologice(Anexa nr. 41 la situaţiile financiare)Corelaţii între formularele de situaţii financiarepentru sectorul administraţia publică(S1311 + S1313 + S1314)CORELAŢII ÎNTRE FORMULARUL BILANŢ (COD 01) ŞI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (COD 02)Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)La textul "Notă", după punctul 1 se introduc punctele 2 şi 3, cu următorul cuprins:2) Datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli şi venituri şi prin intermediul contului 135 "Fondul de risc" la unităţile administrativ-teritoriale, precum şi a conturilor de cheltuieli prin contul 139 "Alte fonduri" la unităţile sanitare de subordonare centrală şi locală;3) Datorită preluării de la unităţile de trezorerie a rezultatului execuţiei bugetului de stat din anul curent prin contul de rezultat patrimonial.Corelaţii între formularele de situaţii financiarepentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)CORELAŢII ÎNTRE FORMULARUL BILANŢ (Cod 01) ŞI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod 02)Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)Textul: "NOTĂ:Corelaţiile nu se respectă în următoarele situaţii" se modifică şi se completează astfel:- la punctele 2) şi 2') sintagma "Agenţia Naţională de Administrare Fiscală" se înlocuieşte cu sintagma "unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală".Excepţia de la punctul 2') nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, unde corelaţia de mai sus trebuie respectată.După punctul 2') se introduce punctul 2''), cu următorul cuprins:"2'') La unităţile sanitare şi la ordonatorii de credite superiori ai acestora:datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli prin contul 139 «Alte fonduri» la unităţile sanitare".După punctul 3 se introduce punctul 4), cu următorul cuprins:"4) Datorită preluării de la unităţile de trezorerie a rezultatului execuţiei bugetului de stat din anul curent prin contul de rezultat patrimonial."Corelaţii între formularele de situaţii financiarela subsectorul Administraţia locală (S1313)CORELAŢII ÎNTRE FORMULARUL BILANŢ (Cod 01) ŞI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod 02)Rd. 87 col. 01 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 31 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)Rd. 88 col. 01 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 32 col. 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)La textul NOTĂ, după punctul 2 se introduce punctul 3, cu următorul cuprins:"3) La unităţile administrativ-teritoriale:- datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli şi venituri prin intermediul contului 135 «Fondul de risc şi a conturilor de cheltuieli» prin contul 139 «Alte fonduri» la unităţile sanitare."Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)La textul NOTĂ, după punctul 1 se introduce punctul 2, cu următorul cuprins:"2) La unităţile administrativ-teritoriale:- datorită efectuării închiderii conturilor de cheltuieli şi venituri prin intermediul contului 135 «Fondul de risc şi a conturilor de cheltuieli» prin contul 139 «Alte fonduri» la unităţile sanitare."Corelaţii între formularele de situaţii financiare dinsubsectorul Asigurări sociale (S1314)CORELAŢII ÎNTRE FORMULARUL BILANŢ (Cod 01) ŞI FORMULARUL CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (Cod 02)Rd. 87 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 31 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)Rd. 88 col. 02 din formularul "Bilanţ" (Cod 01) = Rd. 32 col. 02 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (Cod 02)La textul: "NOTĂCorelaţiile nu se respectă în următoarea situaţie" se modifică şi se completează astfel:"1) La Casa Naţională de Pensii Publice, cu deficitul calculat distinct pentru capitolul 68.03 «Asigurări şi asistenţă socială» preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, precum şi cu deficitul provenind din contribuţia plătită la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07).2) La Ministerul Apărării Naţionale, cu deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat, provenind din contribuţia plătită la fondul de pensii administrate privat (cod bugetar 21.03.07).Excepţia nu este valabilă pentru situaţiile financiare centralizate întocmite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, pentru subsectorul S1314 «Asigurări sociale», unde corelaţia de mai sus trebuie respectată (după eliminarea contului 7703)."  +  Anexa 2 la normele metodologiceINSTITUŢIA ......................Informaţii privind soldurile conturilor de venituri şi finanţări,precum şi soldurile conturilor de cheltuieli dinContul de rezultat patrimonial
  *Font 7*
  cod 57 Nr. rd. - lei - TOTAL la 31.12 2013, din care: (col. 1 = col. 2 + col. 3 + ... col. 11 + col. 17) Buget de stat Buget local Buget asi- gu- rări so- cia- le de stat Buget asi- gu- rări pen- tru şomaj Fon- dul naţi- onal unic de asi- gu- rări soci- ale de sănă- tate Cre- dite ex- terne Cre- dite in- terne Fon- duri ex- terne ne- ram- bur- sa- bile Buge- tul Tre- zore- riei Sta- tului TOTAL - din care: (col. 11 = col. 12 + ... + col. 16) Acti- vi- tăţi fi- nan- ţate din veni- turi pro- prii In- sti- tuţii pu- blice fi- nan- ţate par- ţial din veni- turi pro- prii In- sti- tuţii pu- blice fi- nan- ţate inte- gral din veni- turi pro- prii Veni- turi pro- prii con- form unor legi spe- cifi- ce Buge- tul Fon- dului pen- tru mediu Alte fon- duri şi alte ope- raţi- uni (fond de risc, fond de dez- vol- tare spi- tal, ope- raţi- uni clea- ring şi recu- pera- re cre- anţe, alte ope- raţi- uni) ct. 135, ct. 1399
  A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  1 TOTAL VENITURI rd. 1 = rd. 2 + rd. 62 + rd. 72
  2 VENITURI OPERAŢIONALE rd. 2 = rd. 3 + rd. 28 + rd. 38 + rd. 52
  3 Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări şi alte venituri ale bugetelor rd. 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27
  4 ct 7301 Impozit pe profit
  5 ct 7302 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice
  6 ct 7311 Impozit pe venit
  7 ct 7312 Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
  8 ct 7321 Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital
  9 ct 733 Impozit pe salarii
  10 ct 734 Impozite şi taxe pe proprietate
  11 ct 7351 Taxa pe valoarea adăugată
  12 ct 7352 Sume defalcate din TVA
  13 ct 7353 Alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii
  14 ct 7354 Accize
  15 ct 7355 Taxe pe servicii specifice
  16 ct 7356 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
  17 ct 7361 Venituri încadrate în resursele proprii ale bugetului Uniunii Europene
  18 ct 739 Alte impozite şi taxe fiscale
  19 ct 745 Contribuţiile angajatorilor
  20 ct 746 Contribuţiile asiguraţilor
  21 ct 750 Venituri din proprietate, din care:
  22 Venituri din privatizare
  23 ct 7511 Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi
  24 ct 7512 Venituri din taxe administrative, eliberări permise
  25 ct 7513 Amenzi, penalităţi şi confiscări
  26 ct 7514 Diverse venituri
  27 ct 7515 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (donaţii, sponsorizări)
  28 Venituri din activităţi economice rd. 28 = rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37
  29 ct 701 Venituri din vânzarea produselor finite
  30 ct 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor
  31 ct 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale
  32 ct 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate
  33 ct 705 Venituri din studii şi cercetări
  34 ct 706 Venituri din chirii
  35 ct 707 Venituri din vânzarea mărfurilor
  36 ct 708 Venituri din activităţi diverse
  37 ct 709 Variaţia stocurilor
  38 Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie specială rd. 38 = rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51
  39 ct 7701 Finanţarea de la bugetul de stat
  40 ct 7706 Finanţarea de la bugetul pentru fondul de mediu
  41 ct 7709 Finanţarea de la bugetul Trezoreriei Statului
  42 ct 771 Finanţarea în baza unor acte normative speciale
  43 ct 7721 Subvenţii de la bugetul de stat
  44 ct 7722 Subvenţii de la alte bugete
  45 ct 773 Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială
  46 ct 7741 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în bani
  47 ct 7742 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile preaderare în natură
  48 ct 775 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile postaderare
  49 ct 776 Fonduri cu destinaţie specială
  50 ct 778 Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  51 ct 779 Venituri din bunuri şi servicii primite cu titlu gratuit
  52 Alte venituri operaţionale rd. 52 = rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61
  53 ct 714 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi
  54 ct 718 Alte venituri ale Trezoreriei Statului
  55 ct 719 Alte venituri operaţionale, din care:
  56 Venituri din privatizare
  57 ct 721 Venituri din producţia de active fixe necorporale
  58 ct 722 Venituri din producţia de active fixe corporale
  59 ct 7812 Venituri din provizioane
  60 ct 7813 Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe
  61 ct 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante
  62 VENITURI FINANCIARE rd. 62 = rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71
  63 ct.763 Venituri din creanţe imobilizate
  64 ct 764 Venituri din investiţii financiare cedate
  65 ct 765 Venituri din diferenţe de curs valutar
  66 ct 766 Venituri din dobânzi
  67 ct 767 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderilor din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA
  68 ct 768 Alte venituri financiare - PHARE, SAPARD, ISPA
  69 ct 769 Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare - PHARE, SAPARD, ISPA)
  70 ct 7863 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare
  71 ct 7864 Venituri din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante
  72 VENITURI EXTRAORDINARE rd. 72 = rd. 73 + rd. 74
  73 ct.790 Venituri din despăgubiri din asigurări
  74 ct. 791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, din care:
  75 Venituri din privatizare
  76 TOTAL CHELTUIELI rd. 76 = rd. 77 + rd. 129 + rd. 140
  77 CHELTUIELI OPERAŢIONALE rd. 77 = rd. 78 + rd. 84 + rd. 96 + rd. 116 + rd. 125
  78 Salariile şi contribuţiile sociale aferente angajaţilor rd. 78 = rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83
  79 ct 641 Cheltuieli cu salariile personalului
  80 ct 642 Cheltuieli salariale în natură
  81 ct 645 Cheltuieli privind asigurările sociale
  82 ct 646 Cheltuieli cu indemnizaţiile de delegare, detaşare şi alte drepturi salariale
  83 ct 647 Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului
  84 Subvenţii şi transferuri rd. 84 = rd. 85 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95
  85 ct.670 Subvenţii
  86 ct 671 Transferuri curente între unităţi ale administraţiei publice
  87 ct 672 Transferuri de capital între unităţi ale administraţiei publice
  88 ct 673 Transferuri interne, din care:
  89 Vărsăminte la Trezoreria Statului din valorificarea activelor bancare şi creanţelor comerciale şi privatizare
  90 ct 674 Transferuri în străinătate
  91 ct 675 Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene
  92 ct 676 Asigurări sociale
  93 ct 677 Ajutoare sociale
  94 ct 678 Transferuri pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare şi fonduri de la bugetul de stat
  95 ct 679 Alte cheltuieli
  96 Stocuri, consumabile, lucrări şi servicii executate de terţi rd. 96 = rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115
  97 ct 601 Cheltuieli cu materiile prime
  98 ct 602 Cheltuieli cu materialele consumabile
  99 ct 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
  100 ct 606 Cheltuieli privind animalele şi păsările
  101 ct 607 Cheltuieli privind mărfurile
  102 ct 608 Cheltuieli privind ambalajele
  103 ct 609 Cheltuieli cu alte stocuri
  104 ct 610 Cheltuieli privind energia şi apa
  105 ct 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
  106 ct 612 Cheltuieli cu chiriile
  107 ct 613 Cheltuieli cu primele de asigurare
  108 ct 614 Cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări
  109 ct 622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile
  110 ct 623 Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
  111 ct 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal
  112 ct 626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
  113 ct 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
  114 ct 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi
  115 ct 629 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale
  116 Cheltuieli de capital, amortizări şi provizioane rd. 116 = rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124
  117 ct 6811 Cheltuieli operaţionale privind amortizarea activelor fixe
  118 ct 6812 Cheltuieli operaţionale privind provizioanele
  119 ct 6813 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe
  120 ct 6814 Cheltuieli operaţionale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
  121 ct 6821 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile
  122 ct 6822 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile
  123 ct 6891 Cheltuieli privind rezerva de stat
  124 ct 6892 Cheltuieli privind rezerva de mobilizare
  125 Alte cheltuieli operaţionale rd. 125 = rd. 126 + rd. 127 + rd. 128
  126 ct 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
  127 ct 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi
  128 ct 658 Alte cheltuieli operaţionale
  129 CHELTUIELI FINANCIARE rd. 129 = rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135 + rd. 136 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139
  130 ct 663 Pierderi din creanţe imobilizate
  131 ct 664 Cheltuieli din investiţii financiare cedate
  132 ct 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  133 ct 666 Cheltuieli privind dobânzile
  134 ct 667 Sume de transferat bugetului de stat reprezentând câştiguri din schimb valutar - PHARE, SAPARD, ISPA
  135 ct 668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri
  136 ct 669 Alte pierderi (cheltuieli neeligibile - costuri bancare) - PHARE, SAPARD, ISPA
  137 ct 6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare
  138 ct 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante
  139 ct 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor
  140 CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd. 140 = rd. 141 + rd. 142
  141 ct 690 Cheltuieli cu pierderi din calamităţi
  142 ct 691 Cheltuieli extraordinare din operaţiuni cu active fixe
           Conducătorul instituţiei, Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
           ......................... ....................................
  -------