HOTĂRÂRE nr. 860 din 3 iunie 2004privind recunoașterea calificării de medic veterinar și reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 11 iunie 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. II din Legea nr. 592/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre se aplică medicilor veterinari cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, denumite în continuare state membre, care exercită profesia de medic veterinar în România în regim salarial și/sau independent.(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică cetățenilor prevăzuți la alin. (1) care doresc să exercite profesia de medic veterinar pe teritoriul României și sunt titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obținut pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, denumit în continuare stat terț, dacă au o experiență de cel puțin 3 ani pe teritoriul unui stat membru, certificată de către acest stat.(3) În condițiile prevăzute la art. 1 alin. (4) din Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, regimul general de recunoaștere se aplică și profesiei de medic veterinar. (la 28-01-2008, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 2(1) Autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare pentru profesia de medic veterinar este Colegiul Medicilor Veterinari.(2) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul în România la aceeași profesie cu cea pentru care persoana solicitantă este calificată în statul membru de origine, precum și exercitarea activităților profesionale pe teritoriul României în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români deținători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar eliberate de autoritățile române competente.(3) Colegiul Medicilor Veterinari eliberează certificate de conformitate în scopuri profesionale, în vederea recunoașterii în unul dintre statele membre prevăzute la art. 1 alin. (1) a titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din România. (la 28-01-2008, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 3Abrogat. (la 28-01-2008, Art. 3 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Capitolul II Diplome, certificate și alte titluri care atestă calificări oficiale de medic veterinar  +  Articolul 4(1) În scopul exercitării profesiei de medic veterinar pe teritoriul României, Colegiul Medicilor Veterinari recunoaște diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar, eliberate de autoritățile competente din statele membre cetățenilor acestora, precum și titlul oficial de calificare prevăzut la art. 1 alin. (2), acordând acestor titluri oficiale de calificare același efect juridic ca și diplomelor, certificatelor sau titlurilor eliberate de autoritățile române competente; aceste titluri oficiale de calificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Fără a aduce atingere drepturilor câștigate, conform prevederilor prezentei hotărâri, se recunosc titlurile oficiale de calificare de medic veterinar care permit accesul la exercitarea activităților profesionale de medic veterinar, astfel cum este prevăzut în anexă, dacă sunt emise de un alt stat membru și sunt îndeplinite condițiile minime de formare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.477/2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare și acreditare pentru instituțiile de învățământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenți medicali, moașe, medicină veterinară, arhitectură, precum și pentru colegiile de asistenți medicali generaliști, pentru formarea de bază.(3) Titlurile oficiale de calificare în profesia de medic veterinar eliberate de statele terțe persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2) și recunoscute de autoritățile competente ale unuia din statele membre se asimilează titlurilor oficiale de calificare prevăzute la alin. (1), dacă această primă recunoaștere s-a realizat cu respectarea condițiilor minime de formare profesională prevăzute de Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial L 255 din 30 septembrie 2005. (la 28-01-2008, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 5(1) Se recunosc diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar, prevăzute în anexă, care au fost eliberate anterior datelor prevăzute la alin. (2) sau care au fost eliberate ulterior acestor date, dar pentru o formare profesională începută anterior.(2) Datele avute în vedere la alin. (1) sunt:a) 21 decembrie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie;b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;c) 1 ianuarie 1985 pentru Italia;d) 1 ianuarie 1986 pentru Spania și Portugalia;e) 1 ianuarie 1994 pentru Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia și Islanda;f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;g) 1 iunie 2002 pentru Elveția;h) 1 mai 2004 pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia.i) 1 ianuarie 2007 pentru Bulgaria. (la 16-10-2007, Litera i) a alin. (2) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 10 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 16 octombrie 2007. ) j) 1 iulie 2013 pentru Croația. (la 20-01-2014, Litera j) a alin. (2) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. ) (3) Recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic veterinar prevăzute la alin. (1) se efectuează dacă acestea sunt însoțite de un certificat eliberat de autoritățile competente din statul emitent, prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. e), care atestă că diploma, certificatul sau titlul oficial de calificare în cauză respectă condițiile minime de formare în vederea recunoașterii automate. (la 28-01-2008, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 6(1) Se recunosc diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar eliberate de un stat membru cetățenilor acestora, care nu îndeplinesc criteriile minime de formare profesională în medicina veterinară, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.477/2003 , dacă au fost eliberate anterior datelor prevăzute la alin. (2) sau dacă au fost eliberate ulterior acestor date, dar pentru o formare începută anterior. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. ) (2) Datele avute în vedere la alin. (1) sunt:a) 21 decembrie 1980 pentru Belgia, Danemarca, Germania, Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie;b) 1 ianuarie 1981 pentru Grecia;c) 1 ianuarie 1985 pentru Italia;d) 1 ianuarie 1986 pentru Spania și Portugalia;e) 1 ianuarie 1994 pentru Austria, Finlanda, Suedia, Norvegia și Islanda;f) 1 mai 1995 pentru Liechtenstein;g) 1 iunie 2002 pentru Elveția;h) 1 mai 2004 pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia.i) 1 ianuarie 2007 pentru Bulgaria. (la 16-10-2007, Litera i) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.242 din 10 octombrie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 16 octombrie 2007. ) j) 1 iulie 2013 pentru Croația. (la 20-01-2014, Litera j) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 18 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014. ) (3) Recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic veterinar prevăzute la alin. (1) se efectuează dacă acestea sunt însoțite de un certificat care atestă că posesorul a exercitat efectiv și legal activitățile veterinare cel puțin 3 ani consecutivi în cursul celor 5 ani care precedă data eliberării acestui certificat.  +  Articolul 7(1) Se recunosc diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar, eliberate de autoritățile competente dintr-un stat membru cetățenilor acestora și care nu corespund calificărilor sau denumirilor prevăzute în anexă. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) (2) Diplomele, certificatele și titlurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însoțite de un certificat eliberat de autoritățile competente, prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. e), prin care să se ateste că aceste documente au fost eliberate pe baza unei formări profesionale desfășurate în conformitate cu normele legale și sunt asimilate de către statul membru emitent calificărilor și denumirilor prevăzute în anexă. (la 28-01-2008, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 8Se recunosc diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar eliberate cetățenilor unui stat membru, care atestă o formare profesională însușită pe teritoriul fostei Republici Democrate Germane și care nu întrunesc toate cerințele minime de formare profesională prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.477/2003 , dacă:a) atestă o formare profesională începută înainte de unificarea Germaniei;b) dau dreptul posesorului să exercite activitățile specifice profesiei de medic veterinar pe întregul teritoriu al Germaniei, în aceleași condiții ca și titlurile eliberate de către autoritățile competente din Germania, prevăzute în anexă; șic) sunt însoțite de un certificat emis de către autoritățile competente din Germania, care atestă că posesorul a exercitat efectiv și legal activitățile de medic veterinar în Germania timp de cel puțin 3 ani consecutivi în cursul celor 5 ani care precedă data eliberării acestui certificat. (la 28-01-2008, Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 9Diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar, eliberate de Estonia cetățenilor unui stat membru înaintea datei de aderare la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, sau care atestă o formare profesională începută în acest stat înaintea datei de aderare la Uniunea Europeană, 1 mai 2004, se recunosc dacă sunt însoțite de un certificat care atestă faptul că posesorul a exercitat efectiv și legal activitățile veterinare în Estonia cel puțin 5 ani consecutivi în cursul celor 7 ani care precedă data eliberării certificatului. (la 28-01-2008, Art. 9 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". )  +  Articolul 10(1) Diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetățenilor unui stat membru înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritățile competente ale Republicii Cehe atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleași efecte juridice ca și titlurile cehe în medicină veterinară în ceea ce privește accesul la profesia de medic veterinar și exercițiul acesteia. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat de autoritățile Republicii Cehe, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv și legal activitățile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puțin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 11(1) Diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetățenilor unui stat membru înainte de 20 august 1991 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 20 august 1991, se recunosc dacă autoritățile competente ale Estoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleași efecte juridice ca și titlurile estoniene în medicină veterinară în ceea ce privește accesul la profesia de medic veterinar și exercițiul acesteia. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat de autoritățile Estoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv și legal activitățile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puțin 5 ani consecutivi în cursul ultimilor 7 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 12(1) Diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetățenilor unui stat membru înainte de 21 august 1991 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 21 august 1991, se recunosc dacă autoritățile competente ale Letoniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleași efecte juridice ca și titlurile letone în medicină veterinară în ceea ce privește accesul la profesia de medic veterinar și exercițiul acesteia. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat de autoritățile Letoniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv și legal activitățile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puțin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 13(1) Diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Uniune Sovietică cetățenilor unui stat membru înainte de 11 martie 1990 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 11 martie 1990, se recunosc dacă autoritățile competente ale Lituaniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleași efecte juridice ca și titlurile lituaniene în medicină veterinară în ceea ce privește accesul la profesia de medic veterinar și exercițiul acesteia. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat de autoritățile lituaniene, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv și legal activitățile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puțin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 14(1) Diplomele, certificatele și alte titluri de medic veterinar, eliberate de fosta Republică Cehoslovacia cetățenilor unui stat membru înainte de 1 ianuarie 1993 ori care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 1 ianuarie 1993, se recunosc dacă autoritățile competente ale Slovaciei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleași efecte juridice ca și titlurile slovace în medicină veterinară în ceea ce privește accesul la profesia de medic veterinar și exercițiul acesteia. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat de autoritățile Slovaciei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv și legal activitățile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puțin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 15(1) Diplomele, certificatele și alte titluri care atestă calificări oficiale în medicină veterinară, eliberate de fosta Iugoslavie cetățenilor unui stat membru înainte de 25 iunie 1991 sau care atestă o formare profesională începută în acest stat înainte de 25 iunie 1991, se recunosc dacă autoritățile competente ale Sloveniei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleași efecte juridice ca și titlurile slovene în medicină veterinară în ceea ce privește accesul la profesia de medic veterinar și exercițiul acesteia. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) (2) Atestatul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțit de un certificat eliberat de autoritățile competente ale Sloveniei, prin care se atestă că posesorul a exercitat efectiv și legal activitățile veterinare pe teritoriul acestui stat cel puțin 3 ani consecutivi în cursul ultimilor 5 ani care precedă data eliberării certificatului.  +  Articolul 16Abrogat. (la 28-01-2008, Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Capitolul III Utilizarea titlului academic  +  Articolul 17(1) Medicii veterinari cetățeni ai unui stat membru, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4-7, au dreptul să utilizeze titlul licit de formare profesională obținut în statul membru de origine sau de proveniență, în limba acelui stat, și, după caz, abrevierea acestui titlu. Titlul licit de formare profesională va fi însoțit de numele și locul instituției ori ale comisiei de examinare care a emis acest titlu. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) (2) Dacă titlul licit de formare profesională obținut în statul de origine sau de proveniență poate fi confundat în România cu un titlu care implică o pregătire complementară neînsușită de beneficiar, acesta va utiliza forma corespunzătoare a titlului, indicată de Ministerul Educației și Cercetării.  +  Capitolul IV Prevederi pentru facilitarea exercitării efective a dreptului de stabilire și a libertății de prestare a serviciilor cu privire la activitățile de medic veterinarA. Prevederi privind dreptul de stabilire  +  Articolul 18(1) În vederea obținerii dreptului de exercitare a profesiei de medic veterinar, Colegiul Medicilor Veterinari solicită următoarele documente:a) dovada naționalității solicitantului;b) copie de pe diplome, certificate sau de pe titlul oficial de calificare care atestă calificarea de medic veterinar și, după caz, atestarea experienței profesionale a persoanei respective, în situațiile prevăzute la art. 6 alin. (3), art. 8 lit. c), art. 9, art. 10 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (2) și art. 15 alin. (2);c) documente eliberate de către autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență privind: caracterul moral al persoanei în cauză, absența unei situații de faliment, absența unui caz de eroare profesională gravă sau de infracțiune care determină suspendarea ori interzicerea exercitării profesiei; în cazul în care astfel de documente nu sunt eliberate de către autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență, acestea se înlocuiesc cu o declarație pe propria răspundere sau cu o declarație solemnă, care îndeplinesc condițiile de validitate prevăzute în statul membru de origine sau de proveniență în care au fost eliberate;d) un document privind sănătatea fizică sau psihică, solicitat în statul membru de origine; în cazul în care un astfel de document nu este solicitat în statul membru de origine, se acceptă un certificat de sănătate eliberat de autoritatea competentă a respectivului stat;e) un certificat eliberat de autoritățile competente ale statului membru de origine, care atestă că titlurile oficiale de calificare pentru accesul la profesia de medic veterinar sunt cele prevăzute în anexă.(2) Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita cetățenilor statelor membre care doresc să exercite profesia de medic veterinar pe teritoriul României un certificat eliberat de băncile și societățile de asigurare dintr-un alt stat membru privind situația financiară sau dovada că aceștia sunt asigurați împotriva riscurilor pecuniare care decurg din răspunderea profesională, în cazul în care aceste documente sunt solicitate și cetățenilor români.(3) În cazul în care România este stat de origine sau de proveniență, autoritățile competente române eliberează documente prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), în termen de două luni. (la 28-01-2008, Art. 18 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 19(1) Atunci când Colegiul Medicilor Veterinari are cunoștință de fapte grave și precise care pot avea repercusiuni asupra începerii activității profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic veterinar în România, comise de medicii veterinari cetățeni ai unui stat membru, anterior stabilirii în România și în afară teritoriului său, acesta informează statul membru de origine sau de proveniență al celor în cauză.(2) Colegiul Medicilor Veterinari comunică statului membru gazdă informațiile solicitate cu privire la sancțiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum și cu privire la sancțiunile penale interesând exercițiul profesiei de medic veterinar, aplicate medicilor veterinari pe durata exercitării profesiei în România.(3) Colegiul Medicilor Veterinari analizează informațiile transmise de statul membru gazdă cu privire la faptele grave și precise comise de medicii veterinari cetățeni români sau care provin din România, anterior stabilirii în statul membru gazdă și în afară teritoriului său, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activității profesionale sau asupra exercitării profesiei de medic veterinar în acel stat.(4) Colegiul Medicilor Veterinari decide asupra naturii și amplorii investigațiilor pe care le întreprinde în situațiile pentru care a fost sesizat și comunică statului membru gazdă, în termen de 3 luni de la primirea solicitării acestuia, consecințele care rezultă cu privire la certificatele și documentele pe care le-a emis în cazurile respective.(5) Colegiul Medicilor Veterinari asigură confidențialitatea informațiilor transmise. (la 28-01-2008, Art. 19 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu sintagma "Colegiul Medicilor Veterinari" și prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". )  +  Articolul 20Abrogat. (la 28-01-2008, Art. 20 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 21Documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) și d) și la alin. (2), precum și la art. 19 sunt valabile timp de 3 luni de la data eliberării acestora. (la 28-01-2008, Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 22(1) Cererea unui medic veterinar cetățean al unui stat membru, cu privire la accesul în România la activitățile veterinare, se soluționează de Colegiul Medicilor Veterinari, în termen de 3 luni de la data depunerii dosarului care cuprinde documentele prevăzute la art. 18.(2) Colegiul Medicilor Veterinari confirmă primirea dosarului persoanei solicitante, în termen de o lună de la data înregistrării acestuia, și o informează, dacă este cazul, cu privire la lipsa oricărui document.(3) În situațiile prevăzute la art. 19 alin. (1) și (3), cererea de reexaminare suspendă termenul legal de soluționare. (la 28-01-2008, Art. 22 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 23Medicii veterinari cetățeni ai unui stat membru pot depune jurământul necesar pentru înscrierea în Colegiul Medicilor Veterinari, în limba română ori în limba statului de origine sau de proveniență ori într-o formulă corespunzătoare și echivalentă de jurământ sau declarație. (la 28-01-2008, Art. 23 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu sintagma "Colegiul Medicilor Veterinari" și prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) B. Prevederi speciale referitoare la prestarea de servicii  +  Articolul 24(1) Dispozițiile prezentului articol se aplică numai în cazul în care prestatorul se deplasează în România în scopul exercitării profesiei de medic veterinar în mod temporar și ocazional; caracterul temporar și ocazional al prestării de servicii veterinare se evaluează de la caz la caz, în special în funcție de durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea prestării.(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor legale speciale și prezentului articol, Colegiul Medicilor Veterinari nu poate restrânge, din motive legate de calificările profesionale, libertatea de a presta servicii veterinare pe teritoriul României, în cazul în care prestatorul este stabilit în mod legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de medic veterinar, denumit în continuare stat membru de stabilire.(3) În cazul deplasării prestatorului în România, acesta trebuie să respecte prevederile legislației în vigoare referitoare la organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar, normele cu caracter administrativ din domeniul sanitar-veterinar, precum și Statutul medicului veterinar, Codul de deontologie medical-veterinară și Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari.(4) Medicii veterinari cetățeni ai unui stat membru, stabiliți în unul din statele membre, sunt exceptați de la obligația înscrierii în Colegiul Medicilor Veterinari, atunci când solicită accesul la activitățile de medic veterinar sau exercitarea acestora, în vederea prestării temporare de servicii veterinare în România.(5) Medicii veterinari prevăzuți la alin. (4) sunt înregistrați în registrul ținut de Colegiul Medicilor Veterinari în acest scop, pe durata prestării temporare de servicii veterinare, în vederea aplicării prevederilor referitoare la conduita profesională.(6) În situația în care pe durata prestării temporare de servicii în România persoanele prevăzute la alin. (4) încalcă dispozițiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevăzute de lege, Colegiul Medicilor Veterinari informează statul membru în care cei în cauză sunt stabiliți.(7) În cazul în care prestatorul se deplasează pentru prima dată în România dintr-un alt stat membru pentru a presta servicii veterinare, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita să fie informat în acest sens, în prealabil, printr-o declarație scrisă care să cuprindă informațiile privind acoperirea asigurării sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind răspunderea profesională; declarația se reînnoiește o dată pe an în cazul în care prestatorul intenționează să furnizeze servicii veterinare, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului respectiv; prestatorul poate prezenta această declarație prin orice mijloace.(8) Pentru prima prestare de servicii veterinare sau în cazul unei schimbări materiale privind situația stabilită în documente, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita ca declarația să fie însoțită de următoarele documente:a) dovada cetățeniei prestatorului;b) documentul care să certifice că prestatorul în cauză este stabilit legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de medic veterinar și că nu îi este interzisă exercitarea acesteia, nici chiar temporar, la momentul eliberării acestuia;c) dovada calificării profesionale.(9) Colegiul Medicilor Veterinari va retrage, după caz, temporar sau definitiv, documentul prevăzut la alin. (8) lit. b), eliberat unui medic veterinar cetățean român ori cetățean al unui stat membru, stabilit în România, în cazul în care acestei persoane i se aplică sancțiunile prevăzute de lege cu suspendarea sau ridicarea dreptului de liberă practică a profesiei. (la 28-01-2008, Art. 24 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 24^1(1) Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autorităților competente din statul membru de stabilire, pentru fiecare prestare de servicii veterinare, orice informații relevante privind legalitatea stabilirii și buna conduită a prestatorului, precum și absența unor sancțiuni disciplinare sau penale.(2) În situația în care România este stat membru de origine, Colegiul Medicilor Veterinari comunică autorităților competente ale statului membru gazdă informațiile solicitate cu privire la legalitatea stabilirii și buna conduită a prestatorului, precum și absența unor sancțiuni disciplinare sau penale, în conformitate cu art. 19.(3) Autoritățile competente asigură schimbul tuturor informațiilor necesare pentru ca plângerea unui beneficiar al unui serviciu formulată împotriva unui prestator de servicii veterinare să fie tratată în mod corect; beneficiarul este informat cu privire la rezultatul plângerii. (la 28-01-2008, Art. 24^1 a fost introdus de pct. 15 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. ) C. Prevederi comune cu privire la dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii veterinare  +  Articolul 25Medicii veterinari cetățeni ai unui stat membru, ale căror diplome, certificate sau alte titluri care atestă o calificare oficială în medicină veterinară se recunosc conform prevederilor prezentei hotărâri, exercită profesia în România cu titlul profesional român, corespunzător calificării profesionale însușite, utilizând de asemenea și abrevierea acestuia. (la 28-01-2008, Art. 25 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". )  +  Articolul 26(1) Medicii veterinari cetățeni ai unui stat membru, care sunt stabiliți și exercită profesia de medic veterinar în România, au obligația de a se informa la autoritățile competente cu privire la legislația veterinară și cu privire la Codul de deontologie medical-veterinară.(2) În vederea furnizării informațiilor prevăzute la alin. (1) oricărei persoane interesate, au fost înființate puncte de informare la nivelul Colegiului Medicilor Veterinari și la nivelul Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.(3) Colegiul Medicilor Veterinari va facilita, atunci când este cazul, obținerea de către persoanele interesate, în interesul acestora și al clienților lor, a cunoștințelor lingvistice necesare pentru exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul României. (la 28-01-2008, Art. 26 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu sintagma "Colegiul Medicilor Veterinari" și prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". )  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 27(1) Recunoașterea în România a diplomelor, certificatelor și a altor titluri eliberate de statele membre se efectuează și în condițiile în care titlul oficial de calificare a fost eliberat de către autoritățile competente din unul din aceste state membre, iar formarea profesională de medic veterinar a fost dobândită în totalitate sau parțial pe teritoriul unui alt stat membru.(2) În cazul existenței unor suspiciuni privind legalitatea emiterii diplomei, identitatea titularului, statutul instituției de învățământ superior emitente și nivelul studiilor absolvite, atunci când o autoritate competentă a unui stat membru a eliberat un titlu oficial de calificare, care include o formare urmată în totalitate sau parțial într-o instituție legal situată pe teritoriul unui alt stat membru, în cazul în care România este stat membru gazdă, Colegiul Medicilor Veterinari are dreptul să solicite organismului competent al statului membru de origine în care a fost eliberat titlul oficial de calificare să verifice:a) dacă formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ din statul membru de origine în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;b) dacă titlul oficial de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care ciclul de formare s-ar fi derulat în întregime în statul membru de origine în care a fost eliberat titlul oficial de calificare; șic) dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine în care a fost eliberat titlul oficial de calificare. (la 28-01-2008, Art. 27 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 28În cazul existenței unor motive întemeiate de suspiciune privind legalitatea emiterii diplomei, identitatea titularului, statutul instituției de învățământ superior emitente și nivelul studiilor absolvite, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita autorităților competente ale unui stat membru confirmarea autenticității diplomelor, certificatelor și titlurilor care atestă calificarea de medic veterinar eliberate în acel stat, precum și, după caz, confirmarea faptului că posesorul acestora îndeplinește condițiile minime de formare profesională prevăzute de Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2005/36/CE. (la 28-01-2008, Art. 28 a fost modificat de pct. 17 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 29Prevederile prezentei hotărâri se aplică și următoarelor persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina veterinară:a) soțului/soției unui cetățean român, precum și descendenții și ascendenții în linie directă aflați în întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora;b) persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 3, 6 și 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005 , cu modificările și completările ulterioare;c) cetățenilor statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România, conform dispozițiilor legale în vigoare;d) beneficiarilor statutului de rezident acordat de către unul dintre statele membre, în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 2003/109/CE privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 016 din 23 ianuarie 2004. (la 28-01-2008, Art. 29 a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 30(1) Colegiul Medicilor Veterinari va aplica medicilor veterinari cetățeni ai unui stat membru, care solicită accesul la activitățile veterinare sau exercitarea acestora pe teritoriul României, același tratament ca și medicilor veterinari cetățeni români.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și activităților în domeniul profilaxiei care, potrivit legii, implică exercițiul autorității publice, în măsura în care aceste responsabilități sunt acordate medicilor veterinari români care exercită activități veterinare în regim salarial sau independent.(3) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, activităților în domeniul inspecției produselor alimentare animale sau de origine animală pe care medicii veterinari români au fost autorizați să le exercite în cadrul competențelor serviciilor veterinare publice.(4) Colegiul Medicilor Veterinari acordă accesul la aceste activități condiționat de prezentarea la un interviu în care medicul veterinar în cauză trebuie să dovedească autorității naționale competente cunoașterea legislației românești în materie. (la 28-01-2008, Art. 30 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu sintagma "Colegiul Medicilor Veterinari" și prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". )  +  Articolul 31(1) Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului notifică, spre informare, Comisiei Europene dispozițiile legislative, regulamentare și administrative adoptate cu privire la eliberarea diplomelor, certificatelor sau a altor titluri oficiale care atestă calificarea în profesia de medic veterinar.(2) Pe baza datelor furnizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de Colegiul Medicilor Veterinari, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului notifică Comisiei Europene orice informație necesară privind recunoașterea diplomelor, certificatelor sau a altor titluri oficiale care atestă calificarea în profesia de medic veterinar. (la 28-01-2008, Art. 31 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 32Atunci când diplomele, certificatele sau alte titluri care atestă calificarea de medic veterinar, eliberate de un stat membru cetățenilor acestora, nu îndeplinesc cerințele prevăzute de prezenta hotărâre pentru a fi recunoscute, Ministerul Educației și Cercetării și Colegiul Medicilor Veterinari vor examina cunoștințele de specialitate și competențele atestate de aceste diplome, certificate și titluri, precum și experiența solicitantului, comparativ cu cerințele de calificare și cunoștințele prevăzute de legea română. (la 28-01-2008, Art. 32 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu sintagma "Colegiul Medicilor Veterinari" și prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". )  +  Articolul 33Diplomele, certificatele sau alte titluri care atestă calificarea de medic veterinar, obținute în afara Uniunii Europene, a Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene, care nu au fost recunoscute de unul dintre aceste state, sunt echivalate de Ministerul Educației și Cercetării conform legii.  +  Articolul 34(1) Diplomele, certificatele sau alte titluri care atestă calificarea de medic veterinar, obținute în afara Uniunii Europene, a Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene și recunoscute în unul dintre aceste state, sunt examinate de Ministerul Educației și Cercetării conform legii.(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) se examinează și formarea complementară și/sau, în cooperare cu Colegiul Medicilor Veterinari, experiența profesională dobândită de către cel interesat într-un stat membru ori în afară granițelor acestora. (la 28-01-2008, Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu sintagma "Colegiul Medicilor Veterinari" și prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". ) (3) Dacă în urma examinării comparative se constată că abilitățile și cunoștințele atestate de aceste diplome, certificate sau titluri corespund numai parțial cerințelor de calificare și cunoștințelor prevăzute de legea română, autoritățile competente române pot solicita persoanei interesate să dovedească că îndeplinește toate aceste cerințe.(4) Decizia autorităților competente române se aduce la cunoștință solicitantului într-un interval de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către acesta.  +  Articolul 35(1) Decizia Colegiului Medicilor Veterinari de respingere a solicitării de recunoaștere în scop profesional a diplomelor, certificatelor sau a altor titluri care atestă calificarea de medic veterinar va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere. (la 28-01-2008, Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu sintagma "Colegiul Medicilor Veterinari". ) (2) Deciziile Colegiului Medicilor Veterinari cu privire la recunoașterea calificărilor prevăzute de prezenta hotărâre pot fi contestate la instanțele de contencios administrativ. (la 28-01-2008, Alin. (2) al art. 35 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu sintagma "Colegiul Medicilor Veterinari". ) (3) Nesoluționarea cererilor de recunoaștere a calificărilor profesionale în termenele prevăzute de prezenta hotărâre poate fi atacată la instanțele de contencios administrativ.  +  Articolul 36Colegiul Medicilor Veterinari eliberează cetățenilor români, medici veterinari, care se deplasează în statele membre, adeverințe, certificate sau orice tip de document necesar recunoașterii profesionale în statele menționate. (la 28-01-2008, Art. 36 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008, prin înlocuirea sintagmei "Colegiul Medicilor Veterinari din România" cu sintagma "Colegiul Medicilor Veterinari" și prin înlocuirea sintagmei "statele membre ale Uniunii Europene, alt stat aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană" cu sintagma "statele membre". )  +  Articolul 37Abrogat. (la 28-01-2008, Art. 37 a fost abrogat de pct. 20 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )  +  Articolul 38Prezenta hotărâre transpune dispozițiile art. 2 alin. (1) și (2), ale art. 3 alin. (1) lit. d) și alin. (3), ale art. 4, 5, 6, ale art. 7 alin. (1)-(3), ale art. 8, ale art. 10 lit. b), d) și g), ale art. 12, 14, art. 21 alin. (1), (6) și (7), ale art. 23, 39, 50-54 și ale art. 56 pct. 5.4.2 din anexa V și anexa VII din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 255 din 30 septembrie 2005. (la 28-01-2008, Art. 38 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 79 din 23 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2008. )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției Veterinare
  și pentru Siguranța Alimentelor,
  Liviu Harbuz
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Alin Teodorescu
  Ministrul educației și cercetării,
  Alexandru Athanasiu
  București, 3 iunie 2004.Nr. 860.  +  AnexăDiplome, certificate și alte titluri careatestă calificări oficiale în medicina veterinară
  Țara Titlul calificării Instituția emitentă Certificatul care însoțește calificarea
  Belgique/ Belgie/ Belgien - Diploma van dierenarts/ - Diplome de docteur en medicine veterinaire - De universiteiten/ les universites - De bevoegde Examen-commissie van de Vlaamse Gemeenschap/ Le Jury competent d'enseignement de la Communaute francaise
  *)
  Ceska republika - Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu veterinarni lekarstvi (doktor veterinarni mediciny, MVDr.) - Diplom o ukonceni studia ve studijnim programu veterinarni hygiena a ekologie (doktor veterinarni mediciny, MVDr.) Veterinarni fakulta univerzity v Ceske republice
  Danmark Bevis for bestaet kandidateksamen i veterinaer- videnskab Kongelige Veterinaerog Landbohojskole
  Deutsch- land Zeugnis uber das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierarztlichen Prufung und das Gesamtergebnis der Tierarztlichen Prufung Der Vorsitzende des Prufungsausschusses fur die Tierarztliche Prufung einer Universitat oder Hochschule
  Eesti Diplom: taitnud veterinaarmeditsiini oppekava Eesti Pollumajandusulikool
  **)
  Espana Titulo de Licenciado en Veterinaria - Ministerio de Educacion y Cultura - El rector de una Universidad
  France Diplome d'Etat de docteur veterinaire
  Hrvatska Diploma «doktor veterinarske medicine/ doktorica veterinarske medicine» Veterinarski fakultet Sveucilista u Zagrebu
  Ireland - Diploma of Bachelor în/of Veterinary Medicine (MVB) - Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)
  Italia Diploma di laurea în medicina veterinaria Universita Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina veterinaria
  ***)
  Latvija Veterinararsta diploms Latvijas Lauksaimniecibas Universitate
  Lietuva Aukstojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) Lietuvos Veterinarijos Akademija
  LuxembourgDiplome d'Etat de docteur en medicine veterinaire Jury d'examen d'Etat
  Magyaror- szag Allatorvos doktor oklevel - dr. med. vet. Szent Istvan Egyetem Allatorvos- tudomanyi Kar
  Malta Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurgi Veterinarji
  Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartsenijkundig examen
  Osterreich- Diplom-Tierarzt - Magister medicinae veterinariae Universitat - Doktor der Veterinar- medizin - Doctor medicinae veterinariae - Fachtierarzt
  Polska Dyplom lekarza weterynarii 1. Szkota Gtowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2. Akademia Rolnicza we Wroctawiu 3. Akademia Rolnicza w Lublinie 4. Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
  Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina veterinaria Universidade
  Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine" Univerza Spricevalo o opravijenem drzavnem izpitu s podrocja veterinarstva
  Slovensko Vysokoskolsky diplom o udeleni akademickeho titulu "doktor veterinarskej mediciny" ("MVDr.") Univerzita veterinarskeho lekarstva
  Suomi/ Finland Elainlaaketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinarmedicine licentiatexamen Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
  Sverige Veterinarexamen Sveriges Lantbruksuniversitet
  United Kingdom 1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 3. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB) 4. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM S) 5. Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM S) 6. Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed) 1. University of Bristol 2. University of Liverpool 3. University of Cambridge 4. University of Edinburgh 5. University of Glasgow 6. University of London
  Suisse Diplome federal de veterinaire Eidgenossisch Tierarztdiplom Diploma federale di veterinario Departement federal de l'interieur Eidgenossisch Departemenr des Innern Dipartimento federale dell'interno
  Island Diplomele, certificatele și alte titluri eliberate într-un alt stat la care se referă prezenta Hotărâre de Guvern și prevăzute în această anexă, însoțite de un certificat de stagiu eliberat de autoritățile competente
  Liechten -stein Diplomele, certificatele și alte titluri eliberate într-un alt stat la care se referă prezenta Hotărâre de Guvern și prevăzute în această anexă, însoțite de un certificat de stagiu eliberat de autoritățile competente
  Norge Vitnemal for fullfort grad; Candidata/candidatus medicinae veterinariae, short form: când. med. vet. Norges veterinaerhogskole
  Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 18 din 15 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 20 ianuarie 2014, potrivit pct. 3 al art. I din același act normativ.