HOTĂRÂRE nr. 34 din 22 ianuarie 2014pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unei unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii a unui imobil, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 27 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului şi din administrarea unei unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 22 ianuarie 2014.Nr. 34.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil care se scade din inventaruldomeniului public al statului şi administrarea Direcţiei de SănătatePublică a Municipiului Bucureşti/CUI4400956, din subordinea Ministerului Sănătăţii
    *Font 8*
     
    ┌──────┬───────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────┬────────┬─────────────────────┐ │Nr. │Cod │Denumirea bunului │Datele de identificare ale imobilului│Valoarea│Documentul în temeiul│ │M.F.P.│clasi- │care face obiectul├──────────────────┬──────────────────┤de │căruia bunul imobil │ │ │ficare │actului normativ │Descrierea tehnică│ Adresa │inventar│se scade din │ │ │ │ │ │ │(lei) │inventarul │ │ │ │ │ │ │ │centralizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────────────┤ │37910 │8.29.11│Clădire aferentă │S+P+E, Suprafaţă │Bucureşti, │347.682 │Sentinţa civilă │ │ │ │DSP Bucureşti │construită = │str. Ştirbei Vodă │ │nr. 1.015/2000 a │ │ │ │ │420 mp S. teren = │nr. 89, sectorul 1│ │Tribunalului │ │ │ │ │1.018 mp │CF nr. 104582 │ │Bucureşti, │ │ │ │ │ │CF nr. 104583 │ │Secţia a III-a civilă│ └──────┴───────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────┴─────────────────────┘-----