HOTĂRÂRE nr. 29 din 15 ianuarie 2014privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, precum şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării, şi pentru actualizarea anexei nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil, aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării.  +  Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Ministrul tineretului şi sportului,Ionuţ Sebastian Iavor,secretar generalViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 ianuarie 2014.Nr. 29.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului din inventarul bunurilor cealcătuiesc domeniul public al statului, care îşi actualizeazăvaloarea de inventar, respectiv îşi modifică caracteristicile tehnice
  *Font 7*
   
  Nr. M.F. Codul de clasificaţie Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Valoarea imobilului din inventarul centralizat (lei) Descrierea tehnică din inventarul centralizat Descrierea tehnică actualizată Valoarea actualizată a imobilului (lei)
  36414 8.26.10 Garaj Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; str. Mihai Eminescu nr. 11 Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor (CUI 27442985) 6 Cărămidă - 4 camere Garaj construit din cărămidă, edificat înainte de 1976, cu suprafaţa de 120 mp (CF 168052) 2.108,84
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrarea Ministerului Tineretuluişi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sportşi Tineret Bihor, care trece din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
  *Font 7*
   
  Nr. M.F.P Codul de clasificare Persoana juridică ce administrează imobilul Denumirea imobilului Adresa imobilului Descrierea tehnică Valoarea de inventar (lei)
  36414 8.26.10 Ministerul Tineretului şi Sportului (CUI 26604620) - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bihor (CUI 27442985) Garaj Municipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 11, judeţul Bihor Garaj construit din cărămidă, edificat înainte de 1976, cu suprafaţa de 120 mp (CF 168052) 2.108,84
  -----