HOTĂRÂRE nr. 79 din 16 ianuarie 2014pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2014    Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 22 alineatul (2), după litera b^2) se introduce o nouă literă, litera b^3), cu următorul cuprins:"b^3) la instanţele la care funcţionează mai multe secţii cu aceeaşi specializare, stabileşte, pentru fiecare an, obiectele din sistemul ECRIS corespunzătoare fiecărei secţii, ţinând seama de circumstanţele concrete ale instanţei, precum şi de necesitatea de a se asigura repartizarea aleatorie a dosarelor între secţii;"2. La capitolul II "Dispoziţii privind conducerea instanţelor, atribuţiile judecătorilor, ale personalului auxiliar de specialitate şi ale personalului din departamentul economico-financiar şi administrativ" - secţiunea a V-a "Judecătorii desemnaţi sau delegaţi", paragraful 1, care conţine articolul 27, se modifică şi va avea următorul cuprins:"§ 1. Judecătorii delegaţi cu executarea hotărârilor penaleArt. 27. - (1) Judecătorii delegaţi de preşedinţii instanţelor cu executarea hotărârilor penale exercită următoarele atribuţii: a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea compartimentului de executări penale; b) emit mandatele de executare a pedepsei închisorii şi a pedepsei detenţiunii pe viaţă, asigură comunicarea şi supraveghează luarea măsurilor pentru ducerea la îndeplinire a acestora, precum şi a celorlalte dispoziţii din hotărârile penale; c) asigură punerea în executare a măsurilor educative privative de libertate; d) urmăresc ţinerea evidenţei amânărilor şi întreruperilor de executare a pedepsei închisorii, a pedepsei detenţiunii pe viaţă şi a măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie şi iau măsuri pentru emiterea adreselor de revenire; e) asigură punerea în executare, prin comunicarea către serviciul de probaţiune şi alte instituţii prevăzute de lege implicate în executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate, a copiilor de pe hotărâre sau, după caz, de pe dispozitivul acesteia, prin care s-au dispus aceste pedepse sau măsuri; f) îndrumă şi controlează activitatea desfăşurată de către serviciul de probaţiune şi de către instituţiile din comunitate implicate în punerea în executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate; g) sesizează instanţa de executare în cazul în care, cu prilejul punerii în executare a hotărârii sau în cursul executării, se iveşte vreo nelămurire ori împiedicare, precum şi în celelalte cazuri prevăzute de lege; h) rezolvă incidentele ivite în cursul executării, date prin lege în competenţa acestora, şi iau măsuri pentru rezolvarea tuturor cererilor ivite în cursul executării; i) soluţionează plângerile împotriva deciziilor consilierului de probaţiune; j) aplică amenzi judiciare pentru comiterea unor abateri judiciare, în cazurile prevăzute de lege; k) închid poziţiile din registrul de executări penale; l) verifică păstrarea în bune condiţii a dosarelor şi a lucrărilor de executări; m) rezolvă corespondenţa aferentă activităţii de punere în executare a hotărârilor penale; n) îndeplinesc alte atribuţii date prin lege în competenţa acestora. (2) În funcţie de volumul de activitate al judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, preşedintele instanţei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune degrevarea parţială sau totală a acestuia de activitatea de judecată. (3) În situaţia în care mai mulţi judecători sunt delegaţi cu executarea hotărârilor penale, repartizarea lucrărilor se face pe baza unei planificări realizate de preşedintele instanţei sau, după caz, de preşedintele secţiei, cu acordul colegiului de conducere. La realizarea planificării se ţine cont de completele de judecată din care fac parte judecătorii delegaţi, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. În cadrul planificării se vor avea în vedere şi situaţiile în care judecătorii delegaţi lipsesc din instanţă. (4) Judecătorul delegat cu executarea unei pedepse sau măsuri neprivative de libertate rămâne, de regulă, acelaşi pe toată perioada executării."3. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 49. - Preşedintele curţii de apel numeşte, prin decizie, informaticienii-şefi, prim-grefierii, grefierii-şefi, grefierii şefi de secţii şi grefierii arhivari şefi ai curţii de apel şi ai instanţelor din circumscripţia acesteia, în condiţiile legii. Prim-grefierul, grefierul-şef şi grefierul-şef de secţie nu participă, de regulă, în şedinţe de judecată."4. La articolul 50, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Prim-grefierii curţilor de apel ţin registrele privind controlul averilor, evidenţa cererilor privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii şi evidenţa executorilor judecătoreşti. (3) Prim-grefierii tribunalelor ţin registrele privind persoanele juridice, evidenţa traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi."5. La articolul 52 alineatul (1), literele d) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"d) ajută persoana desemnată la repartizarea aleatorie a cauzelor;................................................................................................. n) ţine registrele de evidenţă privind arestarea preventivă şi celelalte registre în materie penală, cu excepţia celor date în competenţa grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale;"6. La articolul 53 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) ajută persoana desemnată la repartizarea aleatorie a cauzelor;"7. La articolul 54 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) comunică minutele şi hotărârile judecătoreşti în termenul prevăzut de lege;"8. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Grefierul delegat la compartimentul executări penale exercită atribuţiile prevăzute de art. 117-125."9. La articolul 62 alineatul (1), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) la judecătorii şi tribunale, înaintează instanţelor superioare dosarele în care s-au declarat căi de atac de competenţa acestor instanţe, iar, la secţii, le predau la registratura generală pentru înaintare;"10. La articolul 70, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) registre generale pentru înregistrarea actelor de sesizare, a dosarelor primite în apel, a dosarelor primite în recurs, a dosarelor primite în contestaţie, a actelor de procedură şi a corespondenţei;"11. La articolul 83 alineatul (1), punctele 1, 5-11, 13, 14 şi 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Registrul general de dosareÎn acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la judecătorii, tribunale, tribunale specializate, curţi de apel sau la secţiile acestora, cu rubricile stabilite în acest scop; sub acelaşi număr se vor înregistra toate cererile depuse ulterior sau corespondenţa în legătură cu dosarul.La instanţele unde există registratură generală şi câte o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie se ţine un registru la registratura generală în care se va trece şi secţia la care a fost repartizat dosarul şi câte un registru general la fiecare secţie. Aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care la instanţa respectivă funcţionează mai multe secţii cu aceeaşi specializare, fiind astfel necesar şi câte un registru general la fiecare dintre aceste secţii.Dosarele vor fi înregistrate în ordinea primirii, cronologic, fiind necesară ţinerea evidenţei acestora cu indicarea datei şi orei într-o rubrică distinctă, atât în registrul de la registratura generală a instanţei, cât şi în registrul general al secţiei la care a fost repartizat fiecare dosar. După numărul dosarului înregistrat la secţie se va trece indicativul secţiei (C - civilă, P - penală, CAF - contencios administrativ şi fiscal) şi numărul cu care a fost înregistrat la registratura generală. La instanţele unde funcţionează mai multe secţii pentru aceeaşi materie se utilizează indicative numerice pentru identificarea acestora.În cazul utilizării înregistrărilor în sistem informatizat, se va constitui un singur registru general de dosare care va conţine date suplimentare menite să asigure obţinerea unor evidenţe derivate. În acest scop, registrul informatizat va fi completat, conform instrucţiunilor ce însoţesc programul de evidenţă, cu toate informaţiile prevăzute în structura bazei de date. Aceste date suplimentare, legate de fiecare cauză, vor fi completate permanent în cursul judecăţii.La sfârşitul fiecărei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date prin salvarea acesteia pe suport magnetic de tip compact-disc, conform instrucţiunilor de exploatare a bazei informatice.................................................................................................5. Condica şedinţelor de judecatăÎn acest registru se trec, în ordinea înscrisă în listă, dosarele din fiecare şedinţă, separat pe complete, noul termen de judecată în caz de amânare a judecăţii, hotărârea pronunţată şi numărul acesteia, precum şi iniţialele judecătorului care o va redacta.La judecătoriile cu volum mare de activitate se ţin două condici, una pentru cauzele penale şi una pentru cauzele civile.La instanţele unde funcţionează secţii se ţine câte o condică pentru fiecare secţie; la instanţele unde nu există secţii, condicile se ţin pe materii.La curţile de apel şi tribunale se ţin condici separate pentru activitatea de primă instanţă, de apel şi de recurs.Se vor ţine condici separate pentru şedinţele de judecată desfăşurate în camera de consiliu, pentru şedinţele de judecată privind adopţia, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor privind efectuarea percheziţiilor, supravegherea tehnică, reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale şi a celor privind obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia, pentru şedinţele de judecată a altor cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, pentru şedinţele de judecată a sesizărilor de competenţa judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, precum şi pentru şedinţele de judecată a contestaţiilor în materie penală.6. Registrul privind arestarea preventivă în cursul urmăririi penaleÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele inculpatului; numărul şi data adresei parchetului; numărul dosarului instanţei; data şi soluţia pronunţată; numărul şi data mandatului de arestare preventivă; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expiră; numele şi prenumele judecătorului de drepturi şi libertăţi care a emis mandatul; data declarării contestaţiei; data înaintării contestaţiei la instanţa ierarhic superioară; soluţia instanţei ierarhic superioare, precum şi prelungirile arestării preventive.7. Registrul privind arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţiiÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numele şi prenumele inculpatului; numărul dosarului; numărul şi data încheierii prin care s-a dispus arestarea; numărul şi data mandatului de arestare preventivă; durata arestării, cu indicarea datei la care începe măsura şi a datei la care expiră; data declarării contestaţiei; data înaintării dosarului la instanţa ierarhic superioară; soluţia instanţei ierarhic superioare; observaţii.Instanţa care soluţionează contestaţiile va ţine un registru distinct pentru aceste cauze.8. Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru efectuarea percheziţiilor în cursul urmăririi penaleÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului; numărul dosarului instanţei; numărul şi data încheierii; numărul mandatului de percheziţie; data şi ora emiterii; numele şi prenumele persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice, la care se efectuează percheziţia; locul unde se efectuează percheziţia; sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care urmează a fi percheziţionat; perioada pentru care s-a emis mandatul de percheziţie; numele şi prenumele judecătorului de drepturi şi libertăţi care a emis mandatul de percheziţie.Registrul de evidenţă a sesizărilor pentru efectuarea percheziţiilor nu este destinat publicităţii.9. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştaleÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului; numărul dosarului instanţei; data încheierii; soluţia pe scurt, cu indicarea măsurii dispuse şi a persoanei, obiectului sau locului la care se referă; numărul mandatului de supraveghere tehnică/mandatului de reţinere, predare şi percheziţionare a trimiterilor poştale; data şi ora emiterii; judecătorul de drepturi şi libertăţi care a emis mandatul; data comunicării încetării operaţiunii de supraveghere tehnică şi numărul adresei parchetului; data prelungirii.Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale nu este destinat publicităţii.10. Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penaleÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul dosarului şi data înregistrării; numele şi prenumele petentului; numărul şi data ordonanţei; data pronunţării şi soluţia; data declarării contestaţiei; data trimiterii dosarului la instanţa ierarhic superioară; numărul dosarului instanţei ierarhic superioare; numărul încheierii pronunţate în contestaţie; cheltuieli judiciare; punerea în executare a cheltuielilor judiciare; menţiuni cu privire la modul de închidere a poziţiei; semnătura judecătorului delegat.11. Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penaleÎn acest registru se trec, după caz, în ordinea datei declarării căilor de atac: numele şi prenumele persoanei care a declarat calea de atac; numărul dosarului; data declarării căîi de atac; data comunicării către apelant/recurent a lipsurilor cererii; data primirii completării cererii; data comunicării cererii către intimaţi; data primirii întâmpinării; data comunicării întâmpinării către apelant/recurent; data primirii răspunsului la întâmpinare; data înaintării dosarului la instanţa competentă.În cazul recursului în casaţie declarat împotriva unei hotărâri penale, în acest registru se menţionează şi data comunicării cererii către procuror şi părţi, precum şi data primirii concluziilor scrise.Registrele de evidenţă a căilor de atac se ţin separat pe căi de atac şi materii..................................................................................................13. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penaleÎn acest registru se trec, în ordinea numerică, hotărârile penale, înscriindu-se datele şi lucrările prevăzute în art. 117-125.Evidenţa în legătură cu amânarea sau întreruperea executării pedepselor privative de libertate şi a măsurii educative a internării minorului într-un centru educativ ori într-un centru de detenţie se ţine separat.Se va ţine separat o evidenţă a condamnaţilor la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, precum şi a condamnaţilor cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.Evidenţă separată se ţine şi pentru plata amenzii, fie că s-a efectuat într-o singură tranşă, fie că s-a dispus plata eşalonat, în rate lunare, ori pentru plata amenzii care duce la încetarea prestării muncii în folosul comunităţii.Evidenţa în legătură cu permisiunile acordate în executarea obligaţilor de către consilierul de probaţiune, precum şi cu permisiunea acordată de instanţă pentru părăsirea teritoriului ţării se ţine separat.14. Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţieÎn acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data hotărârii; numărul dosarului; numele şi prenumele inculpatului; domiciliul inculpatului sau locul de detenţie; soluţia pronunţată în contestaţie; cheltuielile judiciare în contestaţie; data trimiterii şi confirmării primirii extrasului; data trimiterii şi confirmării titlului executoriu pentru cheltuielile judiciare; menţiuni cu privire la modul de închidere a poziţiei; semnătura judecătorului delegat..................................................................................................25. Registrul de evidenţă a sesizărilor privind obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia.În acest registru se vor face următoarele menţiuni: numărul curent; numărul şi data adresei parchetului, numărul dosarului instanţei şi data înregistrării; data pronunţării încheierii; soluţia pe scurt, echipamentul de comunicaţie al utilizatorului sau dispozitivele ce servesc utilizatorului drept echipament; perioada pentru care este autorizată măsura; numele şi prenumele judecătorului de drepturi şi libertăţi care a pronunţat încheierea.Registrul de evidenţă a sesizărilor privind obţinerea datelor generate sau prelucrate de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, altele decât conţinutul comunicaţiilor, şi reţinute de către aceştia nu este destinat publicităţii."12. La articolul 87, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru depunerea cererilor şi actelor sau obţinerea de informaţii, persoanele interesate se pot adresa, după caz, preşedintelui instanţei ori înlocuitorului acestuia, preşedintelui de secţie, judecătorului de serviciu, biroului de informare şi relaţii publice sau personalului de la registratură şi arhivă. În interesul înfăptuirii justiţiei, avocaţii şi consilierii de probaţiune au prioritate."13. La articolul 92, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Consilierii de probaţiune au acces în condiţiile legii la dosarul cauzei în care au fost învestiţi de instanţă, fie în faza de judecată prin solicitarea referatului de evaluare, fie în faza execuţional penală prin îndeplinirea tuturor activităţilor specifice sub îndrumarea judecătorului delegat de la compartimentul executări penale."14. La articolul 93, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 93. - (1) Actele de sesizare a instanţei, depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, număr din aplicaţia ECRIS şi dată certă, în ordinea primirii."15. La articolul 95, alineatul (1^2) se abrogă.16. Articolul 95^1 se abrogă.17. La articolul 99, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul erorii de repartizare."18. La articolul 99, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(7) Completul de divergenţă se va constitui potrivit art. 17 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin includerea preşedintelui sau a vicepreşedintelui instanţei, a preşedintelui de secţie ori a judecătorului din planificarea de permanenţă aferentă datei la care se vor relua dezbaterile."19. La articolul 99^2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Numărul unic dat de instanţa de fond se păstrează fără modificări pe tot parcursul soluţionării dosarului până la executarea hotărârii. În situaţiile în care în mod obiectiv programul nu permite păstrarea aceluiaşi număr, se va genera un număr nou în sistem informatic."20. La articolul 103, alineatul (1^2) se abrogă.21. La articolul 103, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(4) Când una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele instanţei sau preşedintele completului ia măsuri ca aceasta să îşi poată exercita pe deplin, în tot cursul judecăţii, dreptul de a examina actele dosarului şi de a lua legătura cu avocatul său. (5) La înscrierea dosarelor pe listă se dă întâietate cauzelor în care sunt deţinuţi sau arestaţi la domiciliu şi celor cu privire la care legea prevede că judecata se face de urgenţă, ţinându-se seama de orele fixate pentru prezentarea persoanelor chemate în proces."22. La capitolul III "Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor", după articolul 103^6 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a II^2-a, cuprinzând articolele 103^7-103^16, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a II^2-aDispoziţii referitoare la activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ, desfăşurată în procesele penaleArt. 103^7. - (1) Pentru cauzele penale se constituie complete de judecători de drepturi şi libertăţi şi, respectiv, complete de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă. (2) Judecătorii care judecă în materie penală sunt repartizaţi, de regulă, atât în complete de judecători de drepturi şi libertăţi, cât şi în complete de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă. (3) Completele de judecători de drepturi şi libertăţi exercită funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală, îndeplinind atribuţiile prevăzute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Completele de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă exercită funcţia de verificare a legalităţii trimiterii ori netrimiterii în judecată, iar judecătorul care a dispus începerea judecăţii, în condiţiile art. 346 alin. (2) sau (4) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, exercită şi funcţia de judecată în cauză. (5) Completele de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă soluţionează orice alte cereri în materie penală pentru care instanţa este competentă în primă instanţă, cu excepţia celor date de lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi. (6) La instanţele de apel se constituie şi complete pentru judecarea apelurilor. (7) La tribunale şi curţi de apel se constituie şi complete pentru judecarea contestaţiilor, altele decât cele date de lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi.Art. 103^8. - (1) Judecătorul de drepturi şi libertăţi care soluţionează o primă cerere, propunere, plângere sau contestaţie soluţionează, de regulă, şi următoarele cereri, propuneri, plângeri ori contestaţii formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi dosar de urmărire penală. (2) La soluţionarea cererilor, propunerilor, plângerilor ori contestaţiilor formulate în afara programului de lucru al instanţei, în zilele nelucrătoare, în perioada concediului de odihnă sau altor concedii, în zilele în care este programat într-o altă şedinţă de judecată ori în ziua anterioară şedinţei de judecată, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, judecătorul de drepturi şi libertăţi iniţial învestit poate fi înlocuit cu un alt judecător de drepturi şi libertăţi stabilit prin planificarea special realizată în acest sens, întocmindu-se un proces-verbal cu privire la înlocuire. (3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), prin hotărâre a colegiului de conducere se poate stabili că soluţionarea cererilor, propunerilor, plângerilor sau contestaţiilor formulate ulterior în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi dosar de urmărire penală se face de un judecător de drepturi şi libertăţi stabilit prin planificarea special realizată în acest sens. (4) Planificarea prevăzută la alin. (2) sau, după caz, la alin. (3) se realizează de preşedintele instanţei ori, după caz, de preşedintele secţiei, cu acordul colegiului de conducere, ţinându-se cont de completele de judecată din care face parte judecătorul, având prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. În cadrul planificării se vor avea în vedere şi situaţiile în care judecătorii lipsesc din instanţă. Planificarea se face pentru fiecare zi. (5) Cauzele având ca obiect cererile, propunerile, plângerile sau contestaţiile date prin lege în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi se înregistrează în sistemul ECRIS ca dosare distincte, dar evidenţiate în legătură cu dosarul având ca obiect prima cerere, propunere, plângere ori contestaţie formulată în cauză. (6) Persoana desemnată cu repartizarea aleatorie a cauzelor, primind cererea, propunerea, plângerea sau contestaţia, verifică în sistemul ECRIS dacă au fost formulate alte sesizări în cursul urmăririi penale efectuate în cauza respectivă şi întocmeşte un proces-verbal pe care îl depune la dosar. (7) Dispoziţiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător la soluţionarea de către judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară a contestaţiilor formulate împotriva încheierilor judecătorului de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă.Art. 103^9. - (1) Dacă soluţionarea unei cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii de către un singur judecător de drepturi şi libertăţi nu este posibilă din cauza numărului mare al inculpaţilor la care se referă cererea, propunerea, plângerea ori contestaţia, pot fi constituite mai multe dosare, pe grupuri de inculpaţi. Modalitatea de constituire a dosarelor pe grupuri de inculpaţi se stabileşte prin hotărâre a colegiului de conducere. Dispoziţiile prezentului alineat se aplică atât la soluţionarea unei prime cereri, propuneri, plângeri sau contestaţii, cât şi la soluţionarea cererilor, propunerilor, plângerilor ori contestaţiilor formulate ulterior în cursul urmăririi penale în aceeaşi cauză. (2) Dosarele constituite potrivit alin. (1) se repartizează unor judecători de drepturi şi libertăţi, potrivit regulilor stabilite prin hotărâre a colegiului de conducere.Art. 103^10. - (1) La primirea rechizitoriului, persoana desemnată cu repartizarea aleatorie verifică în sistemul ECRIS dosarele în care s-au îndeplinit acte sau măsuri procesuale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi şi înaintează de îndată dosarul format, încheierile emise de judecătorul de drepturi şi libertăţi, precum şi un proces-verbal în care menţionează rezultatul verificării preşedintelui secţiei penale ori, după caz, preşedintelui instanţei, dacă nu există secţii, care dispune, în scris, ca dosarul format ca urmare a sesizării instanţei prin rechizitoriu să nu fie repartizat acelor judecători care, în calitate de judecători de drepturi şi libertăţi, au îndeplinit acte sau măsuri procesuale în cursul urmăririi penale. Dispoziţia preşedintelui secţiei penale sau, după caz, a preşedintelui instanţei prin care s-a decis blocarea anumitor complete la repartizarea aleatorie a dosarului se depune la dosarul cauzei. (2) Dosarele în care s-au îndeplinit acte sau măsuri procesuale de către judecătorul de drepturi şi libertăţi se ataşează la dosarul cauzei. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător la primirea dosarului la instanţa de apel, cu privire la dosarele în care s-au soluţionat contestaţiile formulate împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la prima instanţă.Art. 103^11. - (1) În cauzele în care instanţa este sesizată cu rechizitoriu sau cu plângere împotriva soluţiei de neurmărire ori de netrimitere în judecată, în cadrul repartizării aleatorii în sistem informatic se stabileşte numai completul de judecată, dintre completele de judecători de cameră preliminară şi pentru judecata în primă instanţă. Cauzele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege. (2) În cazul în care instanţa de apel dispune rejudecarea de către instanţa a cărei hotărâre a fost desfiinţată, în cadrul repartizării aleatorii în sistem informatic se stabilesc atât completul, cât şi primul termen de judecată.Art. 103^12. - (1) Grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul în vederea îndeplinirii procedurii în camera preliminară întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările prevăzute de lege în această procedură, completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură, şi predă corespondenţa la arhivă în vederea expedierii, redactează încheierile şi toate actele de procedură prevăzute de lege. (2) Dovezile de comunicare primite la instanţă se transmit grefierului arhivar care le ataşează la dosar şi le predă, de îndată, grefierului de şedinţă, împreună cu dosarul. (3) Grefierul de şedinţă evidenţiază dovezile de comunicare şi data primirii comunicărilor în aplicaţia ECRIS şi le prezintă completului, împreună cu dosarul. (4) Grefierul de şedinţă urmăreşte termenele stabilite în procedura în camera preliminară şi informează completul cu privire la împlinirea acestora. (5) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cauzele având ca obiect plângerile împotriva soluţiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată.Art. 103^13. - (1) În cursul procedurii în camera preliminară, dosarele se păstrează în arhivă, pe complete de judecată. (2) Pe durata necesară efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului, acesta se preia din arhivă de grefierul de şedinţă şi se păstrează de grefier sau completul de judecată, după caz.Art. 103^14. - (1) După rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a dispus, în procedura în camera preliminară, începerea judecăţii, completul de judecată fixează primul termen de judecată, dispunând citarea părţilor, precum şi, după caz, alte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii. Dosarul se predă de îndată grefierului de şedinţă care, în aceeaşi zi, introduce termenul în aplicaţia ECRIS. (2) Dispoziţiile art. 1034 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.Art. 103^15. - În materie penală, lista cauzelor fixate pentru judecată trebuie întocmită şi afişată de grefierul de şedinţă cu 24 de ore înaintea termenului de judecată.Art. 103^16. - Dispoziţiile secţiunii a II-a din prezentul capitol se aplică în mod corespunzător, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în prezenta secţiune."23. La articolul 105, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 105. - (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. În cauzele penale, minuta se întocmeşte în două exemplare originale, redactate pe foi separate, numerotate, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei. Procurorilor li se asigură accesul la dosarul de minute al instanţei şi li se eliberează, la solicitare, copii ale minutelor, în vederea exercitării căilor de atac prevăzute de lege."24. La articolul 105, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Minuta poate fi redactată şi prin utilizarea tehnicii de calcul."25. La articolul 105, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) În alte cauze decât cele penale, dacă nu există suficient spaţiu sau este utilizată tehnica de calcul, atunci minuta se va scrie pe o foaie ori, după caz, pe foi separate, numerotate."26. La articolul 105, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica şedinţelor de judecată pe suport hârtie se face de preşedintele completului ori de un alt judecător, membru al acestuia, iar în sistem informatizat, de către grefierul de şedinţă."27. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 106. - Pentru cauzele a căror judecată se suspendă, instanţa verifică periodic dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea, fixând în acest scop termene de verificare. Aceste termene de verificare vor fi menţionate în registrul de termene al arhivei. În cauzele penale, termenele de verificare nu pot fi mai mari de 3 luni."28. La articolul 107, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 107. - (1) Încheierile de amânare a judecăţii cauzelor, conceptele de citare pentru termenul următor, adresele şi celelalte lucrări dispuse de instanţă, precum şi încheierile de amânare a pronunţării se întocmesc de grefier în termen de două zile lucrătoare, iar partea introductivă a hotărârilor, în 5 zile lucrătoare de la terminarea şedinţei, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede termene mai scurte."29. La articolul 107, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cauzele penale, încheierea de şedinţă se întocmeşte de grefier în termen de cel mult 72 de ore de la terminarea şedinţei."30. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 109. - (1) Cel mai târziu a doua zi după pronunţarea hotărârilor, grefierii sunt obligaţi să prezinte dosarele soluţionate şi cele în care judecata a fost suspendată grefierului-şef, iar la curţile de apel, tribunale şi tribunalele specializate, şi persoanei cu atribuţii pe linie de statistică, spre a fi înregistrate în registrul de evidenţă a redactării hotărârilor sau, după caz, în registrul dosarelor suspendate, în situaţiile statistice, precum şi în celelalte evidenţe. (2) Dosarele soluţionate se predau grefierului delegat cu întocmirea lucrărilor de executare, care va înscrie hotărârile pronunţate în registrul de executări penale sau, după caz, în registrul de executări civile. Grefierul delegat la compartimentul de executări penale va face menţiunile cu privire la comunicarea copiilor minutelor către procuror, părţi şi, în cazul în care inculpatul este arestat, către administraţia locului de deţinere. (3) Grefierul de şedinţă va menţiona, sub semnătură, în partea de jos a minutei sau a hotărârii redactate, după caz, data comunicării şi persoanele cărora li s-a comunicat minuta ori hotărârea. (4) În cazul în care, după redactarea hotărârilor, grefierul de şedinţă este în imposibilitate să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de prim-grefier sau grefierul-şef, după caz, făcându-se menţiune despre cauza care l-a împiedicat să semneze. În lipsa prim-grefierului sau grefierului-şef, hotărârea va fi semnată de un alt grefier desemnat de preşedinte. (5) În cazul evidenţei informatizate, datele statistice vor fi preluate automat de aplicaţia de statistică judiciară din baza de date generală."31. La articolul 110, alineatele (1) şi (4^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 110. - (1) Cel mai târziu a şasea zi după pronunţare sau după înregistrarea căîi de atac, grefierul de şedinţă va preda dosarele judecătorilor, în vederea motivării hotărârilor, după ce, în prealabil, a întocmit partea introductivă a acestora...................................................................................(4^1) Grefierul de şedinţă va comunică părţilor sau, după caz, altor persoane prevăzute de lege hotărârea, în copie, în cel mult 3 zile de la data la care a fost redactată şi semnată."32. La capitolul III "Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor", denumirea secţiunii a V-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a V-aÎnregistrarea contestaţiilor în cauzele penale, precum şi a cererilor de apel, recurs sau de recurs în casaţie şi înaintarea dosarelor în căile de atac"33. La articolul 111, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) După înregistrare, cererile de apel sau de recurs în materie civilă se predau grefierului arhivar."34. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 112. - (1) După înregistrare, contestaţiile şi cererile de apel declarate împotriva hotărârilor penale se predau grefierului delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale. (2) Grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale face menţiunea despre declararea contestaţiei sau apelului la poziţia corespunzătoare din registrul de executări penale şi verifică dacă au sosit dovezile de comunicare a hotărârii. De asemenea, în situaţia în care legea nu prevede un alt termen pentru înaintarea dosarului la instanţa competentă să judece calea de atac, grefierul delegat verifică dacă s-a împlinit termenul de declarare a căîi de atac pentru toate părţile. (3) Grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale menţionează în registrul de executări penale data expedierii fiecărui dosar la instanţa competentă pentru judecarea căîi de atac şi predă de îndată grefierului arhivar dosarele care urmează a fi expediate, împreună cu contestaţiile sau cererile de apel formulate şi adresele de înaintare, semnate de preşedinte ori judecătorul delegat. În dosarele în care hotărârile au rămas definitive, grefierul delegat întocmeşte de îndată lucrările de punere în executare. (4) Dispoziţiile art. 111, 113 şi 114 se aplică în mod corespunzător şi în cauzele penale în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în alin. (1) - (3)."35. După articolul 112 se introduce un nou articol, articolul 112^1, cu următorul cuprins:"Art. 112^1. - (1) Pentru cererea de recurs în casaţie introdusă împotriva unei hotărâri penale, depusă la curtea de apel, se formează un dosar separat cu acelaşi număr, cu indicativul "R", care se ataşează la dosarul cauzei. (2) După înregistrare, preşedintele instanţei sau judecătorul delegat de acesta dispune una dintre următoarele măsuri: a) realizarea procedurii de comunicare potrivit legii, iar, ulterior, înaintarea dosarului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) restituirea, pe cale administrativă, a cererii de recurs în casaţie către parte, în situaţiile prevăzute de art. 439 alin. (4^1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, păstrându-se la dosar câte o copie de pe cererea de recurs în casaţie şi de pe înscrisurile anexate acesteia. Dovada calităţii de avocat care poate pune concluzii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face cu înscrisuri. (3) În cazul în care judecătorul delegat de preşedintele instanţei a participat la soluţionarea cauzei în care s-a declarat recursul în casaţie, preşedintele instanţei va desemna un alt judecător pentru îndeplinirea procedurii prevăzute la alin. (2). (4) Lucrările de comunicare dispuse conform prevederilor alin. (2) se realizează de către grefierul delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale. (5) Dispoziţiile art. 112 se aplică în mod corespunzător în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sau celor cuprinse în alin. (1) - (4)."36. La capitolul III "Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor", denumirea secţiunii a VI-a se modifică şi va avea următorul cuprins:"SECŢIUNEA a VI-aCircuitul dosarelor restituite din căile de atac"37. La articolul 115, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 115. - (1) Dosarele restituite din căile de atac pentru executare ori conservare vor fi înregistrate în aceeaşi zi în registrul general de dosare şi în registrul informativ - în sistem informatizat sau scris -, menţionându-se şi data restituirii dosarului. (2) În cazul în care instanţa de control judiciar a desfiinţat ori a casat hotărârea şi a trimis cauza pentru rejudecare, se înregistrează un dosar distinct ce va purta acelaşi număr, sub indicativul "Rj" (rejudecare), cu precizarea tuturor dosarelor componente, făcându-se menţiune despre aceasta şi la poziţiile iniţiale din registrul general de dosare şi din registrul informativ."38. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 118. - Grefierul delegat va întocmi toate lucrările în legătură cu: a) punerea în executare a pedepselor principale, complementare şi accesorii, a măsurilor educative, a măsurilor de siguranţă, a măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţă, a avertismentului, a amenzii judiciare, a cheltuielilor judiciare avansate de stat, a măsurilor dispuse cu privire la restituirea lucrurilor şi valorificarea celor neridicate, precum şi a despăgubirilor civile acordate statului sau instituţiilor publice; b) comunicarea hotărârilor penale sau a dispozitivului de pe aceste hotărâri către autorităţile şi persoanele obligate de lege să le înregistreze ori să le execute (cazierul judiciar, serviciul de probaţiune şi alte instituţii implicate în executarea pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate prevăzute de Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, centrul militar, unitatea care face plata salariului sau a oricărui alt venit din muncă ori, după caz, instituţia care dispune efectuarea plăţii pensiei sau instituţia financiară competentă); c) schimbările intervenite în executarea unor hotărâri penale, amânarea şi întreruperea executării pedepselor privative de libertate şi a măsurii educative a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, înlăturarea ori modificarea pedepselor, înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii sau cu pedeapsa închisorii ori înlocuirea muncii neremunerate în folosul comunităţii cu pedeapsa închisorii; d) modificările intervenite în executarea unor obligaţii sau încetarea obligaţiilor dispuse în cazul amânării aplicării pedepsei, suspendării executării pedepsei sub supraveghere, liberării condiţionate, măsurilor educative neprivative de libertate, precum şi permisiunile acordate de către consilierul de probaţiune şi de către instanţă în executarea obligaţiilor; e) evidenţa contestaţiilor declarate în cauzele privind măsurile preventive şi înaintarea dosarelor la instanţa ierarhic superioară în termenele prevăzute de lege; f) înregistrarea datelor în registrele speciale privind cazierul fiscal şi evidenţa plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza de urmărire penală; g) orice alte acte sau măsuri îndeplinite sau dispuse de judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale."39. La articolul 119, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Între poziţiile din registru se va lăsa un spaţiu în care se vor face ulterior, cu culori diferite, menţiunile cuprinse în hotărârea dată în apel sau în contestaţie, arătându-se şi data deciziei instanţei de apel ori a hotărârii pronunţate în contestaţie, soluţia pronunţată, iar atunci când executarea se face pe baza extrasului trimis de instanţa de apel sau de instanţa care a soluţionat contestaţia, şi data înregistrării extrasului la această instanţă, data înregistrării extrasului la instanţa de executare, precum şi măsurile de executare luate. (4) În cazul desfiinţării hotărârii primei instanţe cu trimitere spre rejudecare sau al oricărei altei soluţii prin care se desfiinţează hotărârea primei instanţe, poziţia din registru se va închide, făcându-se menţiune despre noua soluţie."40. La articolul 120, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 120. - (1) Lucrările de executare se efectuează în ziua în care hotărârea a devenit executorie sau, după caz, la data când s-a primit extrasul de la instanţa de apel ori de la instanţa care a soluţionat contestaţia.................................................................................................. (3) După întocmirea lucrărilor de executare se va menţiona pe hotărârea respectivă, aflată la dosar, numărul poziţiei şi anul din registrul de executări penale în care s-au înscris lucrările efectuate."41. La articolul 121, literele a), b), e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) a sosit dovada de încarcerare ori s-a depus chitanţa de plată a amenzii şi a cheltuielilor judiciare avansate de stat şi sau întocmit celelalte lucrări de la poziţia respectivă; b) s-au expediat actele de punere în executare a cheltuielilor judiciare avansate de stat şi a amenzii judiciare, primindu-se confirmarea de înregistrare a debitului;.................................................................................................. e) s-au executat toate măsurile prevăzute în hotărârea prin care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei; f) a expirat termenul de apel sau de contestaţie, în cazul achitării ori al altor soluţii care nu comportă nicio lucrare de executare sau comunicare;"42. La articolul 122, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 122. - (1) În registrul de evidenţă a executării hotărârilor penale pronunţate în apel sau în contestaţie poziţiile se vor închide după restituirea dosarelor la prima instanţă, iar în cazul în care hotărârea s-a comunicat în extras în vederea punerii ei în executare, numai după ce prima instanţă a confirmat, în scris, în cel mult 3 zile, primirea extrasului. (2) Extrasele se emit în 24 de ore de la pronunţarea hotărârilor şi conţin soluţiile pe scurt, inclusiv cele de declinare a competenţei, de trimitere spre rejudecare la prima instanţă sau de restituire la organul de urmărire penală. Nu se întocmesc extrase în cazul soluţiilor de achitare şi de încetare a procesului penal, dacă în dosarele respective nu figurează inculpaţi condamnaţi sau pentru care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei ori renunţarea la aplicarea pedepsei şi dacă nu s-au acordat despăgubiri civile şi cheltuieli judiciare."43. La articolul 122, alineatele (4) şi (5) se abrogă.44. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 125. - După restituirea dosarelor de către instanţele de apel sau de către instanţele care au soluţionat contestaţiile se va proceda astfel: a) se va controla şi se va confrunta conţinutul dosarelor cu datele înscrise în registru, pe baza extraselor primite anterior, înlăturându-se imediat eventualele erori şi întocmindu-se de îndată restul lucrărilor de executare care, eventual, nu au fost efectuate. Se va face totodată menţiunea de executare pe hotărârea ce se execută; b) se vor completa rubricile din registrul de evidenţă a executărilor penale rămase necompletate."45. La articolul 126 alineatul (3), litera b) se abrogă.46. La articolul 138, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cărţile şi revistele din fondul bibliotecii pot fi împrumutate numai personalului instanţei. Consilierii de probaţiune pot să consulte cărţile şi publicaţiile din biblioteca instanţei."47. După articolul 160 se introduce un nou capitol, capitolul VII, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIDispoziţii finaleArt. 161. - În cauzele penale, dispoziţiile prezentului regulament referitoare la părţi se aplică în mod corespunzător şi cu privire la persoana vătămată, dacă legea nu dispune altfel."  +  Articolul II (1) În cauzele care nu se judecă potrivit dispoziţiilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile, potrivit legii, dispoziţiile legii vechi de procedură, se aplică dispoziţiile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Înregistrările referitoare la cauzele care, după intrarea în vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, continuă să se judece potrivit legii vechi de drept material sau de procedură se efectuează în registrele de evidenţă deschise potrivit dispoziţiilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, anterioare intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IVPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,judecător Adrian BordeaBucureşti, 16 ianuarie 2014.Nr. 79.-----