HOTĂRÂRE nr. 22 din 15 ianuarie 2014pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. d) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău a imobilului compus din clădire şi teren aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruDirectorul general alAgenţiei Naţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară,Marius Arthur UrsuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 ianuarie 2014.Nr. 22.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului, proprietate publică a statului,aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul deCadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău
    *Font 7*
     
    ┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Codul de │ Datele de identificare │ Anul │ Valoarea │ Situaţia juridică │Situaţia juridică actuală│ │clasificaţie├────────────────────┬──────────────────┬──────────┤dobân-│ de ├───────────┬───────────────┼────────────┬────────────┤ │ │ Descrierea │ Vecinătăţi │ Adresa │dirii/│ inventar │Baza legală│În administrare│Dat cu titlu│ Tipul │ │ │ tehnică │ (după caz, │ │dării │ în lei │ │ │ gratuit │ bunului │ │ │ (pe scurt) │ pe scurt) │ │ în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │folo- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────────────┼──────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────────┼────────────┼────────────┤ │ 8.29.08 │Sediu administrativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Construcţie C1 tip │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │D+P+4E │ │ │ │ │ Sentinţa │Administrarea │Folosinţă │ │ │ │Suprafaţă │Pe latura │Municipiul│ 2011 │20.333.985│ civilă │A.N.C.P.I. │gratuită │ │ │ │construită = 596 mp │nordică: │Bacău, │ │ │nr. 12.038/│ │O.C.P.I. │ │ │ │Suprafaţă │S.C. Conextrust - │str. │ │ │25.11.2009 │CUI 9051601 │Bacău │ Imobil │ │ │desfăşurată = │S.A. Bacău │Ioniţă │ │ │ │ │ │ │ │ │3.576 mp │ │Sandu │ │ │ Decizia │ │ CUI │ │ │ │Suprafaţă utilă = │Pe latura estică: │Sturza │ │ │ Înaltei │ │ 9718218 │ │ │ │2.915 mp │S.C. Conextrust - │nr. 78, │ │ │ Curţi de │ │ │ │ │ │Construcţie C2 tip P│S.A. Bacău │judeţul │ │ │ Casaţie şi│ │ │ │ │ │Suprafaţă construită│ │Bacău │ │ │ Justiţie │ │ │ │ │ │= │Pe latura sudică: │ │ │ │ nr. 441/ │ │ │ │ │ │Suprafaţă │S.C. Conextrust - │ │ │ │ 7.02.2013 │ │ │ │ │ │desfăşurată = 64 mp │S.C. Bacău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţă utilă = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │51,59 mp │Pe latura vestică:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Teren: 951,16 mp │S.C. Conextrust - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. carte funciară │S.A. Bacău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │61086 şi 61948 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Municipiul Bacău │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │61086 - C1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6186 - C2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │61948 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────────────┴────────────────────┴──────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴───────────┴───────────────┴────────────┴────────────┘-------