HOTĂRÂRE nr. 23 din 15 ianuarie 2014pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 21 ianuarie 2014    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi, situat în oraşul Vânju Mare, judeţul Mehedinţi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruDirectorul general alAgenţiei Naţionale de Cadastruşi Publicitate Imobiliară,Marius Arthur UrsuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 15 ianuarie 2014.Nr. 23.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului, proprietate publică a statului,aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi PublicitateImobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi
    *Font 7*
     
    ┌────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │Codul de│ Datele de identificare │Anul │Valoarea│ Situaţia juridică │Situaţia juridică actuală│ │clasifi-├─────────────┬─────────────┬──────────────┤dobân-│de ├──────────────┬───────────────┼─────────────────┬───────┤ │caţie │ Descrierea │ Vecinătăţi │ Adresa │dirii │inventar│ Baza legală │În administrare│Dat cu titlu │Tipul │ │ │ tehnică │ (după caz, │ │ │în lei │ │ │gratuit │bunului│ │ │ (pe scurt) │ pe scurt) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┼────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────┤ │ 8.29.08│Sediu │Pe latura │Oraşul Vânju │ 2007 │ 64.967│Ordonanţa de │Administrarea │Pentru Oficiul de│Imobil │ │ │administrativ│nordică: │Mare, Str. │ │ │urgenţă a │Agenţiei │Cadastru şi │ │ │ │Construcţie │Birou │Rahovei nr. 8,│ │ │Guvernului │Naţionale de │Publicitate │ │ │ │C1 tip P │avocatură │judeţul │ │ │nr. 41/2004 │Cadastru şi │Imobiliară │ │ │ │Suprafaţă │Georgescu │Mehedinţi │ │ │Hotărârea │Publicitate │Mehedinţi │ │ │ │construită = │Aladin │ │ │ │Guvernului │Imobiliară │CUI 9792729 │ │ │ │141,17 mp │ │ │ │ │nr. 1.210/2004│CUI 9051601 │ │ │ │ │Suprafaţă │Pe latura │ │ │ │Protocol nr. │ │ │ │ │ │utilă = │estică: │ │ │ │221/400/ │ │ │ │ │ │110,57 mp │Spitalul │ │ │ │29.01.2007 │ │ │ │ │ │Nr. carte │Vânju Mare │ │ │ │Proces-verbal │ │ │ │ │ │funciară │ │ │ │ │de predare- │ │ │ │ │ │50919 - C2 │Pe latura │ │ │ │primire │ │ │ │ │ │UAT │sudică: │ │ │ │nr. 282/531/ │ │ │ │ │ │Vânju Mare │Spitalul │ │ │ │5.02.2007 │ │ │ │ │ │Nr. cadastral│Vânju Mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50919 - C2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pe latura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vestică: BNP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mocanu Cocuţa│ │ │ │ │ │ │ │ └────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┴────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────┴───────┘-----