HOTĂRÂRE nr. 1.162 din 23 decembrie 2013privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Brăila a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 20 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 175 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Brăila a unor bunuri imobile, aflate în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Consiliul Judeţean Brăila, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, îşi va actualiza în mod corespunzător datele din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 decembrie 2013.Nr. 1.162.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile, proprietate publică a statului,care se transmit în administrareaConsiliului Judeţean Brăila
  *Font 7*
  Codul de clasificaţie Denumirea Locul unde sunt situate imobilele Persoana juridică de la care se transmit imobilele Persoana juridică la care se transmit imobilele CUI Caracteristicile tehnice ale imobilelor Valoarea bunurilor imobile
  8.29.16 Garaj auto călători Judeţul Brăila, municipiul Brăila, şoseaua Râmnicu Sărat nr. 117 Statul român*) În administrarea Consiliului Judeţean Brăila C.U.I. 4205491 Imobil înscris în Cartea funciară nr. 32732/ 71006/02.08.2012, sub nr. cadastru 17.873, 32735/71005/02.08.2012, sub nr. cadastru 17.874, format din: Teren - 32.288,29 mp Vecinătăţi: N - Şoseaua Râmnicu Sărat S - Drum E - Alee acces V - S.C. Atlas - S.A. Construcţii, din care: - C2 - magazie - suprafaţa - 27 mp - C3 - magazie - suprafaţa - 25 mp - C4 - magazie carburanţi - suprafaţa - 101 mp - C5 - centrala termică - suprafaţa - 223 mp - C6 - magazie - suprafaţa - 181 mp - C7 - atelier reparaţii - suprafaţa - 234 mp - C8 - magazie - suprafaţa - 55 mp - C9 - atelier hală - suprafaţa - 517 mp - C10 - birouri secţie - suprafaţa - 268 mp Construcţii, din care: - C1 - hală reparaţii - suprafaţa - 2.593 mp - C11 - bazin decantor - suprafaţa -119 mp - C12 - dispecerat revizor pază - suprafaţa - 62 mp - C13 - rampă spălătorie auto - suprafaţa - 51 mp - C14 - spălătorie auto - suprafaţa - 349 mp - C15 - rampă spălare auto - suprafaţa - 61 mp - C16 - bazin ape uzate - suprafaţa - 25 mp - C17 - bazin subteran - suprafaţa - 2 mp - C18 - clădire anexă - suprafaţa - 14 mp - C19 - clădire anexă - suprafaţa 10 mp - C20a - staţie alimentare combustibili - suprafaţa - 13 mp - C20b - bazine subterane - capacitate totală de 90.000 litri - C21 - bazine subterane - suprafaţa - 205 mp - Împrejmuire din plasă de sârmă şi din panouri prefabricate - căi de acces: suprafaţa de 19.980 mp Reţele: - reţele termice exterioare în lungime - 815 ml - reţele de canalizare menajeră şi pluviale în lungime - 950 ml - reţele alimentare cu apă potabilă în lungime - 990 ml - reţele electrice subterane lungime totală de 940 ml - reţele de iluminat exterior pe stâlpi din beton armat în lungime - 900 ml 6.037.910,00 5.234,00 4.543,00 24.869,00 107.127,00 13.158,00 49.168,00 6.664,00 24.903,00 249.520,00 1.232.708,00 59.384,00 20.147,00 16.767,00 107.152,00 23.706,00 15.377,00 2.808,00 7.678,00 649,00 6.912,00 23.263,00 30.601,00 20.616,00 313.105,00 193.023 d.c. 47.990,00 73.080,00 24.755,00 30.992,00 16.206,00
  TOTAL GENERAL: 8.596.992,00
  -------- Notă *) Imobilele au fost trecute în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 553.925/18.10.2012, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală a Finanţelor Publice Brăila, şi Decizia nr. 243/19.10.2012 a Ministerului Finanţelor Publice, Comisia pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile proprietatea debitorului.-------