HOTĂRÂRE nr. 1.152 din 23 decembrie 2013privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Olt, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 15 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Olt aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 decembrie 2013.Nr. 1.152.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statuluişi în administrarea Administraţiei Naţionale "ApeleRomâne" - Administraţia Bazinală de Apă Olt,aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi SchimbărilorClimatice, prevăzute în anexa nr. 12 la HotărâreaGuvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventaruluicentralizat al bunurilor din domeniul public al statului,cu modificările şi completările ulterioare, a cărorvaloare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 163354444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
  2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională "Apele Române"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniu public de stat
  Nr. crt. Nr. M.F.P. Cod de clasi- ficare Denumire Descriere tehnică Adresa Valoare de inventar actualizată (lei)
  0 1 2 3 4 5 6
  1 63957 8.03.11 foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare jud. Olt nr. foraje = 44, supr. totală = 63,36 mp Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: - ; DA Olt 227.373.73
  2 64291 8.17.03 lac Suta agrement, vol. = 0,8 mil. mc, vol. atenuare = 0,2 mil. mc, sup. NNR = 9 ha Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Tuşnad; -; nr.: -; DAO 7.388.539,36
  3 64292 8.17.02 baraj şi lac Mesteacăn vol. = 0,860 mil. mc, vol. atenuare = 0,177 mil. mc., sup. NNR = 9,25 ha Ţara: România; judeţul: Harghita; oraşul Bălan; -; nr.: -; DAO 4.375.459,13
  4 64293 8.17.02 baraj şi lac Frumoasa vol. = 10,6 mil. mc, vol. atenuare = 3 mil. mc, sup. NNR = 62,7 ha, ap. inund şi alimentare cu apă Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Frumoasa; -; nr.: -; DAO 127.203.795,93
  5 64295 8.17.02 acumulare Dopca vol. = 0,85 mil. mc, vol. at = 0,2 mil. mc, sup. NNR = 13 ha, h = 16 m, lung = 160 m alimentare cu apă Ţara: România; judeţul: Braşov; satul Dopca; -; nr.: -; DAO 16.908.211
  6 64296 8.17.02 baraj şi priză Ghimbăşel, staţie de tratare vol. = 0,17 mil. mc, sup. NNR = 35 ha, ap. inund Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; -; nr.: -; Braşov 108.659
  7 64297 8.17.03 ac. neperman. Valea Cetăţii vol. total = 0,107 mil. mc, vol. at = 0,107 mil. mc, lung = 160 m, h = 20 m, SNNR = 3,5 ha Ţara: România; judeţul: Braşov; MRJ Braşov; -; nr.: -; DAO 9.025.781
  8 64298 8.17.03 ac. neperman. Retiş capacitate = 4 mil. mc, atenuare 4 mil. mc Ţara: România; judeţul: Sibiu; satul Retiş; -; nr.: -; DAO 3.164.703
  9 64299 8.17.03 ac. neperman. Beneşti capacitate = 4,6 mil. mc, vol. aten = 4,6 mil. mc Ţara: România; judeţul: Sibiu; satul Beneşti; -; nr.: -; DAO 3.211.642
  10 64300 8.17.03 ac. neperman. Caracal volum total = 11,3 mil. mc, vol. atenuare = 9,421 mil. mc Ţara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; -; nr.: -; DA Olt 2.245.619
  11 64301 8.17.03 ac. neperman. Drăghiceni volum total = 4,980 mil. mc, vol. atenuare = 1,469 mil. mc Ţara: România; judeţul: Olt; comuna Drăghiceni; -; nr.: -; DA Olt 348.167
  12 64302 8.17.03 ac. neperman. Alesteu volum total = 1,71 mil. mc, vol. atenuare = 0,722 mil. mc Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: -; Alesteu DAO 285.060
  13 64303 8.17.03 ac. neperman. Diosti volum total = 1,383 mil. mc, vol. atenuare = 0,302 mil. mc Ţara: România; judeţul: Olt; comuna Drăghiceni; -; nr.: -; DA Olt 303.418
  14 64304 8.17.03 ac. neperman. Grozăveşti vol. total = 2 mil. mc, vol. atenuare = 0,805 mil. mc Ţara: România; judeţul: Olt; satul Grozăveşti; -; nr.: -; DA Olt 303.298
  15 64305 8.17.03 ac. neperman. Săltăneşti volum total = 1,1 mil. mc, vol. atenuare = 0,8 mil. mc Ţara: România; judeţul: Olt; satul Săltăneşti; -; nr.: -; DA Olt 1.827.305
  16 64306 8.17.03 ac. neperman. Brebeni volum total = 0,2 mil. mc, volum atenuare = 0,15 mc Ţara: România; judeţul: Olt; comuna Brebeni; -; nr.: -; DA Olt 456.826
  17 64321 8.17.03 baraj şi acumulare Gura Râului Vt = 17,47 mil. mc, Sup. NNR = 65 ha, vol. atenuare = 1,37 mil. mc Ţara: România; judeţul: Sibiu; comuna Gura Râului; -; nr.: -;DAO 69.251.538
  18 64474 8.16.07 diguri Direcţia Apelor Olt lungime = 91,48 km Ţara: România; judeţul: Harghita; -; - ; nr.: -; Harghita 21.938.848,70
  19 64475 8.16.07 diguri Direcţia Apelor Olt lungime = 313,174 km Ţara: România; judeţul: Covasna; -;- ; nr.: -; DA Olt 32.919.380,02
  20 64476 8.16.07 diguri Direcţia Apelor Olt lungime = 229,83 km Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO 39.190.690
  21 64477 8.16.07 diguri Direcţia Apelor Olt lungime = 134.516 m Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr.: -; DAO 5.257.252
  22 64478 8.16.07 diguri Direcţia Apelor Olt lungime = 9,566 km jud. Vâlcea şi 3,63 km pe jud. Gorj Ţara: România; judeţul: Vâlcea; -; -; nr.: -; DAO 9.436.482,68
  23 64595 8.17.03 acumularea Păuşa s = 0,5 ha, v = 0,03 mil. mc Ţara: România; judeţul: Vâlcea; oraşul Călimăneşti; -; nr.: -;DAO 621.069,98
  24 64802 8.03.09 regularizări DA Olt lungime = 235,681 km Ţara: România; judeţul: Harghita; -; - ; nr.: -; DAO 29.996.999,46
  25 64803 8.03.09 lucrări de regularizare BH Olt lungime = 146,388 km Ţara: România; judeţul: Covasna; -; - ; nr.: -; DA Olt 86.811.045,39
  26 64804 8.03.09 lucrări de regularizare cursuri de apă BH Olt lungime = 247,382 km Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DA Olt 47.043.972
  27 64805 8.03.09 regularizări DA Olt lungime = 125,983 km Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr.: -; DAO 14.501.524
  28 64806 8.03.09 lucrări de regularizare cursuri de apă BH Olt lungime = 84,254 km Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Alunu; -; nr.: -; DA Olt 14.518.418,86
  29 64807 8.03.09 regularizări DA Olt lungime = 50,2 km Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; nr.: - ; DA Olt 4.538.389,53
  30 65010 8.28.01 canton cu anexe Moldoveni S. totală = 1.323 mp, S. constr. = 115 mp, S. desf. = 230 mp Clădire P+1 Ţara: România; judeţul: Teleorman satul Moldoveni; -; nr.: -; DAO 23.100
  31 65011 8.28.01 canton cu anexe Lunca S. totală = 832 mp, c S. constr. = 129 mp, S. desf. = 1.294 mp, tip clădire P Ţara: România; judeţul: Teleorman comuna Lunca; -; nr.: -; DAO 6.560
  32 65012 8.28.01 canton cu anexe Segarcea- Vale S. totală = 832 mp, S. constr. = 129 mp, S. desf. = 129 mp, tip clădire P Ţara: România; judeţul: Teleorman comuna Segarcea-Vale; -; nr.: -; DAO 7.740
  33 65013 8.28.01 canton cu anexe Islaz S. totală = 1.600 mp, S. constr. = 115 mp, S. desf. = 230 mp, Sediu formaţie P+1, magazie Ţara: România; judeţul: Teleorman comuna Islaz; -; nr.: -; DAO 43.100
  34 65014 8.28.01 canton cu anexe Liţa S. totală = 856 mp, S. constr. = 129 mp, S. desf. = 129 mp, tip clădire P Ţara: România; judeţul: Teleorman comuna Liţa; -; nr.: -; DAO 6.560
  35 65335 8.28.01 Canton de exploatare Frumoasa P+2, cărămidă, magazie S. totală = 5.266 mp, supr. constr. = 528 mp, supr. desf. = 728 mp Ţara: România; judeţul: Harghita; comuna Frumoasa; -; nr.: -; DAO 334.537,71
  36 65336 8.28.01 Canton hidrotehnic Reci 3 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, S. constr. = 123,8 mp, S. totală = 1.585 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Reci; -; nr.: -; DAO 57.625
  37 65337 8.28.01 Canton hidrotehnic Mărtineni 3 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 135 mp, Stotală = 3.780 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; satul Mărtineni; -; nr.: -; DAO 41.166
  38 65338 8.28.01 Canton hidrotehnic Catalina P+1, 5 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 290 mp, Stotală = 7.003 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Catalina; -; nr.: -; DAO 95.101
  39 65339 8.28.01 Canton hidrotehnic Surcea 3 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 144 mp, Stotală = 1.202 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Zăbala; -; nr.: -; 1980 43.733
  40 65340 8.28.01 Canton hidrotehnic Baraolt- Augustin P+1, 4 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 316,2 mp, Stotală = 4.995 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Baraolt; -; nr.: -; Olt 125.955
  41 65341 8.28.01 Canton hidrotehnic Aita Mare P+1, 4 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 149,4 mp, Stotală = 3.589 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Aita Mare; -; nr.: -; DAO 134.660
  42 65342 8.28.01 Canton hidrotehnic Araci P+1, 2 camere din bolţari, beton, magazie stoc materiale, Sconstr. = 207 mp, Stotală = 2.859 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; satul Araci; -; nr.: -; DAO 26.162
  43 65343 8.28.01 Canton hidrotehnic Covasna P+1, 12 camere, Sconstr. = 362,4 mp, Stotală = 1.440 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; oraşul Covasna; -; nr.: -; DAO 207.976
  44 65344 8.28.01 Canton hidrotehnic Chichiş P+1, 6 camere, Sconstr. = 366 mp, Stotală = 4.541 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Chichiş; -; nr.: -; DAO 97.301
  45 65345 8.28.01 Canton hidrotehnic Târgu Secuiesc P+1, 7 camere, rampă metalică, Sconstr. = 587,1 mp, Stotală = 4.716 mp Ţara: România; judeţul: Covasna; municipiul Târgu Secuiesc; -; nr.: -; DAO 140.966
  46 65346 8.28.01 Canton hidrotehnic acumulare Tărlung Construcţia şi aparatura speci- fică, supr. totală = 2.500 mp, supr. constr. = 264 mp, supr. desf. = 387 mp, constr. P+1 Ţara: România; judeţul: Braşov; mun. Săcele; -; nr.: -; DAO 142.261
  47 65348 8.28.01 Canton hidrotehnic Vulcan clădire P, supr. totală = 3.500 mp, supr. constr. = 1.087 mp, supr. desf. = 1.087 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Vulcan; -; nr.: -; DAO 16.626
  48 65349 8.28.01 Canton hidrotehnic Dâmbu Morii Clădire + magazie de materiale, supr. totală = 6.700 mp, supr. constr. = 279 mp, supr. desf. = 408 mp, P+1 Ţara: România; judeţul: Braşov; loc. Timişu de Jos; -; nr.:-; DAO 62.747
  49 65350 8.28.01 Canton hidrotehnic Râşnov Construcţie, inst. electr. iluminat ext., inst. el. forţă, deviere linie electr. 15 kw, supr. totală = 5.076 mp, supr. constr. = 447 mp, supr. desf. = 447 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; -; nr.: -; DAO 29.864
  50 65351 8.28.01 Canton hidrotehnic Rupea Construcţie, anexe, supr. totală = 2.031 mp, supr. constr. = 296 mp, supr. desf = 296 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Rupea; -; nr.: -; DAO 17.174
  51 65352 8.28.01 Canton hidrotehnic Homorod Construcţie, supr. totală = 425 mp, supr. constr. = 325 mp., supr. desf. = 325 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Homorod; -; nr.: -; DAO 26.060
  52 65353 8.28.01 Canton hidrotehnic Făgăraş Clădire şi anexe, supr. totală = 5.647 mp, supr. constr. = 713 mp, supr. desf. = 713 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; mun. Făgăraş; -; nr.: -; DAO 48.686
  53 65354 8.28.01 Canton hidrotehnic Dopca Clădire şi anexe, supr. totală = 800 mp, supr. constr. = 220 mp, supr. desf. = 220 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; satul Dopca; -; nr.: -; DA 134.236
  54 65355 8.16.08 Borne CSA DA Olt 463 bucăţi Ţara: România; judeţul: Vâlcea; satul Bârlogu; -; nr.: -; DA Olt 170.787,03
  55 65356 8.28.01 Canton hidrotehnic Gura Râului Clădire şi anexe, supr. totală teren = 5.700 mp, supr. constr. = 790 mp, supr. desf. = 1.054 mp, clădiri P şi P+1 Ţara: România; judeţul: Sibiu; comuna Gura Râului; -; nr.:-; DAO 394.293
  56 65357 8.28.01 Canton hidrotehnic Sibiu Clădire şi anexe, supr. totală teren = 2.769 mp, supr. constr. = 798 mp, supr. desf. = 798,4 mp, clădiri P Ţara: România; judeţul: Sibiu; municipiu reşedinţă de judeţ Sibiu; -; nr.: -; DAO 15.185
  57 65359 8.28.01 Canton hidrotehnic Avrig Clădire şi anexe, supr. totală teren = 5.692 mp, supr. constr. = 119 mp, supr. desf. = 194 mp, clădiri P şi P+1 Ţara: România; judeţul: Sibiu; oraşul Avrig; -; nr.: -; DAO 24.317
  58 65360 8.28.01 Canton hidrotehnic Brădeni Clădire şi anexe, supr. totală teren = 389 mp, supr. constr. = 89 mp, supr. desf. = 89 mp, clădiri P Ţara: România; judeţul: Sibiu; comuna Brădeni; -; nr.: -; DAO 8.976
  59 65361 8.16.01 Prize de apă 3 prize fixe, PO 1, PO 2, PO 3 Ţara: România; judeţul: Vâlcea; oraşul Brezoi; -; nr.: -; DAO 155.987,24
  60 65363 8.28.01 Canton hidrotehnic Râmnicu Vâlcea Clădire administrativă din cărămidă, supr. totală = 1.128,684 mp, supr. constr. = 160,54 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; municipiu reşedinţă de judeţ Râmnicu Vâlcea; -; nr.: -; DAO 8.124.65
  61 65365 8.28.01 Canton de exploatare Ipoteşti Sediu formaţie, P+1, magazie, Supr. totală = 6.831,57 mp, supr. constr. = 195 mp, supr. desf. = 297,13 mp Ţara: România; judeţul: Olt; comuna Coteana; -; nr.: -; DAO 103.300
  62 65366 8.28.01 Canton hidrotehnic sediu B Caracal Clădire sediu, magazie cărămidă, magazie lemn, împrejmuire, baracă metalică, Supr. totală = 2.716 mp supr. constr. = 207 mp, supr. desf. = 207,29 mp Ţara: România; judeţul: Olt; mun. Caracal; -; nr.: -; DA Olt 28.881,09
  63 65367 8.28.01 Canton hidrotehnic sediu district Balş Clădire sediu, magazii materiale, împrejmuire, supr. totală = 858 mp, supr. construită = 138 mp, supr. desf. 138,62 mp Ţara: România; judeţul: Olt; oraşul Balş; - ; nr.: -; DAO 4.330,06
  64 65374 8.28.01 Staţia hidrologică Râmnicu Vâlcea Clădire din panouri, centrală termică, aparatură şi instala- ţiile specifice efectuării şi interpretării măsurătorilor la 19 staţii hidrometrice şi 5 lacuri de acumulare, supr. totală = 3.879,35 mp, supr. constr. = 1.070,89 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; municipiu reşedinţă de judeţ Râmnicu Vâlcea; -; nr.: -; DAO 36.722,22
  65 65378 8.28.01 Staţia meteorologică Agnita Casă din panouri, baracă magazie, alimentare cu apă potabilă, aparatură şi instalaţiile specifice efectuării şi interpre- tării măsurătorilor Ţara: România; judeţul: Sibiu; oraşul Agnita; -; nr.: -; DA Olt 17.746
  66 65380 8.28.01 Staţia meteorologică Negovanu Locuinţă tip Laura, centrala eoliană, aerogenerator experimen- tal, inst. en. electrică, magazie aparatura şi instalaţiile speci- fice efectuării şi interpretării măsurătorilor, supr. totală = 724,75 mp, supr. constr. = 110 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; -; -; nr.: -; vf. Negovanu DAO 21.573,32
  67 65382 8.28.01 Staţia meteorologică Bălceşti Clădire din cărămidă cu anexe, aparatură şi instalaţiile speci- fice efectuării şi interpretării măsurătorilor, supr. totală = 2.400 mp, supr. constr. = 165,49 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; oraşul Bălceşti; -; nr.: -; DAO 44.855,82
  68 65385 8.28.02 Post hidrometric Olăneşti- Băi Casă din panouri, anexe, Supr. totală = 400 mp, Supr. constr. = 159,73 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; oraşul Băile Olăneşti; -; nr.: -; DAO 51.083
  69 114350 8.03.10 Derivaţie Drăgăneşti Staţie SPA Drăgăneşti, priză de apă, canal terasă = 7,4 km, canal legătură = 1,4 km, canal casetat fir 2.3.4.5 = 3,1 km, conductă de legătură DN 600 Ţara: România; judeţul: Olt; oraşul Drăgăneşti-Olt; -; nr.: -; DAO 27.835.000
  70 114353 8.03.10 Derivaţie Ipoteşti Staţie SPA, canal terasă = 6 km, canal Coteana-Bucov = 1.315 km, sifon Miloveanu = 0,4 km, conductă aspiraţie şi conductă refulare Ţara: România; judeţul: Olt; comuna Coteana; -; nr.: -; DAO 15.735.916,38
  71 114356 8.03.10 Canal Iazul Morii la Frânceşti l = 0,574 km Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Frânceşti; -; nr.: -; DAO 36.042,53
  72 114357 8.03.10 Canal Pr. Runcu la Frânceşti l = 0,219 km Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Frânceşti; -; nr.: -; DAO 34.122,77
  73 114434 8.16.08 Ax cadastral râu Cibin 76 borne cadastrale Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr.: -; DAO 47.658
  74 114436 8.16.08 ax cadastral Bârsa 54 borne Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO 12.823
  75 114437 8.16.08 ax cadastral Olt 146 borne Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO 111.100
  76 114438 8.16.08 ax cadastral râul Negru 3 borne Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO 3.479
  77 114441 8.16.08 borne râul Negru 59 borne Ţara: România; judeţul: Covasna; -; - ; nr.: -; DAO 28.392
  78 114442 8.16.08 borne râul Negru 30 borne Ţara: România; judeţul: Covasna; -; - ; nr.: -; DAO 120.517
  79 114443 8.16.08 ax cadastral 80 borne CSA Ţara: România; judeţul: Harghita; -; - ; nr.: -; 222.730,83
  80 116171 8.03.11 foraje de studii 60 foraje, supr. = 60 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; -; -; nr.: -; DAO 639.935,93
  81 116174 8.03.11 foraje de studii 21 foraje, supr. = 21 mp Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; nr.: -; DAO 58.168
  82 116179 8.03.11 foraje de studii 42 foraje, supr. = 42 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO 89.666,73
  83 116182 8.03.11 foraje de studii 13 foraje, supr. = 13 mp Ţara: România; judeţul: Harghita; -; - ; nr.: -; DAO 36.605,35
  84 121027 8.03.09 amenajare pârâu Ghimbăşel pentru apărare împotriva inundaţiilor ob1 - reg. albie - lung. = 2.898 km, ob2 - reg. albie = 0,658 km Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO 3.021.399
  85 121028 8.16.07 amenajare râu Olt aval confluenţa râul Negru 1,3 km Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; nr.: -; DAO 282.208
  86 121029 8.03.09 amenajare râul Negru consolidare mal râul Negru, lung = 1,17 km Ţara: România; judeţul: Covasna; -; - ; nr.: -; DAO 2.492.636
  87 121030 8.03.09 praguri colmatare râu Olteţ, Alimpeşti - Alunu 7 bucăţi, h = 1,0 m Ţara: România; judeţul: Vâlcea; -; -; nr.: -; DAO 42.920,46
  88 145285 8.28.01 canton Bod Supr. totală = 2.980 mp, Supr. constr. = 195,75 mp, Sdesf. = 303,1 mp Ţara: România; judeţul: Braşov; satul Bod; -; nr.: -; DA Olt 492.347
  89 145297 8.16.07 diguri DA Olt l = 43,2 km Ţara: România; judeţul: Teleorman - ; -; nr.: -; DAO 2.186.215,28
  90 155230 8.03.09 Consolidarea versanţilor pârâului Tisa în zona izvoarelor minerale Olăneşti-Băi, etapa a II-a Consolidare de mal = 546 mp Ţara: România; judeţul: Vâlcea; oraşul Băile Olăneşti; -; nr.: -; BH Olt 719.740,13
  91 155231 8.03.09 consolidări de maluri râul Olt pe sectorul Băile Tuşnad-Bălan, judeţul Harghita recalibrare albie = 2,5 km - zid de sprijin din beton = 0,728 km - consolidări de mal L = 0,380 km Ţara: România; judeţul: Harghita; oraşul Băile Tuşnad; -; nr.: -; BH Olt 1.603.216,87
  92 155232 8.03.09 apărări de mal Olteţ la Voineasa protecţie mal L = 0,1 km Ţara: România; judeţul: Olt; comuna Voineasa; -; nr.: -;BH Olt 604.000
  93 155234 8.03.09 regularizarea pârâului Olteţ la Laloşu dig dirijare L = 80 ml; - traversa de colmatare = 20 m Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Laloşu; -; nr.: -; BH Olt 651.872,51
  94 155235 8.03.09 apărare mal şi regularizarea pârâului Geamăna la Drăgoeşti consolidări de mal L = 0,42 km Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Drăgoeşti; -; nr.: -; BH Olt 591.159,61
  95 155236 8.03.09 regularizarea pârâului Muereasca la Muereasca regularizare albie L = 0,4 km - zid sprijin L = 0,066 km - prag = 1 buc. Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Muereasca; -; nr.: -; BH Olt 437.893,77
  96 155237 8.03.09 regularizarea pârâului Muereasca la Muereasca regularizare albie L = 0,3 km; - prag = 2 buc. Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Muereasca; -; nr.: -; BH Olt 509.043,26
  97 155238 8.03.09 consolidarea pârâului Malnaş regularizare albie L = 0,9 km - consolidări mal L = 0,34 km - praguri = 3 buc. Ţara: România; judeţul: Covasna; comuna Malnaş; -; nr.: -; BH Olt 547.522
  98 155239 8.03.09 regularizarea pârâului Mitaci la Tuşnadul Nou regularizare albie L = 0,14 km - consolidări de mal L = 0,11 km; - căderi din beton = 2 buc. Ţara: România; judeţul: Harghita; satul Tuşnadu Nou; -; nr.: -; BH Olt 1.772.873,47
  99 155240 8.03.09 regularizarea pârâului Avrig la Avrig consolidare de mal L = 2,396 km - cădere de beton = 1 buc. - prag de fund = 12 buc. Ţara: România; judeţul: Sibiu; oraşul Avrig; -; nr.: -; BH Olt 2.571.847
  100 155241 8.03.09 prag de fund râu Olt la Feldioara prag de fund = 1 buc. - protecţie mal = 160 ml Ţara: România; judeţul: Braşov; comuna Feldioara; -; nr.: -; BH Olt 491.245
  101 155242 8.03.09 amenajarea pârâului Ghimbăşel pentru apărare împotriva inundaţiilor în zona Cristian-Ghimbav consolidare de mal L = 2,466 km - regularizare albie L = 7,265 km Ţara: România; judeţul: Braşov; oraşul Râşnov; -; nr.: -; BH Olt 4.859.228
  102 155243 8.03.09 regularizarea râului Topolog între localităţile Tigveni- Galicea la Milcoiu apărări de maluri din gabioane L = 0,3 km Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Milcoiu; -; nr.: -; BH Olt 463.125
  103 155244 8.03.09 regularizarea râului Topolog între localităţile Tigveni- Galicea la Ciofrângeni canal de străpungere L = 0,3 km - dig de dirijare L = 0,17 km - traversă de colmatare L = 20 m Ţara: România; judeţul: Vâlcea; comuna Galicea; -; nr.: -; BH Olt 628.759
  104 155245 8.03.09 apărări de maluri râul Olteţ în localitatea Voineasa, judeţul Olt Consolidări de mal L = 0,26 km Ţara: România; judeţul: Olt; comuna Voineasa; -; nr.:-; BH Olt 1.278.235
  -------