HOTĂRÂRE nr. 1.146 din 23 decembrie 2013privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 13 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106860, reevaluat în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a adresei poştale la care este situat acesta în urma intabulării în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, compusă din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa nr. 2, denumită în continuare incinta 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava. (2) După preluare, incinta 1, transmisă potrivit alin. (1), va fi reabilitată din fondurile bugetare asigurate din bugetul comunei Dumbrăveni, într-un termen de 2 ani de la data preluării imobilului şi se va utiliza pentru înfiinţarea unui centru social pentru persoane aflate în situaţii de risc, cazuri de violenţă în familie precum şi pentru pensionarii militari.  +  Articolul 3 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, respectiv suprafaţa de teren de 2,0982 ha, inclusiv construcţiile aferente, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexa nr. 2, denumită în continuare incinta 3 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava, pentru reabilitarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor existente în incinta 3 şi mutarea facilităţilor din incinta 1 în incinta 3, necesare funcţionării structurii militare, din fondurile bugetului local al comunei Dumbrăveni, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Consiliul Local al Comunei Dumbrăveni va transmite în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale incinta 3, în termen de 30 de zile de la data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor şi mutarea facilităţilor din incinta 1 a imobilului, pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părţile interesate.  +  Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobil, condiţia şi termenele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi art. 3, acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 5Predarea-preluarea incintei 1 transmisă potrivit prevederilor art. 2 se face în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Viceprim-ministru,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 decembrie 2013.Nr. 1.146.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Apărării Naţionale la care seactualizează valoarea de inventar, conform art. 2^1 şi 2^2 dinOrdonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şiamortizarea activelor fixe aflate în patrimoniulinstituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,cu modificările şi completările ulterioare
  *Font 7*
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Elementele-cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului (în lei) Administratorul bunului/CUI
  106.860 8.19.01 imobil 1588 Judeţul Suceava, Comuna Dumbrăveni Incinta 1: CF nr. 30567 cadastral: 30567 CF nr. 30920 cadastral: 30920 CF nr. 30904 cadastral: 30904 CF nr. 30910 cadastral: 30910 CF nr. 30911 cadastral: 30911 CF nr. 30913 cadastral: 30913 CF nr. 30890 cadastral: 30890 CF nr. 30891 cadastral: 30891 CF nr. 30912 cadastral: 30912 CF nr. 30900 cadastral: 30900 CF nr. 30892 cadastral: 30892 CF nr. 30895 cadastral: 30895 CF nr. 30894 cadastral: 30894 CF nr. 30901 cadastral: 30901 CF nr. 30903 cadastral: 30903 CF nr. 30902 cadastral: 30902 Incinta 2: CF - 30945 Nr. cadastrale: 30945 Incinta 3: CF - 34264 Nr. cadastrale: 34264 CF - 34265 Nr. cadastrale: 34265 CF - 34266 Nr. cadastrale: 34266 CF - 34267 Nr. cadastrale: 34267 Incinta 4: CF - 31455 Nr. cadastrale: 31455 Construcţii şi teren*) 5.045.406,11 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  N O T Ă: Notă *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi de imobile, constituite din terenuri,care se transmit din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Apărării Naţionale îndomeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrareaConsiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Suceava
  *Font 7*
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (în lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/ capacitate/bucăţi/ valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul /CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/ CUI
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1 106.860 8.19.01 imobil 1588 - parţial Judeţul Suceava, comuna Dumbrăveni, CF nr. 30567 cadastral: 30567 CF nr. 30920 cadastral: 30920 CF nr. 30904 cadastral: 30904 CF nr. 30910 cadastral: 30910 CF nr. 30911 cadastral: 30911 CF nr. 30913 cadastral: 30913 CF nr. 30890 cadastral: 30890 CF nr. 30891 cadastral: 30891 CF nr. 30912 cadastral: 30912 CF nr. 30900 cadastral: 30900 CF nr. 30892 cadastral: 30892 CF nr. 30895 cadastral: 30895 CF nr. 30894 cadastral: 30894 CF nr. 30901 cadastral: 30901 CF nr. 30903 cadastral: 30903 CF nr. 30902 cadastral: 30902 1.307.342,1 lei 1. Construcţii: Pavilionul A: - Suprafaţă construită - 1.756 mp - Suprafaţă desfăşurată - 1.756 mp - Valoare contabilă - 70.599,93 lei Pavilionul B: - Suprafaţă construită - 189 mp - Suprafaţă desfăşurată - 500 mp - Valoare contabilă - 8.028,29 lei Pavilionul D: - Suprafaţă construită - 77 mp - Suprafaţă desfăşurată - 33 mp - Valoare contabilă - 6.028,20 lei Pavilionul E: - Suprafaţă construită - 104 mp - Suprafaţă desfăşurată - 159 mp - Valoare contabilă - 12.863,50 lei Pavilionul F1: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 7.813,40 lei Pavilionul F2: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 7.813,40 lei Pavilionul F3: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 8.291,70 lei Pavilionul F4: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 7.813,40 lei Pavilionul F5: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 101 mp - Valoare contabilă - 8.291,70 lei Pavilionul G: - Suprafaţă construită - 126 mp - Suprafaţă desfăşurată - 126 mp - Valoare contabilă - 15.645,08 lei Pavilionul H: - Suprafaţă construită - 5 mp - Suprafaţă desfăşurată - 11 mp - Valoare contabilă - 920,10 lei Pavilionul I: - Suprafaţă construită - 5 mp - Suprafaţă desfăşurată - 11 mp - Valoare contabilă - 920,10 lei Pavilionul J: - Suprafaţă construită - 31 mp - Suprafaţă desfăşurată - 71 mp - Valoare contabilă - 1.442,10 lei Pavilionul K: - Suprafaţă construită - 45 mp - Suprafaţă desfăşurată - 45 mp - Valoare contabilă - 33.419,13 lei Pavilionul M: - Suprafaţă construită - 57 mp - Suprafaţă desfăşurată - 57 mp - Valoare contabilă - 20.276,04 lei Pavilionul V: - Suprafaţă construită - 73 mp - Suprafaţă desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 17.709,50 lei Pavilionul X: - Suprafaţă construită - 182 mp - Suprafaţă desfăşurată - 182 mp - Valoare contabilă - 20.155,31 lei Pavilionul Z2: - Suprafaţă construită - 16 mp - Suprafaţă desfăşurată - 16 mp - Valoare contabilă - 5.043,36 lei Pavilionul Z3: - Suprafaţă construită - 16 mp - Suprafaţă desfăşurată - 16 mp - Valoare contabilă - 5.035,93 lei Total suprafaţă construită - 2.997 mp Total suprafaţă desfăşurată - 3.561 mp Total valoare contabilă construcţii - 258.110,17 lei 2. Amenajări la terenuri: - Platouri pavate cu macadam - 1.200 mp - Valoare contabilă - 1.236 lei - Drumuri şi alei interioare cu macadam - 1.100 mp - Valoare contabilă - 5.896 lei - Împrejmuire de sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 850 ml - Valoare contabilă - 620,50 lei - Reţea de canalizare - 180 m - Valoare contabilă - 5.265 lei - Reţea alimentare cu apă - 285 m - Valoare contabilă - 3.331,65 lei - Reţea alimentare energie electrică - 450 ml - Valoare contabilă - 11.848,50 lei Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 28.197,65 lei 3. Alte active fixe: Total valoare contabilă alte active fixe - 129.925,30 lei 4. Suprafaţa terenului: - Suprafaţă teren - 37.522 mp - Valoare contabilă - 890.397,08 lei - Suprafaţă teren cămine vizitare canalizare - 30 mp - Valoare contabilă - 711,90 lei Total suprafaţă teren - 37.552 mp Total valoare contabilă teren - 891.108,98 lei Statul român - domeniul public din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al comunei Dumbrăveni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni CUI - 4244210
  2 106.860 8.19.01 imobil 1588 - parţial Judeţul Suceava, comuna Dumbrăveni, CF nr. 34265 cadastral: 34265 CF nr. 34267 cadastral: 34267 1.270.979,57 1. Construcţii: Pavilionul P: - Suprafaţă construită - 893 mp - Suprafaţă desfăşurată - 893 mp - Valoare contabilă - 265.030,39 lei Pavilionul Q: - Suprafaţă construită - 344 mp - Suprafaţă desfăşurată - 344 mp - Valoare contabilă - 328.143,60 lei Pavilionul R: - Suprafaţă construită - 299 mp - Suprafaţă desfăşurată - 299 mp - Valoare contabilă - 56.408,32 lei Pavilionul S1: - Suprafaţă construită - 7 mp - Suprafaţă desfăşurată - 7 mp - Valoare contabilă - 3.220,77 lei Pavilionul S2: - Suprafaţă construită - 7 mp - Suprafaţă desfăşurată - 7 mp - Valoare contabilă - 3.220,29 lei Pavilionul T1: - Suprafaţă construită - 42 mp - Suprafaţă desfăşurată - 42 mp - Valoare contabilă - 10.569,47 lei Pavilionul T2: - Suprafaţă construită - 73 mp - Suprafaţă desfăşurată - 73 mp - Valoare contabilă - 20.568,30 lei Pavilionul T3: - Suprafaţă construită - 65 mp - Suprafaţă desfăşurată - 65 mp - Valoare contabilă - 19.467,09 lei Pavilionul T4: - Suprafaţă construită - 145 mp - Suprafaţă desfăşurată - 145 mp - Valoare contabilă - 40.330,71 lei Pavilionul U1: - Suprafaţă construită - 4 mp - Suprafaţă desfăşurată - 4 mp - Valoare contabilă - 2.599,12 lei Pavilionul U2: - Suprafaţă construită - 4 mp - Suprafaţă desfăşurată - 4 mp - Valoare contabilă - 2.599,12 lei Pavilionul Z4: - Suprafaţă construită - 14 mp - Suprafaţă desfăşurată - 14 mp - Valoare contabilă - 17.641,29 lei Total suprafaţă construită - 1.897 mp Total suprafaţă desfăşurată - 1.897 mp Total valoare contabilă construcţii - 769.798,47 lei 2. Amenajări la terenuri: - Platouri pavate cu macadam - 300 mp - Valoare contabilă - 309 lei - Drum pavat cu macadam - 430 mp - Valoare contabilă - 2.304,80 lei - Împrejmuire de sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 452 m - Valoare contabilă - 664,44 lei Total valoare contabilă amenajări- 3.278,24 lei 3. Suprafaţa terenului: - Suprafaţă teren - 20.982 mp - Valoare contabilă - 497.902,86 lei Total valoare contabilă teren - 497.902,86 lei Statul român - domeniul public din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al comunei Dumbrăveni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni CUI - 4244210
  ------------