HOTĂRÂRE nr. 487 din 14 august 1998pentru modificarea şi completareaHotărârii Guvernului nr. 65/1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 19 august 1998  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 65/1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Punctul 1 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"1. organizează şi asigura funcţionarea, din punct de vedere administrativ, a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;"2. Punctul 3 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"3. îndrumă şi controlează, în condiţiile legii, activitatea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;"3. După punctul 4 al articolului 3 se introduce punctul 4^1 cu următorul cuprins:"4^1. conduce, îndrumă şi verifica activitatea privind executarea sancţiunilor penale neprivative de libertate, prin Serviciul de probaţiune;"4. Punctul 5 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"5. propune Guvernului iniţierea unor proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate şi participa la corelarea legislaţiei interne cu Convenţia europeană a drepturilor omului, cu celelalte reglementări ale Consiliului Europei, precum şi cu reglementările Uniunii Europene numai în domeniile în care Ministerul Justiţiei poate propune, potrivit legii şi obiectului sau de activitate, adoptarea unor acte normative;"5. Punctul 19 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"19. asigura, în condiţiile legii, tipărirea şi difuzarea timbrului judiciar, precum şi gestionarea şi utilizarea fondurilor rezultate; asigura organizarea evidentei taxelor de timbru achitate, potrivit legii;"6. Punctul 20 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"20. organizează şi efectuează lucrările de statistica judiciară şi notarială şi elaborează studii şi lucrări de sinteza cu privire la evoluţia fenomenului judiciar, publicitatea imobiliară, activitatea instanţelor judecătoreşti, a birourilor notarilor publici, a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, a Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a Institutului Naţional al Magistraturii;"7. Punctul 21 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"21. întocmeşte lucrările necesare în vederea recrutarii, selectionarii, numirii, transferării, promovării şi eliberării din funcţie a personalului de la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, a notarilor publici, a personalului Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi al unităţilor din subordinea acesteia, al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, în condiţiile legii,asigurând respectarea criteriilor referitoare la pregătirea profesională şi la profilul moral;"8. Punctul 31 al articolului 3 va avea următorul cuprins:"31. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege în legătură cu desfăşurarea activităţii consilierilor juridici şi executorilor judecătoreşti;"9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale, asociaţiile magistraţilor, Uniunea Avocaţilor din România, Uniunea Naţionala a Notarilor Publici, Uniunea Naţionala a Consilierilor Juridici, precum şi cu alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale."10. Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"(2) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul direcţiilor, prin ordin al ministrului justiţiei, se pot organiza servicii şi birouri. (3) Structura direcţiilor generale prevăzute în anexa nr. 1 poate fi modificată prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei."11. Alineatul (5) al articolului 5 se abroga.12. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile ce-i sunt stabilite de ministrul justiţiei, acţionează pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor şi măsurilor dispuse de acesta, organizează şi coordonează activitatea aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, supraveghează şi controlează funcţionarea acestuia. (2) Secretarul general este salarizat la nivel de director general. Secretarul general este numit în funcţie de către ministrul justiţiei."13. După articolul 6 se introduc articolele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, secretarul general este ajutat de doi secretari generali adjuncţi. Atribuţiile acestora sunt stabilite de ministrul justiţiei, la propunerea secretarului general. (2) În lipsa secretarului general, ministrul justiţiei poate desemna pe unul dintre secretarii generali adjuncţi sa exercite atribuţiile secretarului general. (3) Secretarii generali adjuncţi sunt salarizaţi la nivel de director. Secretarii generali adjuncţi sunt numiţi în funcţie de către ministrul justiţiei.Art. 6^2. - Atribuţiile şi modul de funcţionare a compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, care se aproba prin ordin al ministrului."14. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi este de 344, exclusiv demnitarii, prin preluarea unui număr de 44 de posturi finanţate de la Ministerul Public."15. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(3) Ministrul justiţiei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat şi secretarului general, cu excepţia atributiei de ordonator de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului de drept.16. Alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Direcţia Generală a Penitenciarelor, împreună cu unităţile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de Protecţie şi Anticoruptie, Institutul Naţional al Magistraturii, Regia Autonomă "Multiproduct", precum şi Institutul Naţional de Expertize Criminalistice sunt coordonate de către ministrul justiţiei, care poate delega atribuţiile de coordonare unui secretar de stat."17. Alineatul (3) al articolului 13 se abroga.18. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Ministerul Justiţiei are în dotare, pentru aparatul propriu, un număr de 12 autoturisme."19. Alineatul (4) al articolului 17 se abroga.20. Anexa nr. 1 "Organigrama Ministerului Justiţiei" se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.21. Anexa nr. 3 "Unităţile subordonate Ministerului Justiţiei" se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Finanţelor va lua măsuri pentru cuprinderea în proiectul legii de rectificare a bugetului de stat pe anul 1998 a transferului celor 44 de posturi prevăzute la art. 7 alin. (1), precum şi al fondurilor destinate cheltuielilor de personal aferente acestora, de la Ministerul Public la Ministerul Justiţiei. (2) În cazul în care bugetul de stat pe anul 1998 nu se rectifica, transferul posturilor prevăzute la alin. (1) se va cuprinde în Legea bugetului de stat pe anul 1999.  +  Articolul 3Până la data aplicării prevederilor art. II, sarcinile Ministerului Justiţiei corespunzătoare celor 44 de posturi transferate se vor realiza prin delegare de personal, în condiţiile stabilite deLegea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată.  +  Articolul 4Prevederileart. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 338/1993privind atribuirea unui număr de posturi şi stabilirea numărului total al magistraţilor şi personalului auxiliar, administrativ şi de serviciu de la judecătorii, tribunale, curţi de apel şi de la toate parchetele se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 1998.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 65/1997privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se republică, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiţiei,Gheorghe Mocuta,secretar de statMinistrul finanţelor,Daniel Daianup. Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Norica Nicolai,secretar de stat  +  Anexa 1                      ORGANIGRAMA MINISTERULUI JUSTIŢIEI  ┌─────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐  │INSPECTIA├──────────────────┤ MINISTRU ├───────────────────┐ │ CABINETUL │  │GENERALĂ │ └──────────┬─────┘ ├───┤ MINISTRULUI │  └─────────┘ │ │ └────────────────┘             ┌────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │ ┌────────────────┐             │SECRETAR DE STAT├-----------┼-----┤SECRETAR DE STAT│ ├───┤BIROUL PROTOCOL │             └────────────────┘ │ └────────────────┘ │ └────────────────┘                                          │ │ ┌────────────────┐                                          │ ├───┤ CONTENCIOS │                     ┌────────────────────┴─────────────────┐ │ └────────────────┘                     │ SECRETAR GENERAL │ │ ┌────────────────┐                     │ │ │ │ CONTROL │                     │SECRETAR GENERAL SECRETAR GENERAL│ └───┤ FINANCIAR │                     │ ADJUNCT ADJUNCT │ │ PROPRIU │                     └──────────────────────┬───────────────┘ └────────────────┘                                            │          ┌──────────────────────┬──────────┼──────────────────┬────────────────────┐          │ │ │ │ │┌─────────┴─────────┐ ┌──────────┴────────┐ │ ┌─────────┴─────────┐ ┌────────┴─────────┐│ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ │ ││LEGISLAŢIE, STUDII,│ │ GENERALĂ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ││ RELAŢII │ │ ORGANIZARE, │ │ │ JUDICIARĂ ŞI │ │ ECONOMICĂ, ││ INTERNAŢIONALE, │ │ RESURSE UMANE ŞI │ │ │ COORDONAREA │ │ INVESTIŢII ŞI ││INTEGRARE EUROPEANĂ│ │ RELAŢIA CU │ │ │ STRATEGIEI │ │ ADMINISTRATIV ││ ŞI AGENT │ │ MINISTERUL │ │ │ ANTIINFRACŢIONALE │ │ ││ GUVERNAMENTAL │ │ PUBLIC │ │ │ │ │ │└─────────┬─────────┘ └────────┬──────────┘ │ └────────┬──────────┘ └────────┬─────────┘          └─────────┐ └──────────┐ │ └────┐ └───┐                    │ │ │ │ │┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐ │ │ ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────┐ │ ┌─────────────┐│ DIRECŢIA RELAŢII│ │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ DIRECŢIA │ ├─┤ DIRECŢIA │ ├─┤ DIRECŢIA ││ INTERNAŢIONALE ├─┤ │ ORGANIZARE ŞI │ │ ├─┤PROGRAME, SINTEZE│ │ │ JUDICIARĂ │ │ │ ECONOMICĂ │└─────────────────┘ │ │ RESURSE UMANE │ │ │ │ ŞI STATISTICĂ │ │ └────────────────┘ │ └─────────────┘┌─────────────────┐ │ │PENTRU INSTANŢELE├─┤ │ └─────────────────┘ │ ┌────────────────┐ │ ┌─────────────┐│ DIRECŢIA │ │ │ JUDECĂTOREŞTI │ │ │ │ │ DIRECŢIA PENTRU│ │ │ SERVICIUL ││ AGENTULUI │ │ └─────────────────┘ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ COORDONAREA │ ├─┤ TEHNIC─ ││ GUVERNAMENTAL, │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │ DIRECŢIA RELAŢII│ │ │ STRATEGIILOR DE│ │ │ INVESTIŢII ││ INTEGRARE ├─┤ │ DIRECŢIA │ │ │ │ CU PUBLICUL, │ ├─┤ PREVENIRE ŞI │ │ └─────────────┘│ EUROPEANĂ ŞI │ │ │ ORGANIZARE, │ │ │ │ SECRETARIAT ŞI │ │ │ COMBATERE A │ │ ┌─────────────┐│DREPTURILE OMULUI│ │ │ RESURSE UMANE │ │ ├─┤ COOPERARE CU │ │ │ CORUPŢIEI ŞI A │ │ │ SERVICIUL │└─────────────────┘ │ │ PENTRU PARCHETE ├─┤ │ │ ORGANIZAŢII │ │ │ CRIMINALITĂŢII │ └─┤ADMINISTRATIV│┌─────────────────┐ │ │ ŞI RELAŢIA CU │ │ │ │ NEGUVERNAMENTALE│ │ └────────────────┘ └─────────────┘│ DIRECŢIA │ │ │MINISTERUL PUBLIC│ │ │ └─────────────────┘ │ ┌────────────────┐│ LEGISLAŢIE ŞI ├─┤ └─────────────────┘ │ │ ┌─────────────────┐ └─┤ SERVICIUL DE ││ AVIZARE │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │ DIRECŢIA │ │ PROBAŢIUNE │└─────────────────┘ │ │ DIRECŢIA │ │ └─┤ INFORMATICĂ │ └────────────────┘┌─────────────────┐ │ │ INSTANŢELOR ├─┤ │ JURIDICĂ ││ DIRECŢIA STUDII,│ │ │ MILITARE │ │ └─────────────────┘│ ELABORAREA ├─┤ └─────────────────┘ ││ACTELOR NORMATIVE│ │ ┌─────────────────┐ ││ ŞI DOCUMENTARE │ │ │ DIRECŢIA │ │└─────────────────┘ │ │ PUBLICITATE, │ │┌─────────────────┐ │ │ NOTARI PUBLICI, │ ││ BIROUL CETĂŢENIE├─┘ │ EXECUTORI ├─┘└─────────────────┘ │ JUDECĂTOREŞTI ŞI│                      │ CONSILIERI │                      │ JURIDICI │                      └─────────────────┘  +  Anexa 2                    UNITĂŢILE subordonate Ministerului Justiţiei
             
        Numărul maxim de posturiSursa de finanţare
    A.Institutul Naţional al Magistraturii44Bugetul de stat
    B.Institutul Naţional de Expertize Criminalistice40Venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat
      a)Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti  
      b)Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj  
      c)Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi  
      d)Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara  
    C.Direcţia Generală a Penitenciarelor10.443Bugetul de stat şi venituri extrabugetare
      a)7 penitenciare de maximă siguranţă  
      b)24 de penitenciare  
      c)1 penitenciar pentru minori  
      d)2 centre de reeducare pentru minori  
      e)3 spitale-penitenciar  
      f)Şcoala Naţională Postliceală de Administraţie Penitenciară  
      g)Unitatea centrală de logistică  
      h)Baza de reparaţii auto  
      i)Subunitatea de pază, escortare în vagoane-penitenciar  
    D.Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie140Bugetul de stat
    E.Regia Autonomă "Multiproduct".  
  ----------