NORME METODOLOGICE din 1 septembrie 2010 de aplicare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 16 septembrie 2010  Notă
  *) Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 932 din 1 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 645 din 16 septembrie 2010.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind procedura de recunoaștere a titlurilor oficiale de calificare în vederea exercitării profesiei de arhitect pe teritoriul României, aspectele referitoare la exercitarea acestei profesii, precum și instituțiile competente pentru eliberarea documentelor necesare obținerii acestui drept.(2) Prezentele norme se aplică arhitecților cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, denumite în continuare state membre, care exercită profesia de arhitect în România în mod independent, dar și în calitate de salariat.(3) Prevederile prezentelor norme se aplică și cetățenilor statelor membre care doresc să exercite profesia de arhitect pe teritoriul României și sunt titulari ai unui titlu oficial de calificare care a fost obținut pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene, denumit în continuare stat terț, dacă sunt îndeplinite condițiile minime de formare prevăzute de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale, denumită în continuare directivă, și au o experiență certificată de cel puțin 3 ani pe teritoriul unui stat membru în care a fost recunoscut titlul oficial de calificare.  +  Articolul 2Autoritatea de stat în domeniul arhitecturii, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, are următoarele atribuții:a) asigură cadrul legislativ și metodologic privind exercitarea profesiei de arhitect;b) protejează, promovează și susține creația arhitecturală și calitatea arhitecturală;c) participă la organizarea învățământului de specialitate, a formării profesionale, precum și a cercetării, dezvoltării și inovării în domeniul arhitecturii.  +  Articolul 3(1) Autoritatea competentă pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare pentru profesia de arhitect, prevăzute în anexele nr. 1 și 2 este Ordinul Arhitecților din România.(2) Recunoașterea titlurilor oficiale de calificare permite accesul în România la aceeași profesie cu cea pentru care persoana solicitantă este calificată în statul membru de origine sau de proveniență, precum și exercitarea activităților profesionale pe teritoriul României în condițiile prevăzute de lege pentru cetățenii români deținători ai titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect eliberate de autoritățile române competente.  +  Articolul 4Arhitecții care își desfășoară activitatea în România trebuie să respecte normele de conduită cu caracter profesional, legislativ și administrativ, care sunt direct legate de profesia de arhitect, precum definiția profesiei, utilizarea titlurilor și abaterile profesionale grave care au o legătură directă și specifică cu protecția și siguranța consumatorilor, precum și dispozițiile disciplinare aplicabile în România arhitecților.  +  Articolul 5În înțelesul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) stat membru de origine sau de proveniență - statul membru al Uniunii Europene, statul aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană din care provine arhitectul care dorește să își exercite profesia în România;b) stat membru gazdă - statul membru al Uniunii Europene, statul aparținând Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană, în care arhitectul cetățean român ori care provine din România dorește să își exercite profesia;c) autoritate competentă - orice organism sau autoritate autorizat (ă) în mod expres în România, într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană să elibereze ori să primească titluri de calificare sau alte documente ori informații, precum și să primească cererile și să ia deciziile prevăzute de prezentele norme;d) titlu oficial de calificare - diplomele, certificatele și alte documente de calificare de arhitect, care atestă formarea specifică în arhitectură prevăzută de directivă, eliberate de o autoritate a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat aparținând Spațiului Economic European sau a Confederației Elvețiene, desemnată în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative ale respectivului stat și care certifică formarea profesională dobândită în principal pe teritoriul acestor state;e) drept de semnătură - dreptul care implică asumarea de către arhitect a întregii responsabilități profesionale pentru documentele/documentațiile tehnice pe care le coordonează, elaborează și semnează în condițiile legii; dreptul de semnătură se acordă de către Ordinul Arhitecților din România, în conformitate cu legislația în vigoare, și se atestă prin înregistrarea arhitectului beneficiar al dreptului în Tabloul Național al Arhitecților.  +  Articolul 6(1) Dreptul de semnătură se exercită pe toate documentele/documentațiile tehnice de arhitectură elaborate constând în piese scrise și desenate, în toate fazele de proiectare prevăzute de lege, după cum urmează: studii de fezabilitate, documentații pentru obținerea avizelor de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism, documentații tehnice pentru autorizarea construirii, proiecte tehnice, detalii de execuție, teme de proiectare pentru subproiectanții de specialitate, dispoziții de șantier, procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, procesele-verbale de recepție finală, altele de această natură.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale au obligația să verifice, în vederea emiterii autorizațiilor de construire/desființare, în condițiile legii, capacitatea exercitării dreptului de semnătură pe baza documentului prin care filiala teritorială a Ordinului Arhitecților din România din care face parte arhitectul/conductorul arhitect confirmă dreptul de semnătură al acestuia și face dovada luării în evidență a proiectului de arhitectură aferent documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor de demolare, documentației tehnice pentru autorizarea lucrărilor aferente organizării executării lucrărilor, după caz.  +  Articolul 7(1) În sensul prezentelor norme, activitățile profesionale de arhitect sunt cele exercitate cu titlul profesional de arhitect.(2) Cetățenii statelor membre autorizați să poarte titlul de arhitect în baza unui act normativ al statului membru respectiv, prin care autoritățile competente conferă acest titlu personalităților care s-au distins în mod deosebit prin realizări în domeniul arhitecturii, vor putea utiliza acest titlu în România.(3) Statul membru de origine sau de proveniență trebuie să ateste printr-un certificat că activitățile persoanelor prevăzute la alin. (2) se încadrează în domeniul arhitecturii.  +  Capitolul II Recunoașterea profesională a titlurilor oficiale de calificare eliberate de instituțiile de învățământ superior de arhitectură  +  Articolul 8(1) În scopul exercitării profesiei de arhitect pe teritoriul României, Ordinul Arhitecților din România recunoaște titlurile oficiale de calificare care îndeplinesc condițiile minime de formare prevăzute de directivă, eliberate de autoritățile competente din statele membre, acordând acestor titluri oficiale de calificare același efect juridic ca și titlurilor oficiale de calificare eliberate de autoritățile române competente.(2) Titlurile oficiale de calificare menționate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 1.(3) Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere drepturilor specifice, obținute sau câștigate, prevăzute la art. 13-16.  +  Articolul 9(1) Titlurile de calificare ca arhitect prevăzute în anexa nr. 1, care fac obiectul unei recunoașteri automate în temeiul art. 8, atestă o formare care a început cel mai devreme în decursul anului academic de referință prevăzut în anexa menționată.(2) Datele avute în vedere la alin. (1) sunt:a) 5 august 1987 - pentru Belgia, Olanda, Luxemburg, Germania, Franța, Italia, Danemarca, Irlanda, Marea Britanie, Grecia, Spania și Portugalia;b) 1 ianuarie 1994 - pentru Norvegia și Islanda;c) 1 ianuarie 1995 - pentru Austria, Finlanda și Suedia;d) 1 mai 1995 - pentru Liechtenstein;e) 1 iunie 2002 - pentru Elveția;f) 1 mai 2004 - pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia;g) 1 ianuarie 2007 - pentru Bulgaria.  +  Articolul 10(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului notifică, spre informare, Comisiei Europene dispozițiile legislative, regulamentare și administrative adoptate cu privire la eliberarea titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea în profesia de arhitect.(2) Pe baza datelor furnizate de Ordinul Arhitecților din România, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului notifică Comisiei Europene orice informație necesară privind recunoașterea titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea în profesia de arhitect.  +  Articolul 11(1) Titlurile oficiale de calificare în profesia de arhitect eliberate de statele terțe persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (3) și recunoscute de autoritățile competente ale unuia dintre statele membre se asimilează titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 8, dacă această primă recunoaștere s-a realizat cu respectarea condițiilor minime de formare profesională prevăzute de directivă, iar titularul are o experiență profesională certificată de cel puțin 3 ani pe teritoriul statului membru respectiv.(2) Titlurile oficiale de calificare obținute în afara statelor membre și recunoscute în unul dintre aceste state sunt examinate de Ordinul Arhitecților din România, conform legii.(3) În situațiile prevăzute la alin. (2) se examinează și formarea complementară sau experiența profesională dobândită de către cei interesați într-un stat membru sau în afara granițelor acestora.  +  Articolul 12Titlurile oficiale de calificare, diplomele de licență și alte documente similare, eliberate de instituțiile de învățământ superior de arhitectură din România, sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 13(1) Ordinul Arhitecților din România recunoaște titlurile de calificare ca arhitect cetățenilor statelor membre care au fost eliberate de fosta Cehoslovacie sau a căror formare a început, pentru Republica Cehă, înainte de 1 ianuarie 1993, dacă autoritățile competente ale Republicii Cehe atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleași efecte juridice ca titlurile cehe în arhitectură în ceea ce privește accesul la profesia de arhitect și exercițiul acesteia.(2) Ordinul Arhitecților din România recunoaște titlurile de calificare ca arhitect cetățenilor statelor membre care au fost eliberate de fosta Cehoslovacie sau a căror formare a început, pentru Slovacia, înainte de 1 ianuarie 1993, dacă autoritățile competente ale Slovaciei atestă că, pe teritoriul acestui stat, aceste titluri produc aceleași efecte juridice ca și titlurile slovace în arhitectură în ceea ce privește accesul la profesia de arhitect și exercițiul acesteia.(3) Atestările prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie însoțite de un certificat eliberat de aceleași autorități, care să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv și legal activitatea de arhitect pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.  +  Articolul 14(1) Ordinul Arhitecților din România recunoaște titlurile de calificare ca arhitect cetățenilor statelor membre care au fost eliberate de fosta Uniune Sovietică sau a căror formare a început:a) pentru Estonia, înainte de 20 august 1991;b) pentru Letonia, înainte de 21 august 1991;c) pentru Lituania, înainte de 11 martie 1990.(2) Ordinul Arhitecților din România recunoaște titlurile de calificare ca arhitect conform prevederilor alin. (1) atunci când autoritățile unuia dintre cele 3 state membre menționate la alin. (1) atestă că respectivele calificări au, pe teritoriul lor, același efect pe plan juridic ca cele pe care ele însele le eliberează în ceea ce privește accesul la profesia de arhitect și exercițiul acesteia.(3) Atestările prevăzute la alin. (2) trebuie să fie însoțite de un certificat eliberat de autoritățile statelor membre amintite, care să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv și legal activitatea de arhitect pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.  +  Articolul 15(1) Ordinul Arhitecților din România recunoaște titlurile de calificare ca arhitect cetățenilor statelor membre care au fost eliberate de fosta Iugoslavie sau a căror formare a început, pentru Slovenia, înainte de 25 iunie 1991, atunci când autoritățile competente ale statului membru menționat anterior atestă că, pe teritoriul acestuia, aceste titluri produc aceleași efecte juridice ca și titlurile slovene în arhitectură în ceea ce privește accesul la profesia de arhitect și exercițiul acesteia.(2) Atestarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însoțită de un certificat eliberat de autoritățile statului membru prevăzut la alin. (1), care să demonstreze că respectivele persoane au exercitat în mod efectiv și legal activitatea de arhitect pe teritoriul lor pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani anteriori eliberării certificatului.  +  Articolul 16(1) Ordinul Arhitecților din România recunoaște titlurile de calificare ca arhitect prevăzute în anexa nr. 2, eliberate de statele membre care atestă o formare care a început cel târziu în decursul anului academic de referință prevăzut în respectiva anexă, chiar dacă nu îndeplinesc cerințele minime prevăzute de directivă, dându-le același efect pe teritoriul României ca și titlurilor de calificare de arhitect eliberate de autoritățile competente din România în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de arhitect și exercitarea acestora.(2) Ordinul Arhitecților din România recunoaște, în baza prevederilor alin. (1), certificatele autorităților competente ale Republicii Federale Germania care atestă echivalența titlurilor de calificare eliberate de la 8 mai 1945 de către autoritățile competente ale Republicii Democrate Germania cu titlurile de calificare prevăzute în anexa nr. 2.(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), Ordinul Arhitecților din România recunoaște, acordându-le, în ceea ce privește accesul la activitățile profesionale de arhitect și exercitarea acestora cu titlul profesional de arhitect, același efect pe teritoriul României ca și titlurilor de calificare eliberate de autoritățile române competente, certificatele eliberate pentru cetățenii statelor membre de către statele membre care au pus în aplicare norme privind accesul la activitățile de arhitect și exercitarea acestor activități la următoarele date:a) la 1 ianuarie 1995, pentru Austria, Finlanda și Suedia;b) la 1 mai 2004, pentru Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia;c) la 1 iulie 2013, pentru Croația;d) la 5 august 1987, pentru celelalte state membre. (la 24-12-2013, Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.063 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 decembrie 2013. ) (4) Certificatele prevăzute la alin. (3) atestă că titularul lor a fost autorizat, până cel târziu la data respectivă, să poarte titlul profesional de arhitect și că s-a consacrat efectiv, în cadrul normelor menționate anterior, activităților în cauză pe o perioadă de cel puțin 3 ani consecutivi în decursul ultimilor 5 ani dinainte de data eliberării certificatului.  +  Articolul 17În sprijinul activității de recunoaștere, Ordinul Arhitecților din România trebuie să consulte Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în care titlurile oficiale de calificare și alte documente similare se reactualizează permanent.  +  Capitolul III Dobândirea dreptului de semnătură și recunoașterea dreptului de semnătură sau a altui drept echivalent pentru documentații de arhitectură valabile pe teritoriul României  +  Articolul 18Arhitecții cetățeni ai statelor membre, ale căror titluri oficiale de calificare atestă o calificare oficială de arhitect și sunt recunoscute conform legii, exercită profesia în România cu titlul profesional de "arhitect" corespunzător calificării profesionale însușite, utilizând, de asemenea, și abrevierea acestui titlu folosită în România.  +  Articolul 19(1) Arhitecții cetățeni ai statelor membre, care îndeplinesc condițiile minime prevăzute în directivă, au dreptul să utilizeze titlul oficial de calificare profesională obținut în statul membru de origine sau de proveniență, în limba acelui stat, și, după caz, abrevierea acestui titlu. Titlul oficial de calificare trebuie să fie însoțit de numele și locul instituției ori ale comisiei de examinare care a emis acest titlu.(2) Dacă titlul oficial de calificare profesională obținut în statul de origine sau de proveniență poate fi confundat în România cu un titlu care implică o pregătire complementară neînsușită de beneficiar, acesta va utiliza forma corespunzătoare a titlului, indicată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, potrivit legii.  +  Articolul 20În cazuri justificate, Ordinul Arhitecților din România poate solicita autorităților competente dintr-un stat membru de origine sau de proveniență confirmarea autenticității titlurilor oficiale de calificare și a altor documente similare, eliberate în respectivul stat membru.  +  Articolul 21(1) Dispozițiile prezentului articol se aplică numai în cazul în care prestatorul se deplasează în România în scopul exercitării profesiei de arhitect în mod temporar sau ocazional; caracterul temporar și ocazional al prestării de servicii în domeniul arhitecturii se evaluează de către Ordinul Arhitecților din România, de la caz la caz, în special în funcție de durata, frecvența, periodicitatea și continuitatea prestării.(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor legale speciale și prezentului articol, Ordinul Arhitecților din România nu poate restrânge, din motive legate de calificările profesionale, libertatea de a presta servicii pe teritoriul României în cazul în care arhitecții sunt stabiliți în mod legal într-un stat membru în scopul exercitării profesiei de arhitect, denumit în continuare stat membru de stabilire.(3) În cazul deplasării prestatorului în România în scopul exercitării profesiei de arhitect în mod temporar sau ocazional, acesta trebuie să respecte cerințele prevăzute la art. 4.(4) Arhitecții cetățeni ai unui stat membru de origine sau de proveniență, care au dreptul de a exercita profesia de arhitect cu drept de semnătură ori cu un alt drept echivalent în unul dintre aceste state și care nu solicită stabilirea în România, ci doar dreptul de a presta temporar sau ocazional servicii în domeniul arhitecturii pe teritoriul României, beneficiază de drept de semnătură fără să fie înscriși în Tabloul Național al Arhitecților și sunt înregistrați automat în Ordinul Arhitecților din România pe durata prestării serviciilor respective.(5) În cazul în care prestatorul se deplasează pentru prima dată în România dintr-un alt stat membru pentru a presta servicii în domeniul arhitecturii, Ordinul Arhitecților din România poate solicita să fie informat în acest sens, în prealabil, printr-o declarație scrisă care să cuprindă informațiile privind acoperirea asigurării sau alte mijloace de protecție personală ori colectivă privind răspunderea profesională; declarația se reînnoiește o dată pe an în cazul în care prestatorul intenționează să furnizeze servicii în domeniul arhitecturii, temporar sau ocazional, în România, în decursul anului respectiv, ori în cazul unei modificări a situației sale față de cea inițială; prestatorul poate prezenta această declarație prin orice mijloace.(6) Pentru prima prestare de servicii în domeniul arhitecturii sau în cazul unei schimbări materiale privind situația stabilită în documente, Ordinul Arhitecților din România poate solicita ca declarația să fie însoțită de documentele prevăzute în Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22(1) Arhitecții cetățeni ai unui stat membru de origine sau de proveniență, care au dreptul de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestor state și care nu au drept de semnătură ori un alt drept echivalent, se adresează Ordinului Arhitecților din România pentru a fi înscriși într-un registru special.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul arhitecților cetățeni ai unui stat membru de origine sau de proveniență care solicită stabilirea în România și au dobândit dreptul de a exercita profesia de arhitect pe teritoriul acestor state, fără să fi dobândit dreptul de semnătură ori un alt drept echivalent.(3) Cetățenii unui stat membru de origine sau de proveniență care solicită stabilirea în România, nu dețin drept de semnătură sau un alt drept echivalent și îndeplinesc condițiile minime de formare referitoare la deținerea titlului de arhitect prevăzute de directivă vor dobândi, la cerere, drept de semnătură în aceleași condiții ca și cetățenii români, potrivit legii.  +  Articolul 23(1) Documentele necesare recunoașterii titlurilor oficiale de calificare în profesia de arhitect sunt:a) dovada cetățeniei persoanei în cauză;b) copie de pe atestatele de competență profesională sau de pe titlul de calificare, care asigură accesul la profesia de arhitect și atestarea experienței profesionale a persoanei în cauză;c) certificat emis de autoritatea competentă din statul de origine sau de proveniență, care să ateste faptul că solicitantul deține acele titluri oficiale de calificare sau alte documente doveditoare ale calificării profesionale care îndeplinesc criteriile legislației Uniunii Europene în domeniu;d) dovadă privind caracterul onorabil sau dovada prin care se suspendă, se limitează ori se interzice exercitarea unei profesii în caz de eroare profesională gravă sau de infracțiune;e) documentele prevăzute la lit. d) sunt valabile 3 luni de la eliberarea acestora de autoritățile competente ale statului membru de origine sau de proveniență.(2) În caz de îndoială justificată, Ordinul Arhitecților din România poate solicita autorităților competente ale unui stat membru confirmarea autenticității titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea de arhitect eliberate în acel stat, precum și, după caz, confirmarea faptului că posesorul acestora îndeplinește condițiile minime de formare profesională prevăzute de legislația națională.(3) Titlurile oficiale de calificare eliberate de statele membre se recunosc pe teritoriul României dacă titlul oficial de calificare a fost eliberat de către autoritățile competente din unul dintre statele membre, iar formarea profesională de arhitect a fost dobândită în totalitate sau parțial pe teritoriul unui alt stat membru.(4) În caz de îndoială justificată, atunci când o autoritate competentă a unui stat membru a eliberat un titlu oficial de calificare, care include o formare efectuată în totalitate sau parțial într-o instituție recunoscută dintr-un alt stat membru, în cazul în care România este stat membru gazdă, Ordinul Arhitecților din România are dreptul să solicite organismului competent al statului membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare să verifice:a) dacă formarea asigurată de instituția în cauză a fost certificată în mod oficial de instituția de învățământ din statul membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;b) dacă titlul oficial de calificare eliberat este același cu cel care ar fi fost eliberat în cazul în care ciclul de formare s-ar fi derulat în întregime în statul membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare;c) dacă titlul oficial de calificare eliberat conferă aceleași drepturi de acces la profesie pe teritoriul statului membru de origine sau de proveniență în care a fost eliberat titlul oficial de calificare.  +  Articolul 24(1) Atunci când Ordinul Arhitecților din România are cunoștință de fapte grave și concrete care pot avea repercusiuni asupra începerii activității profesionale sau asupra exercitării profesiei de arhitect în România, săvârșite de arhitecți cetățeni ai statelor membre anterior stabilirii în România și în afara teritoriului său, acesta informează statul membru de origine ori de proveniență al celor în cauză.(2) Ordinul Arhitecților din România comunică statelor membre gazdă informațiile solicitate cu privire la sancțiunile disciplinare de natură profesională sau administrativă, precum și cu privire la sancțiunile penale interesând exercițiul profesiei de arhitect, aplicate cetățenilor statelor membre pe durata exercitării profesiei în România.(3) Ordinul Arhitecților din România analizează informațiile transmise de statele membre gazdă cu privire la faptele grave comise de arhitecții cetățeni români sau care provin din România anterior stabilirii în statul membru gazdă și în afara teritoriului său, fapte care pot avea repercusiuni asupra începerii activității profesionale ori asupra exercitării profesiei de arhitect în acel stat.(4) Ordinul Arhitecților din România decide asupra naturii și amplorii investigațiilor pe care le întreprinde în situațiile pentru care a fost sesizat și comunică statului membru gazdă, în termen de 3 luni de la primirea solicitării acestuia, consecințele care rezultă cu privire la certificatele și documentele pe care le-a emis în cazurile respective.(5) Ordinul Arhitecților din România asigură confidențialitatea informațiilor primite și transmise.  +  Articolul 25(1) Ordinul Arhitecților din România și autoritățile competente omoloage din statele membre de origine sau de proveniență colaborează îndeaproape și își acordă asistență reciprocă pentru a facilita punerea în aplicare a prezentelor norme și a directivei. Autoritățile competente asigură confidențialitatea informațiilor pe care le schimbă, în conformitate cu reglementările în vigoare.(2) Pentru fiecare prestare de servicii, Ordinul Arhitecților din România poate solicita autorităților competente omoloage din statul membru de stabilire orice informații pertinente cu privire la legalitatea condiției de stabilire, buna conduită profesională a solicitantului sau existența sancțiunilor disciplinare ori penale, cu aplicarea prevederilor art. 23.  +  Articolul 26În cazul în care este necesară verificarea legalității documentelor depuse în vederea autorizării, Ordinul Arhitecților din România va contacta autoritățile competente din statul membru în cauză și prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne - IMI, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, și cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 27(1) Ordinul Arhitecților din România examinează documentația prezentată de solicitant pentru recunoașterea titlurilor oficiale de calificare obținute într-un stat membru și pentru recunoașterea sau, în situația prevăzută de art. 11 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru dobândirea dreptului de semnătură ori a altui drept echivalent și emite decizia motivată în termen de maximum 3 luni de la depunerea documentației complete.(2) În situația prevăzută la art. 23, solicitarea de reexaminare suspendă termenul legal de soluționare. Ordinul Arhitecților din România va continua procedura prevăzută la alin. (1) după primirea răspunsului din partea statului membru consultat sau după expirarea termenului de 3 luni prevăzut de normele Uniunii Europene pentru formularea răspunsului de către statele membre consultate în aceste situații.(3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanța de contencios administrativ competentă.  +  Articolul 28(1) În situația în care titlurile oficiale de calificare în profesia de arhitect, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un alt stat aparținând Spațiului Economic European sau de Confederația Elvețiană cetățenilor acestora, nu îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentele norme pentru a fi recunoscute, Ordinul Arhitecților din România va examina cunoștințele de specialitate și competențele atestate de aceste titluri oficiale de calificare și alte documente similare, precum și experiența solicitantului, comparativ cu cerințele de calificare și cunoștințele prevăzute de legea română.(2) Dacă în urma examinării comparative se constată că abilitățile și cunoștințele atestate de aceste titluri oficiale de calificare corespund numai parțial cerințelor de calificare și cunoștințelor prevăzute de legea română, Ordinul Arhitecților din România poate solicita persoanei interesate să dovedească că îndeplinește toate aceste cerințe prin susținerea măsurilor compensatorii, conform Legii nr. 200/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul prevăzut la alin. (2), solicitantul poate alege să urmeze un stagiu de adaptare de cel mult 3 ani sau să susțină o probă de aptitudini.(4) Decizia autorităților competente române privind recunoașterea titlurilor oficiale de calificare sau examinarea comparativă, în conformitate cu alin. (1) și (2), se aduce la cunoștința solicitantului într-un termen de 3 luni de la depunerea dosarului complet de către acesta.(5) Evaluarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către o comisie formată din arhitecți cu drept de semnătură, numită de Consiliul Național al Ordinului Arhitecților din România.  +  Articolul 29(1) Ordinul Arhitecților din România confirmă primirea dosarului persoanei solicitante în termen de o lună de la data înregistrării acestuia și o informează, dacă este cazul, cu privire la lipsa oricărui document.(2) Cererea unui arhitect cetățean al unui stat membru cu privire la accesul în România la activitățile în domeniul arhitecturii se soluționează de Ordinul Arhitecților din România în termen de 3 luni de la data depunerii dosarului care cuprinde documentele prevăzute la art. 23, în formă completă.(3) Decizia Ordinului Arhitecților din România de respingere a solicitării de recunoaștere în scop profesional a titlurilor oficiale de calificare care atestă calificarea de arhitect va cuprinde motivele întemeiate care au dus la respingere.(4) Deciziile Ordinului Arhitecților din România cu privire la recunoașterea calificărilor prevăzute de prezentele norme pot fi contestate la instanțele judecătorești de contencios administrativ potrivit legii.  +  Articolul 30Cererea de recunoaștere a titlurilor oficiale de calificare prevăzută la art. 29 este respinsă numai motivat și numai cu indicarea termenului de 30 de zile în care această decizie poate fi contestată și a instanței de contencios administrativ competente. În cazul în care solicitantul nu primește răspuns în termenul prevăzut la art. 29, acesta se poate adresa instanței judecătorești de contencios administrativ competente, potrivit legii.  +  Articolul 31Procedurile și formalitățile de autorizare prevăzute de prezenta hotărâre pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului articol se aplică în termen de 60 de zile de la operaționalizarea punctului de contact unic electronic.  +  Articolul 32(1) Având în vedere faptul că exercitarea profesiei de arhitect constituie un ansamblu de activități complexe de interes general ce contribuie la protejarea și dezvoltarea mediului și a patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață în localitățile urbane și rurale, cetățenii statelor membre de origine sau de proveniență, precum și cetățenii statelor terțe trebuie să dețină cunoștințele lingvistice minime necesare exercitării profesiei de arhitect în România, precum și să facă dovada cunoașterii legislației române necesare exercitării dreptului de semnătură în România.(2) Cunoștințele prevăzute la alin. (1) nu intră în procedura de recunoaștere.  +  Articolul 33(1) Documentele prevăzute la art. 11 alin. (4) lit. a) și c) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și documentele prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d) și art. 24 produc efecte în România dacă sunt prezentate autorităților abilitate în termen de 3 luni de la data eliberării lor.(2) Certificatul privind dobândirea experienței profesionale practice prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea nr. 184/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se eliberează de către arhitectul cu drept de semnătură sub îndrumarea căruia s-a desfășurat stagiul.  +  Articolul 34Ordinul Arhitecților din România transmite autorității de stat în domeniul arhitecturii anual, până la 31 martie, următoarele informații statistice aferente anului precedent:a) numărul arhitecților cetățeni români care au primit drept de semnătură;b) numărul arhitecților din statele membre care au primit drept de semnătură, cu excepția celor prevăzuți la lit. a);c) numărul arhitecților români care au solicitat drept de semnătură;d) numărul arhitecților din statele membre care au solicitat drept de semnătură, cu excepția celor prevăzuți la lit. c);e) numărul cererilor de obținere a dreptului de semnătură respinse;f) motivele respingerii cererilor de obținere a dreptului de semnătură;g) numărul contestațiilor pentru respingerea cererii de obținere a dreptului de semnătură;h) rezultatele soluționării contestațiilor prevăzute la lit. g);i) orice alte informații referitoare la exercitarea profesiei de arhitect, solicitate în mod expres pentru fundamentarea politicilor și strategiilor în domeniu.  +  Capitolul IV Exercitarea profesiei de arhitect de către cetățenii români în afara teritoriului României  +  Articolul 35Ordinul Arhitecților din România eliberează arhitecților cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre, titulari ai unor titluri oficiale de calificare eliberate și recunoscute de autoritățile competente ale statului român, care doresc să exercite profesia de arhitect în afara teritoriului României, orice tip de document din domeniul său de competență necesar recunoașterii profesionale, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 36Prevederile prezentelor norme se aplică și cetățenilor români care se află în una dintre situațiile reglementate de acestea, precum și cetățenilor statelor terțe care beneficiază de aceleași drepturi ca și cetățenii români, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 37Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului comunică celorlalte state membre și Comisiei Europene orice modificări intervenite în ceea ce privește titlurile oficiale de calificare în domeniul arhitecturii eliberate pe teritoriul României.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1la normeTitluri de calificare ca arhitect,recunoscute în temeiul art. 8 din norme
  Țara Titlul de calificare Organismul care eliberează titlul de calificare Certificatul care însoțește titlul de calificare Anul universitar de referință
  Belgie / Belgique / Belgien Belgia 1. Architect-Architecte 2. Architect-Architecte 3. Architect 4. Architect-Architecte 5. Architect-Architecte 6. Burgelijke ingenieurarchitect 1. Architecte-Architect 2. Architecte-Architect 3. Architect 4. Architecte-Architect 5. Architecte-Architect 6. Ingenieur-civil - architecte 1. Naționale hogescholen voor architectuur 2. Hogere-architectuurinstituten 3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 5. Sint-Lucasscholen 6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten 6. "Faculte Polytechnique" van Mons 1. Ecoles nationales superieures d'architecture 2. Instituts superieurs d'architecture 3. Ecole provinciale superieure d'architecture de Hasselt 4. Academies royales des Beaux-Arts 5. Ecoles Saint-Luc 6. Facultes des sciences appliquees des universites 6. Faculte polytechnique de Mons 1988/1989
  Danmark / Danemarca Arkitekt când. arch. - Kunstakademiets Arkitektskole i Kobenhavn - Arkitektskolen i Arhus 1988/1989
  Deutschland / Germania Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur Univ. Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FH - Universitaten (Architektur/ Hochbau) - Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) - Technische Universitaten (Architektur/Hochbau) - Universitaten - Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) - Hochschulen fur bildende Kunste - Hochschulen fur Kunste - Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) *1) - Universitaten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) beientsprechenden Fachhochschulstudiengangen -------- *1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemaB Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 1988/1989
  *)/ Grecia Text în limba greacă 1988/1989
  Espana / Spania Titulo oficial de arquitecto Rectores de las universidades enumeradas a continuacion: - Universidad Politecnica de Cataluna, Escuelas Tecnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Valles; - Universidad Politecnica de Madrid, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Madrid; - Universidad Politecnica de Las Palmas, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Las Palmas; - Universidad Politecnica de Valencia, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Valencia; - Universidad de Sevilla, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Sevilla; Universidad de Valladolid, EscuelaTecnica Superior de Arquitectura de Valladolid; - Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de La Coruna; - Universidad del Pais Vasco, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de San Sebastian; - Universidad de Navarra, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Pamplona; - Universidad de Alcala de Henares, Escuela Politecnica de Alcala de Henares; - Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politecnico Superior de Villanueva de la Canada; - Universidad de Alicante, Escuela Politecnica Superior de Alicante; - Universidad Europea de Madrid; - Universidad de Cataluna, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Barcelona; - Universidad Ramon Llull, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de La Salle; - Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia; - Universidad de Granada, Escuela Tecnica Superior de Arquitectura de Granada. 1988/1989 1999/2000 1999/2000 1997/1998 1998/1999 1999/2000 1998/1999 1999/2000 1994/1995
  France / Franța 1. Diplome d'architecte DPLG, y compris dans le cadre de la formation professionnelle continue etde la promotion sociale. 2. Diplome d'architecte ESA3. Diplome d'architecte ENSAIS 1. Le ministre charge de l'architecture 2. Ecole speciale d'architecture de Paris 3. Ecole naționale superieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture 1988/1989
  Hrvatska / Croația
  Ireland / Irlanda 1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI) 2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) (Previously, until 2002 - Degree standard diploma în architecture (Dip. Arch)) 3. Certificate of associateship (ARIAI) 4. Certificate of membership (MRIAI) 1. Național University of Ireland to architecture graduatesof University College Dublin 2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 4. Royal Institute of Architects of Ireland 1988/1989
  Italia - Laurea în architettura - Laurea în ingegneria edile - architettura - Laurea specialistica în ingegneria edile - architettura - Laurea specialistica quinquennale în Architettura - Laurea specialistica quinquennale în Architettura - Laurea specialistica quinquennale în Architettura - Laurea specialistica în Architettura - Universita di Camerino - Universita di Catania - Sede di Siracusa - Universita di Chieti - Universita di Ferrara - Universita di Firenze - Universita di Genova - Universita di Napoli Federico II - Universita di Napoli II - Universita di Palermo - Universita di Parma - Universita di Reggio Calabria - Universita di Roma "La Sapienza" - Universtia di Roma III - Universita di Trieste - Politecnico di Bari - Politecnico di Milano - Politecnico di Torino - Istituto universitario di architettura di Venezia - Universita dell'Aquilla - Universita di Pavia - Universita di Roma "La Sapienza" - Universita dell'Aquilla - Universita di Pavia - Universita di Roma "La Sapienza" - Universita di Ancona - Universita di Basilicata Potenza - Universita di Pisa - Universita di Bologna - Universita di Catania - Universita di Genova - Universita di Palermo - Universita di Napoli Federico II - Universita di Roma - Tor Vergata - Universita di Trento - Politecnico di Bari - Politecnico di Milano - Prima Facolta di Architettura dell'Universita di Roma "La Sapienza" - Universita di Ferrara - Universita di Genova - Universita di Palermo - Politecnico di Milano - Politecnico di Bari - Universita di Roma III - Universita di Firenze - Universita di Napoli II - Politecnico di Milano II Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professioneche viene rilasciato dal monistero della Pubblica istruzione dopo che îl candido ha sostenuto con esito positivo l'esame dio Statodavanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professioneche viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che îl candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professioneche viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che îl candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professioneche viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che îl candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professioneche viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che îl candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professioneche viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che îl candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente Diploma di abilitazione all'esercizo indipendente della professioneche viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che îl candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente 1988/1989 1998/1999 2003/2004 1998/1999 1999/2000 2003/2004 2004/2005
  Nederland / Olanda 1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, afstudeer- richting architectuur 2. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examen- commissies van respectievelijk: - de Amsterdamse Hogeschoolvoor de Kunsten te Amsterdam - de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam - de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg - de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem - de Rijkshogeschool Groningen te Groningen - de Hogeschool Maastricht te Maastricht 1. Technische Universiteit te Delft 2. Technische Universiteit te Eindhoven Verklaring van deStichting Bureau Architecten- register die bevestigt dat de opleiding voldoetaan de normen vanartikel 46. 1988/1989
  Osterreich / Austria 1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 4. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch. 1. Technische Universitat Graz (Erzherzog-Johann- Universitat Graz) 2. Technische Universitat Wien 3. Universitat Innsbruck (Leopold-Franzens- Universitat Innsbruck) 4. Hochschule fur Angewandte Kunst în Wien 5. Akademie der Bildenden Kunste în Wien 6. Hochschule fur kunstlerishe und industrielle Gestaltung în Linz 1998/1999
  Portugal / Portugalia Carta de curso de licenciatura em Arquitectura Para os cursos iniciados a partir do ano academico de 1991/92 - Faculdade de arquitectura da Universidade tecnica de Lisboa - Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto - Escola Superior Artistica do Porto - Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusiada do Porto 1988/1989 1991/1992
  Suomi / Finland / Finlanda Arkkitehdin tutkinto/ Arkitektexamen - Teknillinen korkeakoulu/ Tekniska hogskolan (Helsinki) - Tampereen teknillinen korkeakoulu/ Tammerfors tekniska hogskola - Oulun yliopisto/Uleaborgs universitet 1998/1999
  Sverige / Suedia Arkitektexamen Chalmers Tekniska Hogskola AB Kungliga Tekniska Hogskolan Lunds Universitet 1998/1999
  United Kingdom/ Regatul Unital Marii Britanii și alIrlandei de Nord 1. Diplomas în architecture2. Degrees în architecture 3. Final examination 4. Examination în architecture 5. Examination Part II 1. - Universities - Colleges of Art - Schools of Art 2. Universities 3. Architectural Association 4. Royal College of Art 5. Royal Institute of British Architects Certificate of architectural education, issuedby the ArchitectsRegistration Board. The diploma and degree courses înarchitecture of the universities,schools and colleges of art should have met the requisite threshold standards as laiddown în Article 46 of Directive 2005/36/CE and înCriteria for validation published by the Validation Panel of the Royal Institute of British Architectand the ArchitectRegistration BoarEU nationals who possess the RoyalInstitute of British ArchitectPart I and Part II certifi- cates, which are recognised by ARBas the competent authority, are eligible. Also EUnationals who do not possess the ARB-recognised Part I and Part II certifi- cates will be eligible for the Certificate of Architectural Education if theycan satisfy the Board that their standard and length of education has metthe requisite threshold standards of Article 46 of Directive 2005/ 36/CE and of the Criteria for validation. 1988/1989 .
   +  Anexa nr. 2la normeTitluri de calificare ca arhitect care beneficiazăde drepturi dobândite în temeiul art. 16 din norme
  Țara Titlul de calificare Anul universitar de referință
  Belgie / Belgique / Belgien / Belgia - Diplomele eliberate de școlile naționale superioare de arhitectură sau de institutele naționale superioare de arhitectură (architecte - architect) - Diplomele eliberate de școala superioară provincială de arhitectură din Hasselt (arhitect) - Diplomele eliberate de academiile regale de arte frumoase (architecte - architect) - Diplomele eliberate de "Ecoles Saint-Luc" (architecte - architect) - Diplomele universitare de inginer în construcții civile, însoțite de un certificat de stagiu eliberat de Ordinul arhitecților care conferă titularului dreptul de utilizare a titlului profesional de arhitect (architecte - architect) - Diplomele de arhitect eliberate de comisia de examinare centrală sau de stat pentru arhitectură (architecte - architect) - Diplomele de inginer constructor civil-arhitect și diplomele de inginer-arhitect eliberate de facultățile de științe aplicate ale universităților și de Facultatea Politehnică din Mons (ingenieur - architecte, ingenieur -architect) 1987/1988
  *) / Bulgaria Text în limba bulgară. 2009/2010
  Ceska Republika / Cehia - Diplomele eliberate de facultățile "Ceske vysoke uceni technicke" (Universitatea tehnică cehă din Praga): "Vysoka skola architektury a pozemniho stavitelstvi" (Școala superioară de arhitectură și construcții imobiliare) (până în 1951), "Fakulta architektury a pozemniho stavitelstvi" (Facultatea de arhitectură și construcții imobiliare) (1951-1960), "Fakulta stavebni" (Facultatea de construcții civile) (din 1960) în specializările: construcții și structuri imobiliare, construcții imobiliare, construcții și arhitectură, arhitectură (inclusiv amenajarea teritoriului), construcții civile și construcții destinate producției industriale și agricole sau în cadrul programului de studii de construcții civile, în specializarea construcții imobiliare și arhitectură, "Fakulta architektury" (Facultatea de arhitectură) (din 1976) în specializările: arhitectură, amenajarea teritoriului sau, în cadrul programului de studii de arhitectură și amenajarea teritoriului, în specializările: arhitectură, teoria proiectării arhitectonice, amenajarea teritoriului, istoria arhitecturii și reconstrucția monumentelor istorice sau arhitectură și construcții imobiliare, - Diplomele eliberate de "Vysoka skola technicka Dr. Edvarda Benese" (până în 1951) în specializarea arhitectură și construcții; 2006/2007
  - Diplomele eliberate de "Vysoka skola stavitelstvi v Brne" (1951 - 1956) în specializarea arhitectură și construcții; - Diplomele eliberate de "Vysoke uceni technicke v Brne", de "Fakulta architektury" (Facultatea de arhitectură) (din 1956) în specializarea arhitectură și amenajarea teritoriului sau de "Fakulta stavebni" (Facultatea de construcții civile) (din 1956) în specializarea construcții; - Diplomele eliberate de "Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava", "Fakulta stavebni" (Facultatea de construcții civile) (din 1997) în specializarea structuri și arhitectură sau în specializarea construcții civile; - Diplome eliberate de "Technicka univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Facultatea de arhitectură) (din 1994) în cadrul programului de studii de arhitectură și amenajarea teritoriului, în specializarea arhitectură; - Diplomele eliberate de "Akademie vytvarnych umeni v Praze" în cadrul programului de studiu al artelor frumoase, în specializarea proiectare arhitectonică; - Diplomele eliberate de "Vysoka skola umelecko-prumyslova v Praze" în cadrul programului de studiu al artelor frumoase, în specializarea arhitectură; - Certificatul de autorizare eliberat de "Ceska komora architektu" fără precizarea specializării sau în specializarea construcții imobiliare.
  Danmark / Danemarca - Diplomele eliberate de școlile naționale de arhitectură din Copenhaga și Arhus (architekt) - Certificatul de autorizare eliberat de Comisia arhitecților conform Legii nr. 202 din 28 mai 1975 (registreret arkitekt) - Diplomele eliberate de școlile superioare de construcții civile (bygningskonstruktor), însoțite de o atestare din partea autorităților competente care certifică faptul că persoana respectivă a promovat un test pentru titlul său de calificare, cuprinzând o evaluare a planurilor realizate și executate de candidat în decursul unei perioade de cel puțin șase ani de practicare efectivă a activităților prevăzute la articolul 48 din Directiva 2005/36/CE. 1987/1988
  Deutschland / Germania - Diplomele eliberate de școlile superioare de arte frumoase [Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)] - Diplomele eliberate de Technische Hochschulen, catedra de arhitectură (Architektur/ Hochbau), de universitățile tehnice, catedra de arhitectură (Architektur/ Hochbau), de universități, catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau), precum și, în măsura în care aceste instituții au fost regrupate în Gesamthochschulen, de Gesamthochschulen, catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau) (Dipl.-Ing. și orice alte titluri de calificare eliberate ulterior titularilor acestor diplome) - Diplome eliberate de Fachhochsulen, catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau) și, în măsura în care aceste instituții au fost regrupate în Gesamthochschulen, de Gesamthochschulen, catedra de arhitectură (Architektur/Hochbau), însoțite, în cazul în care durata studiilor este mai mică de patru ani, dar de cel puțin trei ani, de un certificat prin care se atestă o perioadă de experiență profesională de patru ani în Republica Federală Germania, eliberat de ordinul profesional în conformitate cu articolul 47 alineatul (1) (Ingenieur grad. și orice alte titluri de calificare eliberate ulterior titularilor acestor diplome) - Certificatele (Prufungszeugnisse) eliberate înainte de 1 ianuarie 1973 de Ingenieurschulen, catedra de arhitectură, și de Werkkunstschulen, catedra de arhitectură, însoțite de un atestat din partea autorităților competente certificând faptul că persoana respectivă a promovat un test pentru titlul său de calificare, cuprinzând o evaluare a planurilor realizate și executate de candidat în decursul unei perioade de cel puțin șase ani de practicare efectivă a activităților prevăzute la articolul 48 din Directiva 2005/36/CE. 1987/1988
  Eesti / Estonia - Diplom arhitektuuri erialal, valjastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diploma de studii de arhitectură, eliberată de Facultatea de Arhitectură a Academiei Estoniene de Arte din 1996), valjastatud Tallinna Kunstiulikooli poolt 1989-1995 aastal (eliberată de Universitatea de Arte din Tallinn în perioada 1989-1995), valjastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-1988 (eliberată de Institutul de Stat pentru Arte al Republicii Socialiste Sovietice Estonia în perioada 1951-1988). 2006/2007
  / Grecia - Diplomele de inginer-arhitect eliberate de "Metsovion Polytechnion" din Atena, însoțite de un atestat eliberat de Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activități în domeniul arhitecturii - Diplomele de inginer-arhitect eliberate de "Aristotelion Panepistimion" din Salonic, însoțite de un atestat eliberat de Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activități în domeniul arhitecturii - Diplomele de inginer-constructor civil eliberate de "Metsovion Polytechnion" din Atena, însoțite de un atestat eliberat de Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activități în domeniul arhitecturii - Diplomele de inginer-constructor civil eliberate de "Artistotelion Panepistimion" din Salonic, însoțite de un atestat eliberat de Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activități în domeniul arhitecturii - Diplomele de inginer-inginer constructor civil eliberate de "Panepistimion Thrakis", însoțite de un atestat eliberat de Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activități în domeniul arhitecturii - Diplomele de inginer-inginer constructor civil eliberate de "Panepistimion Patron", însoțite de un atestat eliberat de Camera tehnică a Greciei care conferă dreptul exercitării de activități în domeniul arhitecturii. 1987/1988
  Espana / Spania Titlul oficial de arhitect (titulo oficial de arquitecto) decernat de Ministerul Educației și Științei sau de universități 1987/1988
  France / Franța - Diplomele de arhitect recunoscute de guvern, eliberate până în 1959 de Ministerul educației naționale și ulterior de Ministerul afacerilor culturale (architecte DPLG) - Diplomele eliberate de "Ecole speciale d'architecture" (architecte DESA) - Diplomele eliberate din 1955 de "Ecole naționale superieure des arts et industries de Strasbourg" (fostă "Ecole naționale d'ingenieurs de Strasbourg"), catedra de arhitectură (architecte ENSAIS) 1987/1988
  Hrvatska / Croația - Diploma "magistar inzenjer arhitekture I urbanizma/magistra inzenjerka arhitekture I urbanizma" eliberată de Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu - Diploma "magistar inzenjer arhitekture/magistra inzenjerka arhitekture" eliberată de Gradevinsko-arhitektonski fakultet Sveucilista u Splitu - Diploma "magistar inzenjer arhitekture/magistra inzenjerka arhitekture" eliberată de Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije Sveucilista u Splitu - Diploma "diplomirani inzenjer arhitekture" eliberată de Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu - Diploma "diplomirani inzenjer arhitekture/diplomirana inzenjerka arhitekture" eliberată de Gradevinsko-arhitektonski fakultet Sveucilista u Splitu - Diploma "diplomirani inzenjer arhitekture/diplomirana inzenjerka arhitekture" eliberată de Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije Sveucilista u Splitu - Diploma "diplomirani arhitektonski inzenjer" eliberată de Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu - Diploma "inzenjer" eliberată de Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu - Diploma "inzenjer" eliberată de Arhitektonsko-gradevinsko-geodetski fakultet Sveucilista u Zagrebu pentru finalizarea studiilor în cadrul Arhitektonski odjel Arhitektonsko-gradevinsko-geodetskog fakulteta - Diploma "inzenjer" eliberată de Tehnicki fakultet Sveucilista u Zagrebu pentru finalizarea studiilor în cadrul Arhitektonski odsjek Tehnickog fakulteta - Diploma "inzenjer" eliberată de Tehnicki fakultet Sveucilista u Zagrebu pentru finalizarea studiilor în cadrul Arhitektonsko-inzenjerski odjel Tehnickog fakulteta - Diploma "inzenjer arhitekture" eliberată de Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu Toate dipomele trebuie însoțite de un certificat care să ateste calitatea de membru al Camerei Croate a Arhitecților (Hrvatska komora arhitekata), eliberat de Camera Croată a Arhitecților, Zagreb. Al treilea anuniversitar după aderare
  Ireland / Irlanda - Titlul de "Bachelor of Architecture" acordat de "Național University of Ireland" [B. Arch.(NUI)] absolvenților licențiați ai "University College" din Dublin - Diploma de nivel universitar în arhitectură eliberată de "College of Technology", Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.) - Certificatul de membru asociat al "Royal Institute of Architects of Ireland" (ARIAI) - Certificatul de membru al "Royal Institute of Architects of Ireland" (MRIAI) 1987/1988
  Italia - Diplomele de "laurea în architettura" eliberate de universități, institute politehnice și institute superioare de arhitectură din Veneția și Reggio-Calabria, însoțite de diploma care conferă titularului dreptul de a exercita în mod independent profesia de arhitect, eliberată de Ministerul Educației după ce candidatul a promovat, în fața unei comisii competente, examenul de stat care îi conferă dreptul de a exercita în mod independent profesia de arhitect (dott. architetto) - Diplomele de "laurea în ingegneria" în domeniul construcțiilor, eliberate de universități și institute politehnice, însoțite de diploma care conferă titularului dreptul de a exercita în mod independent o profesie în domeniul arhitecturii, eliberată de Ministerul Educației după ce candidatul a promovat, în fața unei comisii competente, examenul de stat care îi conferă dreptul de a exercita în mod independent profesia (dott. ing. Architetto ou dott. Ing. în ingegneria civile) 1987/1988
  **) / Cipru Text în limba cipriotă. 2006/2007
  Latvija / Letonia - "Arhitekta diploms", ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitates Inzenierceltniecibas fakultates Arhitekturas nodala lidz 1958. gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates Arhitekturas nodala no 1958. gada lidz 1991.gadam, Rigas Tehniskas Universitates Arhitekturas fakultate kops 1991. gada, un "Arhitekta prakses sertifikats", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savieniba (diplomele de arhitect eliberate de catedra de arhitectură a Facultății de construcții civile a Universității de stat din Letonia până în 1958, diplomele de arhitect eliberate de catedra de arhitectură a Facultății de construcții civile a Institutului politehnic din Riga în perioada 1958-1991, diplomele de arhitect eliberate de Facultatea de arhitectură a Universității tehnice din Riga din 1991 și 1992 și certificatul de înregistrare eliberat de Asociașia arhitecților din Letonia) 2006/2007
  Lietuva / Lituania - Diplomele de inginer arhitect/arhitect eliberate de Kauno politechnikos institutas până în 1969 (inzinierius architektas/architektas); - Diplomele de arhitect/diplomele de licență și master în arhitectură eliberate de Vilnius inzinerinis statybos institutas până în 1990, de Vilniaus technikos universitetas până în 1996, de Vilnius Gedimino technikos universitetas din 1996 (architektas/ architekturos bakalauras/architekturos magistras); - Diplomele de specializare atestând o formare profesională în arhitectură/licență sau master în arhitectură, eliberate de LTSR Valstybinis dailes institutas până în 1990 și de Vilniaus dailes akademija din 1990 (architekturos kursas/architekturos bakalauras/architekturos magistras); - Diplomele de licență și de master în arhitectură eliberate de Kauno technologijos universitetas din 1997 (architekturos bakalauras/architekturos magistras); - Toate aceste diplome trebuie să fie însoțite de certificatul eliberat de Comisia de atestare, care conferă dreptul de exercitare a activităților în domeniul arhitecturii (architecte certifie/Atestuotas architektas) 2006/2007
  Magyarorszag / Ungaria - Diploma "okleveles epiteszmernok" (diplomă de arhitectură, master în științele arhitecturii) eliberată de universități; - Diploma "okleveles epitesz tervezo muvesz" (diplomă de master în științele arhitecturii și construcției civile) eliberată de universități 2006/2007
  Malta - Perit: Lawrja ta' Perit eliberată de Universita' ta' Malta, care conferă dreptul la înregistrare ca "Perit". 2006/2007
  Nederland / Olanda - Atestat care certifică promovarea examenului de licență în arhitectură, eliberată de catedrele de arhitectură ale școlilor tehnice superioare din Delft sau Eindhoven (bouwkundig ingenieur) - Diplomele eliberate de academiile de arhitectură recunoscute de stat (architect) - Diplomele eliberate până în 1971 de fostele instituții de învățământ superior în arhitectură (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO) - Diplomele eliberate până în 1970 de fostele instituții de învățământ superior în arhitectură (voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO) - Atestat care certifică promovarea examenului organizat de Consiliul arhitecților al "Bond van Nederlandse Architecten" (Ordinul arhitecțlor olandezi, BNA) (architect) - Diploma de la "Stichting Instituut voor Architectuur" (Fundața "Institutul de arhitectură") (IVA) eliberată la absolvirea unui curs organizat de această fundațe și care se întinde pe durata a minimum patru ani (architect), însoțită de un atestat din partea autorităților competente certificând faptul că persoana respectivă a promovat un test pentru titlul său de calificare, cuprinzând o evaluare a planurilor realizate și executate de candidat în decursul unei perioade de cel puțin șase ani de practicare efectivă a activităților prevăzute la articolul 44 din Directiva 2005/36/CE. - Un atestat al autorităăilor competente certificând faptul că, înainte de 5 august 1985, persoana respectivă a promovat examenul "kandidaat în de bouwkunde", organizat de școala tehnică superioară din Delft sau din Eindhoven și că, pe o perioadă de cel puțin cinci ani imediat înainte de data respectivă, a exercitat activități în domeniul arhitecturii a căror natură și importanță garantează, conform criteriilor recunoscute în Țările de Jos, o competență suficientă pentru exercitarea respectivelor activități (architect) - Un atestat din partea autorităților competente eliberat numai persoanelor care au împlinit vârsta de patruzeci de ani înainte de 5 august 1985 și certificând faptul că, pe o perioadă de cel puțin cinci ani imediat înainte de data respectivă, persoanele în cauză au exercitat activități în domeniul arhitecturii a căror natură și importanță garantează, conform criteriilor recunoscute în Țările de Jos, o competență suficientă pentru exercitarea respectivelor activități (architect) - Atestatele menționate la liniuțele a șaptea și a opta nu mai trebuie recunoscute după data intrării în vigoare a actelor cu putere de lege și de reglementare privind accesul la și exercitarea activităților din domeniul arhitecturii cu titlul profesional de arhitect în Țările de Jos, în măsura în care, în conformitate cu aceste dispoziții, atestatele respective nu permit accesul la aceste activități cu titlul profesional menționat 1987/1988
  Osterreich / Austria - Diplome eliberate de universitățile tehnice din Viena și Graz, precum și de Universitatea din Innsbruck, Facultatea de construcții civile și arhitectură, catedra de arhitectură (Architektur), construcții civile (Bauingenieurwesen Hochbau) și construcții (Wirtschaftingenieurwesen - Bauwesen) - Diplome eliberate de Universitatea de construcții rurale, catedra de economie funciară și economia apelor (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft) - Diplome eliberate de Colegiul universitar de arte aplicate din Viena, catedra de arhitectură - Diplome eliberate de Academia de arte frumoase din Viena, catedra de arhitectură - Diplome de inginer atestat (Ing.), eliberate de colegii tehnice superioare, colegii tehnice sau colegiitehnice de construcții, însoțite de licența de "Baumeister" care atestă o experiență profesională de minimum șase ani în Austria, confirmată prin examen - Diplome eliberate de Colegiul universitar de formare artistică și industrială din Linz, catedra de arhitectură - Certificate de calificare pentru exercitarea profesiei de inginer constructor sau de inginer specializat în domeniul construcțiilor (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), eliberate în conformitate cu Legea tehnicienilor constructori, (Ziviltechnikergesetz, BGBI, no 156/1994) 1997/1998
  Polska / Polonia Diplomele eliberate de facultățile de arhitectură din cadrul: - Universității tehnice din Varșovia, Facultatea de arhitectură din Varșovia (Politechnika Warszawska, Wydzial Architektury); titlu profesional de arhitect: inzynier architekt, magister nauk technicznych; inzynier architekt; inzyniera magistra architektury; magistra inzyniera architektury; magistra inzyniera architekta; magister inzynier architekt. (în perioada 1945-1948, titlul: inzynier architekt, magister nauk technicznych; în perioada 1951-1956, titlul: inzynier architekt; în perioada 1954-1957, etapa a 2-a,titlul: inzyniera magistra architektury; în perioada 1957-1959, titlul: inzyniera magistra architektury; în perioada 1959-1964, titlul: magistra inzyniera architektury; în perioada 1964-1982, titlul: magistra inzyniera architekta; în perioada 1983-1990, titlul: magister inzynier architekt; din 1991, titlul: magistra inzyniera architekta) - Universității tehnice din Cracovia, Facultatea de arhitectură din Cracovia (Politechnika Krakowska, Wydzial Architektury); titlul profesional de arhitect: magister inzynier architekt (în perioada 45-1953, Universitatea de minerit și metalurgie, Facultatea politehnică de arhitectură - Akademia Gorniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydzial Architektury) - Universității tehnice din Wroclaw, Facultatea de arhitectură din Wroclaw (Politechnika Wroclawska, Wydzial Architektury); titlu profesional de arhitect: inzynier architekt magister nauk technicznych; magister inzynier Architektury; magister inzynier architekt. (în perioada 1949-1964, titlul: inzynier architekt, magister nauk technicznych; în perioada 1956-1964, titlul: magister inzynier architektury; din1964, titlul: magister inzynier architekt) - Universității tehnice din Silezia, Facultatea de arhitectură din Gliwice (Politechnika Slaska, Wydzial Architektury); titlul profesional de arhitect: inzynier architekt; magister inzynier architekt. (în perioada 1945-1955, Facultatea de inginerie și construcții - Wydzial Inzynieryjno-Budowlany, titlul: inzynier architekt; în perioada 1961-1969, Facultatea de construcții industriale și inginerie generală - Wydzial Budownictwa Przemyslowego i Ogolnego, titlul: magister inzynier architekt; în perioada 1969-1976,Facultatea de inginerie și arhitectură - Wydzial Budownictwa i Architektury, titlul: magister inzynier architekt; din 1977, Facultatea de arhitectură - Wydzial Architektury, titlul: magister inzynier architekt și, din 1995, titlul: inzynier architekt) - Universității tehnice din Poznan, Facultatea de arhitectură din Poznan (Politechnika Poznanska, WydzialArchitektury); titlul profesional de arhitect: inzynier architektury; inzynier architekt; magister inzynier architekt (în perioada 1945-1955, Școala de inginerie, Facultatea de arhitectură - Szkola inzynierska, Wydzial Architektury, titlul: inzynier architektury; din 1978, titlul: magister inzynier architekt și, din 1999, titlul: inzynier architekt) - Universității tehnice din Gdansk, Facultatea de arhitectură din Gdansk (Politechnika Gdanska, Wydzial Architektury); titlul profesional: magister inzynier architekt. (în perioada 1945-1969, Facultatea de arhitectură Wydzial Architektury, în perioada 1969- 1971, Facultatea de inginerie și arhitectură - Wydzial Budownictwa i Architektury, în perioada 1971-1981, Institutul de arhitectură și amenajarea teritoriului - Instytut Architektury i Urbanistyki, din 1981, Facultatea de arhitectură - Wydzial Architektury) - Universității tehnice din Bialystok, Facultatea de arhitectură din Bialystok (Politechnika Bialostocka,Wydzial Architektury); titlul profesional de arhitect: magister inzynier architekt (în perioada 1975-1989Institutul de arhitectură - Instytut Architektury) - Universității tehnice din Lodz, Facultatea de construcții civile, arhitectură și inginerie a mediului din Lodz (Politechnika Lodzka, Wydzial Budownictwa, Architektury i inzynierii Srodowiska); titlul profesional de arhitect: inzynier architekt; magister inzynier architekt (în perioada 1973-1993, Facultatea de construcții civile și de arhitectură - Wydzial Budownictwa i Architektury și, din 1992, Facultatea de construcții civile, arhitectură și inginerie a mediului - Wydzial Budownictwa, Architekturyi inzynierii Srodowiska; titlul: în perioada 1973-1978, inzynier architekt, din 1978, titlul: magister inzynier architekt) - Universității tehnice din Szczecin, Facultatea de construcții civile și arhitectură din Szczecin (Politechnika Szczecinska, Wydzial Budownictwa i Architektury); titlul profesional de arhitect: inzynier architekt; magister inzynier architekt (în perioada 1948- 1954, Școala superioară de inginerie, Facultatea de arhitectură - Wyzsza Szkola inzynierska, Wydzial Architektury, titlul: inzynier architekt, din 1970, titlul: magister inzynier architekt și din 1998, titlul: inzynier architekt) Toate aceste diplome trebuie să fie însoțite de certificatul de membru eliberat de camera regională a arhitecților din Polonia competentă, care conferă dreptul de exercitare a activităților în domeniul arhitecturii în Polonia. 2006/2007
  Portugal / Portugalia - Diploma "diploma do curso especial de arquitectura" eliberată de școlile de arte frumoase din Lisabona și Porto - Diploma de arhitect "diploma de arquitecto" eliberată de școlile de arte frumoase din Lisabona și Porto- Diploma "diploma do curso de arquitectura" eliberată de școlile superioare de arte frumoase din Lisabona și Porto - Diploma "diploma de licenciatura em arquitectura" eliberată de Școala superioară de arte frumoase din Lisabona - Diploma "carta de curso de licenciatura em arquitectura" eliberată de Universitatea tehnică din Lisabona și de Universitatea din Porto - Licența în construcții civile (licenciatura em engenharia civil) eliberată de Institutul superior tehnic al Universității tehnice din Lisabona - Licența în construcții civile (licenciatura em engenharia civil) eliberată de Facultatea de inginerie (de Engenharia) a Universității din Porto - Licența în construcții civile (licenciatura em engenharia civil) eliberată de Facultatea de știință și tehnologie a Universității din Coimbra - Licența în construcții civile, producție (licenciatura em engenharia civil, produăăo) eliberată de Universitatea din Minho 1987/1988
  România Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București: - 1953-1966: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Arhitect; - 1967-1974: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură; - 1975-1977: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură; - 1978-1991: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Sistematizare, Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură și Sistematizare; - 1992-1993: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură și Urbanism; - 1994-1997: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - 1998-1999: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - din anul 2000: Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" București, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca: - 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții, Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - 1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - din anul 2000: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Diplomă deArhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură. Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași: - 1993: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - 1994-1999: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură, Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - 2000-2003: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - din anul 2004: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iași, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Arhitect,profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură. Universitatea Politehnica din Timișoara: - 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură și urbanism, specializarea Arhitectură generală; - 1995-1998: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții, Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - 1998-1999: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură, Diplomă de Licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - din anul 2000: Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură. Universitatea din Oradea: - 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură; - din anul 2003: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții, Diplomă de Arhitect,profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură. Universitatea Spiru Haret București: - anul 2002: Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Arhitectură, Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură. 2009/2010
  Slovenija / Slovenia - "Univerzitetni diplomirani inzenir arhitekture/univerzitetna diplomirana inzenirka arhitekture" (diplomele universitare de arhitectură) eliberate de Facultatea de arhitectură, însoțite de un certificateliberat de autoritatea competentă în materie de arhitectură recunoscut de lege, care conferă dreptul de exercitare a activităților în domeniul arhitecturii; - Diploma universitară eliberată de Facultățile tehnice care acordă titlul "univerzitetni diplomirani inzenir (univ.dipl.inz.)/univerzitetna diplomirana inzenirka", însoțită de un certificat eliberat de autoritatea competentă în materie de arhitectură recunoscut de lege, care conferă dreptul de exercitare a activităților în domeniul arhitecturii. 2006/2007
  Slovensko / Slovacia - Diploma în specializarea "arhitectură și construcții imobiliare" ("architektura a pozemne stavitel'stvo") eliberată de Universitatea tehnică slovacă (Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1950-1952 (titlu: Ing.) - Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektura") eliberată de Facultatea de arhitectură și de construcții imobiliare din cadrul Universității tehnice slovace (Fakulta architektury a pozemneho stavitel'stva, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1952-1960 (titlu: Ing. arch.)- Diploma în specializarea "construcții imobiliare" ("pozemne stavitel'stvo") eliberată de Facultatea de arhitectură și de construcții imobiliare din cadrul Universității tehnice slovace (Fakulta architektury a pozemneho stavitel'stva, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1952-1960 (titlul: Ing.) - Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektura") eliberată de Facultatea de construcții civile din cadrul Universității tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1961-1976, (titllul: Ing. arch.) - Diploma în specializarea "construcții imobiliare" ("pozemne stavby") eliberată de Facultatea de construcții civile din cadrul Universității tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava în perioada 1961-1976 (titlu: Ing.) - Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektura") eliberată de Facultatea de arhitectură din cadrul Universității tehnice slovace (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava din 1977, (titlu: Ing. arch.) - Diploma în specializarea "urbanism" ("urbanizmus") eliberată de Facultatea de arhitectură din cadrul Universității tehnice slovace (Fakulta architektury, Slovenska vysoka skola technicka) din Bratislava din 1977 (titlu: Ing. arch.) - Diploma în specializarea "construcții imobiliare" ("pozemne stavby") eliberată de Facultatea de construcții civile din cadrul Universității tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) din Bratislava în perioada 1977-1997 (titlu: Ing.) - Diploma în specializarea "arhitectură și construcții imobiliare" ("architektura a pozemne stavby") eliberată de Facultatea de construcții civile din cadrul Universității tehnice slovace (Stavebna fakulta,Slovenska technicka univerzita) din Bratislava din 1998 (titlu: Ing.) - Diploma în domeniul "construcții imobiliare - specializarea arhitectură" ("pozemne stavby - specializacia: architektura") eliberată de Facultatea de construcții civile din cadrul Universității tehnice slovace (Stavebna fakulta, Slovenska technicka univerzita) din Bratislava în 2000 și 2001 (titlu: Ing.) - Diploma în specializarea "construcții imobiliare și arhitectură" ("pozemne stavby a architektura") eliberată de Facultatea de construcții civile din cadrul Universității tehnice slovace (Stavebna fakulta - Slovenska technicka univerzita) din Bratislava din 2001 (titlu: Ing.) - Diploma în specializarea "arhitectură" ("architektura") eliberată de Academia de arte frumoase și design (Vysoka skola vytvarnych umeni) din Bratislava din 1969 (titlu: Akad. arch. până în 1990; Mgr. în perioada 1990-1992; Mgr. arch. În perioada 1992- 1996; Mgr. art. din 1997) - Diploma în domeniul "construcții imobiliare" ("pozemne stavitel'stvo") eliberată de Facultatea de construcții civile din cadrul Universității tehnice (Stavebna fakulta, Technicka univerzita) din Kosice în perioada 1981-1991 (titlu: Ing.) Toate aceste diplome trebuie să fie însoțite de următoarele documente: - Certificat de autorizare eliberat de Camera slovacă a arhitecților (Slovenska komora architektov) din Bratislava, fără precizarea domeniului sau în domeniul "construcții imobiliare" ("pozemne stavby") sau "amenajarea teritoriului" ("uzemne planovanie") - Certificat de autorizare eliberat de Camera slovacă a inginerilor constructori civili (Slovenska komorastavebnych inzinierov) din Bratislava în domeniul construcțiilor imobiliare ("pozemne stavby"). 2006/2007
  Suomi / Finland / Finlanda - Diplomele eliberate de catedrele de arhitectură ale universităților tehnice și ale Universității din Oulu (arkkitehti/arkitekt) - Diplomele eliberate de institutele de tehnologie (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 1997/1998
  Sverige / Suedia - Diplomele eliberate de Școala de arhitectură a Institutului Regal de Tehnologie, de Institutul Chalmersde Tehnologie și de Institutul de Tehnologie din cadrul Universității Lund (arkitekt, diplomă de master în arhitectură) - Certificatele de membru al Svenska Arkitekters Riksforbund (SAR), în cazul în care persoanele în cauză au fost pregătite într-unul dintre statele în care se aplică Directiva 2005/36/CE 1997/1998
  United Kingdom / Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei deNord - Titlurile conferite ca urmare a promovării unui examen la: - "Royal Institute of British Architects" - școlile de arhitectură ale universităților, institutelor politehnice, colegiilor, academiilor, școlilor de tehnologie și artă care, la data de 10 iunie 1985, eraurecunoscute de "Architects Registration Council" al Regatului Unit în scopul înscrierii în Registrul profesiei (Architect) - Un certificat care prevede faptul că titularul său are un drept dobândit de a-și păstra titlul profesional de arhitect în temeiul secțiunii 6 alineatul (1) litera (a), al secțunii 6 alineatul (1) litera (b) sau al secțiunii 6 alineatul (1) din Legea privind înregistrarea arhitecților din 1931 (Architect) - Un certificat care prevede faptul că titularul său are un drept dobândit de a-și păstra titlul profesional de arhitect în temeiul secțiunii 2 din Legea privind înregistrarea arhitecților din 1938 (Architect) 1987/1988
  -------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.063 din 11 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 24 decembrie 2013, conform modificării aduse de pct. 2 al art. unic din același act normativ.
   +  Anexa nr. 3la normeDiplomele sau alte documente similare eliberate de instituțiile de învățământ superior din RomâniaI. Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din Bucureștia) 1953-1966 - Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din București: arhitect;b) 1967-1974 - Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din București: diplomă de arhitect, specialitatea Arhitectură;c) 1975-1977 - Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din București, Facultatea de Arhitectură: diplomă de arhitect, specializarea Arhitectură;d) 1978-1991 - Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din București, Facultatea de Arhitectură și Sistematizare: diplomă de arhitect, specializarea Arhitectură și Sistematizare;e) 1992-1993 - Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism: diplomă de arhitect, specializarea Arhitectură și Urbanism;f) 1994-1997 - Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din București, Facultatea de Arhitectură și Urbanism: diplomă de licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;g) 1998-1999 - Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" din București, Facultatea de Arhitectură: diplomă de licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;h) din anul 2000 până în prezent: Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București, Facultatea de Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.II. Universitatea Tehnică din Cluj-Napocaa) 1990-1992 - Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;b) 1993-1994 - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;c) 1994-1997 - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcții: diplomă de licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;d) 1998-1999 - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism: diplomă de licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;e) din anul 2000 până în prezent - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură și Urbanism: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.III. Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iașia) 1993 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;b) 1994-1999 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură: diplomă de licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;c) 2000-2003 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Construcții și Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;d) din 2004 - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Facultatea de Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.IV. Universitatea Politehnica din Timișoaraa) 1993-1995 - Universitatea Tehnică din Timișoara, Facultatea de Construcții: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură și urbanism, specializarea Arhitectură generală;b) 1995-1998 - Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții: diplomă de licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;c) 1998-1999 - Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură: diplomă de licență, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;d) din anul 2000 până în prezent - Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.V. Universitatea din Oradeaa) 2002 - Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură;b) din anul 2003 până în prezent - Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură și Construcții: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.VI. Universitatea Spiru Haret Bucureștia) din anul 2002 până în prezent - Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Arhitectură: diplomă de arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură.