LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 2014pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 26 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei de urgenţă a Guvernului se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali"2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modul de înfiinţare şi acreditare a fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură, în vederea acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali."3. La articolul 2, partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) fond mutual - organizaţie neguvernamentală deschisă, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, care se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;".4. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:"f) alţi factori naturali - factori nefavorabili care au afectat plantele pe o suprafaţă."5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Fondurile mutuale sunt create în scopul acordării de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice generate de boli şi/sau dăunători la plante şi animale, de un incident de mediu sau alţi factori naturali."6. La articolul 6 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) membri care exploatează peste 20% din suprafaţa agricolă a României sau echivalent în UVM (unitate vită mare)/ha al animalelor deţinute."7. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se aprobă normele-cadru tehnice şi financiare, precum şi documentaţia aferentă prin care fondurile mutuale probează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (1)."8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În vederea dobândirii acreditării, fondul mutual depune o cerere la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul fondului; c) acte doveditoare ale sediului; d) dovada înregistrării fondului în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul; e) înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii prevederilor art. 6 alin. (1); f) cazier judiciar şi certificat de cazier fiscal pentru membrii fondatori şi membrii Consiliului director."9. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale comunică fondului mutual, în termen de o lună, decizia asupra menţinerii/retragerii acreditării, în baza analizei modificărilor intervenite, începând cu exerciţiul financiar al anului următor."10. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Fondurile mutuale sunt conduse de un Consiliu director. Pentru a fi reprezentaţi în Consiliul director membrii fondului mutual, persoane fizice sau persoane juridice ale producătorilor agricoli, trebuie să reprezinte minimum 5% din suprafaţa fondului sau echivalent UVM. Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare se stabilesc prin statutul fondului. Consiliul îşi alege preşedintele şi desemnează directorul general. Durata mandatului preşedintelui şi directorului general este stabilită prin statut, care reglementează fondurile şi nu poate depăşi 5 ani."11. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazul în care unui membru i se acordă o compensaţie financiară de către un fond mutual în temeiul acestui articol, orice drept legal de recuperare a pagubelor pentru compensarea pierderii economice pe care ar putea-o avea agricultorul faţă de un terţ, în temeiul dispoziţiilor comunitare sau al legislaţiei naţionale, este transferat fondului mutual, în conformitate cu normele care urmează să fie stabilite de statul membru în cauză."12. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) În cazul în care un membru al fondului mutual beneficiază de o compensaţie financiară din partea fondului din care face parte, acesta îşi asumă statutul de membru al fondului mutual respectiv pentru încă o perioadă de minimum 3 exerciţii financiare consecutive."13. La articolul 17, literele a) - d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) organizarea şi funcţionarea fondurilor mutuale; b) lista bolilor şi dăunătorilor care pot conduce la plata unor compensaţii financiare către membri. Lista bolilor, dăunătorilor şi evenimentelor care atrag plata unor compensaţii financiare prin fondurile mutuale se aprobă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anual şi se actualizează ori de câte ori este cazul; c) criterii de evaluare a capacităţii unui anumit eveniment de a atrage după sine plata unor compensaţii financiare către membri; d) tipurile de costuri administrative ale fondurilor mutuale eligibile pentru acordarea sprijinului;".14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Guvernul va acorda, prin acte normative, stimulente celor care devin membri ai fondurilor mutuale, în funcţie de resursele bugetare disponibile."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 8 ianuarie 2014.Nr. 2.------