HOTĂRÂRE nr. 1.163 din 23 decembrie 2013privind trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în administrarea Ministerului Justiţiei. (2) Predarea-preluarea suprafeţelor din imobilul prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor imobile transmise potrivit alin. (1).  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea unor suprafeţe dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. (2) Predarea-preluarea suprafeţelor din imobilul prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Patrimoniul Ministerului Justiţiei se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor imobile transmise potrivit alin. (1).  +  Articolul 3Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea anexelor nr. 10 şi 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statp. Ministrul justiţiei,Simona-Maya Teodoroiu,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 decembrie 2013.Nr. 1.163.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor din imobilul aflat în domeniul public al statuluicare sunt transmise din administrarea Ministerului DezvoltăriiRegionale şi Administraţiei Publice în administrareaMinisterului Justiţiei
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului imobil Caracteristicile tehnice ale suprafeţelor din imobil supuse transmiterii şi valoarea de inventar Nr. M.F.P. Cod de clasifi- care
  Municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 Statul român, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice CUI 26369185 Statul român, Ministerul Justiţiei Cod fiscal 4265841 Imobil, clădire - parţial Etaj I, tronsonul 6 - camerele 9, 10, 11, 12 şi tronsonul 5 - camerele 4, 5, 5A, 5B, în suprafaţă totală de 261,27 mp 149.190 - parţial 8.29.06
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor din imobilul aflat în domeniul public al statuluicare sunt transmise din administrarea Ministerului Justiţiei înadministrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şiAdministraţiei Publice
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Denumirea bunului imobil Caracteristicile tehnice ale suprafeţelor din imobil supuse transmiterii şi valoarea de inventar Nr. M.F.P. Cod de clasifi- care
  Municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5 Statul român, Ministerul Justiţiei Cod fiscal 4265841 Statul român, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice CUI 26369185 Imobil, clădire - parţial Etaj IV, tronsonul 6 - camerele 15 (36,80 mp), 16 (27,08 mp), 16 A (35,14), în suprafaţă totală de 99 mp 35251 - parţial 8.29.09
  __________