INSTRUCȚIUNI TEHNICE din 4 decembrie 2013privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
 • MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 202/2.881/2.348/2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 6 ianuarie 2014.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În înțelesul prezentelor instrucțiuni, termenii folosiți se definesc după cum urmează:a) ANRM - Agenția Națională pentru Resurse Minerale;b) APM - Agenția pentru Protecția Mediului;c) MMSC - Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;d) GNM - Garda Națională de Mediu;e) ME - Ministerul Economiei;f) IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență;g) ANAR - Administrația Națională Apele Române;h) deviz general - devizul general privind cheltuielile necesare pentru închiderea, ecologizarea și monitorizarea postînchidere a perimetrului de explorare/exploatare, având forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucțiuni;i) constituirea garanției financiare pentru refacerea mediului - depunerea în depozitul bancar deschis de autoritatea competentă la o bancă agreată a sumei de bani sau emiterea scrisorilor de garanție bancară de o bancă înregistrată în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau a unei polițe de asigurare încheiate în favoarea titularului la un asigurator recunoscut, reprezentând echivalentul costurilor pentru execuția tuturor activităților de închidere, ecologizare și monitorizare postînchidere, necesar a fi executate pentru reabilitarea factorilor de mediu afectați de activitățile miniere;j) actualizarea garanției financiare pentru refacerea mediului - actualizarea valorii garanției financiare pentru refacerea mediului ca urmare a evoluției costurilor materiilor prime, energiei și combustibililor, prestării serviciilor de proiectare, execuție și asistență tehnică;k) BAT - cele mai bune tehnici disponibile definite prin Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE și Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;l) proiect minier - toate activitățile miniere ce se desfășoară sau urmează a se desfășura în temeiul permisului sau licenței și al avizelor anuale pentru explorare sau exploatare, inclusiv operarea și construirea instalațiilor pentru deșeuri miniere.  +  Capitolul II Constituirea și calcularea garanției financiare pentru refacerea mediului  +  Articolul 2Constituirea garanției financiare pentru refacerea mediului se face:a) integral, în cazul în care titularul se obligă la această modalitate de constituire, înaintea emiterii de către ANRM a autorizării pentru începerea activităților miniere, iar valoarea acesteia se actualizează periodic în funcție de realizarea lucrărilor miniere prevăzute în planul de dezvoltare, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. b);b) pentru primul an, înaintea emiterii de către ANRM a autorizării pentru începerea activităților miniere și pentru următorii ani, înaintea emiterii avizului anual pentru lucrările de explorare sau exploatare.  +  Articolul 3Garanția financiară trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:a) valoarea totală a garanției financiare pentru refacerea mediului trebuie să reprezinte valoarea totală a devizului general al lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere;b) valoarea garanției financiare pentru refacerea mediului constituite trebuie să acopere toate lucrările de refacere a mediului, ecologizare și monitorizare postînchidere în oricare fază de dezvoltare a proiectului minier, inclusiv după încetarea activității, în perioada de monitorizare postînchidere;c) devizul general al acestor lucrări va face parte integrantă din proiectul tehnic de refacere a mediului și va avea conținutul prevăzut în anexă;d) cuantumul inițial al garanției financiare pentru refacerea mediului constituite în baza proiectului tehnic de refacere a mediului variază pe durata de viață a proiectului minier, progresiv, ținând cont și de prevederile art. 8 alin. (5), pentru a fi conform cu stadiul de dezvoltare al acestuia, așa cum reiese din programul lucrărilor de prospecțiune, programul lucrărilor de explorare, permisul de exploatare, studiul de fezabilitate și planul de dezvoltare a exploatării, astfel încât valoarea garanției financiare pentru refacerea mediului existente la o dată de referință să asigure execuția integrală a lucrărilor de ecologizare și reabilitare a mediului, precum și monitorizarea postînchidere, care ar trebui efectuate dacă proiectul minier ar înceta definitiv și total la un moment dat;e) garanția financiară se realizează ținând cont de elementele principale ale planului de gestionare a deșeurilor, elaborat conform art. 8 și 9 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2008;f) garanția financiară trebuie să fie disponibilă imediat pentru a permite acoperirea oricăror costuri de ecologizare și reabilitarea mediului;g) sumele aferente monitorizării postînchidere ale unor activități miniere în care sunt implicate instalații de gestionare a deșeurilor extractive de categoria A, așa cum sunt acestea definite în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2008, se stabilesc pentru o perioadă de 30 de ani. Pentru astfel de instalații, aceste sume trebuie să acopere și un fond suplimentar pentru accidente sau incidente neprevăzute, în conformitate cu prevederile art. 44.  +  Articolul 4Calcularea garanției financiare pentru refacerea mediului se face de către titular și este avizată de APM și aprobată de ANRM, având în vedere:a) impactul potențial al activităților miniere, inclusiv al instalației pentru gestionarea deșeurilor miniere, asupra mediului, ținând cont în special de categoria căreia îi aparțin activitățile miniere generatoare de deșeuri, caracteristicile deșeurilor și de viitoarea utilizare a terenului reabilitat;b) ipoteza că terțe părți independente și cu calificare corespunzătoare evaluează și realizează lucrările de reabilitare necesare;c) costurile lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere din devizul general care se vor calcula, ținând seamă de prețurile utilizate la acea dată pe piață ale fiecărei categorii de lucrări conținute în devizul general, de către persoane fizice sau juridice atestate, cu calificarea și experiența adecvate nivelului de complexitate al respectivei lucrări.  +  Articolul 5Garanția financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenței de explorare sau exploatare poate fi constituită de către titular sub formă de depozit bancar, scrisoare de garanție bancară și/sau sub forma unei polițe de asigurare încheiate în favoarea titularului la un asigurator recunoscut.  +  Articolul 6Garanția financiară pentru activitățile miniere care implică lucrări de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere cu valori mai mici de 4.000.000 lei se constituie exclusiv sub forma unui depozit bancar.  +  Articolul 7Garanția financiară pentru refacerea mediului în cazul permisului de prospecțiune sau exploatare se constituie exclusiv prin depozit bancar.  +  Articolul 8(1) Constituirea garanției financiare pentru refacerea mediului sub formă de depozit bancar se face cu depunerea prin transfer bancar în lei în contul agreat de autoritatea competentă - ANRM.(2) Titularii permiselor de prospecțiune sau exploatare, respectiv titularii licențelor de explorare sau exploatare au obligația ca, după achitarea garanției financiare aferente fiecărui perimetru, să transmită compartimentelor de inspecție teritorială ale ANRM copii ale ordinului de plată sau extrasului de cont vizate de banca emitentă, cu specificarea denumirii perimetrului pentru care s-a achitat garanția financiară pentru refacerea mediului.(3) Anual, până în data de 31 martie, titularii permiselor de prospecțiune, respectiv titularii licențelor de explorare sau exploatare au obligația să transmită compartimentelor de inspecție teritorială din cadrul ANRM valoarea sumelor constituite în contul garanției financiare pentru refacerea mediului pentru fiecare perimetru minier instituit până la acea dată.(4) Sumele de bani acumulate în cont sunt purtătoare de dobândă la vedere, care se va acumula în același cont.(5) Garanția financiară pentru refacerea mediului constituită prin depozit bancar se actualizează anual cu coeficientul de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.  +  Articolul 9(1) Constituirea garanției financiare pentru refacerea mediului se poate face și prin acceptarea de către ANRM a unei scrisori de garanție bancară emise de o bancă înregistrată în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene care are relații de corespondență cu Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.(2) Scrisoarea de garanție bancară poate fi constituită în LEI, EURO sau USD. În cazul constituirii în EURO sau USD a garanției financiare pentru refacerea mediului, în planul de refacere a mediului și în proiectul tehnic de refacere a mediului, titularul licenței de explorare sau exploatare va utiliza rata de schimb comunicată de Banca Națională a României, valabilă la data elaborării documentațiilor.(3) Titularul licenței de explorare sau exploatare va putea depune la ANRM numai scrisori de garanție bancară având o durată inițială de valabilitate de minimum 2 ani.(4) La reînnoirea scrisorii de garanție bancară, valoarea sumei creditate va fi actualizată în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (5).(5) În cazul în care titularul licenței de explorare sau exploatare nu face dovada reînnoirii scrisorii de garanție bancară cu minimum 30 de zile înaintea expirării, ori nu depune la ANRM în același termen noi scrisori de garanție bancară sau polițe de asigurare reînnoite, care să acopere valoarea garanției financiare pentru refacerea mediului aferentă, ANRM:a) sancționează titularul conform art. 57 alin. (1) lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare; saub) trece la executarea scrisorilor de garanție bancară existente sau a sumelor depuse, reprezentând contravaloarea lucrărilor de refacere a mediului rămase de executat conform planului de refacere a mediului, a planului de gestionare a deșeurilor extractive și a proiectului tehnic de refacere a mediului pentru închiderea definitivă și totală a activităților miniere de explorare sau exploatare autorizate prin licență, indicând băncii emitente contul bancar în care aceasta urmează a vărsa sumele garantate, în cazul anulării licenței sau permisului de explorare sau exploatare, dacă în 30 de zile de la aplicarea sancțiunii prevăzute la lit. a) titularul nu face dovada reînnoirii scrisorilor de garanție bancară;c) trece la executarea scrisorilor de garanție bancară existente, reprezentând contravaloarea lucrărilor de refacere a mediului rămase de executat conform planului de refacere a mediului, a planului de gestionare a deșeurilor extractive și a proiectului tehnic de refacere a mediului pentru închiderea definitivă și totală a activităților miniere de explorare sau exploatare autorizate prin licență, în conformitate cu obligațiile care decurg din aplicarea prevederilor art. 94 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, indicând băncii emitente contul bancar în care aceasta urmează a vărsa sumele garantate, în cazul în care titularul și-a încetat activitatea fără a comunică acest aspect autorității competente și nu a realizat lucrările de refacere a mediului corespunzător documentației mai sus menționate.  +  Articolul 10În cazul permisului de exploatare, garanția financiară pentru refacerea mediului se constituie la data solicitării și se stabilește în baza devizului general din proiectul tehnic de refacere a mediului, însușit de ANRM și APM.  +  Articolul 11În cazul permiselor de exploatare solicitate succesiv pe același perimetru, operatorul economic va suplimenta valoarea garanției de refacere a mediului, conform devizului general din proiectul tehnic de refacere a mediului, actualizat.  +  Articolul 12Titularii permiselor de exploatare care au activitate de exploatare în albiile minore ale râurilor sunt obligați să constituie garanția financiară pentru refacerea mediului aferentă zonelor afectate prin executarea lucrărilor de exploatare, infrastructură și organizare de șantier.  +  Articolul 13Titularii permiselor de prospecțiune au obligația de a constitui o garanție financiară pentru refacerea mediului în cazul în care lucrările de prospecțiune conduc la afectarea factorilor de mediu. Aceasta se constituie la solicitarea permisului de prospecțiune.  +  Articolul 14Valoarea garanției financiare pentru refacerea mediului în cazul lucrărilor de prospecțiune trebuie estimată la elaborarea documentației de solicitare a permisului de prospecțiune prin întocmirea unui proiect tehnic de refacere a mediului.  +  Articolul 15În cazul în care titularul permisului de prospecțiune continuă activitățile miniere în perimetru în baza unei licențe de explorare, poate solicita ANRM reportarea sumelor constituite în contul garanției financiare pentru refacerea mediului, în condițiile în care lucrările de ecologizare și reabilitare a terenurilor afectate prin activitatea de prospecțiune sunt incluse în proiectul de refacere a mediului aferent licenței de explorare.  +  Articolul 16În cazul în care, în urma unui concurs public de oferte, activitatea de explorare urmează a fi efectuată de o altă societate comercială decât titularul permisului de prospecțiune expirat, acesta are obligația de a finanța executarea lucrărilor de închidere, ecologizare și reabilitare a mediului sau de a prezenta la ANRM un document scris prin care titularul viitoarei licențe de explorare își asumă responsabilitatea execuției lucrărilor de închidere și ecologizare sau includerea acestora în proiectul de refacere a mediului aferent lucrărilor de explorare.  +  Articolul 17În cazul în care titularul unei licențe de explorare solicită continuarea activităților miniere de exploatare experimentală, de conservare și întreținere a lucrărilor miniere executate în perimetrul de explorare instituit conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, va constitui o garanție financiară pentru refacerea mediului în baza unui proiect tehnic de refacere a mediului pentru activitatea preconizată a se efectua.  +  Articolul 18Garanția financiară de refacere a mediului se constituie conform art. 2 și 3, pentru închiderea și ecologizarea instalațiilor pentru deșeuri extractive și pentru reconstrucția ecologică a suprafețelor afectate de excavații sau alte lucrări necesare continuării activităților de exploatare experimentală.  +  Articolul 19În cazul în care titularul licenței de explorare continuă activitățile miniere în perimetru în baza unei licențe de exploatare obținute în condițiile art. 18 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, poate solicita reportarea garanției financiare pentru refacerea mediului, constituită conform art. 15 și 16, în condițiile în care face dovada că lucrările de reabilitare a mediului necesare pentru închiderea lucrărilor de explorare sau a celor de exploatare experimentală realizate în condițiile art. 17 din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ecologizarea suprafețelor afectate sunt incluse în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului aferente licenței de exploatare.  +  Articolul 20Garanția financiară pentru refacerea mediului, în cazul licenței de exploatare, se constituie la solicitarea autorizării pentru începerea lucrărilor miniere, pentru primul an și la solicitarea avizelor anuale la programul anual de exploatare, pentru următorii ani, în condițiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 21Garanția financiară pentru refacerea mediului aferentă instalațiilor de depozitare a deșeurilor miniere, ca parte a garanției financiare pentru reabilitarea mediului afectat de activități miniere, poate fi constituită într-o singură tranșă înaintea începerii lucrărilor de construcție sau de amenajare a instalației de depozitare a deșeurilor extractive ori anual, eșalonat pe perioada de funcționare a instalației de depozitare a deșeurilor miniere.  +  Articolul 22În cazul constituirii garanției financiare pentru refacerea mediului în mai multe tranșe, titularul licenței de exploatare are obligația de a face dovada că sumele acumulate pentru garanția financiară pentru refacerea mediului aferentă închiderii și ecologizării instalației de depozitare a deșeurilor miniere sunt suficiente pentru închiderea și ecologizarea instalației de depozitare a deșeurilor extractive în oricare fază de operare, până la data constituirii următoarei tranșe a garanției financiare pentru refacerea mediului. În acest sens, titularii vor întocmi proiectul tehnic de refacere a mediului pentru fiecare perioadă.  +  Articolul 23Titularul licenței de explorare sau exploatare care solicită ANRM sistarea activității miniere pentru o perioadă de peste 60 de zile are obligația de a prezenta un proiect tehnic de conservare sau de întreținere a lucrărilor miniere realizate, inclusiv întreținerea instalațiilor de depozitare a deșeurilor extractive, cu menținerea garanției financiare pentru refacerea mediului deja constituite.  +  Articolul 24Titularul care a preluat prin transfer o licență de explorare sau exploatare, cu obligațiile de mediu, trebuie să constituie garanția financiară pentru refacerea mediului având o valoare suficientă pentru execuția lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare și monitorizare postînchidere a perimetrului, dacă activitatea minieră ar înceta în anul în care a fost aprobat transferul licenței.  +  Articolul 25Constituirea garanției financiare pentru refacerea mediului se face la data aprobării prin ordin al președintelui ANRM a transferului licenței de explorare sau exploatare.  +  Capitolul III Planul de refacere a mediului și proiectul tehnic de refacere a mediului  +  Articolul 26Fundamentarea valorii garanției financiare pentru refacerea mediului se face prin elaborarea de către persoane juridice sau fizice atestate de către autoritatea competentă a planului de refacere a mediului, a planului de gestionare a deșeurilor extractive și a proiectului tehnic de refacere a mediului, aferente permiselor de exploatare sau licențelor de exploatare ori a proiectului de refacere a mediului în cazul licențelor de explorare.  +  Articolul 27Lucrările de refacere a mediului din planul de refacere a mediului, din planul de gestionare a deșeurilor extractive și din proiectul tehnic de refacere a mediului vor fi etapizate pe ani, cu menționarea în graficul de execuție a lucrărilor pentru fiecare an în parte, a volumelor fizice și valorice necesare efectuării acestora, ținând cont de următoarele:a) estimarea duratei efectelor și măsurile necesare pentru atenuarea acestora;b) evaluarea impactului probabil al instalației pentru deșeuri asupra mediului și asupra sănătății;c) măsurile tehnice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor privind protecția mediului, în special măsurile care vizează asigurarea stabilității fizice și chimice a instalației pentru gestionarea deșeurilor extractive și limitarea daunelor provocate mediului;d) măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor la momentul închiderii și după aceasta, inclusiv reabilitarea terenului, tratamentul postînchidere și monitorizarea postînchidere și, dacă este cazul, măsuri privind restaurarea biodiversității.  +  Articolul 28Proiectul tehnic de refacere a mediului, incluzând devizul general, graficul de execuție a lucrărilor de închidere și ecologizare, va fi înaintat pentru aprobare către ANRM și APM.  +  Articolul 29În cazul proiectelor miniere cu capacități de producție de peste 5.000.000 t/an sau, dacă suprafața pe care se desfășoară activitatea de producție este mai mare de 1.000 ha, proiectul tehnic de refacere a mediului va fi însușit de ANRM, MMSC și ME.  +  Articolul 30ANRM și/sau, după caz, APM sau MMSC și ME pot solicita titularului licenței ori permisului refacerea sau revizuirea proiectului tehnic de refacere a mediului, inclusiv a devizului general, sau acesta poate depune pentru verificare un nou proiect tehnic de refacere a mediului în următoarele situații:a) în cazul unor schimbări majore ale programului de exploatare;b) în cazul unor modificări în legislația incidentă;c) în cazul instituirii în perimetrul de exploatare sau în zonele învecinate a unor planuri de management pentru arii naturale protejate;d) în cazul apariției unor noi cerințe BAT pentru realizarea lucrărilor de închidere și ecologizare, dacă acestea intră în vigoare înaintea începerii lucrărilor respective;e) în cazul în care una dintre instituțiile implicate constată că documentația nu cuprinde toate lucrările sau măsurile de refacere a mediului.  +  Capitolul IV Comisia de recepție finală a execuției lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere  +  Articolul 31(1) În scopul efectuării recepției finale a execuției lucrărilor de închidere, ecologizare și monitorizare post-închidere prevăzute în planul de refacere a mediului, planul de gestionare a deșeurilor extractive și proiectul tehnic de refacere a mediului se constituie Comisia de recepție finală a execuției lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere (Comisia).(2) Comisia este compusă din reprezentanți ai ANRM, ME, APM sau, după caz, ai MMSC, ai ANAR și ai GNM.(3) Comisia este numită prin ordin al președintelui ANRM și este condusă de un președinte.(4) Deciziile în cadrul Comisiei se aprobă cu votul a două treimi din membrii Comisiei.  +  Articolul 32La verificarea în teren a lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere participă în mod obligatoriu titularul licenței. Pot participa, cu titlu de invitați, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai MMSC, ai IGSU sau ai altor instituții publice.  +  Articolul 33Comisia are următoarele atribuții:a) verifică dacă lucrările de închidere, ecologizare și reabilitare a mediului propuse pentru recepționare au fost prevăzute în proiectul tehnic de refacere a mediului și în planul de gestionare a deșeurilor extractive, în cazul permiselor de prospecțiune sau exploatare și al licențelor de explorare sau exploatare;b) constată concordanța volumului fizic al lucrărilor asumate prin proiectul tehnic de refacere a mediului, prin planul de gestionare a deșeurilor extractive, cu realitatea din teren;c) apreciază calitatea lucrărilor executate;d) recepționează lucrările de închidere, ecologizare și reabilitare a mediului realizate, respectiv lucrările de monitorizare postînchidere;e) întocmește procesul-verbal privind execuția și calitatea lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere realizate;f) aprobă returnarea garanției financiare pentru refacerea mediului aferentă lucrărilor recepționate.  +  Capitolul V Restituirea, executarea și utilizarea garanției financiare pentru refacerea mediului  +  Articolul 34Garanția financiară pentru refacerea mediului se restituie titularului licenței sau permisului numai în măsura în care acesta și-a îndeplinit obligațiile referitoare la executarea lucrărilor de refacere a mediului și numai cuantumul garanției de refacere a mediului aprobat, prevăzute în devizul general al lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și monitorizare postînchidere, cap. I-III.  +  Articolul 35Sumele prevăzute la cap. IV al devizului general "Cheltuieli pentru monitorizarea postînchidere" nu sunt returnabile.  +  Articolul 36În situația în care societatea a fost radiată din registrul comerțului, sumele care nu au fost cheltuite rămân la dispoziția ANRM. Dacă societatea nu solicită restituirea acestor sume timp de un an de la data expirării licenței sau permisului, sumele sunt acumulate definitiv în contul constituit pentru acoperirea garanției financiare pentru refacerea mediului.  +  Articolul 37(1) În vederea returnării garanției financiare pentru refacerea mediului, titularul permisului sau licenței va solicita în scris autorităților competente convocarea Comisiei.(2) La solicitarea convocării Comisiei, titularul licenței sau permisului va depune la compartimentul de inspecție teritorială și APM raportul de execuție al lucrărilor de închidere, ecologizare și/sau monitorizare postînchidere executate, însoțit de cartea tehnică a construcției.(3) Comisia verifică în teren, în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării și depunerii documentației complete de către titular, modul de execuție al lucrărilor.(4) Pot face obiectul solicitării de returnare a garanției financiare pentru refacerea mediului numai lucrările prevăzute în devizul general, executate integral, conform obiectului din deviz, care au fost recepționate conform art. 40 alin. (2).(5) Recepția se realizează conform art. 40 alin. (2) și la finalizarea unei părți dintr-o lucrare, care poate funcționa independent.  +  Articolul 38(1) În urma analizei raportului de execuție și a verificării în teren a executării lucrărilor, Comisia elaborează procesul-verbal privind lucrările de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și/sau monitorizare postînchidere solicitate de titularul licenței sau permisului.(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data recepției lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și/sau monitorizare postînchidere, Comisia ia decizia de restituire sau de nerestituire a garanției financiare de recepție a lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și/sau monitorizare postînchidere.(3) Procesul-verbal de recepție a lucrărilor de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și/sau monitorizare postînchidere va cuprinde:a) poziția din devizul general care face obiectul propunerii de decontare;b) suma din garanția financiară pentru refacerea mediului care poate fi decontată.(4) În situația în care Comisia decide nerecepționarea lucrărilor impuse, stabilește termenul de remediere a neconformităților urmând a fi reconvocată Comisia la termenul stabilit.  +  Articolul 39(1) În termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor de închidere, ecologizare și/sau monitorizare postînchidere, titularul licenței/permisului poate solicita, în scris, ANRM restituirea garanției financiare pentru refacerea mediului aferentă lucrărilor executate.(2) Restituirea garanției financiare pentru refacerea mediului se poate face prin restituirea totală sau parțială a scrisorilor de garanție bancară depuse de titularul licenței ori prin returnarea totală sau parțială, din depozitul bancar constituit, a sumei de bani reprezentând valoarea garanției financiare de refacere a mediului depuse, aferentă lucrărilor propuse și executate.  +  Articolul 40(1) Direcția generală inspecție și supraveghere teritorială a activităților miniere și a operațiunilor petroliere din cadrul ANRM, prin compartimentele de inspecție teritorială, împreună cu reprezentanți ai APM, ai GNM și, după caz, ai ANAR și ai ME vor urmări și vor controla lunar stadiul executării lucrărilor de refacere a mediului pe care titularii permiselor de prospecțiune sau exploatare ori titularii licențelor de explorare sau exploatare și le-au asumat prin proiectul tehnic de refacere a mediului și prin planul de gestionare a deșeurilor extractive, inclusiv a proceselor verbale de recepție a acestor lucrări. La finalul controlului se întocmește un raport de control care este semnat de toți participanții.(2) Titularul/Operatorul are obligația de a transmite solicitarea către compartimentele de inspecție teritorială ale ANRM și de a participa împreună cu reprezentanții APM și GNM și, după caz, ai ANAR, ME și IGSU la recepționarea unor lucrări din proiectul tehnic de refacere a mediului, ori de câte ori acestea sunt finalizate, precum și pentru verificarea executării unor lucrări ascunse, conform proiectului tehnic de refacere a mediului.  +  Articolul 41(1) În cazul în care titularul permisului sau licenței se află în faliment ori în cazul în care titularul permisului sau licenței nu își îndeplinește obligațiile privind refacerea mediului prevăzute în proiectul tehnic de refacere a mediului și al planului de gestionare a deșeurilor extractive aferente permiselor de prospecțiune sau exploatare ori licențelor de explorare sau exploatare, într-un termen de 3 luni de la data încetării activităților miniere ori de la data programată pentru efectuarea lucrărilor de închidere și ecologizare, ANRM decide executarea integrală a garanției financiare pentru refacerea mediului și organizarea procedurilor legale de efectuare a lucrărilor de închidere și ecologizare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), ANRM nu va proceda la executarea garanției financiare pentru refacerea mediului în cazul în care în același perimetru trebuiau executate lucrările de închidere, ecologizare, reabilitare a mediului și/sau monitorizare postînchidere, în termen de 3 luni de la intrarea în faliment a titularului permisului sau licenței, ori în cadrul termenului de 3 luni de la data încetării activităților miniere, a fost emis un nou permis sau o nouă licență în favoarea unui alt titular, care preia și obligațiile de mediu.(3) Decizia de executare a fondurilor acumulate în depozitul bancar, respectiv de executare a scrisorilor de garanție bancară sau a poliței de asigurare se comunică în scris administratorului judiciar sau lichidatorului judiciar, titularului permisului/licenței în termen de 30 zile de la data emiterii deciziei de executare. Titularul permisului/licenței poate ataca decizia în termen de 30 de zile, de la data comunicării, conform prevederilor legale.(4) După expirarea termenului de contestație, respectiv de la data la care decizia de executare este confirmată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, ANRM va pune la dispoziția ME suma de bani ce constituie obiectul deciziei de executare din disponibilul existent în depozitul bancar, respectiv din executarea parțială sau integrală a scrisorii de garanție bancară.(5) ME va organiza licitații publice pentru încredințarea serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de închidere și ecologizare, reabilitare a mediului și a lucrărilor de asistență tehnică și monitorizare postînchidere în limita sumelor puse la dispoziție de ANRM.(6) În cazul în care valoarea lucrărilor executate în conformitate cu licitația organizată este inferioară valorii garanției financiare pentru refacerea mediului, sumele neutilizate vor fi returnate, după caz, lichidatorului judiciar sau titularului permisului/licenței.(7) În situația în care titularul a fost radiat din registrul comerțului pe parcursul procesului de finalizare a lucrărilor de reabilitare a mediului, sumele neutilizate sunt gestionate în conformitate cu prevederile art. 35.  +  Capitolul VI Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 42În cazul anulării licenței sau permisului, conform art. 34 lit. e) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situația renunțării titularului licenței sau permisului, potrivit art. 32 din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, acesta este obligat să execute lucrările de refacere a mediului afectat de activitățile miniere desfășurate, cu excepția situațiilor menționate la art. 9 alin. (5).  +  Articolul 43Titularul are obligația, în situația în care renunță la permis sau licență, să pună la dispoziția autorității competente, conform art. 32 lit. c) din Legea nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare, documentul de atestare a execuției lucrărilor de refacere a mediului deteriorat ca urmare a activităților miniere desfășurate până la momentul renunțării, respectiv procesul-verbal de recepție a lucrărilor de închidere și ecologizare.  +  Articolul 44O cotă de 10% din sumele prevăzute la cap. 2 al anexei la instrucțiuni rămâne în contul garanției financiare pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere, în vederea acoperirii costurilor aferente măsurilor compensatorii pentru accidente sau incidente neprevăzute ori pentru situațiile precizate la art. 41 alin. (5).  +  Articolul 45În cazul licențelor de exploatare care au fost încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentelor instrucțiuni, titularii au obligația de refacere sau actualizare a planului de refacere a mediului și a proiectului tehnic de refacere a mediului și să îl supună spre însușire ANRM și APM sau, după caz, MMSC, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 46Pentru sumele depuse în contul garanției financiare pentru refacerea mediului de către titularii licențelor de exploatare până la intrarea în vigoare a prezentului ordin, aceștia au obligația de a preciza, prin notificare scrisă adresată ANRM, cărei poziții din devizul general al proiectului tehnic de închidere și ecologizare revizuit vor fi alocate.  +  Articolul 47În cazul în care sumele instituite inițial sunt insuficiente, titularii permiselor sau licențelor de prospecțiune, explorare sau exploatare, după caz, au obligația de a completa sumele inițiale în conformitate cu prevederile prezentului ordin, în termen de 30 de zile de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  ANEXĂla instrucțiuni
  DEVIZ GENERAL
  privind cheltuielile necesare pentru închiderea,
  ecologizarea și monitorizarea postînchidere a perimetrului de
  explorare/exploatare ........... în lei/euro
  la cursul ...... din data de ................
  Nr.  crt.      Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli        Valoare    (exclusiv TVA)  TVA  [lei]      Valoare    (inclusiv TVA)
  [lei] [euro] [lei] [euro]
  CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică                                       
  1.1. Studii de teren                                                
  1.1.1      
  1.1...      
  1.2. Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații        
  1.2.1      
  1.2...      
  1.3. Proiectare și inginerie                                        
  1.3.1      
  1.3...      
  1.4. Organizarea procedurilor de achiziție                          
  1.4.1.      
  1.4...      
  1.5. Asistența tehnică                                              
  1.5.1.      
  1.5...      
   Total cap. 1                                                   
  CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru investiția de bază                                                    
  2.1.  Închiderea și ecologizarea instalațiilor de deșeuri       miniere                                                             
  2.1.1      
  2.1.2      
  2.1...      
  2.2.   Dezafectarea, demolarea construcțiilor industriale și a   infrastructurii aferente proiectului minier și            ecologizarea suprafețelor afectate                                       
  2.2.1.      
  2.2.2.      
  2.2...      
  2.3.  Lucrări de închidere și ecologizare a suprafețelor de     teren afectate prin excavații                                       
  2.3.1.      
  2.3.2.      
  2.3...      
   Total cap. 2                                                   
  CAPITOLUL 3 - Alte cheltuieli                                                                         
  3.1. Organizare de șantier                                          
  3.1.1.      
  3.1.2.      
  3.1...      
  3.2. Taxe                                                           
  3.2.1.      
  3.2...      
  3.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute                              
  3.3.1.      
  3.3...      
   Total cap. 3                                                   
  CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru monitorizare postînchidere                                            
  4.1. Cheltuieli de monitorizare postînchidere                       
  4.1.1.      
  4.1...      
  4.2.  Cheltuieli pentru refacerea unor lucrări ca urmare a unor accidente sau incidente neprevăzute (10% din cap. 2)                
  4.2.1.      
  4.2...      
   Total cap. 4                                                   
  TOTAL GENERAL                                                         
  -----