ORDIN nr. 202/2.881/2.348/2013pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE Nr. 202 din 4 decembrie 2013
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE Nr. 2.881 din 3 decembrie 2013
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 2.348 din 5 decembrie 2013
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 6 ianuarie 2014  Având în vedere:Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE ;Decizia 2009/335/CE a Comisiei din 20 aprilie 2009 de stabilire a orientărilor tehnice privind constituirea garanției financiare în conformitate cu Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, ministrul mediului și schimbărilor climatice și ministrul economiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucțiunile tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare al deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 58/19/2004 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 6 mai 2004, cu modificările ulterioare, și Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 17/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului tehnic de refacere a mediului, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 229 din 18 martie 2005.  +  Articolul 3Compartimentele de resort din cadrul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, direcțiile generale și agențiile teritoriale de protecție a mediului din subordinea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Direcția Generală Resurse Minerale și Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale din cadrul Ministerului Economiei și operatorii economici din industria minieră vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Duțu
  p. Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Mihail Fâcă,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Andrei Dominic Gerea
   +  ANEXĂINSTRUCȚIUNI TEHNICEprivind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, înplanul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului,precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat deactivitățile miniere