HOTĂRÂRE nr. 145 din 3 aprilie 2013privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 30 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei prin Hotărârea Guvernului nr. 2.443/2004 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru unele activităţi specifice administraţiei publice locale. (2) Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Secretariatul de Stat pentru Culte şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Poziţia nr. 28 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Vlad Ştefan StoicaSecretarul general al Guvernului,Ion MoraruSecretarul de stat pentru culte,Victor OpaschiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statBucureşti, 3 aprilie 2013.Nr. 145.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatuluide Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română aCovasnei şi Harghitei
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Covasna Statul român, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Statul român, Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei C.F. nr. 23.502 Sfântu Gheorghe: A1: 800/3/2, 797/2, 803/1, curte şi grădină, în suprafaţă totală de 1.006 mp; C.F. nr. 23.502-C1-U1 Sfântu Gheorghe de la A1 nr. top. 803/3/2/IX BD/XVIII C,797/2/IX BD/XVIII C, 803/1/IX BD/ XVIII C, spaţiu administrativ compus la parter din: 5 birouri; sală operativă; sală depuneri; 2 grupuri sanitare; hol cu scară; casa scării; 3 depozite; 2 coridoare; 4 case, tezaure descărcare valori; tablou electric; windfang; cabină portari; terasă acoperită; rampă acces; etajul - compus din: 15 birouri; hol; 3 depozite; 2 coridoare; 2 grupuri sanitare; sala de şedinţă; magazie; cameră acumulatori şi tampon, cu suprafaţă utilă totală de 1.311 mp, cu cota de participare la părţile de uz comune în 384/1006 parte. Părţile de uz comune generale sunt: terenul, fundaţiile, structura de rezistenţă, şarpanta, învelitoarea şi coloanele principale ale instalaţiilor. Părţile de uz speciale sunt pentru scara BD: hol acces, casa scării, ascensorul, uscătoria, subsol tehnic, podul, iar pentru scara C: hol de acces, casa scării, ascensorul, uscătoria, podul, camerele pentru evacuarea gunoiului de la fiecare nivel, subsol tehnic, podul.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte,pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei,în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe şi înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 10, judeţul Covasna Statul român, din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei Municipiul Sfântu Gheorghe şi în adminis- trarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe C.F. nr. 23.502 Sfântu Gheorghe: A1: 800/3/2, 797/2, 803/1, curte şi grădină, în suprafaţă totală de 1.006 mp; C.F. nr. 23.502-C1-U1 Sfântu Gheorghe de la A1 nr. top. 803/3/2/IX BD/XVIII C,797/2/IX BD/XVIII C, 803/1/IX BD/ XVIII C, spaţiu administrativ compus la parter din: 5 birouri, sală operativă; sală depuneri; 2 grupuri sanitare; hol cu scară; casa scării; 3 depozite; 2 coridoare; 4 case, tezaure descărcare valori; tablou electric; windfang; cabină portari; terasă acoperită; rampă acces; etajul - compus din: 15 birouri; hol; 3 depozite; 2 coridoare; 2 grupuri sanitare; sală de şedinţă; magazie; cameră acumulatori şi tampon, cu suprafaţă utilă totală de 1.311 mp, cu cota de participare la părţile de uz comune în 384/1006 parte. Părţile de uz comune generale sunt: terenul, fundaţiile, structura de rezistenţă, şarpanta, învelitoarea şi coloanele principale ale instalaţiilor. Părţile de uz speciale sunt pentru scara BD: hol acces, casa scării, ascensorul, uscătoria, subsol tehnic, podul, iar pentru scara C: hol de acces, casa scării, ascensorul, uscătoria, podul, camerele pentru evacuarea gunoiului de la fiecare nivel, subsol tehnic, podul.
  ___________