HOTĂRÂRE nr. 1.159 din 23 decembrie 2013privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 30 decembrie 2013  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, împreună cu mijloacele fixe, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei Naţionale va efectua modificarea, în mod corespunzător, a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────p. Ministrul educaţiei naţionale,Vasilica Ştefania Duminică,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ion Morarup. Ministrul delegat pentruînvăţământ superior,cercetare ştiinţificăşi dezvoltare tehnologică,Gigel Paraschiv,secretar de statViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 decembrie 2013.Nr. 1.159.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile care se transmit din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Educaţiei Naţionale în domeniul public alstatului şi în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  *Font 7*
  Nr. MF Codul de clasifi- care Valoarea de inventar - lei - Denumirea bunului Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
  62663 8.29.06 6.092.019 Baza "Cutezătorii" Municipiul Bucureşti, str. Glodeni nr. 3, sectorul 3 Ministerul Educaţiei Naţionale CUI 13729380 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Clădiri C1-C17, amenajări teren volei şi teren fotbal şi alte amenajări; Suprafaţa construită = 2.997 mp
  153743 8.29.06 186.521.154 Baza "Cutezătorii" Municipiul Bucureşti, str. Glodeni nr. 3, sectorul 3 Ministerul Educaţiei Naţionale CUI 13729380 Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Teren aferent: 57756
  __________