HOTĂRÂRE nr. 1.045 din 11 decembrie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi pentru actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 21 decembrie 2013  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă schimbarea administratorului şi actualizarea valorii de inventar pentru imobilul aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la nr. 106446 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă includerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coastă a unui imobil situat în oraşul Mangalia, judeţul Constanţa, transmis în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr. 223/2013 şi având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Se aprobă comasarea imobilului cu datele de identificare din anexa nr. 2 cu imobilul cu datele de identificare din anexa nr. 1, rezultând imobilul cu datele de identificare din anexa nr. 3.  +  Articolul 4Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.045.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul publical statului şi administrarea Gărzii de Coastă pentru care seactualizează valoarea de inventar şi denumirea administratorului
  *Font 7*
   
  Nr. M.F. Codul de cla- sificare Denumirea Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică ce administrează imobilul Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare Anul dobân- dirii/ dării în folo- sinţă Valoarea de inventar înscrisă în inventarul domeniului public (în lei) Valoarea de inventar actualizată (în lei) Baza legală Tip bun
  106446 8.29.09 49-158 Oraşul Mangalia, judeţul Constanţa Garda de Coastă CUI 29521430 Ministerul Afacerilor Interne CUI 4257095 1956 178.609 3.161.752,04 Legea nr. 52/1992; protocol nr. (MApN) S/M 5113/ 08.10.1992; (MI)S/18768/ 08.10.1992 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea publică a statului care se dăîn administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Garda de Coastă
  *Font 7*
   
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică cu drept de proprietate Persoana juridică la care se dă în administrare imobilul Date de identificare Baza legală Nr. MFP
  Oraşul Mangalia, judeţul Constanţa Statul român Ministerul Afacerilor Interne CUI 4267095 Cod de clasificare 8.19.01 - teren intravilan; - Carte funciară nr. 108270; - Nr. cadastral: 108270; - valoarea de inven- tar: 417.948,30 lei HCL Mangalia nr. 233/2013 Imobilul "teren-cheu" va fi alipit imobilului cu numărul MFP 106446 din inventarul bunu- rilor aparţinând domeniului public
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea publică a statului şiadministrarea Ministerului Afacerilor Interne în urma comasării
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică cu drept de pro- prietate Denumirea Persoana juridică care se dă în administrarea imobilului Date de identificare Valoarea de inventar actualizată (în lei) Baza legală Tip bun Nr. MFP
  Oraşul Mangalia, judeţul Constanţa Statul român 49-158 Ministerul - Afacerilor Interne CUI 4267095 Cod de clasificare 8.19.01 - teren intravilan; - nr. cadastral: 108270 şi 106318 - valoarea de inventar: 3.579.700,34 lei Legea nr. 52/1992; protocol nr.(MApN) S/M 5113/08.10.1992; (MI) S/18768/08.10.1992; HCL Mangalia nr. 233/2013 imobil 106446
  ------