HOTĂRÂRE nr. 1.064 din 11 decembrie 2013privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 24 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul economiei,Andrei Dominic Gereap. Ministrul delegat pentru energie,Mihai Adrian Albulescu,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanMinistrul mediului şischimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul delegat pentru ape,păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.064.  +  Anexa NORME METODOLOGICEpentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă aGuvernului nr. 34/2013 privindorganizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şipentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991  +  Articolul 1În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) amenajament pastoral - documentaţie care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor; b) autoritate competentă - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile cu atribuţii în domeniu aflate în subordinea sa; c) utilizator - crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale orice tip de persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale membrilor înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pajişti conform clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi animală; d) capacitate de păşunat - reprezintă numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafaţa de 1 ha de pajişte în întreaga perioadă de păşunat, se exprimă în unităţi vită mare (UVM) la hectar şi se determină prin raportarea producţiei efective la necesarul de furaje pentru 1 UVM.  +  Articolul 2Pajiştile aflate în domeniul public şi/sau privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi al municipiului Bucureşti administrate de consiliile locale ale acestora, cele aflate în domeniul public şi/sau privat al statului administrate de Agenţia Domeniilor Statului, cele aflate în proprietatea publică a statului administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi pajiştile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, înregistrate în registrul agricol ca păşune/fâneaţă la data de 1 ianuarie 2007, alcătuiesc suprafaţa de pajişti care trebuie menţinută la nivel naţional.  +  Articolul 3Autoritatea competentă actualizează anual baza de date cu suprafeţele de pajişti scoase din circuitul agricol şi cu cele recuperate şi analizează, la solicitarea direcţiilor pentru agricultură judeţene, documentaţiile privind scoaterea definitivă din circuitul agricol a pajiştilor şi emite avizul potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 4Administrarea pajiştilor aflate în domeniul public şi/sau privat al comunelor, oraşelor, municipiilor şi al municipiului Bucureşti se face de către consiliile locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Primarul, prin aparatul de specialitate, verifică respectarea măsurilor pentru folosinţa pajiştilor, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice. (2) Pentru buna administrare a pajiştilor, secretarul unităţii administrativ-teritoriale ţine registrul cu actele de evidenţă a pajiştilor, planul cadastral al suprafeţelor concesionate sau închiriate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Pentru menţinerea suprafeţelor, punerea în valoare, folosirea optimă a pajiştilor şi protecţia mediului, se pot încheia contracte de închiriere sau concesiune, cu asigurarea încărcăturii optime de animale, calculată conform prevederilor legale în vigoare. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în cadrul documentaţiei de concesiune sau închiriere a pajiştilor amenajamentele pastorale şi condiţii speciale de îndeplinire a contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face de către membrii colectivităţii locale, proprietari de animale înregistrate în RNE. (4) În vederea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune a pajiştilor aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor, crescătorii de animale din cadrul colectivităţii locale vor depune la compartimentul funcţional din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale documente care atestă că animalele din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee pentru care solicită suprafeţe de pajişti sunt înscrise în RNE. (5) Capacitatea de păşunat se stabileşte de către persoane împuternicite de către primar şi se aprobă de consiliul local, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi se transmite la consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (6) Preţul mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişte se stabileşte, în condiţiile legii, prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, conform prevederilor art. 62 alin. (2^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se comunică consiliilor locale sau consiliilor sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz. (7) Preţul prevăzut în contractele de concesiune/închiriere pe hectar se aprobă, în condiţiile legii, de către consiliile locale, în funcţie de capacitatea de păşunat şi de preţul mediu al masei verzi comunicat de consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 7În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, pe pajişti se pot amplasa construcţii care deservesc activităţi agricole, cu respectarea legilor în vigoare, respectiv: a) adăposturi pentru animale, anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole pentru mulsul sau tunsul animalelor, pentru maşini agricole şi utilaje, pentru depozitarea furajelor, precum şi adăposturi temporare şi umbrare pentru animale; b) surse de apă potabilă, puţuri, aducţii de apă pentru exploataţie; c) investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile, exclusiv în scopul asigurării energiei pentru consumul propriu al exploataţiei, sub rezerva neafectării exploatării pajiştilor.  +  Articolul 8 (1) Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenajamente pastorale, în condiţiile legii. (2) Proiectele de amenajamente pastorale se întocmesc de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul camerelor agricole judeţene aflate în subordinea consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau de către specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, după caz, până la data de 1 noiembrie 2014, şi se aprobă de autoritatea competentă, după care acestea se transmit deţinătorilor/administratorilor pajiştilor, după caz. Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează la o perioadă de 10 ani. (3) Până la elaborarea amenajamentelor pastorale, gestionarea pajiştilor aflate în domeniul public şi/sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor administrate de consiliile locale ale acestora şi al municipiului Bucureşti administrat de consiliul general, precum şi a celor aflate în domeniul public şi/sau privat al statului administrate de Agenţia Domeniilor Statului se face conform regulamentului de păşunat întocmit de către administratorii acestora. (4) Amenajamentul pastoral se întocmeşte în două exemplare, unul pentru deţinător/administrator şi unul pentru direcţiile judeţene pentru agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti. (5) Modul de implementare a amenajamentului pastoral se stabileşte prin contractul de concesiune sau închiriere, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Amenajamentul pastoral cuprinde: a) actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv schiţa pajiştii sau planul cadastral; b) determinarea suprafeţei pajiştii sau a porţiunilor din care se compune pajiştea, cu prezentarea denumirii, suprafeţei, vecinătăţilor şi a hotarelor; c) descrierea situaţiei geografice şi topografice a pajiştii sau a diferitelor unităţi în cazul în care pajiştea se compune din mai multe porţiuni; d) descrierea solului pajiştii; e) descrierea florei pajiştii; f) calitatea pajiştii; g) determinarea părţilor de pajişte care sunt oprite de la păşunat; h) perioada de păşunat; i) capacitatea de păşunat şi încărcătura optimă; j) stabilirea căilor de acces; k) stabilirea surselor şi a locurilor de adăpat; l) locurile de adăpost pentru animale şi oameni; m) împărţirea pajiştii pe unităţi de exploatare şi tarlale pentru diferite specii; n) lucrările care se execută în fiecare an pentru întreţinerea şi creşterea fertilităţii solului; o) lucrările de îmbunătăţire anuală şi pe termen lung; p) lucrările tehnice şi instalaţiile care se utilizează, cu indicarea locului de amplasare. (2) Încărcătura optimă de animale, stabilită conform prevederilor legale în vigoare, se prevede în amenajamentul pastoral. (3) Controlul implementării amenajamentelor pastorale se realizează de inspectori din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" prin oficiile judeţene pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.  +  Articolul 10Introducerea animalelor pe pajişti este permisă doar în perioada de păşunat prevăzută în amenajamentul pastoral.  +  Articolul 11 (1) Pentru însămânţarea/supraînsămânţarea pajiştilor se utilizează seminţele de plante prevăzute în amenajament. (2) Specialiştii din unităţile de cercetare ştiinţifică din domeniul pajiştilor, creşterii animalelor ierbivore şi silvicultură, cei din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", la solicitarea direcţiilor judeţene pentru agricultură, stabilesc formulele de amestecuri de graminee şi leguminoase perene pentru supraînsămânţarea şi reînsămânţarea pajiştilor, în funcţie de condiţiile naturale, modul de folosire şi nivelul de intensivizare a producţiei pajiştilor.  +  Articolul 12Responsabilitatea pentru respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu revine exclusiv utilizatorilor.  +  Articolul 13 (1) Controlul menţinerii, întreţinerii şi utilizării fondului pastoral naţional se asigură de autoritatea competentă care răspunde de gestionarea şi menţinerea suprafeţelor de pajişti, prin personalul propriu şi prin personalul structurilor teritoriale de specialitate, pentru: a) controlul menţinerii suprafeţelor de pajişti înregistrate la data de 1 ianuarie 2007 în Registrul agricol; b) controlul modului în care se aplică şi se respectă prevederile din amenajamentele pastorale; c) modul de atribuire a pajiştilor aflate în administrarea consiliilor locale. (2) Primarul, prin aparatul de specialitate, asigură controlul cu privire la respectarea prevederilor contractuale stabilite pentru pajiştile concesionate sau închiriate. (3) Pentru controlul respectării regimului pastoral şi a prevederilor amenajamentelor pastorale, utilizatorii de pajişti vor permite accesul personalului împuternicit, după înştiinţarea prealabilă a acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.-----