LEGE nr. 373 din 18 decembrie 2013privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul de cooperare între Parlamentul României sau una dintre Camerele acestuia şi Guvernul României, cu privire la participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene, precum şi la monitorizarea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: a) aviz motivat - documentul adoptat de către Parlament sau una dintre cele două Camere, prin hotărâre, în care se expun motivele pentru care se consideră că un proiect de act legislativ european încalcă principiul subsidiarităţii, în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi, respectiv, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; b) analiza proiectelor de acte fără caracter legislativ ale Uniunii Europene - procedura prin care Parlamentul sau una dintre cele două Camere analizează şi evaluează proiectele de acte fără caracter legislativ, emise de Uniunea Europeană, inclusiv documentele de strategie, şi care poate fi finalizată cu o hotărâre a Parlamentului sau a uneia dintre cele două Camere; c) control de subsidiaritate şi proporţionalitate - procedura prin care Camera Deputaţilor şi Senatul evaluează modul în care proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi, respectiv, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene; d) examinare parlamentară - procedura prin care Parlamentul sau una dintre cele două Camere examinează şi evaluează proiectele de acte legislative sau fără caracter legislativ ale Uniunii Europene din punct de vedere al fondului reglementării şi implicaţiilor acestora asupra sistemului legislativ naţional; e) mandat - poziţia de negociere a României, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene; f) mandat general - poziţia de negociere a României, elaborată de către Guvern, pentru temele aflate pe agenda Consiliului, inclusiv pentru proiectele de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene, în cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de mediu ale proiectelor de acte legislative de la nivelul Uniunii Europene au o importanţă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale; g) proiecte de acte legislative ale instituţiilor Uniunii Europene - propunerile Comisiei Europene, iniţiativele unui grup de state membre, iniţiativele Parlamentului European, cererile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, recomandările Băncii Centrale Europene şi cererile Băncii Europene de Investiţii privind adoptarea unui act legislativ, sub forma regulamentelor, directivelor sau deciziilor Uniunii Europene; h) rezerva de examinare parlamentară - procedura prin care Guvernul României informează Consiliul cu privire la declanşarea procedurii de examinare de către Parlament sau de către una dintre cele două Camere, potrivit prezentei legi, a unui proiect de act legislativ european aflat în curs de negociere; i) proiect de act fără caracter legislativ - proiectele de acte emise de instituţiile Uniunii Europene care nu sunt adoptate prin procedură legislativă, conform Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, potrivit prevederilor prezentei legi, Parlamentul sau una dintre cele două Camere adoptă hotărâri. (2) Hotărârea Parlamentului sau a uneia dintre cele două Camere este preluată de către Guvern la definitivarea poziţiei naţionale de negociere în Consiliu, prevăzută în mandat. (3) În cazul în care hotărârile celor două Camere conţin prevederi divergente, Guvernul solicită Parlamentului o hotărâre comună asupra prevederilor având conţinut divergent, într-un termen stabilit prin consultare cu cele două Camere. (4) În situaţia în care hotărârea comună nu este transmisă în termenul stabilit, Guvernul nu este obligat ca la întocmirea mandatului general sau a mandatului să ţină cont de prevederile având conţinut divergent. (5) Guvernul motivează în scris, în cel mai scurt timp, susţinerea altei poziţii decât cea exprimată în hotărârea Parlamentului sau a uneia dintre cele două Camere.  +  Capitolul II Examinarea Programului anual de lucru al Comisiei Europene  +  Articolul 4 (1) Camera Deputaţilor şi Senatul examinează Programul anual de lucru al Comisiei Europene, stabilindu-şi fiecare o listă a proiectelor de acte europene pentru care va declanşa procedura de examinare parlamentară în anul respectiv. (2) Cele două liste se notifică Guvernului în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea lor.  +  Capitolul III Informarea Parlamentului  +  Articolul 5 (1) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului, imediat după primire, proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene care sunt înscrise pe agenda Consiliului, precum şi documentele însoţitoare. (2) La solicitarea uneia dintre cele două Camere, Guvernul transmite acestora proiectele actelor legislative şi fără caracter legislativ ale Uniunii Europene, precum şi documentele însoţitoare ale acestora care nu au fost transmise deja de către Comisia Europeană conform obligaţiei prevăzute în Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007.  +  Articolul 6 (1) Pentru fiecare proiect de act legislativ al Uniunii Europene, aflat în curs de negociere la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, Guvernul transmite, la solicitarea uneia dintre cele două Camere ale Parlamentului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data solicitării, o fişă explicativă care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 sau, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării, o fişă explicativă care cuprinde informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, după caz. (2) Pentru proiectele de acte fără caracter legislativ, aflate în curs de adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, Guvernul transmite celor două Camere, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării, o informare generală.  +  Articolul 7 (1) La începutul fiecărei preşedinţii rotative a Consiliului, Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului următoarele documente: a) programul şi priorităţile preşedinţiei respective; b) lista mandatelor generale care vor fi elaborate, spre observaţii şi propuneri. (2) Guvernul, prin Ministerul Afacerilor Externe sau prin ministerul de resort, pentru domeniile aflate în competenţa lor, potrivit legii, informează periodic cele două Camere ale Parlamentului asupra problemelor esenţiale pentru România şi pentru Uniunea Europeană, aflate pe agenda europeană.  +  Articolul 8Guvernul transmite periodic celor două Camere ale Parlamentului următoarele documente: a) informări privind rezultatele participării la Consiliul European; b) rapoarte periodice despre activitatea şi rezultatele participării României la procesul decizional al Uniunii Europene, la nivelul Consiliului; c) rapoarte semestriale privind îndeplinirea obligaţiilor de transpunere a dreptului Uniunii Europene în legislaţia internă.  +  Articolul 9Protecţia documentelor clasificate, care fac obiectul prezentei legi, se asigură potrivit normelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniu.  +  Capitolul IV Procedura de lucru între Camerele Parlamentului şi Guvern  +  Articolul 10 (1) Oricare dintre Camerele Parlamentului poate decide începerea procedurii de examinare parlamentară a unui proiect de act al Uniunii Europene, aflat în curs de negociere la nivelul instituţiilor Uniunii Europene. (2) Camera Deputaţilor sau Senatul, după caz, transmite Guvernului o notificare în legătură cu actul care face obiectul acestei proceduri. (3) După primirea notificării Guvernul, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe sau prin ministerul de resort, pentru domeniile aflate în competenţa sa, potrivit legii, transmite celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 15 zile lucrătoare, fişa explicativă extinsă cu privire la proiectul de act legislativ, care cuprinde elementele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 11 (1) În urma examinării parlamentare, Parlamentul sau una dintre cele două Camere adoptă hotărâri cu privire la proiectele de acte în curs de adoptare la nivelul instituţiilor Uniunii Europene. (2) Parlamentul sau una dintre cele două Camere finalizează examinarea parlamentară şi transmite Guvernului hotărârea, înainte cu cel puţin 3 zile lucrătoare de la data stabilită de Guvern pentru definitivarea mandatului care va fi susţinut în Consiliu. (3) În situaţii speciale, temeinic motivate, Guvernul poate cere urgentarea prezentării hotărârii asupra actelor legislative, în discuţie la nivelul Consiliului, urgenţa fiind motivată de respectarea calendarului european. (4) În situaţia în care termenele prevăzute la alin. (2) şi (3) nu sunt respectate, Guvernul va decide în absenţa hotărârii Parlamentului sau a celor două Camere ale sale. (5) În situaţia în care hotărârile Camerelor diferă, Guvernul aplică prevederile art. 3 alin. (3) şi (4). (6) Guvernul va informa cele două Camere ale Parlamentului cu privire la modificările semnificative ale mandatelor generale sau mandatelor pentru proiectele de acte legislative care au făcut obiectul examinării, după caz, generate de procesul de negociere, în cel mai scurt termen de la elaborarea lor, precum şi amendamentele semnificative ale altor state membre sau ale instituţiilor europene.  +  Capitolul V Rezerva de examinare parlamentară  +  Articolul 12Pe durata procedurii de examinare parlamentară a proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, Guvernul va informa Consiliul asupra declanşării acestei proceduri, în temeiul prezentei legi.  +  Articolul 13Rezerva de examinare parlamentară se consideră ridicată, după caz, din momentul transmiterii hotărârii Parlamentului sau a uneia dintre cele două Camere către Guvern sau la expirarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (3).  +  Capitolul VI Controlul respectării principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii  +  Articolul 14 (1) Cele două Camere ale Parlamentului asigură evaluarea modului în care proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, în temeiul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007. (2) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului fişa prevăzută în anexa nr. 1, pentru proiectele de acte legislative cuprinse în lista de priorităţi stabilită conform art. 4 alin. (1), în termen de 10 zile lucrătoare de la data notificării cu proiectul de act european. (3) Parlamentul sau una dintre cele două Camere adoptă, prin hotărâre, avize motivate în cazul în care constată încălcarea de către proiectele de acte legislative ale Uniunii Europene a principiului subsidiarităţii şi expune motivele. (4) Avizul motivat se transmite preşedintelui Parlamentului European, al Consiliului şi, respectiv, al Comisiei Europene, în termen de 8 săptămâni de la data transmiterii proiectului, în conformitate cu art. 6 din Protocolul nr. 2. (5) Cele două Camere ale Parlamentului adoptă hotărâri prin care constată conformitatea proiectelor de acte legislative europene cu principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, cu observaţii pe fond.  +  Articolul 15 (1) Parlamentul sau una dintre cele două Camere, constatând, în urma analizei lor interne, că un act legislativ european aflat în vigoare încalcă principiul subsidiarităţii, poate formula acţiune în anulare a actului respectiv la Curtea de Justiţie, în temeiul art. 263 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi art. 8 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007. (2) După luarea deciziei de a introduce o acţiune în anulare, Parlamentul sau una dintre cele două Camere numeşte un agent însărcinat cu reprezentarea intereselor statului în respectiva cauză. (3) Corespondenţa cu Grefa Curţii de Justiţie în cadrul acţiunii prevăzute la alin. (1) se realizează prin Agentul guvernamental însărcinat cu reprezentarea României înaintea Curţii de Justiţie, precum şi a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene.  +  Capitolul VII Analiza proiectelor de acte fără caracter legislativ elaborate de instituţiile Uniunii Europene  +  Articolul 16 (1) Parlamentul sau una dintre cele două Camere poate analiza proiectele de acte fără caracter legislativ ale instituţiilor Uniunii Europene şi notifică în acest sens Guvernul. (2) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării, Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului o informare generală asupra proiectului actului supus analizei, care cuprinde elementele solicitate de Camere, precum şi toate informaţiile considerate relevante de către Guvern.  +  Articolul 17 (1) Hotărârile Parlamentului sau ale uneia dintre cele două Camere în cazul documentelor de strategie, programare sau consultare ale Uniunii Europene au caracter consultativ pentru Guvern. (2) Pe durata derulării analizei, la solicitarea oricăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului, reprezentantul Guvernului desemnat pentru domeniile de competenţă, potrivit legii, se prezintă la comisiile pentru afaceri europene ale celor două Camere ale Parlamentului sau la comisiile de specialitate, pentru a informa asupra aspectelor relevante pentru România, din cadrul documentului şi asupra elementelor preliminare de poziţie ale Guvernului.  +  Capitolul VIII Controlul parlamentar asupra reprezentării României în Consiliul European  +  Articolul 18 (1) Guvernul transmite celor două Camere ale Parlamentului, cu minimum 10 zile calendaristice înaintea reuniunii Consiliului European, propunerea de mandat pe care delegaţia României intenţionează să o prezinte. (2) Înaintea reuniunii Consiliului European, Parlamentul poate adopta propuneri privind mandatul. (3) Propunerile adoptate în conformitate cu alin. (2) se includ în proiectul de mandat formulat de Guvern. (4) Preşedintele României se poate adresa Parlamentului pentru a-şi prezenta mandatul.  +  Capitolul IX Persoanele nominalizate sau numite de către Guvern pentru funcţiile din cadrul instituţiilor Uniunii Europene  +  Articolul 19 (1) Parlamentul României va fi informat de către Guvern în legătură cu nominalizarea persoanelor în vederea ocupării unor funcţii în cadrul instituţiilor Uniunii Europene. (2) Comisiile de specialitate ale Parlamentului vor audia persoana nominalizată de Guvern pentru funcţia de membru al Comisiei Europene.  +  Capitolul X Monitorizarea armonizării legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii Europene  +  Articolul 20 (1) Guvernul prezintă anual Parlamentului programul său legislativ cuprinzând, într-o secţiune dedicată, proiectele de legi prin care urmează a fi transpuse acte juridice ale Uniunii Europene. În cazul în care, pe parcursul anului, apar modificări în ceea ce priveşte necesitatea transpunerii prin lege a actelor legislative ale Uniunii Europene, Guvernul informează, de îndată, Parlamentul. (2) Programul legislativ prevăzut la alin. (1) poate include proiecte de legi necesare pentru crearea cadrului juridic în vederea aplicării directe a regulamentelor şi deciziilor Uniunii Europene. (3) Programul legislativ prevăzut la alin. (1) poate include proiecte de legi care modifică, completează sau abrogă acte normative naţionale în vederea executării hotărârilor pronunţate de instanţele Uniunii Europene împotriva României sau a prevenirii pronunţării unor asemenea hotărâri împotriva României.  +  Articolul 21Guvernul prezintă semestrial Parlamentului stadiul transpunerii în dreptul intern a actelor legislative adoptate la nivelul Uniunii Europene, cuprinzând şi situaţia întârzierilor înregistrate.  +  Capitolul XI Dispoziţii finale  +  Articolul 22Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 373.  +  Anexa 1 Conţinutul fişei explicative a proiectelor de acte legislative ale instituţiilor Uniunii Europene a) titlul proiectului, precum şi celelalte elemente de identificare; b) scurta descriere a propunerii; c) evaluarea preliminară a impactului asupra legislaţiei naţionale, a politicilor naţionale asupra situaţiei economice, sociale, asupra IMM-urilor şi a mediului înconjurător; d) implicaţiile financiare/bugetare; e) ministerul sau instituţia administraţiei publice centrale responsabilă în domeniul de aplicare a propunerii; f) analiza generală, cu caracter preliminar, a proiectului de act legislativ.  +  Anexa 2 Conţinutul fişei explicative extinse a) obiectivele propuse pe parcursul procesului de adoptare a deciziei şi motivarea lor; b) poziţia iniţială a Guvernului în ceea ce priveşte propunerea de act legislativ, respectiv propuneri preliminare de elemente de mandat; c) documente pregătitoare ale Comisiei Europene, transmise Consiliului; d) documente ale Consiliului şi ale organelor Consiliului; e) rapoarte ale reuniunilor la nivel ministerial ale Consiliului; f) rapoarte şi comunicări ale organelor consultative de pe lângă Comisia Europeană; g) orice alte date de natură a aduce clarificări asupra aspectelor în dezbatere._________