HOTĂRÂRE nr. 1.043 din 11 decembrie 2013privind modificarea şi completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scăderea unor imobile ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, precum şi transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din subordinea Ministerului Culturii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ca urmare a reevaluării bunului imobil cu nr. MFP 144.048 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a retrocedării către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul III (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, din administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna în administrarea Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, instituţie din subordinea Ministerului Culturii, în vederea înfiinţării unei secţii muzeale în aer liber. (2) Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni are obligaţia de a menţine destinaţia imobilului privind înfiinţarea secţiei muzeale în aer liber. (3) În situaţia în care se constată nerespectarea obligaţiei privind păstrarea destinaţiei imobilului prevăzute la alin. (1), imobilul revine în administrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna, în condiţiile legii.  +  Articolul IVPredarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. III se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul VIMinisterul Sănătăţii şi Ministerul Culturii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul culturii,Daniel-Constantin BarbuBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.043.  +  Anexa 1 Datele de identificare şi valoarea de inventar ale bunuluiimobil aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară"Dr. Benedek Geza" Covasna, CUI 4404559
  *Font 8*
   
  ┌──────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ Nr. │ Cod │Denumirea│ Datele de identificare ale imobilului │Valoarea │ │M.F.P.│ de │bunului ├──────────────┬──────────────────────┬──────────────────┤ de │ │ │clasi- │care face│Descriere │ Vecinătăţi │ Adresa │inventar │ │ │ficare │obiectul │tehnică │ │ │ (lei) │ │ │ │actului │ │ │ │ │ │ │ │normativ │ │ │ │ │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├──────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼─────────┤ │144048│8.25.01│teren │S = 157.905 mp│N - pârâul Horgasz │Oraşul Covasna, │3.183.200│ │ │ │ │C.F. nr. 23674│S - pârâul Covasna │str. M. Eminescu │ │ │ │ │ │ nr. 23675 │E - S.C. Turism │nr. 160, │ │ │ │ │ │ nr. 23676 │Covasna - S.A. şi │judeţul Covasna │ │ │ │ │ │ nr. 23679 │Primăria oraşului │ │ │ │ │ │ │ nr. 23680 │Covasna │ │ │ │ │ │ │ nr. 23682 │E - str. M. Eminescu │ │ │ │ │ │ │ nr. 23683 │V - pârâul Covasna │ │ │ │ │ │ │ nr. 23684 │ │ │ │ │ │ │ │ nr. 24152 │ │ │ │ │ │ │ │ nr. 24153 │ │ │ │ │ │ │ │nr. 24154 │ │ │ │ │ │ │ │(nr. nou │ │ │ │ │ │ │ │27581 + 27582)│ │ │ │ └──────┴───────┴─────────┴──────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴─────────┘
   +  Anexa 2 Datele de identificare şi valoarea de inventarale bunurilor imobile care se scad din inventarulcentralizat ca urmare a retrocedării cătrepersoanele îndreptăţite, în condiţiile legiiAdministrator: Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna, CUI 4404559
  *Font 8*
   
  ┌────────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ Nr. │Cod de │Denumirea│ Datele de identificare şi valoarea de inventar │ Baza │ │ M.F.P. │clasifi-│bunului │ ale bunului imobil care se scade din inventar │ legală │ │ │care │care face├───────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ │ │ │ │obiectul │Descrierea tehnică │Descrierea tehnică│Descrierea tehnică│ │ │ │ │actului │şi valoarea actuală│şi valoarea părţii│şi valoarea părţii│ │ │ │ │normativ │a imobilului │retrocedate │rămase │ │ ├────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┤ │144048 │8.25.01 │teren │suprafaţa actuală │suprafaţa │suprafaţa rămasă │Sentinţa │ │parţial │ │ │157.905 mp │retrocedată │152.475 mp │civilă │ │ │ │ │C.F. nr. 23674 │5.430 mp, compusă │C.F. nr. 23674 │nr. 2.157/2012│ │ │ │ │ nr. 23675 │din │ nr. 23675 │a Tribunalului│ │ │ │ │ nr. 23676 │647 mp din C.F. │ nr. 23676 │Covasna │ │ │ │ │ nr. 23679 │nr. 23674, │ nr. 23679 │ │ │ │ │ │ nr. 23680 │2.139 mp │ nr. 23680 │ │ │ │ │ │ nr. 23682 │din C.F. nr. 23676│ nr. 23682 │ │ │ │ │ │ nr. 23683 │şi 2.644 mp din │ nr. 23683 │ │ │ │ │ │ nr. 23684 │C.F. nr. 23684 │ nr. 24152 │ │ │ │ │ │ nr. 24152 │ │ nr. 24153 │ │ │ │ │ │ nr. 24153 │ │nr. 24154 (nr. │ │ │ │ │ │nr. 24154 (nr. │ │nou 27581 + 27582)│ │ │ │ │ │nou 27581 + 27582) │ │ │ │ │ │ │ │cu valoarea de │ cu valoarea de │cu valoarea de │ │ │ │ │ │ 3.183.200 lei │ 109.463 lei │ 3.073.737 lei │ │ ├────────┼────────┼─────────┼───────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────┤ │144033 │ │pavilion │fundaţie piatră şi │fundaţie piatră şi│ │Sentinţa │ │ │ │A │beton, pereţi │beton, pereţi │..................│civilă │ │ │ │ │cărămidă şi lemn, │cărămidă şi lemn, │ │nr. 2.157/2012│ │ │ │ │S+P+1, cu valoarea │S+P+1, cu valoarea│ │a Tribunalului│ │ │ │ │de 109.445 lei │109.445 lei │ │Covasna │ └────────┴────────┴─────────┴───────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────┘
   +  Anexa 3 Datele de identificare şi valoarea de inventarale părţii din imobil care se transmite dinadministrarea Spitalului de Recuperare Cardiovasculară"Dr. Benedek Geza" Covasna în administrarea MuzeuluiNaţional al Carpaţilor Răsăriteni, CUI 10272223
  *Font 8*
   
  ┌───────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐ │ Nr. │Cod de │Denumirea│ Datele de identificare şi valoarea │Persoana juridică│Persoana │ │ M.F.P.│clasi- │bunului │ de inventar ale părţii bunului imobil │de la care se │juridică la │ │ │ficare │care face├─────────────┬───────────┬──────────────────┤ transmite │care se │ │ │ │obiectul │Descrierea │Descrierea │Descrierea tehnică│ imobilul │transmite │ │ │ │actului │tehnică şi │tehnică şi │şi valoarea părţii│ │imobilul │ │ │ │normativ │valoarea │valoarea │rămase │ │ │ │ │ │ │actuală a │părţii │ │ │ │ │ │ │ │imobilului │transmise │ │ │ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├───────┼───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼──────────────────┼─────────────────┼─────────────┤ │144048 │8.25.01│teren │suprafaţa │suprafaţa │suprafaţa rămasă │Spitalul de │Muzeul │ │parţial│ │ │totală │transmisă │144.496 mp │Recuperare │Naţional │ │ │ │ │(anexa │7.979 mp │C.F. nr. 23674 │Cardiovasculară │al Carpaţilor│ │ │ │ │nr. 2) │din C.F. │nr. 23675 │"Dr. Benedek │Răsăriteni/ │ │ │ │ │152.475 mp │nr. 24154 │nr. 23676 │Geza" Covasna/ │CUI 10272223 │ │ │ │ │cu │lot 2 │nr. 23679 │CUI 4404559 │ │ │ │ │ │valoarea │(nr. nou │nr. 23680 │ │ │ │ │ │ │de │27582) │nr. 23682 │ │ │ │ │ │ │3.073.737 lei│valoarea │nr. 23683 │ │ │ │ │ │ │ │părţii │nr. 24152 │ │ │ │ │ │ │ │transmise │nr. 24153 │ │ │ │ │ │ │ │160.849 lei│nr. 24154 │ │ │ │ │ │ │ │ │(nr. nou 27581) │ │ │ │ │ │ │ │ │valoarea părţii │ │ │ │ │ │ │ │ │rămase │ │ │ │ │ │ │ │ │2.912.888 lei │ │ │ └───────┴───────┴─────────┴─────────────┴───────────┴──────────────────┴─────────────────┴─────────────┘------------