ORDIN nr. 1.547 din 19 decembrie 2013privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013    Având în vedere prevederile art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române,în temeiul art. 3 alin. (3), al art. 8 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, al art. 4 lit. y) şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se deleagă şi se desemnează Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR, ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional. (2) În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, AACR devine autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile în înţelesul Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012. (3) În calitate de autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile, AACR, printr-o structură cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, exercită atribuţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, precum şi următoarele atribuţii pentru exercitarea cărora îi sunt delegate competenţe prin prezentul ordin: a) atribuţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din calitatea de autoritate competentă responsabilă de coordonarea şi monitorizarea punerii în aplicare a Programul naţional de securitate aeronautică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2012; b) atribuţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din calitatea de autoritate competentă, prevăzute în Programul naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSA, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 326/2012; c) atribuţiile Ministerului Transporturilor ce rezultă din calitatea de autoritate competentă, prevăzute în Programul naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările şi completările ulterioare; d) elaborarea proiectelor de reglementări, proceduri, instrucţiuni specifice domeniului securităţii aviaţiei civile, pentru asigurarea aplicării sau, după caz, implementării în România a standardelor şi practicilor recomandate emise la nivelul organismelor Uniunii Europene şi al organizaţiilor internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte.  +  Articolul 2 (1) AACR prezintă Ministerului Transporturilor, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, un raport privind modul în care a exercitat, în cursul anului anterior, atribuţiile pentru care i-au fost delegate competenţe prin prezentul ordin. (2) AACR pune la dispoziţia Direcţiei aviaţie civilă şi spaţiu aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, la solicitarea acesteia, toate documentele justificative privind modul de utilizare a sumelor alocate din tarifele de securitate aeroportuară aplicate pe aeroporturile din România.  +  Articolul 3În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, AACR transmite Ministerului Transporturilor, spre aprobare, planul anual de efectuare a activităţilor de monitorizare a conformităţii în securitatea aviaţiei civile, precum şi propunerile privind cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012.  +  Articolul 4 (1) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, veniturile constituite din alocarea sumei din tariful de securitate aeroportuară perceput pe aeroporturile din România, stabilită conform prevederilor art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, se virează de către administraţiile aeroportuare în conturile AACR. (2) Odată cu documentele transmise, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, cu modificările ulterioare, pentru justificarea anuală a tarifului de securitate, administraţiile aeroporturilor civile din România transmit Ministerului Transporturilor şi AACR o estimare a sumelor colectate lunar şi a sumelor totale, colectate anual, în funcţie de numărul estimat de pasageri îmbarcaţi pentru anul în care se va aplica tariful de securitate aeroportuară.  +  Articolul 5 (1) Până la data de 10 a fiecărei luni, administraţiile aeroporturilor civile din România calculează şi notifică AACR suma totală din cuantumul tarifului de securitate aeroportuară determinată pentru pasagerii îmbarcaţi în luna anterioară şi care trebuie virată către AACR conform prevederilor art. 4 alin. (1). (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la transmiterea notificării prevăzute la alin. (1), administraţiile aeroporturilor civile din România achită suma corespunzătoare acestei notificări. (3) Pentru depăşirea termenului de plată prevăzut la alin. (2), administraţiile aeroporturilor vor achita penalităţi, pentru fiecare zi de întârziere, calculate la suma totală datorată către AACR, în condiţiile legii. (4) Formularul pentru notificarea prevăzută la alin. (1) se stabileşte de către AACR şi se comunică administraţiilor aeroporturilor civile din România în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 6 (1) Până la data de 1 ianuarie 2014, AACR va lua toate măsurile necesare în vederea exercitării atribuţiilor delegate prin prezentul ordin. (2) Direcţia aviaţie civilă şi spaţiu aerian din cadrul Ministerului Transporturilor: a) urmăreşte ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin şi monitorizează modul de exercitare de către AACR a atribuţiilor pentru care i s-au delegat competenţe prin prezentul ordin; b) notifică Comisia Europeană şi organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă cu privire la desemnarea AACR ca autoritate competentă în domeniul securităţii aviaţiei civile.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor art. II din Hotărârea Guvernului nr. 645/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, AACR va întreprinde, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, toate măsurile necesare în vederea încadrării, potrivit legislaţiei muncii, până la 31 decembrie 2013, a auditorilor de securitate a aviaţiei civile evidenţiaţi în Tabelul auditorilor de securitate a aviaţiei civile, conform art. 5 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012.  +  Articolul 8 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014, cu excepţia art. 6 alin. (1) şi art. 7 care intră în vigoare la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.571/2012 pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 31 octombrie 2012, cu modificările ulterioare, se abrogă.p. Ministrul transporturilor,Constantin Matei,subsecretar de statBucureşti, 19 decembrie 2013.Nr. 1.547.---------