LEGE nr. 378 din 19 decembrie 2013pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, precum și a Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 23 decembrie 2013  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂprivind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactiveși a combustibilului nuclear uzat2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță reglementează cadrul național pentru gospodărirea responsabilă și în condiții de siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, pentru a evita impunerea de sarcini inutile generațiilor viitoare.(2) Prezenta ordonanță stabilește responsabilitățile organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deșeurilor radioactive și asigurarea resurselor financiare destinate realizării activităților de gospodărire a deșeurilor rezultate din funcționarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice, precum și a celor destinate dezafectării lor, în condiții care să asigure securitatea nucleară și protecția împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății, fără a compromite nevoile și aspirațiile generațiilor viitoare.(3) Gospodărirea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat se desfășoară potrivit normelor și reglementărilor naționale, acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte, legislației Uniunii Europene aplicabile în materie de securitate nucleară, protecției împotriva radiațiilor ionizante a personalului expus profesional, a populației, a mediului și a proprietății.(4) Prezenta ordonanță asigură informarea și participarea publică necesară, în condițiile legii, cu privire la gospodărirea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.3. Articolul 2 se abrogă.4. La articolul 3, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică tuturor etapelor privind gospodărirea în siguranță atât a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive rezultate din ciclul combustibilului nuclear, cât și a deșeurilor radioactive rezultate din aplicațiile tehnicilor și tehnologiilor nucleare în industrie, medicină, agricultură, cercetare și în alte domenii de interes socioeconomic, inclusiv a celor rezultate din dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice......................................................................(3) Activitățile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se desfășoară în conformitate cu prevederile legislației aplicabile industriei extractive și activităților miniere.5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Statul garantează desfășurarea în siguranță a activităților de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice și a activităților de gospodărire a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat rezultate din activitățile de operare și dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice.(2) Statului îi revine răspunderea finală pentru dezafectarea instalațiilor nucleare și radiologice și pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat generate pe teritoriul României.(3) Statul român, prin Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive, denumită în continuare ANDR, are toate drepturile și obligațiile care îi revin conform legislației naționale aplicabile, precum și în conformitate cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte, asupra deșeurilor radioactive aflate în depozite definitive și asupra combustibilului nuclear uzat aflat în depozite intermediare și definitive, cu respectarea prevederilor art. 7.6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5La baza gospodăririi deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, inclusiv a depozitării definitive a acestora, stau următoarele principii generale:a) principiul «generatorul de deșeuri radioactive plătește»;b) principiul responsabilității generatorului de deșeuri radioactive;c) principiul utilizării celor mai bune tehnici și tehnologii existente fără antrenarea unor costuri nejustificate pentru generațiile viitoare și luându-se în considerare posibilele efecte transfrontaliere;d) principiul menținerii generării deșeurilor radioactive la nivelul minim rezonabil din punct de vedere practic, conform normelor naționale și internaționale aplicabile, atât în ceea ce privește activitatea, cât și volumul, prin intermediul unor măsuri de proiectare și practici de exploatare și dezafectare adecvate, inclusiv reciclarea și reutilizarea materialelor;e) principiul luării în considerare, în mod adecvat, a interdependențelor dintre toate etapele generării și gospodăririi deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;f) principiul abordării graduale a punerii în aplicare a unor măsuri, adică documentarea procesului decizional trebuie să fie proporțională cu nivelurile de risc asociate gospodăririi deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;g) principiul aplicării unui proces decizional bazat pe probe și documentat cu privire la toate etapele gestionării combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive;h) principiul gospodăririi combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive în condiții de siguranță, inclusiv pe termen lung, cu caracteristici de siguranță pasivă, respectiv componente de siguranță care nu necesită surse externe de acțiune mecanică, umană sau de energie electrică.7. Laarticolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"b^1) analiză inter pares - evaluare a activităților din domeniul de competență, efectuată de experți în domeniu din alte state membre, care vizează schimbul de experiență, dezvoltarea și asigurarea unor standarde ridicate în ceea ce privește gospodărirea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive;".8. La articolul 6, literele f), i) și o) se modifică și vor avea următorul cuprins:f) combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear îndepărtat definitiv din reactor după iradiere; combustibilul nuclear uzat poate fi considerat o resursă utilizabilă care poate fi reprocesată sau poate fi depozitat definitiv ca deșeu radioactiv;..................................................................i) deșeuri radioactive - materialele radioactive sub formă gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care deținătorul acestora nu poate demonstra Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, denumită în continuare CNCAN, că se prevede sau se consideră o altă utilizare și care conțin radionuclizi în concentrații sau cu contaminări de suprafață superioare unor valori stabilite de CNCAN în conformitate cu reglementările specifice aplicabile emise de aceasta;..................................................................o) gospodărirea deșeurilor radioactive - totalitatea activităților administrative și operaționale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară și depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive;9. La articolul 6, după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:o^1) gospodărirea combustibilului nuclear uzat - totalitatea activităților care au legătură cu manipularea, transportul, depozitarea intermediară sau depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat;10. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Titularii de autorizație au obligația de a gospodări în siguranță combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive rezultate prin funcționarea instalațiilor nucleare și radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum și din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.11. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Activitățile de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat se desfășoară în baza Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, document care se elaborează de către ANDR și este aprobat prin hotărâre a Guvernului.(2) Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive conține politica națională și programul național privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat și este avizată de CNCAN.(3) Politica națională privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat are la bază principiile prevăzute la art. 5.(4) Programul național privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, denumit în continuare programul național, include, cel puțin, următoarele elemente:a) obiectivele globale ale politicii naționale cu privire la gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;b) cele mai importante etape și termene clare pentru încheierea cu succes a acestor etape, având în vedere obiectivele globale ale programului național;c) un inventar al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive, precum și estimări privind cantitățile viitoare, inclusiv cele rezultate în urma activităților de dezafectare;d) inventarul prevăzut la lit. c) trebuie să indice în mod clar amplasamentul și cantitatea deșeurilor radioactive și ale combustibilului nuclear uzat, în conformitate cu o clasificare adecvată a deșeurilor radioactive;e) conceptele, planurile și soluțiile tehnice pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, de la generare la depozitarea definitivă;f) conceptele și planurile pentru perioada ulterioară încheierii ciclului de viață a unei instalații de depozitare definitivă, inclusiv pentru perioada în care se mențin controale adecvate, precum și mijloacele care urmează a fi utilizate pentru a stoca informațiile despre instalația respectivă pe termen lung;g) activitățile de cercetare, dezvoltare și demonstrare care sunt necesare pentru punerea în aplicare a soluțiilor de gospodărire a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;h) responsabilitățile pentru punerea în aplicare a programului național și indicatorii-cheie de performanță, utilizați pentru monitorizarea progreselor în punerea în aplicare;i) o evaluare a costurilor programului național, baza și ipotezele acestei evaluări, care trebuie să includă un profil pentru întreaga perioadă;j) schema de finanțare în vigoare;k) o politică sau un proces de asigurare a transparenței prin asigurarea de informații publice efective și prin implicarea tuturor părților interesate în procesele decizionale, în conformitate cu legislația națională și cu obligațiile internaționale;l) după caz, acordurile încheiate cu state membre ale Uniunii Europene sau țări terțe, cu privire la gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, inclusiv cu privire la utilizarea instalațiilor de depozitare permanentă.(5) În vederea gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, ANDR emite standarde privind limitele și condițiile tehnice de depozitare definitivă a deșeurilor radioactive și norme privind cerințe legate de domeniul său de competență, care sunt aprobate prin ordin al președintelui ANDR.12. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) ANDR prezintă notificări Comisiei Europene în ceea ce privește conținutul programului național, precum și modificările semnificative ulterioare.(2) ANDR furnizează clarificări și informări solicitate de Comisia Europeană cu privire la programul național, la termenele și cu frecvența prevăzute de acestea.(3) ANDR organizează periodic, cel puțin o dată la 10 ani, autoevaluări și analize internaționale inter pares ale cadrului național în ceea ce privește domeniul său de competență, inclusiv ale programului național și ale punerii sale în aplicare; rezultatele acestor analize se raportează Comisiei Europene și celorlalte state membre ale Uniunii Europene și pot fi puse la dispoziția publicului, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind informațiile clasificate și principiul confidențialității.13. Articolul 9 se abrogă.14. La articolul 10, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Autoritatea națională competentă în domeniul coordonării la nivel național a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat este ANDR, fiind independentă, din punct de vedere funcțional, de autoritatea de reglementare în domeniu, respectiv CNCAN, și de ceilalți titulari de autorizație.15. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) ANDR are ca obiect de activitate depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat și coordonarea implementării, la nivel național, a activităților de dezafectare a instalațiilor nucleare și radiologice și de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.(2) Atribuțiile de reglementare, autorizare și control al activităților nucleare sunt exercitate de CNCAN și sunt prevăzute în Legea nr. 111/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.16. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Cheltuielile curente și de capital ale ANDR se finanțează din venituri proprii și, în completare, din subvenții de la bugetul de stat.(2) Salarizarea personalului se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.17. La articolul 14, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) elaborează și revizuiește, cel puțin o dată la 5 ani, ținând cont de progresele tehnice și științifice, precum și de recomandările și bunele practici desprinse din analizele inter pares, Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive;18. La articolul 14, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) ia toate măsurile adecvate, în condițiile legii, în vederea implementării de către titularii de autorizație a activităților de gospodărire în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;19. La articolul 14, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) informează și asigură participarea publică necesară, în condițiile legii, cu privire la gospodărirea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat, ținând seama în mod corespunzător de prevederile legale privind informațiile clasificate;20. La articolul 14, după litera z) se introduce o nouă literă, litera z^1), cu următorul cuprins:z^1) ia măsurile necesare pentru formarea profesională și protecția radiologică a personalului propriu; personalul propriu care desfășoară activități ce presupun intrarea în zona radiologică a titularilor de autorizație este considerat personal expus profesional riscului radiologic și beneficiază de drepturile prevăzute de lege.21. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Bugetul de venituri și cheltuieli al ANDR se aprobă ca anexă la bugetul Ministerului Economiei.22. La articolul 17, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Din bugetul ANDR se finanțează următoarele activități:a) amplasarea, proiectarea, construirea, punerea în funcțiune, exploatarea și întreținerea, modernizarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive pentru combustibil nuclear uzat și deșeuri radioactive realizate după adoptarea prezentei ordonanțe;b) asigurarea protecției radiologice a populației și mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive;c) monitorizarea radioactivității mediului în zona depozitelor definitive;d) informarea și pregătirea opiniei publice din zona învecinată depozitelor definitive pentru acceptarea amplasării și funcționării acestora;e) promovarea și diseminarea activităților specifice în domeniul gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, în țară și în străinătate;f) organizarea de conferințe, grupuri de lucru, seminare și alte activități similare;g) dezvoltarea și implementarea programelor sociale pentru comunitățile locale învecinate depozitelor;h) alte activități necesare depozitării în siguranță a deșeurilor radioactive rezultate din operarea și dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice deținute de titularii de autorizație;i) informarea și asigurarea participării publicului, în condițiile legii, cu privire la gospodărirea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;j) exploatarea și întreținerea, modernizarea, închiderea și monitorizarea postînchidere a depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;k) tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor de radiații nucleare și a deșeurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflați în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalațiilor nucleare și/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente;l) recuperarea, tratarea, condiționarea și depozitarea definitivă a surselor orfane, deșeurilor istorice rezultate din practici trecute și a deșeurilor rezultate din accidente și/sau incidente nucleare;m) asigurarea protecției radiologice a populației și mediului din zonele de risc ale depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007;n) dezvoltarea și implementarea programelor sociale pentru comunitățile locale învecinate depozitelor definitive existente la data de 1 ianuarie 2007.(2) Activitățile prevăzute la lit. j)-n) ale alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.23. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32Titularii de autorizație care generează combustibil nuclear uzat sau deșeuri radioactive vor fi consultați și implicați în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei naționale pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalații nucleare, a limitelor și condițiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deșeurile nucleare și combustibilul nuclear uzat generate în propriile instalații nucleare, și/sau a contribuțiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat prevăzute la art. 16 lit. a) și la art. 19 alin. (1) lit. a).24. Dispozițiile art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 26/2007, se abrogă.  +  Articolul IIPână la data de 23 august 2015 și, ulterior, la fiecare 3 ani, Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive va prezenta Comisiei Europene un raport cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, ținând cont de revizuirea și raportarea în temeiul Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997 și ratificată de România prin Legea nr. 105/1999.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentei legi, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma "ANDRAD" se înlocuiește în mod corespunzător cu sintagma "ANDR".  +  Articolul IVOrdonanța Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VLegea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele a), c), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cercetarea, proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția, montajul, punerea în funcțiune, funcționarea de probă, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea sau închiderea, importul, exportul și transferul intracomunitar al instalațiilor nucleare, inclusiv al celor de gospodărire a combustibilului nuclear uzat;................................................................c) producerea, amplasarea și construcția, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deținerea, prelucrarea, utilizarea, tratarea, condiționarea, depozitarea intermediară sau definitivă, dezafectarea sau închiderea, transportul, tranzitul, importul, exportul și transferul intracomunitar al instalațiilor radiologice, materialelor radioactive și nucleare, inclusiv al deșeurilor radioactive;................................................................e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deținerea, exportul, importul și transferul intracomunitar al materialelor, dispozitivelor și echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1;f) deținerea, transferul, importul, exportul și transferul intracomunitar al informațiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor și echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1.2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) Comisia beneficiază, în condițiile legii, de resursele umane și financiare necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile, prevăzute de prezenta lege, cu privire la cadrul național legislativ, de reglementare și organizațional.(2^2) În vederea asigurării îndeplinirii obligațiilor prevăzute la alin. (2^1), Comisia va dezvolta și va implementa programe de formare pentru personalul propriu, care vor include și rezultatele activităților de cercetare și dezvoltare, desfășurate, în condițiile legii, pe teritoriul României, referitoare la reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.3. La articolul 5, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Comisia va revizui reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele internaționale și cu convențiile internaționale ratificate din domeniu la care România este parte, și va dispune măsurile necesare pentru aplicarea acestora, ținând cont de experiența în activitate, de informațiile obținute în urma procesului decizional și de evoluțiile tehnologice ale activităților de cercetare relevante.4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Importul, exportul și transferul intracomunitar în/din România al deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat sunt interzise.(2) Prin excepție de la alin. (1), în condițiile prevăzute de prezenta lege, sunt permise:a) importul, exportul și transferul intracomunitar al surselor închise scoase din utilizare, care trebuie repatriate furnizorului sau producătorului;b) exportul și transferul intracomunitar din România de deșeuri radioactive sau combustibil nuclear uzat, în vederea prelucrării, cu returnarea ulterioară a deșeurilor radioactive rezultate în urma prelucrării;c) importul și transferul intracomunitar în România al deșeurilor radioactive care decurg nemijlocit din prelucrarea, în afara teritoriului României, de deșeuri radioactive sau combustibil nuclear uzat ca urmare a unui export sau a unui transfer intracomunitar din România, anterior autorizat, conform prevederilor lit. b);d) exportul și transferul intracomunitar din România al deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat în vederea depozitării definitive, în situația în care, la momentul transportului, este în vigoare un acord între România și statul de destinație, de utilizare a unei instalații de depozitare definitivă în statul de destinație, care trebuie să aibă capacitatea tehnică și administrativă și structura de reglementare care să permită gospodărirea, respectiv depozitarea definitivă, în condiții corespunzătoare standardelor internaționale;e) exportul și transferul intracomunitar din România de combustibil nuclear uzat de la reactoare de cercetare către o țară care furnizează sau produce combustibil destinat reactoarelor de cercetare, ținând cont de acordurile internaționale aplicabile.(3) Condițiile și criteriile de export și transfer intracomunitar din România sunt detaliate în reglementări specifice elaborate de Comisie conform art. 5.5. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Activitățile și sursele prevăzute la art. 2 necesită autorizație eliberată de Comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifice fiecărui gen de activitate sau surse, în conformitate cu reglementările emise de Comisie potrivit prevederilor art. 5.6. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1):a) activitățile de transport al dispozitivelor generatoare de radiații ionizante și activitățile de utilizare a aparaturii de control dozimetric și a sistemelor de detecție a radiațiilor ionizante;b) cele prevăzute la art. 2 lit. h);c) activitățile de transfer intracomunitar al instalațiilor radiologice și materialelor radioactive, altele decât activitățile de transfer intracomunitar al deșeurilor radioactive, al combustibilului nuclear proaspăt și uzat și al celorlalte tipuri de materiale nucleare.7. La articolul 8 alineatul (8), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) închiderea.8. La articolul 18 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) este în măsură să demonstreze că dispune de resursele umane și financiare, dotările tehnice, tehnologiile și mijloacele materiale necesare desfășurării activităților;9. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Producerea, furnizarea, importul sau transferul intracomunitar al celor prevăzute la art. 8 alin. (6) necesită obținerea, în prealabil, a unei autorizații de produs, model sau tip, emisă de Comisie. Autorizația de produs, model sau tip, nu este obligatorie pentru cele prevăzute la art. 8 alin. (6), fabricate și/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoaștere în acest sens, dacă cerințele aplicabile acestora în statul respectiv prezintă garanții echivalente celor pe baza cărora se acordă autorizație de produs în România.10. La articolul 25 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) asigurarea și menținerea resurselor umane și financiare adecvate, pentru a-și îndeplini obligațiile prevăzute de prezenta lege.11. La articolul 25, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Titularul de autorizație, eliberată potrivit art. 8, este pe deplin răspunzător pentru asigurarea securității instalațiilor și/sau pentru desfășurarea în siguranță a activităților autorizate în condițiile legii.(4) Răspunderea pentru securitatea instalațiilor și/sau a activităților nu poate fi delegată.12. La articolul 35, după litera p) se introduc cinci noi litere, literele q) - t), cu următorul cuprins:q) transmite notificări și prezintă rapoarte Comisiei Europene cu privire la implementarea directivelor Consiliului și a altor acte normative comunitare în domeniul propriu de competență, la termenele și cu frecvența prevăzute de acestea;r) avizează rapoartele privind implementarea directivelor Consiliului și a altor acte normative din domeniul nuclear transmise Comisiei Europene de către alte organisme naționale;s) avizează Strategia națională de dezvoltare a domeniului nuclear;ș) avizează Strategia națională pe termen mediu și lung privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive;t) organizează, periodic, cel puțin o dată la 10 ani, autoevaluări, precum și analize internaționale inter pares ale activității proprii, precum și ale cadrului național de reglementare, autorizare și control; rezultatele acestor analize se raportează Comisiei Europene și celorlalte state membre și pot fi puse la dispoziția publicului, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind informațiile clasificate și principiul confidențialității.13. La articolul 56, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Controlul de garanții nucleare în România se realizează în conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM) și ale Regulamentului (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom.14. La anexa nr. 2, punctele 4, 6,7, 12 și 14 se modifică și vor avea următorul cuprins:4. autorizație - document legal, eliberat de Comisie, prin care se autorizează activitățile nucleare conform prezentei legi;.................................................................6. combustibil nuclear - material sau un ansamblu mecanic care conține material nuclear, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare;7. deșeuri radioactive - materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă, pentru care deținătorul acestora nu poate demonstra Comisiei că se prevede sau se consideră o altă utilizare și care conțin radionuclizi în concentrații sau cu contaminări de suprafață superioare unor valori stabilite de Comisie, în conformitate cu reglementările specifice aplicabile emise de aceasta conform art. 5;.................................................................12. materie primă nucleară - uraniu, care conține amestecul de izotopi ce se găsește în natură, uraniu al cărui conținut în uraniu 235 este inferior cotelor normale, toriu, toate materiile menționate mai sus sub formă de metal, aliaje, compuși chimici sau concentrați, orice altă materie care conține una sau mai multe din materiile menționate mai sus, la nivelele de concentrație stabilite de Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Tratatului EURATOM;.................................................................14. material fisionabil special - plutoniu-239, uraniu-233, uraniu îmbogățit cu uraniu 235 sau 233, precum și orice produs care conține unul sau mai mulți izotopi din cei menționați mai sus și alte materiale fisionabile similare care vor fi stabilite de Consiliul Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Tratatului EURATOM; termenul de «material fisionabil special» nu include materia primă nucleară;15. La anexa nr. 2, după punctul 36 se introduc nouă noi puncte, punctele 37 - 45, cu următorul cuprins:37. titular de autorizație - o persoană juridică sau altă entitate legal constituită, căreia îi revine răspunderea generală pentru orice activitate nucleară sau orice instalație autorizată conform prezentei legi;38. import - activitatea de trimitere a oricărui produs radioactiv, instalație, material nuclear, precum și a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive prevăzute în anexa nr. 1, dintr-un stat terț în România, ca stat de destinație;39. export - activitatea de trimitere a oricărui produs radioactiv, instalație, material nuclear, precum și a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive prevăzute în anexa nr. 1, din România, ca stat de origine, într-un stat terț;40. transfer intracomunitar - activitatea de trimitere a oricărui produs radioactiv, instalație, material nuclear, precum și a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive prevăzute în anexa nr. 1, în cadrul căreia statul de origine și statul de destinație sunt state membre ale Uniunii Europene;41. stat terț - oricare țară care nu este stat membru al Uniunii Europene;42. transfer - activitatea de trimitere pe teritoriul României a oricărui produs radioactiv, instalație, material nuclear, precum și a materialelor, dispozitivelor, echipamentelor și informațiilor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare explozive prevăzute în anexa nr. 1, de la un titular de autorizație la altul, cu schimbarea corespunzătoare a proprietarului, inclusiv trimiterea materialelor nucleare dintr-o zonă de bilanț material în altă zonă de bilanț material ale aceluiași titular de autorizație;43. uraniu îmbogățit în izotopul 235 sau 233 - uraniu care conține fie uraniu 235, fie uraniu 233, fie acești 2 izotopi într-o asemenea cantitate, încât raportul dintre suma acestor 2 izotopi și izotopul 238 să fie superior raportului dintre izotopul 235 și izotopul 238 în uraniul natural;44. sursă închisă scoasă din utilizare - o sursă închisă care nu mai este folosită sau destinată a fi folosită în scopul pentru care a fost acordată autorizația;45. combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear îndepărtat definitiv din reactor după iradiere; combustibilul nuclear uzat poate fi considerat o resursă utilizabilă care poate fi reprocesată sau poate fi depozitat definitiv ca deșeu radioactiv.16. În tot cuprinsul legii, sintagmele "combustibil nuclear ars" și "combustibil nuclear iradiat" se înlocuiesc cu sintagma "combustibil nuclear uzat", iar sintagma "depozitare finală" se înlocuiește cu sintagma "depozitare definitivă".  +  Articolul VI(1) Autorizațiile și permisele de exercitare, emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, își mențin valabilitatea până la termenul prevăzut de acestea, cu excepția cazului în care se încalcă prevederile art. 7 din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum s-a modificat prin art. V pct. 4 din prezenta lege.(2) Prevederile prezentei legi se aplică și cererilor de autorizare în curs de soluționare la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul VIILegea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.*Prezenta lege transpune art. 1 alin. (1), (2) și (3), art. 2 alin. (1) și (3), art. 3, art. 4 alin. (1), (3) și (4), art. 5 alin. (1) lit. a), d), g) și alin. (2), art. 6 alin. (2) și (3), art. 7 alin. (1) și (5), art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 199 din 2 august 2011.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
  București, 19 decembrie 2013.Nr. 378.-------