LEGE nr. 165 din 3 august 1998privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 6 august 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Din alocaţiile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi se gestionează de către acesta, prin băncile comerciale, fondul pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, denumit în continuare fond, în suma de 940 miliarde lei. (2) Fondul se alimentează cu alocaţiile aprobate prin bugetul de stat cu aceasta destinaţie pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţie şi se reconstituie din sumele rambursate şi din dobânzile plătite de către băncile comerciale, potrivit prezentei legi.  +  Articolul 2 (1) Fondul este destinat creditarii producătorilor agricoli, în vederea finanţării cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în conformitate cu tehnologiile specifice. (2) Anual, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, va aproba prin hotărâre culturile şi speciile de animale care vor fi finanţate, cu prioritate, potrivit legii. (3) În înţelesul prezentei legi, producători agricoli sunt: producătorii agricoli individuali, asociaţiile agricole familiale, asociaţiile agricole fără personalitate juridică, prevăzute de Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, arendaşii, societăţile agricole cu personalitate juridică, societăţile comerciale agricole cu capital privat, societăţile comerciale agricole cu capital majoritar sau integral de stat.  +  Articolul 3 (1) Din fond Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va pune la dispoziţie băncilor comerciale sumele necesare creditarii producătorilor agricoli pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor. (2) Sumele din fond vor fi puse la dispoziţie băncilor comerciale, pe bază de convenţii, în care se prevăd sumele acordate, termenele de rambursare şi condiţiile de derulare a împrumuturilor.  +  Articolul 4 (1) La sumele trase din fond băncile comerciale vor plati o dobânda egala cu rata scontului, practicată de Banca Naţionala a României. (2) Băncile comerciale vor acorda producătorilor agricoli credite din fond, la care vor percepe 6 puncte procentuale peste rata scontului.  +  Articolul 5 (1) Creditele vor fi acordate producătorilor agricoli de către băncile comerciale, în condiţiile art. 2-4 şi în funcţie de îndeplinirea criteriilor de creditare prevăzute de normele bancare în vigoare. (2) Creditele acordate în baza prezentei legi nu beneficiază de garanţii guvernamentale.  +  Articolul 6Beneficiarii creditelor rambursează împrumuturile în maximum 360 de zile de la acordare, ratele scadente urmând a fi convenite în funcţie de tehnologiile specifice, corelat cu termenele de valorificare a producţiei.  +  Articolul 7 (1) Dobânda se calculează la soldul contului de împrumut şi se plăteşte băncilor comerciale potrivit clauzelor convenite în contractele de împrumut. (2) Dobânda care revine fondului pentru sumele trase de băncile comerciale din fond se evidenţiază de către acestea, într-un cont distinct.  +  Articolul 8 (1) În cadrul termenului de rambursare a creditului prevăzut la art. 6, băncile comerciale vor rambursa la fond sumele primite şi dobânda aferentă, în maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării acestora de la împrumutaţi. (2) Beneficiarii creditelor, care rambursează creditele şi dobânda aferentă la termenele scadente prevăzute în contractele de împrumut, beneficiază de o bonificaţie, calculată la volumul dobânzii, care se deduce de băncile comerciale din sumele datorate fondului. (3) Nivelul bonificatiei prevăzute la alin. (2) este de 70% din volumul dobânzii datorate de împrumutat. (4) Bonificatia se acordă beneficiarilor de credit şi în situaţia nerambursarii ratelor de credit la termenele intermediare, în condiţiile rambursarii integrale a creditelor şi a dobânzilor la termenele finale stabilite prin contractele de credit. (5) Sumele nerambursate de beneficiarii creditelor la termenele prevăzute la art. 6 se vor returna la fond de către băncile comerciale, împreună cu dobânda aferentă ratei scontului, determinata de Banca Naţionala a României, în maximum 10 zile lucrătoare de la data termenelor scadente. (6) La efectuarea plăţilor din creditele aprobate în condiţiile art. 2-4 băncile comerciale vor verifica destinaţia creditelor pe bază de documente opozabile. În cazul în care se constata plati din credite fără respectarea destinaţiei stabilite, băncile comerciale vor restitui la fond, din surse proprii, partea de credit utilizat nelegal şi rata scontului.  +  Articolul 9 (1) Producătorii agricoli care beneficiază de credite din fond, în condiţiile prezentei legi, au obligaţia să respecte destinaţia pentru care au fost acordate. (2) Schimbarea destinaţiei creditului de către beneficiarul acestuia atrage după sine sistarea imediata a creditarii, restituirea creditului acordat şi a dobânzilor aferente acestuia, corespunzător volumului de credite a căror destinaţie a fost schimbată, precum şi penalităţi către bugetul de stat, calculate la nivelul ratei dobânzii la care a fost adjudecată oferta de cumpărare de titluri de stat la data constatării schimbării destinaţiei.  +  Articolul 10Sumele neutilizate din fond, precum şi cele provenite din rambursări de credite şi din dobânzi, existente la Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei la data de 31 decembrie 1998 şi la data de 31 decembrie 1999, se reportează în anul următor şi se utilizează în continuare, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 11Băncile comerciale care vor acorda credite din fond pot prelua, în condiţiile prezentei legi, şi creditele acordate cu aceeaşi destinaţie din sursele proprii pentru campania agricolă din toamna anului 1997 şi din prima parte a anului 1998, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 12În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va prezenta Guvernului pentru aprobarea normele metodologice privind derularea, utilizarea şi decontarea prin băncile comerciale a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 6 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN-----------------