LEGE nr. 374 din 19 decembrie 2013privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 din 23 decembrie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea unor măsuri pentru utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare ANP. (2) În înţelesul prezentei legi, prin perimetre ale unităţilor din subordinea ANP se înţelege secţiile de deţinere aparţinând unui penitenciar şi locurile delimitate din interiorul sectorului de deţinere al unui penitenciar la care au acces persoanele private de libertate.  +  Articolul 2 (1) Blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor se realizează numai în scopul prevenirii utilizării neautorizate, de către persoanele private de libertate, în interiorul penitenciarului, a dispozitivelor care sunt capabile să transmită sau să primească imagini, sunete şi informaţii, inclusiv telefoanele mobile. (2) Blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor au la bază perturbarea radiocomunicaţiilor. (3) Perturbarea poate fi efectuată printr-un semnal electromagnetic sau o modificare a însuşi mediului de propagare. (4) Soluţia tehnică identificată pentru crearea perturbaţiilor electromagnetice este integrată într-un sistem a cărui funcţionare poate fi monitorizată de la distanţă. Sistemul este compus dintr-o combinaţie specifică mai multor tipuri de aparate şi, după caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate şi destinate utilizării permanente pentru blocarea şi întreruperea radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea ANP şi are următoarele caracteristici operaţionale: a) funcţionează strict în benzi de frecvenţe radio stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, conform destinaţiei prevăzute în tabelul naţional de atribuire a frecvenţelor radio, după analiza acestora în cadrul Comisiei interdepartamentale de radiocomunicaţii; b) blochează şi întrerupe comunicările dintre deţinuţi şi terţe persoane, efectuate în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; c) funcţionează la cea mai mică putere, din punct de vedere tehnic, pentru atingerea scopului prevăzut la alin. (1); d) este instalat în locuri aflate sub protecţia personalului unităţii penitenciare şi inaccesibile deţinuţilor; e) respectă cerinţa prevăzută la art. 3 alin. (2); f) nu depăşeşte limitele impuse de legislaţia naţională în ceea ce priveşte expunerea populaţiei generale la undele electromagnetice; g) nu reţine informaţiile privind traficul, localizarea, precum şi informaţiile necesare pentru identificarea unui abonat sau a unui utilizator, precum şi conţinutul comunicării: imagini, sunete şi informaţii; h) nu perturbă activitatea curentă din penitenciar.  +  Articolul 3 (1) Instalarea, punerea în funcţiune şi utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor se realizează cu avizul ANCOM, pentru fiecare amplasament ori loc în care urmează a se utiliza un astfel de sistem şi numai după informarea instituţiilor reprezentate în Comisia interdepartamentală de radiocomunicaţii. (2) Instalarea, punerea în funcţiune şi utilizarea sistemelor prevăzute la art. 2 alin. (4) se realizează în asemenea condiţii încât să se evite, într-o măsură rezonabilă, afectarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii din exteriorul unităţilor din subordinea ANP.  +  Articolul 4 (1) Titularii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio care furnizează reţele sau servicii de comunicaţii electronice vor acorda ANCOM şi ANP, acolo unde este cazul, sprijin prin asigurarea suportului tehnic, furnizarea de informaţii, modificarea temporară a unor parametri tehnici de funcţionare a reţelelor şi orice acţiune necesară instalării, punerii în funcţiune şi utilizării sistemelor prevăzute la art. 2 alin. (4), în condiţiile stabilite potrivit art. 3 alin. (2). (2) În cazul în care sistemele prevăzute la art. 2 alin. (4) produc interferenţe prejudiciabile serviciilor furnizate de titularii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, ANCOM poate dispune suspendarea ori modificarea condiţiilor tehnice de utilizare a sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în unităţile subordonate ANP. (3) În situaţia în care aparatele destinate blocării ori întreruperii radiocomunicaţiilor în unităţile subordonate ANP sunt ori devin ineficiente ca urmare a propagării semnalului radio transmis prin reţele de comunicaţii electronice, ANCOM poate stabili, în cazuri specifice, modificarea unor condiţii tehnice şi operaţionale a frecvenţelor radio alocate titularilor drepturilor de utilizare. (4) Măsurile prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi dispuse simultan, în vederea atingerii scopului prevăzut la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 5 (1) ANP achiziţionează servicii destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din sistemul penitenciar, precum şi servicii de consultanţă şi proiectare, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) are ca obiectiv: a) asigurarea funcţionării sistemului prevăzut la art. 2 alin. (4); b) întocmirea documentaţiei de atribuire ce cuprinde toate informaţiile legate de contractul de achiziţie publică a serviciilor de blocare şi întrerupere a radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din sistemul penitenciar, procedura de atribuire a acestuia, caietul de sarcini în care sunt incluse specificaţiile tehnice ale sistemului prevăzut la art. 2 alin. (4) sau, după caz, documentaţia descriptivă.  +  Articolul 6 (1) În vederea achiziţionării serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1), ANCOM suportă, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, din bugetul propriu aprobat potrivit legii, o sumă în cuantum de 10 milioane lei/an. (2) Suma prevăzută la alin. (1) se acoperă din sumele încasate cu titlu tarif de utilizare a spectrului, încasate de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012. (3) Suma prevăzută la alin. (1) constituie venituri proprii ale ANP, în completarea celor prevăzute de Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, şi se utilizează exclusiv pentru acoperirea costurilor ocazionate de achiziţionarea serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1). (4) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, suma prevăzută la alin. (1) încasată şi neutilizată până la închiderea exerciţiului bugetar se reportează în anul următor şi va fi folosită cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 7 (1) În limita sumei prevăzute la art. 6 alin. (1), prin decizie a directorului general al ANP, sunt stabilite unităţile din subordinea sa în care se vor instala, în mod prioritar, sistemele destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor. Stabilirea unităţilor penitenciare în care se instalează aceste sisteme se face după evaluarea vulnerabilităţilor pe linia siguranţei deţinerii, ţinându-se cont de numărul de dispozitive de comunicare la distanţă descoperite, amplasarea geografică şi arhitectura unităţii de penitenciare, numărul persoanelor private de libertate deţinute şi regimul de executare în care acestea sunt incluse, de regulă, în regimul de maximă siguranţă şi închis, precum şi implementarea sistemelor integrate de pază, supraveghere video şi control acces. (2) Dispoziţiile art. 1-5 se aplică şi după perioada prevăzută la art. 6 alin. (1), sens în care ANP identifică sursele de finanţare necesare continuării activităţii de blocare şi întrerupere a radiocomunicaţiilor efectuate în afara prevederilor legale în perimetrele unităţilor din subordinea ANP.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 19 decembrie 2013.Nr. 374.----