HOTĂRÂRE nr. 1.108 din 18 decembrie 2013pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 20 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Compensarea cu 90% din preţul de referinţă al medicamentelor menţionate la art. 1 se suportă astfel: în cuantum de 50% din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi, respectiv, de 40% din bugetul Ministerului Sănătăţii. (2) Compensarea medicamentelor din bugetul Ministerului Sănătăţii, potrivit prevederilor alin. (1), se asigură din veniturile proprii prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii, sub formă de transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."  +  Articolul IIÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la data de 31 decembrie 2013, sumele aferente plăţilor programului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, cu modificările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul III (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pe anul 2013 cu suma de 12.500 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013. (2) Cu suma prevăzută la alin. (1) se majorează prevederile de cheltuieli ale Ministerului Sănătăţii la capitolul 56.01 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", şi, respectiv, veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013, în vederea efectuării plăţilor restante la medicamente compensate în cuantum de 90% pentru pensionarii cu pensii de până la 700 lei/lună. (3) Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate prin prezenta hotărâre. (4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii şi în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 18 decembrie 2013.Nr. 1.108.-------