HOTĂRÂRE nr. 1.023 din 11 decembrie 2013pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 19 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi art. 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituit din construcţii şi teren, înregistrat la poziţia nr. MFP 107139 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluată în conformitate cu art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actualizarea adresei poştale la care este situat imobilul în urma intabulării în cartea funciară, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, constituită din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa. (2) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea reabilitării/reconstruirii în funcţie de rezultatul expertizei tehnice ce va fi realizată prin grija autorităţii publice locale şi redării în circuitul de interes public cu destinaţia de "Centru de evenimente", în termen de 3 ani de la data preluării părţii de imobil.  +  Articolul 3În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute la art. 2 alin. (2), acestea revin, de drept, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Viceprim-ministru,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.023.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea deinventar, conform art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniulinstituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003,cu modificările şi completările ulterioare, şi adresa poştală la careeste situat acesta în urma intabulării în cartea funciară
  *Font 8*
  Nr. M.F.P. Codul de clasifi- care Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresă/Carte funciară/ Nr. cadastrale Elementele- cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
  107139 8.19.01 Imobil 1568 Mihail Kogălniceanu Judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, str. Tomis nr. 7 C.F. 102134 Nr. cad. 102134 C.F. 102135 Nr. cad. 102135 Construcţii şi teren* 1.903.215,60 lei Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  ___________* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi dintr-un imobil care se transmite din domeniul public alstatului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniulpublic al comunei Mihail Kogălniceanu şi în administrarea ConsiliuluiLocal al Comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasi- ficare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tehnică/ capacitate/bucăţi/ valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  107.139 8.19.01 imobil 1568 - parţial Judeţul Constanţa, comuna Mihail Kogălniceanu, str. Tomis nr. 7 CF. 102134 Nr. cad. 102134 923.836,85 lei 1. Construcţii: Pavilionul B: - Suprafaţă construită - 647 mp - Suprafaţă desfăşurată - 1.294 mp - Valoarea contabilă - 794.301,22 lei 2. Amenajări: Reţea alimentare cu apă - 55 ml - valoarea contabilă - 1.069,55 lei Reţea canalizare - 15 ml - valoarea contabilă - 534,75 lei Total valoare contabilă - 1.604,3 lei 3. Suprafaţa terenului - 4.627 mp - valoarea contabilă - 127.931,33 lei Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al comunei Mihail Kogălniceanu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu CUI - 4515328
  _________