NORME METODOLOGICE din 17 decembrie 2013privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013
EMITENT
 • MINISTERUL FUNCŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 19 decembrie 2013   +  Capitolul I Încasarea veniturilor bugetare1.1. (1) Sumele aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor obligaţii către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2013, se achită de către persoanele juridice şi fizice prin virament potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unităţile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la data de 31 decembrie 2013. (2) Instituţiile de credit vor lua măsuri pentru asigurarea decontării tuturor ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a sumelor în numerar achitate de persoanele fizice către bugete, potrivit convenţiilor încheiate în acest scop cu unităţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu alte instituţii publice, după caz, prezentate de către clienţi, astfel încât, până la data de 31 decembrie 2013, sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.1.2. (1) Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2013, pot fi achitate în numerar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului sau ale instituţiilor publice beneficiare, după caz, până la data de 30 decembrie 2013 inclusiv, cu excepţia perioadei 25-27 decembrie 2013, în care nu se fac încasări în numerar. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în data de 27 decembrie 2013, unităţile Trezoreriei Statului încasează în numerar impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.1.3. Sumele încasate în numerar de către instituţiile publice sau de către agenţii fiscali, reprezentând venituri bugetare sau venituri proprii ale bugetelor instituţiilor publice, vor fi depuse în conturile de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, cărora acestea li se cuvin, până la data de 30 decembrie 2013 inclusiv. Eventualele venituri încasate în numerar de către instituţiile publice în data de 30 decembrie 2013 se depun în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, în data de 6 ianuarie 2014, şi se înregistrează ca venituri ale anului 2013, cu data de 31 decembrie 2013.1.4. (1) Instituţiile publice care încasează venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, în conturile 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", 50.33 "Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale", 50.34 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat" şi 50.42 "Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete" au obligaţia să vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale bugetelor cărora acestea li se cuvin, până la data de 30 decembrie 2013 inclusiv. (2) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1), în perioada 30-31 decembrie 2013, se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare pe data de 6 ianuarie 2014 şi reprezintă venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, pe anul 2013. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.1.5. La nivelul unităţilor Trezoreriei Statului care nu funcţionează cu casierii-tezaur nu pot rămâne sume în numerar la finele anului 2013. Sumele în numerar încasate în data de 30 decembrie 2013 se depun integral la finele zilei la instituţiile de credit la care acestea îşi au deschise conturile de disponibil.1.6. (1) În cursul lunii decembrie 2013, organele fiscale competente vor lua măsurile necesare pentru clarificarea şi distribuirea, până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în conturile unice reprezentând obligaţii fiscale prevăzute prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele încasate în perioada 30-31 decembrie 2013 în contul 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi în contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" se distribuie de către organele fiscale competente, în data de 6 ianuarie 2014, şi se transferă în aceeaşi zi de către unităţile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operaţiuni ale anului 2013, cu data de 31 decembrie 2013. (3) Eventualele sume încasate în conturile unice, rămase neclarificate la finele anului 2013, pot fi distribuite/compensate din oficiu de către organele fiscale competente în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 10 ianuarie 2014, cu data operaţiunii 31 decembrie 2013. La data de 10 ianuarie 2014, după efectuarea distribuirilor/compensărilor din oficiu, eventualele sume rămase în soldul contului 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" vor fi transferate de organele fiscale în contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire". După efectuarea acestei operaţiuni, contul 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire" nu poate prezenta sold. (4) Pentru operaţiunile prevăzute la alin. (3) organele fiscale competente vor transmite unităţilor Trezoreriei Statului fişiere distincte, purtând data de 31 decembrie 2013, care vor fi înregistrate de unităţile Trezoreriei Statului ca operaţiuni ale anului 2013. (5) La finele anului 2013, în contul 20.47.01.01 "Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire" şi în 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire" pot rămâne numai sumele virate în cuantum mai mare decât suma obligaţiilor fiscale datorate, după efectuarea tuturor operaţiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.1.7. (1) Pe data de 6 ianuarie 2014, cotele defalcate din impozitul pe venit sistate în condiţiile legii, aflate în soldul contului 20.04.01.02 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire", se transferă de unităţile Trezoreriei Statului, pe bază de notă contabilă, în contul 20.04.01.01 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit" deschis pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiune a anului 2013, efectuată cu data de 31 decembrie 2013. (2) Cotele defalcate din impozitul pe venit transferate la finele anului 2013 în condiţiile alin. (1) se repun la data de 6 ianuarie 2014 în contul 20.04.01.02 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire" din contul 20.04.01.01 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit", ambele conturi fiind deschise pe codul de identificare fiscală al unităţilor administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operaţiuni ale anului 2014. Cotele defalcate din impozitul pe venit repuse în contul 20.04.01.02 "Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire" vor fi alocate bugetelor locale în condiţiile actelor normative care au stat la baza sistării acestora.1.8. Cotele defalcate din eventualele sume reprezentând impozit pe venit distribuit de către organele fiscale în conformitate cu prevederile pct. 1.6 alin. (3) se calculează şi se virează în conturile cărora li se cuvin pe data de 13 ianuarie 2014, ca operaţiune a anului 2014.1.9. (1) Veniturile bugetare încasate în numerar de către unităţile vamale în perioada 30 decembrie 2013-5 ianuarie 2014 se depun la unităţile Trezoreriei Statului pe data de 6 ianuarie 2014, pe bază de chitanţe pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii întocmite distinct pentru perioada 30-31 decembrie 2013 şi, respectiv, pentru perioada 1-5 ianuarie 2014. (2) Sumele depuse în numerar pentru perioada 30-31 decembrie 2013 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2013, cu data de 31 decembrie 2013, iar sumele depuse pentru perioada 1-5 ianuarie 2014 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2014, cu data de 6 ianuarie 2014.1.10. Garanţiile în valută depuse la unităţile vamale, aflate în conturi deschise la instituţii de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.1.11. (1) Organele fiscale vor lua măsuri pentru distribuirea, potrivit legii, până la finele anului 2013 a sumelor încasate în conturile 50.59 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită de unităţile administrativ-teritoriale", 50.67 "Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile în procesul de executare silită", 50.86.01 "Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene", 50.86.02 "Disponibil din executarea silită a creanţelor stabilite în România şi recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene", 50.86.03 "Disponibil din executarea silită a creanţelor aferente plăţilor efectuate din fonduri comunitare şi din fonduri de cofinanţare aferente acestora", 50.86.04 "Disponibil din executări/restituiri fond de risc", 50.86.06 "Disponibil din recuperarea sumelor plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. 1^1 din O.U.G. nr. 135/2007, individualizate în titluri de creanţă", 50.86.07 "Disponibil din executarea silită a debitelor reprezentând prejudicii aduse pădurii, conform Legii nr. 46/2008" şi 50.86.09 "Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condiţiile art. 10 din Legea nr. 241/2005". (2) Eventualele disponibilităţi rămase nedistribuite la finele anului 2013, în conturile prevăzute la alin. (1), se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. (3) Până la data de 30 decembrie 2013 inclusiv, organele fiscale vor analiza şi vor clarifica eventualele sume rămase nedistribuite în contul 50.86.12 "Disponibil pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 37 din O.U.G. nr. 99/2013", astfel încât la finele anului acest cont să nu prezinte sold.1.12. (1) Sumele reprezentând contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate colectate, în condiţiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI - "Finanţarea unor cheltuieli de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 577/909/2006, aflate în soldul conturilor 51.14.10.03 "Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.13 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.02 "Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.12 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006", 51.16.10.05 "Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006" se transferă, la data de 24 decembrie 2013, de către unităţile Trezoreriei Statului, în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", deschis pe numele autorităţilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (2) La data de 30 decembrie 2013, autorităţile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti virează sumele colectate în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006" în acelaşi cont deschis pe numele Ministerului Sănătăţii, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (3) Eventualele sume încasate, în perioada 30-31 decembrie 2013, după efectuarea operaţiunii de la alin. (1), în conturile 51.14.10.03 "Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.13 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun, conform art. 363 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.02 "Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool, distilate şi băuturi alcoolice conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006", 51.14.10.12 "Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool, distilate şi băuturi alcoolice, conform art. 363 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006", 51.16.10.05 "Disponibil din taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor conform art. 363 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006" se transferă de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", deschis pe numele autorităţilor de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, la data de 13 ianuarie 2014, şi se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2013, cu data de 31 decembrie 2013. (4) Sumele încasate de autorităţile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti în contul 50.03.20 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrală, pentru finanţarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006", în conformitate cu prevederile alin. (3), se virează în contul deschis pe numele Ministerului Sănătăţii, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, odată cu virarea contribuţiilor colectate pentru perioada 1-15 ianuarie 2014, ca operaţiuni ale anului 2014.  +  Capitolul II Încheierea execuţiei bugetare la instituţiile publice2.1. (1) Ordonatorii principali de credite finanţaţi din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanţelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare, până cel târziu la data de 19 decembrie 2013 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului. Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, până cel târziu la data de 24 decembrie 2013 inclusiv. (2) Începând cu data de 20 decembrie 2013 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanţelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:- în perioada 20 decembrie 2013-24 decembrie 2013 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);- în perioada 20 decembrie 2013-30 decembrie 2013 - pentru operaţiuni privind serviciul datoriei publice, precum şi pentru operaţiuni finanţate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, Fondul naţional de dezvoltare şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului sau pentru acţiuni urgente aprobate de ministrul delegat pentru buget pe baza fundamentărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite.2.2. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pot prezenta Ministerului Finanţelor Publice cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2014 începând cu data de 24 decembrie 2013 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2014 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2013, deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Până la definitivarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, precum şi a bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2014, ordonatorii principali de credite ai bugetelor respective pot deschide credite bugetare, pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate la nivel de an. (3) Până la definitivarea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor din bugetele prevăzute la alin. (2), cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi prezentate Ministerului Finanţelor Publice însoţite de adrese prin care ordonatorii principali de credite confirmă că bugetele proprii şi bugetele la nivel de an ale ordonatorilor de credite subordonaţi cărora li se repartizează creditele bugetare deschise au fost aprobate.2.3. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 19 decembrie 2013 inclusiv. Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali şi secundari de credite ai bugetelor locale, până cel târziu la data de 24 decembrie 2013 inclusiv. (2) Începând cu data de 20 decembrie 2013 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului local pot prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:- în perioada 20 decembrie 2013-24 decembrie 2013 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);- în perioada 20 decembrie 2013-30 decembrie 2013 - pentru sumele pentru care în luna decembrie 2013 au fost aprobate acte normative care prevăd acordarea acestora şi efectuarea de plăţi din bugetul local aprobat pe anul 2013, precum şi pentru alte sume, pe bază de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unităţii Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului local şi a trezorierilor şefi ai activităţilor de trezorerie şi contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuţii de trezorier-şef. (3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2014 pot fi prezentate unităţilor Trezoreriei Statului începând cu data de 24 decembrie 2013 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2014 cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar al anului 2013, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2014 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale se întocmesc la nivelul necesităţilor de finanţare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective. În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2014 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finanţarea cheltuielilor unităţilor administrativ-teritoriale şi unităţilor din subordinea acestora se efectuează în condiţiile prevederilor art. 39 alin. (7) şi (7^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.2.4. (1) Instituţiile şi autorităţile publice autonome, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz, ale căror bugete de venituri şi cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2013 pot efectua cheltuieli în anul 2014, până la aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepţia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite. (2) În cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2014 ale instituţiilor publice de la alin. (1) sunt mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget.2.5. Instituţiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea sau justificarea acestora de către contractori sau alţi beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (8)-(12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 20 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, art. 54 alin. (8), (9), (9^1), (9^2), (10) şi (11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2.6. Sumele de mandat primite de instituţiile publice de la alte instituţii publice sau de la operatori economici vor fi lichidate până cel mai târziu la data de 24 decembrie 2013 inclusiv, iar sumele rămase neutilizate vor fi restituite unităţilor de la care au fost primite. În conturile 50.05 "Sume de mandat şi în depozit" şi 50.06 "Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală" pot fi menţinute sume, la finele anului 2013, numai pentru cazurile prevăzute în anexa nr. 2 "Lista cuprinzând operaţiunile pentru care unele instituţii publice pot păstra sume la finele anului 2013, în contul "Sume de mandat şi în depozit" deschis la trezoreria statului", care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; menţinerea acestor sume nu este obligatorie.2.7. (1) Instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale au obligaţia de a analiza componenţa sumelor aflate în soldul tuturor conturilor de disponibilităţi deschise pe numele acestora şi de a dispune restituirea, până la finele anului 2013, a sumelor care nu se justifică a fi reţinute în conturile respective, astfel: a) sumele primite în anul 2013 de la alte instituţii publice şi pentru care legislaţia în vigoare nu prevede reportarea la finele anului, inclusiv eventualele sume încasate necuvenit, se restituie până la data de 24 decembrie 2013 în conturile din care acestea au fost încasate; b) sumele primite anterior anului 2013 de la alte instituţii publice şi pentru care legislaţia în vigoare nu prevede reportarea la finele anului, inclusiv eventualele sume încasate necuvenit, se restituie până la data de 24 decembrie 2013 în conturile stabilite prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; c) sumele aflate în litigiu se păstrează în conturile de disponibilităţi până la definitivarea cauzelor.Prevederile privind regularizarea sumelor din conturile de disponibilităţi prevăzute la lit. a)-b) se pot completa, dacă este cazul, şi cu prevederile art. 75 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv "orice sumă care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel". (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pentru sumele aflate în soldul conturilor de disponibilităţi, altele decât cele prin care acestea îşi gestionează bugetele proprii de venituri şi cheltuieli.2.8. Instituţiile publice pot reţine în conturile prevăzute la pct. 2.7 alin. (1) lit. a) şi b) şi la alin. (2) numai sumele pentru care legislaţia în vigoare prevede reportarea la finele anului. Răspunderea pentru aplicarea acestor prevederi legale revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.2.9. (1) Disponibilităţile instituţiilor publice provenite din contravaloarea în lei a ajutoarelor externe, fondurile externe nerambursabile de preaderare pentru finanţarea unor obiective, precum şi disponibilităţile din fondurile publice destinate cofinanţării acestora rămase la finele anului 2013 în conturile structurilor de implementare se reportează din oficiu. Sumele destinate cofinanţării fondurilor externe nerambursabile de preaderare care se utilizează/se achită către beneficiari de către structurile de implementare direct din conturile de cheltuieli bugetare, rămase neutilizate la finele anului 2013, pot fi rezervate la finele anului în conturi de disponibilităţi deschise pe numele structurilor de implementare la unităţile Trezoreriei Statului. (2) Sumele rămase la finele exerciţiului bugetar al anului 2013 în conturile de disponibilităţi ale structurilor de implementare şi reportate în anul următor se utilizează de acestea în anul 2014 în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii externi şi cu prevederile bugetului anului în care au fost aprobate şi din care au fost alocate sumele respective, precum şi cu alte prevederi legale în vigoare care se aplică în anul 2014.2.10. (1) Disponibilităţile din fondurile externe nerambursabile postaderare şi fondurile publice destinate finanţării/cofinanţării/prefinanţării acestora, rămase la sfârşitul anului bugetar în conturile Autorităţii de certificare şi plată, unităţilor de plată, precum şi ale beneficiarilor de proiecte aprobate spre finanţare, se reportează în anul 2014 şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora. (2) În categoria disponibilităţilor prevăzute la alin. (1) nu se includ creditele bugetare deschise şi neutilizate de către beneficiarii finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale. (3) Autorităţile de management/Autoritatea de certificare şi plată virează în conturile deschise pe numele liderilor de parteneriat sumele aferente prefinanţării, precum şi cele aferente rambursării cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului şi restituirii contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite, până cel târziu la data de 24 decembrie 2013, astfel încât până la finele anului sumele respective să poată fi virate de către liderii de parteneriat în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi cărora li se cuvin, după caz. (4) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management care au beneficiat de sume în cadrul mecanismului top-up conform prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor lua măsurile necesare pentru virarea corespunzătoare a sumelor rămase neutilizate la finele anului 2013, în condiţiile şi la termenele stabilite la art. 6 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă. (5) Promotorii de proiecte instituţii publice şi partenerii/liderii instituţii publice care au gestionat în anul 2013 fonduri potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 242/2013, restituie sumele reprezentând cofinanţarea publică rămasă neutilizată la sfârşitul anului 2013, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1)-(3) din acelaşi act normativ.2.11. Disponibilităţile din fonduri destinate proiectelor NSIP rămase în contul 50.48 "Disponibil pentru proiecte NSIP" se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.2.12. (1) Donaţiile şi sponsorizările în lei cu care au fost majorate, în cursul anului, bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi în limita cărora nu au fost dispuse plăţi se transferă de către instituţiile publice beneficiare în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului" până la data de 24 decembrie 2013. (2) Donaţiile şi/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2013, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice şi, în consecinţă, nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, se încasează de către instituţiile publice beneficiare în contul 50.05 "Sume de mandat şi în depozit" deschis la unităţile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la bancă, după caz. (3) Donaţiile şi sponsorizările rămase neutilizate, la finele anului, în conturile în valută sau în conturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se reportează în anul următor şi se utilizează conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice.2.13. Soldurile conturilor 50.72 "Disponibil din Fondul naţional pentru dezvoltare regională" şi 50.73 "Disponibil din fonduri publice ale agenţiilor de dezvoltare regională şi birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră" rămase la finele anului 2013 se reportează în anul următor şi se utilizează în anul 2014 cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.2.14. (1) Instituţiile publice fără personalitate juridică au obligaţia de a vira, până la data de 24 decembrie 2013, în conturile instituţiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, sumele aflate în soldul conturilor de disponibilităţi prin care îşi derulează operaţiunile. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014, contul 50.15 "Disponibil al instituţiilor publice fără personalitate juridică de subordonare centrală sau locală" deschis pe numele camerelor de conturi judeţene şi al Camerei de Conturi a Municipiului Bucureşti la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se închide şi îşi încetează funcţionarea.2.15. (1) Instituţiile publice vor lua măsurile necesare pentru restituirea, până la data de 24 decembrie 2013, în conturile din care au fost acordate, a acreditivelor în lei deschise pentru achiziţii de bunuri, rămase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plăţile de casă, la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite. (2) Acreditivele în valută deschise de către instituţiile publice pentru decontarea achiziţiilor intracomunitare sau altor achiziţii externe de bunuri, în curs de derulare, şi comisioanele în valută aferente acestora se menţin în continuare până la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valută rămase nefolosite după terminarea contractelor se schimbă în lei prin instituţiile de credit de la care acestea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea achiziţiilor, iar contravaloarea în lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, la titlul de cheltuieli 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", sau în conturile de disponibilităţi, după caz, deschise la unităţile Trezoreriei Statului.2.16. (1) Valuta achiziţionată de către instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale pentru efectuarea de cheltuieli, rămasă neutilizată, se schimbă în lei până la data de 24 decembrie 2013 prin instituţiile de credit prin care aceasta a fost achiziţionată, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plăţile de casă, la subdiviziunile corespunzătoare de cheltuieli. Până la acelaşi termen, instituţiile publice menţionate mai sus vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valută, prin instituţiile de credit prin care acestea au fost încasate, sumele respective urmând a fi virate în conturile bugetelor cărora li se cuvin, deschise la unităţile Trezoreriei Statului. (2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra, la finele anului 2013, în conturile deschise la instituţii de credit, numai valuta procurată pentru: rambursarea la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale care nu au fost preluate spre administrare de Ministerul Finanţelor Publice potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, şi plata dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente până la data de 13 ianuarie 2014; donaţiile sau sponsorizările primite în valută din care se efectuează plăţi în valută, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003; avansurile cuvenite personalului pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul forţelor armate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, cu plecare până la data de 13 ianuarie 2014.2.17. (1) Instituţiile publice şi activităţile finanţate integral din venituri proprii pot păstra, la finele anului, în conturi deschise la instituţii de credit, valuta cumpărată pentru achitarea obligaţiilor de plată în valută cu termene scadente până la data de 13 ianuarie 2014. (2) Instituţiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra, la finele anului, în conturi deschise la instituţii de credit, donaţiile şi sponsorizările sau alte sume încasate potrivit legii în valută, care se schimbă în lei la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finanţare, după caz.2.18. (1) Disponibilităţile în valută procurate din credite bugetare rămase la finele anului 2013 în conturile reprezentanţelor diplomatice, militare şi comerciale ale României din străinătate, precum şi în conturile oficiale ale personalului militar încadrat în structurile comandamentelor, operaţiilor şi instituţiilor NATO sau ale UE sau alte organisme internaţionale la care România a aderat se reportează în anul următor şi se regularizează cu bugetul de stat de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi de către celelalte ministere care finanţează cheltuieli de această natură, în termen de 45 de zile, atât pentru reprezentanţele din Europa, cât şi pentru reprezentanţele de pe celelalte continente. Contravaloarea în lei a sumelor în valută existente la data de 31 decembrie 2013, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru data efectuării operaţiunii de regularizare, se virează de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naţionale şi de către celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2014, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare, titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent" deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate rămase, la finele anului 2013, în conturile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se virează, până la data de 21 ianuarie 2014, în contul de valută deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la instituţii de credit. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în valută aferente taxelor consulare, Ministerul Afacerilor Externe virează echivalentul în lei al acestora la bugetul de stat, în contul "Venituri ale bugetului de stat - Taxe consulare". (3) Ministerul Afacerilor Externe va lua măsuri pentru recuperarea până la finele anului 2013 de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate a eventualelor garanţii pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate recuperate în anul 2013 şi rămase neutilizate şi pentru restituirea acestora la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.2.19. (1) Disponibilităţile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi disponibilităţile rezultate din execuţia bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii, rămase la finele anului 2013 în soldul conturilor 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii", 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor publice de subordonare centrală" şi 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală", după caz, se reportează în anul următor şi se utilizează în anul 2014 în condiţiile prevederilor legale în vigoare. (2) Autorităţile deliberative pot hotărî în condiţiile art. 70 alin. (3) şi art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 "Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2013, în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii", precum şi a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor publice de subordonare locală", deschise pe numele instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate.2.20. (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, rămase după rezervarea în conturile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, a donaţiilor şi sponsorizărilor neutilizate la finele anului 2013 şi a sumelor reprezentând prefinanţări şi avansuri acordate pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare se regularizează, la finele anului 2013, cu bugetele respective, în limita sumelor primite de la aceste bugete, după cum urmează:- subvenţiile care au fost acordate direct de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale se restituie, până la data de 24 decembrie 2013, în conturile acestora, din care sumele respective au fost primite, deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti;- subvenţiile care au fost acordate de către ordonatorii secundari de credite se restituie în conturile acestora deschise la unităţile Trezoreriei Statului, până la data de 30 decembrie 2013. (2) Disponibilităţile rămase în contul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, după caz, după efectuarea operaţiunilor de regularizare în limita subvenţiilor primite, se reportează în anul următor şi se utilizează în anul 2014 în condiţiile prevederilor legale în vigoare.2.21. Sumele rămase neutilizate în contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" deschis pe numele instituţiilor sanitare publice, determinate ca diferenţă între sumele primite cu destinaţie specială de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii şi de la bugetele locale şi plăţile de casă efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost alocate, se restituie integral la bugetele din care au fost primite până la data de 24 decembrie 2013, cu excepţia celor care reprezintă prefinanţări sau avansuri acordate pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare.2.22. (1) Disponibilităţile aflate în soldul conturilor 50.41 "Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 95/2006" şi 50.24 "Disponibil al Fondului de dezvoltare a spitalului" se reportează în anul următor şi se utilizează în anul 2014 în condiţiile prevederilor legale în vigoare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), disponibilităţile provenind din sume alocate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii aflate în soldul contului 50.41.01 "Disponibil din sume încasate potrivit art. 19 alin. (4) din Legea nr. 95/2006" deschis pe numele spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale se regularizează cu bugetele din care sumele respective au fost încasate, până la data de 24 decembrie 2013.2.23. Disponibilităţile aflate în conturile instituţiilor de învăţământ superior de stat se reportează, în anul următor, în condiţiile art. 225 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.2.24. Instituţiile publice, altele decât cele prevăzute la pct. 2.21 şi 2.23, care au gestionat sume de la bugetul de stat prin contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială" au obligaţia de a vira sumele rămase neutilizate în contul instituţiilor publice ierarhic superioare de la care au fost încasate sumele respective, până la data de 24 decembrie 2013, dacă legea nu prevede altfel.2.25. (1) Instituţiile publice de cultură şi persoanele juridice de drept privat din domeniul culturii care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, restituie până la data de 24 decembrie 2013 sumele neutilizate, potrivit prevederilor legale în domeniu şi obligaţiilor stabilite prin contracte. (2) Cu sumele restituite, ordonatorii principali şi secundari de credite, după caz, vor reconstitui plăţile de casă pe anul 2013 în conturile din care au fost acordate alocaţiile respective.2.26. (1) Structurile sportive şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român au obligaţia să restituie sumele rămase neutilizate din alocaţiile primite de la bugetul de stat, în contul Ministerului Tineretului şi Sportului din care sumele respective au fost încasate. Această operaţiune se efectuează până la data de 24 decembrie 2013. (2) Sumele de restituit se stabilesc ca diferenţe între transferurile primite şi totalul plăţilor de casă efectuate pentru finanţarea programelor sportive, potrivit contractelor privind finanţarea programelor sportive aprobate pe anul 2013, încheiate în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care finanţarea programelor sportive s-a asigurat din alocaţii primite din bugetele altor ordonatori de credite.2.27. Sumele primite în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi rămase neutilizate la finele anului 2013 se restituie de către Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România în conturile din care au fost încasate, până la data de 24 decembrie 2013.2.28. Disponibilităţile înregistrate la finele anului 2013 în contul în lei 50.05.15 "Disponibil pentru conferinţe anuale ECRF" şi în contul în valută ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2012 privind aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Forumul European al Registrelor Comerţului, stabilirea unor măsuri privind derularea fondurilor financiare pentru desfăşurarea conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului organizate de România, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 120/2013, se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.2.29. (1) Ordonatorii de credite au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru achitarea creanţelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care unităţile Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit, au efectuat plata sumelor aferente creanţelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decât cele la care se încadrează obligaţiile de plată respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizărilor corespunzătoare, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 24 decembrie 2013. (3) Sumele indisponibilizate din creditele bugetare deschise conform Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011, cu completările ulterioare, pentru care perioada de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevăzută de lege expiră în anul 2014, se transferă de unităţile Trezoreriei Statului la data de 30 decembrie 2013, astfel:- în contul 50.63.01 "Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului pentru mediu;- în contul 50.64.01 "Disponibil al instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul local. (4) În scopul efectuării operaţiunii de transfer prevăzute la alin. (3), sumele indisponibilizate în conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unităţile Trezoreriei Statului în conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuată indisponibilizarea acestora. La expirarea perioadei de indisponibilizare, sumele se virează din conturile prevăzute la alin. (3) în contul indicat de executorul judecătoresc sau executorul fiscal, după caz. (5) Sumele indisponibilizate aflate la finele anului 2013 în conturile de disponibilităţi prevăzute la art. 7 alin. (1) din Procedura de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înfiinţarea popririi conturilor autorităţilor şi instituţiilor publice deschise la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.336/2011, cu completările ulterioare, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie şi se transferă de unităţile Trezoreriei Statului în contul indicat de executorul judecătoresc sau executorul fiscal, după caz, în prima zi lucrătoare de la expirarea perioadei de indisponibilizare de 15 zile calendaristice prevăzută de lege.2.30. (1) Până la data de 30 decembrie 2013, ministerele beneficiare prevăzute la art. 12^1 şi 12^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 43 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, cu modificările ulterioare, vor lua măsurile necesare pentru virarea sumelor rămase neutilizate la finele anului 2013, din contul de venituri bugetare în care sumele respective au fost încasate în contul 50.01.47 "Disponibil din sume realizate conform OUG nr. 115/2011, alocate pentru realizarea unor proiecte, reportate în condiţiile legii" deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) Până la data de 30 decembrie 2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va lua măsurile necesare pentru virarea sumelor rămase neutilizate la finele anului 2013, aferente proiectelor bilaterale cu Republica Moldova, în contul 50.01.49 "Disponibil din sume alocate şi rămase neutilizate aferente proiectelor bilaterale cu Republica Moldova" deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.2.31. (1) Pentru operaţiunile aferente datei de 30 decembrie 2013 şi, respectiv, 31 decembrie 2013 înregistrate de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în contul 61.99 "Operaţiuni în curs de lămurire" pentru care au fost epuizate toate posibilităţile de înregistrare în conturile corecte, se întocmesc retururi la încasare pe data de 6 ianuarie 2014. Retururile la încasare se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2014. (2) Eventualele plăţi dispuse de instituţiile publice, la finele anului 2013, aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2013 şi care sunt returnate în anul 2014 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot fi reiniţiate la plată din conturile în care sumele respective au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2014.  +  Capitolul III Regularizări financiare cu bugetul de stat şi bugetele locale de către regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale3.1. (1) Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale care au beneficiat, în anul 2013, de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligaţia de a verifica, pe baza deconturilor anuale, dacă alocaţiile bugetare primite sunt justificate şi, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2014, după caz, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost primite, la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", până la data de 31 ianuarie 2014, dacă legislaţia specifică acordării acestora nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligaţia de a comunică operatorilor economici cărora le-au acordat subvenţii sau transferuri conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie sumele alocate în plus. (2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora s-au acordat, în anul 2013, subvenţii sau transferuri regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi societăţilor comerciale, după caz, au obligaţia să verifice până la data de 31 ianuarie 2014 pe baza deconturilor anuale dacă subvenţiile sau transferurile acordate sunt justificate şi să dispună restituirea eventualelor sume încasate în plus, în conformitate cu legislaţia specifică acordării alocaţiilor bugetare respective. (3) Regiile autonome, societăţile sau companiile naţionale şi societăţile comerciale care au beneficiat, în anul 2013, de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat şi nu restituie sumele primite în plus în termenul prevăzut la alin. (1) sau în termenul prevăzut de legislaţia specifică acordării acestora, după caz, au obligaţia de a declara la organul fiscal competent subvenţiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate şi nerestituite în termenul legal, în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare.3.2. (1) În aplicarea prevederilor art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiţii finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale şi neutilizată până la data de 31 decembrie 2013 se virează de către operatorii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate sumele pentru finanţarea obiectivelor respective, la titlul 85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", până la data de 31 ianuarie 2014. (2) Ordonatorii de credite au obligaţia de a comunică operatorilor economici cărora le-au acordat sume de la bugetul de stat sau bugetele locale aferente obiectivelor de investiţii proprii conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie taxa pe valoarea adăugată.3.3. (1) Regiile autonome, societăţile comerciale sau companiile naţionale, după caz, cărora li s-au preluat credite neperformante pentru investiţii, în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante, au obligaţia să ramburseze creditele respective, din resursele financiare destinate finanţării investiţiilor rămase disponibile la finele anului 2013. (2) Rambursarea sumelor cuvenite statului se efectuează în contul 50.18 "Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor rezultate din aplicarea Legii nr. 7/1992", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe numele Ministerului Finanţelor Publice. (3) Instituţiile de credit în a căror evidenţă sunt înregistrate credite neperformante, precum şi organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice vor verifica la operatorii economici neradiaţi din registrul comerţului, în termen de 90 de zile de la data încheierii şi depunerii bilanţului contabil pe anul 2013, posibilităţile de reactivare a debitelor prin identificarea şi preluarea unor noi surse disponibile în contul creditelor neperformante.  +  Capitolul IV Încheierea execuţiei bugetelor locale şi operaţiuni specifice unităţilor administrativ-teritoriale4.1. (1) Primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei", până la data de 24 decembrie 2013, inclusiv, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în perioada 24-31 decembrie 2013, după efectuarea operaţiunii de la alin. (1), se virează de primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucureşti 21 "Veniturile bugetului local", la subcapitolele corespunzătoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe data de 6 ianuarie 2014, şi se înregistrează în conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca operaţiuni ale anului 2013, cu data de 31 decembrie 2013.4.2. Instituţiile publice care au încasat, în anul 2013, sume din bugetul propriu al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz, în contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti", vor restitui cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele rămase disponibile, la finele anului, în conturile din care acestea au fost primite, până la data de 24 decembrie 2013.4.3. Disponibilităţile rămase, la finele anului 2013, în soldul conturilor 50.58 "Disponibil al fondului de risc", 50.77 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile primite de unităţile administrativ-teritoriale şi instituţiile sau serviciile publice din subordinea acestora", 50.80 "Disponibil din împrumuturi externe ale unităţilor administrativ-teritoriale şi serviciile publice din subordinea acestora" şi 50.81 "Disponibil din împrumuturi interne contractate de unităţile administrativ-teritoriale şi serviciile publice din subordinea acestora", se reportează în anul următor şi se utilizează potrivit prevederilor legale în vigoare.4.4. (1) Donaţiile şi sponsorizările primite de unităţile administrativ-teritoriale rămase neutilizate la finele anului 2013 se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul corespunzător de cheltuieli bugetare în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", până la data de 30 decembrie 2013. Cuantumul donaţiilor şi sponsorizărilor rămase neutilizate se determină ca diferenţă între sumele încasate din donaţii şi sponsorizări în contul de venituri ale bugetului local 21.37.02.01 "Donaţii şi sponsorizări" şi plăţile efectuate în limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzătoare, potrivit clauzelor din actele de donaţie/sponsorizare. (2) La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donaţiilor/sponsorizărilor în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, unităţile administrativ-teritoriale vor anexa Contul de execuţie a donaţiilor/ sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2013, întocmite pe modelul prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003. (3) Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2013, înscris în Contul de execuţie a donaţiilor/sponsorizărilor primite şi utilizate în anul 2013, trebuie să coincidă cu suma care se transferă, până la data de 30 decembrie 2013, în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului". (4) Utilizarea în anul 2014 a donaţiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2013 se efectuează din contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizări rămase neutilizate la finele anului", pe destinaţiile stabilite de transmiţător, şi se evidenţiază la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 "Soldul donaţiilor şi/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului" din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003, întocmită la transferarea soldului. (5) Donaţiile şi/sau sponsorizările rămase neutilizate la finele anului bugetar în conturile în valută deschise la instituţii de credit pe numele unităţilor administrativ-teritoriale se utilizează în anul următor, pe destinaţiile stabilite de transmiţător, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (6) Donaţiile şi/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2013 cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale şi, în consecinţă, nu mai pot fi utilizate în cursul anului 2013 vor fi încasate de către acestea în contul 50.06 "Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare locală" deschis la unităţile Trezoreriei Statului sau în contul de valută deschis la instituţia de credit, după caz, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător şi majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului 2014.4.5. (1) În conturile 50.75.01 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", 50.75.02 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală" şi, respectiv, 50.75.03 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită cofinanţare locală" deschise la unităţile Trezoreriei Statului pot rămâne, la finele anului 2013, următoarele sume: a) cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în plus şi nerepartizate prin hotărâre a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz; b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale care nu au respectat încadrarea în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare; c) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (13^1) şi (13^2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a altor acte normative în vigoare. (2) Sumele rămase, la finele anului 2013, în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor şi vor fi alocate bugetelor locale, astfel: a) sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate în anul 2014, în conformitate cu hotărârile consiliului judeţean sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, şi în limita sumelor care vor fi aprobate în bugetele locale pe anul 2014; b) sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi alocate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistării cotelor respective.4.6. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor încasate în bugetele locale, în anul 2013, peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.01 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 24 decembrie 2013. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2013 întocmite astfel: a) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind susţinerea sistemului de protecţie a copilului; b) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; c) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine; d) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; e) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor învăţământului special şi a centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională; f) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) şi f)-h) din Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, încasate în bugetele locale în anul 2013 peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 24 decembrie 2013. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2013, întocmite astfel: a) un cont de execuţie pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, la care vor fi anexate conturi de execuţie distincte întocmite pentru:- plată salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;- cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor rezultate din hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; c) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; d) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente finanţării cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. d)-f) din Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului Bucureşti şi al sectoarelor acestuia, încasate în bugetele locale, în anul 2013, peste nivelul plăţilor de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.02 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 24 decembrie 2013. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea vor fi anexate conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2013, întocmite astfel: a) un cont de execuţie pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, la care vor fi anexate conturi de execuţie distincte întocmite pentru:- plată salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora;- cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; b) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor rezultate din hotărâri judecătoreşti pentru plata salariilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; c) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor cu drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; d) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind susţinerea sistemului de protecţie a copilului; e) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind susţinerea centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap; f) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere; g) un cont de execuţie distinct pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată aferente celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor pentru drumuri judeţene şi comunale încasate în bugetele locale, în anul 2013, peste nivelul plăţilor de casă efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.11.01.05 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri" din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 24 decembrie 2013. La ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează regularizarea, autorităţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate, potrivit legii, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2013.4.7. Nu se supun operaţiunilor de regularizare, la finele anului, cu bugetul de stat următoarele categorii de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată: a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit anexei nr. 7 la Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare; b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe bază de hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, dacă prin hotărârile Guvernului nu se prevede altfel.4.8. Unităţile administrativ-teritoriale care nu se încadrează în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2013, nu mai beneficiază de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile legii în cursul anului 2013.4.9. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit, în cursul anului 2013 subvenţii de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj sau alte bugete restituie, până la data de 24 decembrie 2013, inclusiv, sumele rămase neutilizate, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate, dacă prin legislaţia specifică acordării subvenţiilor respective nu se prevăd termene de rambursare anterioare acestei date. (2) Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între subvenţiile primite, înregistrate la subdiviziunile de venituri: a) aferente secţiunii de funcţionare: 42.02.21 "Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap", 42.02.28 "Subvenţii primite din Fondul de intervenţie", 42.02.34 "Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri", 42.02.35 "Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale", 42.02.41 "Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii", 42.02.44 "Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole", 42.02.51.01 "Subvenţii primite de bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de funcţionare a bugetului local", 42.02.63.01 "Subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secţiunii de funcţionare", 42.02.64 "Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secţiunii de funcţionare", 43.02.01"Subvenţii primite de la bugetele consiliilor judeţene pentru protecţia copilului", 43.02.04 "Subvenţii de la bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetele locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă", 43.02.07 "Subvenţii primite de la alte bugete locale pentru instituţiile de asistenţă socială pt persoanele cu handicap", 43.02.08 "Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pt ajutoare în situaţii de extremă dificultate"; b) aferente secţiunii de dezvoltare: 42.02.01 "Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare", 42.02.09.01 "Finanţarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate", 42.02.10 "Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă", 42.02.12 "Subvenţii pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit", 42.02.13 "Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor", 42.02.14 "Finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar", 42.02.15 "Subvenţii primite din Fondul Naţional de Dezvoltare", 42.02.16.02 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate", 42.02.16.03 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate", 42.02.18.01 "Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate", 42.02.18.02 "Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în sănătate", 42.02.18.03 "Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate", 42.02.19 "Subvenţii către bugetele locale pentru finanţarea programului multianual de asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul operaţional regional 2007-2013", 42.02.51.02 "Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea unor programe de interes naţional, destinate secţiunii de dezvoltare a bugetului local", 42.02.52 "Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale" şi 42.02.55 "Subvenţii pentru finanţarea locuinţelor sociale", 42.02.57 "Finanţarea subprogramului Modernizarea satului românesc", 42.02.58 "Finanţarea subprogramului Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor", 42.02.59 "Finanţarea subprogramului Infrastructura la nivel judeţean", 42.02.63.02 "Subvenţii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secţiunii de dezvoltare", 42.02.65 "Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală" şi plăţile de casă efectuate în limita acestora. (3) În acest scop, unităţile administrativ-teritoriale prezintă unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pentru restituirea către bugetele respective a fiecărui tip de subvenţie primită, la care se anexează contul de execuţie al cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite în anul 2013 pe baza căruia are loc operaţiunea de regularizare. Restituirea sumelor se efectuează din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local în conturile din care subvenţiile respective au fost primite.4.10. Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a dispune măsurile necesare pentru achitarea integrală până la finele anului a obligaţiilor restante, astfel încât acestea să nu influenţeze excedentul bugetului local, răspunderea pentru neachitarea acestor obligaţii revenind ordonatorilor de credite ai bugetului local.4.11. (1) Subvenţiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, evidenţiate la subcapitolele de venituri: 42.02.20 "Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 42.02.42 "Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA" şi 42.02.45 "Sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor finanţate din Fondul Social European", 42.02.62 "Sume alocate din bugetul de stat aferente corecţiilor financiare", rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul 2014 cu aceeaşi destinaţie pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secţiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective. (2) Subvenţiile primite de la administraţia centrală de către bugetele locale, reprezentând sume primite din Fondul pentru mediu, evidenţiate la subcapitolul de venituri 43.02.20 "Alte subvenţii primite de la administraţia centrală pentru finanţarea unor activităţi", rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.4.12. (1) Sumele acordate ca prefinanţări şi avansuri aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi vor fi utilizate în anul 2014 cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare. (2) Sumele acordate sub formă de avans promotorilor de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local şi se utilizează în anul 2014 cu aceeaşi destinaţie, în cadrul secţiunii de dezvoltare.4.13. În cazul în care operaţiunile de regularizare prevăzute la pct. 4.6 şi 4.9 determină gol temporar de casă al bugetului local, unităţile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către unităţile administrativ-teritoriale, vor transfera suma corespunzătoare golului de casă astfel creat, din contul 82.98.02 "Excedent" în contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare" sau 21.40.02.13 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare", după caz.4.14. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului localDupă efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetul de stat şi celelalte bugete, prevăzute de prezentele norme metodologice, autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuţiei bugetelor locale la finele anului, pe secţiuni.4.14.1. Închiderea execuţiei secţiunii de funcţionare:4.14.1.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare se închid prin contul de excedent al secţiunii de funcţionare sau prin contul de deficit al secţiunii de funcţionare, după caz, astfel:- prin contul 82.98.02.96 "Excedent al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare", este mai mare decât cheltuielile secţiunii de funcţionare;- prin contul 82.99.02.96 "Deficit al secţiunii de funcţionare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de funcţionare, după deducerea sumelor evidenţiate în contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare", este mai mic decât cheltuielile secţiunii de funcţionare.4.14.1.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de funcţionare: a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de funcţionare: 82.98.02.96 "Excedent al secţiunii = 24 "Cheltuielile bugetelor locale"              de funcţionare" (analitice corespunzătoare                                              secţiunii de funcţionare)                                 sau, după caz, 82.99.02.96 "Deficit al secţiunii = 24 "Cheltuielile bugetelor locale"              de funcţionare" (analitice corespunzătoare                                              secţiunii de funcţionare) b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2013, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri ale bugetului local 21.40.02.11 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare" în contul 82.98.02 "Excedent al bugetului local"; c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv contul 21.40.02.11 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de funcţionare"):   21 "Veniturile bugetelor locale" = 82.98.02.96 "Excedent al secţiunii        (analitice corespunzătoare de funcţionare"        secţiunii de funcţionare)                              sau, după caz,   21 "Veniturile bugetelor locale" = 82.99.02.96 "Deficit al secţiunii        (analitice corespunzătoare de funcţionare"        secţiunii de funcţionare)4.14.2. Închiderea execuţiei secţiunii de dezvoltare:4.14.2.1. Conturile de venituri şi de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare se închid prin contul de excedent al secţiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secţiunii de dezvoltare, după caz, astfel:- prin contul 82.98.02.97 "Excedent al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.40.02.14 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare", este mai mare decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare;- prin contul 82.99.02.97 "Deficit al secţiunii de dezvoltare", în situaţia în care totalul veniturilor secţiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidenţiate în conturile de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.40.02.14 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare", este mai mic decât cheltuielile secţiunii de dezvoltare.4.14.2.2. Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare: a) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare:   82.98.02.97 "Excedent al secţiunii = 24 "Cheltuielile bugetelor locale"                de dezvoltare" (analitice corespunzătoare                                               secţiunii de dezvoltare)                                 sau, după caz,   82.99.02.97 "Deficit al secţiunii = 24 "Cheltuielile bugetelor locale"                de dezvoltare" (analitice corespunzătoare                                               secţiunii de dezvoltare) b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2013, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Această operaţiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.40.02.13 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.40.02.14 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare" în contul 82.98.02 "Excedent al bugetului local"; c) închiderea de către unităţile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv conturile 21.40.02.13 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de dezvoltare" şi 21.40.02.14 "Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare"):  21 "Veniturile bugetelor locale" = 82.98.02.97 "Excedent al secţiunii      (analitice corespunzătoare de dezvoltare"      secţiunii de dezvoltare)                               sau, după caz,  21 "Veniturile bugetelor locale" = 82.99.02.97 "Deficit al secţiunii      (analitice corespunzătoare de dezvoltare"      secţiunii de dezvoltare)4.14.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului local a) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă, astfel:                         % = 82.98.02 "Excedent al  82.98.02.96 "Excedent al secţiunii bugetului local"                de funcţionare"  82.98.02.97 "Excedent al secţiunii                de dezvoltare" b) În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 10 ianuarie 2014 inclusiv. (2) Pe baza hotărârilor consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, unităţile Trezoreriei Statului înregistrează operaţiunea de acoperire definitivă a deficitelor secţiunilor respective, pe bază de notă contabilă, astfel:    82.98.02 "Excedent al = %               bugetului local" 82.99.02.96 "Deficit al secţiunii                                                    de funcţionare"                                      82.99.02.97 "Deficit al secţiunii                                                    de dezvoltare"4.15. Înregistrarea în sistem informatic a operaţiunilor prevăzute la pct. 4.14 se efectuează de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului care eliberează titularilor extrase de cont. Titularii conturilor au obligaţia de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit şi de a sesiza unităţile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularităţi, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecţiilor care se impun.4.16. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevăzute la pct. 4.14 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2014, cu data de 31 decembrie 2013.  +  Capitolul V Încheierea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionaleUnităţile din subordinea caselor judeţene de pensii pe seama cărora a fost deschis contul 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului din cadrul serviciilor/birourilor fiscale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor transferă, până la data de 24 decembrie 2013, plăţile de casă înregistrate în acest cont, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe seama casei judeţene de pensii. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se anexează contul de execuţie bugetară pe subdiviziunile clasificaţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza căruia se vor înregistra plăţile de casă în contabilitatea casei judeţene de pensii.5.1. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale5.1.1. (1) La data de 13 ianuarie 2014, unităţile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, operaţiune efectuată cu data de 31 decembrie 2013. (2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", după caz, care se codifică astfel: simbol cont 81.01; cod capitol 98.03.04 pentru excedent şi, respectiv, 99.03.04 pentru deficit. (3) În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice se închid prin contul 81.01.0000 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2013". (4) Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:                            % = 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de                                                        asigurare pentru accidente de                                                        muncă şi boli profesionale" 22.20.03.04.01 "Contribuţii de asigurare                 pentru accidente de muncă                 şi boli profesionale                 datorate de angajatori" 22.20.03.04.02 "Contribuţii de asigurare                 pentru accidente de muncă                 şi boli profesionale                 pentru şomeri pe durata                 practicii profesionale" 22.21.03.06 "Contribuţii de asigurare                 pentru accidente de muncă                 şi boli profesionale                 datorate de alte persoane                 fizice care încheie                 asigurare" 22.30.03.07 "Alte venituri pentru                 asigurările de accidente                 de muncă şi boli                 profesionale" 22.31.03.06 "Venituri din dobânzi ale                 sistemului de asigurări                 de accidente de muncă şi                  boli profesionale"- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale:   81.01 "Excedent/Deficit al sistemului = 25.69.03 "Asigurări şi asistenţă         de asigurare pentru accidente socială pentru accidente         de muncă şi boli profesionale" de muncă şi boli                                                       profesionale"NOTE:- Operaţiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă;- Contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cât şi pe numele Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă.5.1.2. Pentru operaţiunile efectuate la pct. 5.1.1, în contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.5.2. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat5.2.1. (1) La data de 13 ianuarie 2014, unităţile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti încheie, în contabilitatea proprie, execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25 "Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi conturile 22 "Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat" şi care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1 şi 5.2.4, inclusiv contul 22.47.03.02 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuţii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire". (2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat se închid prin debitul/creditul contului 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", după caz, care se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului pe numele caselor de pensii şi se codifică astfel: simbol cont 81.02; cod capitol 98.03.03 pentru excedent şi, respectiv, 99.03.03 pentru deficit. (3) La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti, cât şi pe numele Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă. (4) La data de 13 ianuarie 2014, unităţile Trezoreriei Statului închid şi conturile de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat gestionate de casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi Ministerului Apărării Naţionale, prin contul 81.02.99.03.03 "Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", care se deschide pe numele acestora. La aceeaşi dată se închide şi contul de venituri al bugetului asigurărilor sociale de stat 22.21.03.07 "Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuţia la fondul de pensii, administrat privat" al Casei de Pensii a Ministerului Apărării Naţionale, prin contul 81.02.99.03.03 "Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe numele acesteia.5.2.2. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 5.1.1. sunt următoarele:- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:    22 "Veniturile bugetului = 81.02 "Excedent/Deficit al       asigurărilor sociale de stat" bugetului asigurărilor                                                 sociale de stat"- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:    81.02 "Excedent/Deficit al = 5 "Cheltuielile bugetului           bugetului asigurărilor asigurărilor sociale           sociale de stat" de stat"5.2.3. Pentru operaţiunile înregistrate în contul 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.5.2.4. În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice se închid, la data de 17 ianuarie 2014, prin contul 81.02.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013".5.3. Dispoziţii comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetul asigurărilor sociale de stat.5.3.1. (1) La data de 14 ianuarie 2014, unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", deschise la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, pe numele casei judeţene de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. Această operaţiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2013, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 81.01.98.03.04 sau 81.01.99.03.04 şi, respectiv, 81.02.98.03.03 sau 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor judeţene de pensii din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice. (2) Casele judeţene de pensii au obligaţia de a verifica extrasele conturilor 81.01.98.03.04, 81.01.99.03.04, 81.02.98.03.03 şi 81.02.99.03.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative şi de a sesiza activităţile de trezorerie şi contabilitate publică asupra eventualelor iregularităţi, până la data de 15 ianuarie 2014, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.5.3.2. Până la data de 14 ianuarie 2014, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 în contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat", pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.5.3.3. Transferarea rezultatului execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 în contul Casei Naţionale de Pensii Publice.5.3.3.1. La data de 16 ianuarie 2014, casele judeţene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă transferă rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi bugetului asigurărilor sociale de stat înregistrate la finele anului 2013, în contul 81.01.0000 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2013" şi, respectiv, 81.02.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013" deschis pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:- soldul creditor al contului 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se virează în contul Casei Naţionale de Pensii Publice, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);- soldul debitor al contului 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Naţionale de Pensii Publice.În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.5.3.3.2. La data de 14 ianuarie 2014, casele de pensii sectoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informaţii şi Ministerului Apărării Naţionale transferă rezultatul execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat în contul 81.02.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013" deschis pe numele Casei Naţionale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti astfel:- soldul debitor al contului 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" se transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Naţionale de Pensii Publice.În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.5.4. (1) Casa Naţională de Pensii Publice centralizează, până la data de 15 ianuarie 2014, soldul execuţiei de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2013 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Casa Naţională de Pensii Publice cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 16 ianuarie 2014, ca operaţiune a anului 2013, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 22.42.03.24 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat" în contul 23.56.01.51 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) În cazul în care se înregistrează deficit, acesta se preia la data de 17 ianuarie 2014 de către Casa Naţională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.02.99.03.03 "Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat". (3) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.5.5. La data de 17 ianuarie 2014, excedentul sau deficitul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale înregistrat în contul 81.01.0000 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2013" se virează/se preia de către Casa Naţională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 81.01.98.03.04 "Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale". În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.  +  Capitolul VI Încheierea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale6.1. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale6.1.1. (1) La data de 13 ianuarie 2014, unităţile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, operaţiune efectuată cu data de 31 decembrie 2013. (2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se închid prin debitul/creditul contului 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", după caz, şi se codifică astfel: simbol cont 86.01; cod capitol 98.04.11 pentru excedent, şi respectiv 99.04.11 pentru deficit. (3) În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se închid prin contul 86.01.0000 "Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2013". (4) Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului sunt următoarele:- pentru închiderea conturilor de venituri ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:                  % = 86.01 "Excedent/Deficit al                                                      Fondului de garantare                                                      pentru plata creanţelor                                                      salariale" 28.20.04.06 "Contribuţia angajatorilor              la Fondul de garantare              pentru plata creanţelor              salariale" 28.31.04.04 "Venituri din dobânzi la              Fondul de garantare              pentru plata creanţelor              salariale" 28.36.04.12 "Alte venituri la Fondul              de garantare pentru plata              creanţelor salariale"- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale:   86.01 "Excedent/Deficit al Fondului = 29.64.04 "Cheltuielile Fondului de         de garantare pentru plata garantare pentru plata         creanţelor salariale" creanţelor salariale"NOTE:- Operaţiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă;- Contul 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" se deschide la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului.6.1.2. Pentru operaţiunile efectuate la pct. 6.1.1. în contul 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale", unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.6.2. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj6.2.1. (1) La data de 13 ianuarie 2014, unităţile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului sistemului asigurărilor pentru şomaj reflectată în conturile 29 "Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi conturile 28 "Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj" şi care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1. şi 6.2.4. (2) Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj se închid prin debitul/creditul contului 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj", după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi se codifică astfel: simbol cont 86.02; cod capitol 98.04.10 pentru excedent, şi, respectiv, 99.04.10 pentru deficit.6.2.2. Operaţiunile contabile care se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj care nu au făcut obiectul operaţiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1. sunt următoarele:- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului asigurărilor pentru şomaj:   28 "Veniturile bugetului = 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului      asigurărilor pentru şomaj" asigurărilor pentru şomaj"- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru şomaj:  86.02 "Excedent/Deficit al sistemului = 29 "Cheltuielile bugetului        asigurărilor pentru şomaj" asigurărilor pentru şomaj"6.2.3. Pentru operaţiunile înregistrate în contul 86.02 "Excedent/Deficit al bugetului sistemului asigurărilor pentru şomaj" unităţile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.6.2.4. În cazul Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, conturile de venituri şi cheltuieli deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă se închid, la data de 17 ianuarie 2014, prin contul 86.02.0000 "Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013".6.3. Dispoziţii comune sistemului asigurărilor pentru şomaj şi Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale6.3.1. (1) La data de 14 ianuarie 2014, unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în/din contul 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" deschise la unităţile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ pe numele agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Această operaţiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2013, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 86.01.98.04.11 sau 86.01.99.04.11 şi, respectiv, 86.02.98.04.10 sau 86.02.99.04.10, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru şomaj în contabilitatea proprie a agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. (2) Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a verifica extrasele conturilor 86.01.98.04.11, 86.01.99.04.11 şi, respectiv, 86.02.98.04.10, 86.02.99.04.10, deschise la nivelul trezoreriilor operative şi de a sesiza activităţile de trezorerie şi contabilitate publică judeţene asupra eventualelor iregularităţi, până la data de 15 ianuarie 2014, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.6.3.2. Transferarea rezultatului execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2013 în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă6.3.2.1. (1) Până la data de 14 ianuarie 2014, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2013, în conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5, prin virarea/încasarea în/din conturile 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti şi, respectiv, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se înscrie 31 decembrie 2013.6.3.2.2. (1) La data 16 ianuarie 2014, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă transferă rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, rezultatul execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrate, la finele anului 2013, în conturile 86.01.0000 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2013" şi, respectiv, 86.02.0000 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013" deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:- soldul creditor al conturilor 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi/sau 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" se virează în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);- soldul debitor al conturilor 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. (2) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se înscrie 31 decembrie 2013.6.4. (1) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă centralizează, până la data de 15 ianuarie 2014, soldul execuţiei de casă al sistemului asigurărilor pentru şomaj, înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2013 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 16 ianuarie 2014, ca operaţiune a anului 2013, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 28.42.04.25 "Subvenţii primite de bugetul asigurărilor pentru şomaj" în contul 23.56.01.51 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) Rezultatul execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj la finele anului 2013 se preia/se virează la data de 17 ianuarie 2014 de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 86.02.99.04.10 "Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 86.02.98.04.10 "Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj" în cazul în care acesta înregistrează excedent. (3) În situaţia în care execuţia bugetului sistemului asigurărilor pentru şomaj la finele anului 2013 se închide cu deficit, acesta se acoperă de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul propriu 86.02.98.04.10 "Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj". (4) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.6.5. La data de 17 ianuarie 2014, excedentul sau deficitul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale înregistrat în contul 86.01.0000 "Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2013" se virează/se preia de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 86.01.98.04.11 "Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale". În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.  +  Capitolul VII Încheierea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate7.1. (1) Subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat rămase neutilizate se restituie, până la data de 8 ianuarie 2014, în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost încasate. (2) Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între subvenţiile primite în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26.42.05.53 "Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii" şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate. (3) Restituirea se efectuează din contul 26.42.05.53 "Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătăţii" în contul Ministerului Sănătăţii 23.66.01.51 "Sănătate - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în care la "Data emiterii" se va înscrie data de 31 decembrie 2013.7.2. (1) Subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii rămase neutilizate, se restituie până la data de 8 ianuarie 2014 în contul din care acestea au fost încasate. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii", se va înscrie data de 31 decembrie 2013. (2) Sumele care se restituie se determină ca diferenţă între sumele primite în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 26.43.05.12 "Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii" şi plăţile efectuate pe destinaţiile pentru care acestea au fost aprobate.7.3. În conformitate cu prevederile art. 256 alin. (4^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013 nu se constituie fond de rezervă din veniturile Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.7.4. (1) La data de 13 ianuarie 2014, unităţile Trezoreriei Statului încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reflectată în conturile 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" şi 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" prin debitul/creditul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", după caz, care se deschide pe numele caselor de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz. (2) Contul 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se codifică astfel: simbol cont sintetic 87; cod capitol 98.05 pentru excedent şi, respectiv, 99.05 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurări sociale de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti şi Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz. (3) Închiderea conturilor de venituri şi de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se efectuează la data de 16 ianuarie 2014, prin debitul/creditul contului 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013" deschis pe numele acesteia. (4) Pe data de 16 ianuarie 2014, Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti închide conturile de cheltuieli bugetare deschise pe numele Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului care s-a desfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin debitul/creditul contului 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013" deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.7.5. La data de 14 ianuarie 2014, unităţile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în/din contul 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis, la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reşedinţă de judeţ, pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judeţene. Această operaţiune se efectuează cu data de 31 decembrie 2013, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează, în copie, extrasele contului 87.98.05 sau 87.99.05, după caz, deschis la nivelul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contabilitatea proprie a caselor de asigurări sociale de sănătate judeţene.7.6. (1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, al Activităţii de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, pentru marii contribuabili şi pentru contribuabilii mijlocii se închid prin creditul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele Casei de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucureşti. Fac excepţie de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate colectate de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, care se închid prin creditul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele acesteia. (2) Până la data de 14 ianuarie 2014, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate a Municipiului Bucureşti îşi transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013 în contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti sau la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica "Data emiterii", se va înscrie 31 decembrie 2013.7.7. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:   26 "Veniturile bugetului Fondului = 87 "Excedent/Deficit al bugetului      naţional unic de asigurări Fondului naţional unic de      sociale de sănătate" asigurări sociale de sănătate"- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate:   87 "Excedent/Deficit al bugetului = 27 "Cheltuielile bugetului Fondului      Fondului naţional unic de naţional unic de asigurări      asigurări sociale de sănătate" sociale de sănătate"7.8. La data de 16 ianuarie 2014, casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti transferă rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat la finele anului 2013 în contul 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013" deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel:- soldul creditor al contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se virează în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);- soldul debitor al contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.7.9. (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate centralizează până la data de 15 ianuarie 2014 soldul execuţiei de casă a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, înregistrat la unităţile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2013 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 16 ianuarie 2014, ca operaţiune a anului 2013, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 26.42.05.26 "Subvenţii primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare" în contul 23.56.01.51 "Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. (2) Sumele încasate din contribuţia trimestrială prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu completările ulterioare, precum şi sumele încasate potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013 şi neutilizate până la finele anului 2013 nu se iau în calcul la regularizarea subvenţiilor primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare prevăzute la alin. (1) şi se reflectă în rezultatul execuţiei acestui buget la finele anului 2013, urmând a fi utilizate potrivit prevederilor legii bugetului de stat pe anul 2014. (3) Rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2013 se preia/se virează la data de 17 ianuarie 2014 de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 87.99.05 "Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 87.98.05 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" în cazul în care acesta înregistrează excedent. (4) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operaţiunile prevăzute la alin. (1)-(3), la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.  +  Capitolul VIII Încheierea execuţiei bugetului Fondului pentru mediu şi alte operaţiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu8.1. (1) Sumele reprezentând timbru de mediu pentru autovehicule, înregistrate în soldul creditor al contului sintetic 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule" se virează la data de 30 decembrie 2013 de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", deschis pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Statului a sectorului 6. (2) Eventualele sume încasate în contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule" în perioada 30-31 decembrie 2013, după efectuarea operaţiunii de la alin. (1), se virează la data de 6 ianuarie 2014 în contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", deschis pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu şi se înregistrează ca operaţiuni ale anului 2013, cu data de 31 decembrie 2013.8.2. Operaţiunea prevăzută la art. II alin. (2) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 972/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 823/2012 se efectuează de Administraţia Fondului pentru Mediu până la data de 7 ianuarie 2014. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează aceasta operaţiune, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.8.3. În situaţia în care în cursul anului 2013, prin decizie a ordonatorului de credite au fost transferate sume din contul 88.98.10 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu" în contul de venituri al Fondului pentru mediu 74.40.10.15 "Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli", acestea se restituie la data de 8 ianuarie 2014 în contul din care au fost transferate, potrivit prevederilor art. 6 din Normele metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 823/2012, cu modificările şi completările ulterioare. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează această operaţiune, la rubrica "Data emiterii" se va înscrie 31 decembrie 2013.8.4. La data de 8 ianuarie 2014, Trezoreria Statului a sectorului 6 încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2013 reflectată în conturile 74 "Venituri ale Fondului pentru mediu" şi 75 "Cheltuieli ale Fondului pentru mediu" prin debitul/creditul contului 88.0000 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2013", după caz, care se deschide pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu.8.5. Operaţiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea Trezoreriei Statului a sectorului 6 pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu sunt următoarele:- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu:   74*) "Veniturile bugetului = 88 "Excedent/Deficit al bugetului        Fondului pentru mediu" Fondului pentru mediu" Notă *) NOTĂ:În operaţiunea de închidere a conturilor de venituri bugetare nu se include contul 74.40.10.15 "Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli";- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului pentru Mediu:   88 "Excedent/Deficit al bugetului = 75 "Cheltuielile bugetului      Fondului pentru mediu" Fondului pentru mediu"8.6. (1) Excedentul bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2013 înregistrat în contul 88.0000 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2013" se virează de Administraţia Fondului pentru Mediu cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 88.98.10 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu" deschis pe codul de identificare fiscală al Administraţiei Fondului pentru Mediu. (2) Operaţiunea de la alin. (1) se efectuează până la data de 10 ianuarie 2014, la rubrica "Data emiterii" din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) înscriindu-se data de 31 decembrie 2013.8.7. Eventualul deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2013 rezultat ca urmare a operaţiunilor prevăzute la pct. 8.2 şi 8.3 se acoperă în condiţiile art. 6 din Normele metodologice privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu, aprobate prin Ordinul viceprimministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 823/2012, cu modificările şi completările ulterioare. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se dispune acoperirea se va înscrie data de 31 decembrie 2013.8.8. La data de 13 ianuarie 2014, ca operaţiune a anului 2014, Trezoreria Statului a sectorului 6 transferă soldul contului 88.98.10 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu" în contul 80.I.98.00.00 "Excedent al bugetului Fondului pentru mediu" ce se deschide pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu.8.9. Începând cu data de 1 ianuarie 2014, structura conturilor de credite bugetare, venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu ce se deschid pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu la Trezoreria Statului a sectorului 6, este următoarea: a) 01.I.cc.00.00.tt.00.00 "Credite bugetare deschise din bugetul Fondului pentru mediu",în care:01 - "Credite deschise şi repartizate din bugetele instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;I - codul sursei de finanţare - "Bugetul Fondului pentru mediu";cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară;tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară; b) 20.I.cc.ss.pp "Veniturile bugetului Fondului pentru mediu",în care:20 = "Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;I = codul sursei de finanţare - "Bugetul Fondului pentru mediu";cc.ss.pp = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:cc - reprezintă simbol capitol de venit bugetar;ss - reprezintă simbol subcapitol de venit bugetar;pp - reprezintă simbol paragraf de venit bugetar;c)23.I.cc.ss.pp.tt.ar.al "Cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu",în care:23 = "Cheltuielile bugetelor instituţiilor publice din sectorul administraţiei publice centrale" - codul contului contabil din planul de conturi al Trezoreriei Statului;I = codul sursei de finanţare - "Bugetul Fondului pentru mediu";cc.ss.pp.tt.ar.al = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:cc - reprezintă simbol capitol de cheltuială bugetară;ss - reprezintă simbol subcapitol de cheltuială bugetară;pp - reprezintă simbol paragraf de cheltuială bugetară;tt - reprezintă simbol titlu de cheltuială bugetară;ar - reprezintă simbol articol de cheltuială bugetară;al - reprezintă simbol alineat de cheltuială bugetară.  +  Capitolul IX Dispoziţii finale9.1. Unităţile Trezoreriei Statului vor elibera instituţiilor publice cu conturi deschise la acestea extrase de cont cu operaţiunile efectuate până la data de 31 decembrie 2013 şi vor solicita acestora confirmarea scrisă a concordanţei soldurilor conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi cu cele din evidenţa proprie, până la data de 10 ianuarie 2014. În cazul în care nu se respectă acest termen, unităţile Trezoreriei Statului nu vor efectua plăţi din conturile instituţiilor publice respective.9.2. Instituţiile publice au obligaţia ca în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie a anului 2014 să confirme unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise soldurile conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilităţi. Eventualele diferenţe între soldurile conturilor din contabilitatea instituţiilor publice şi cea a unităţilor Trezoreriei Statului vor fi clarificate operativ, fiind interzisă încheierea execuţiei bugetare, la finele anului 2013, cu diferenţe.9.3. (1) Instituţiile publice au obligaţia de a prezenta unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise "Situaţia fluxurilor de trezorerie" pentru obţinerea vizei privind exactitatea plăţilor nete de casă efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul Fondului pentru mediu sau bugetele locale, precum şi a soldurilor conturilor de disponibilităţi, după caz, pentru asigurarea concordanţei datelor din contabilitatea instituţiei publice cu cele din contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului. (2) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor centraliza datele din situaţiile fluxurilor de trezorerie pe anul 2013 primite de la instituţiile publice din subordine, numai dacă acestea sunt vizate de unităţile Trezoreriei Statului.9.4. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu au caracter de infracţiune, se sancţionează cu amendă contravenţională, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care se aplică de organele abilitate în acest scop.9.5. În zilele de 27 şi 31 decembrie 2013 şi respectiv 3 ianuarie 2014 se efectuează, prin centrala Ministerului Finanţelor Publice, operaţiuni de încasări şi plăţi, precum şi operaţiuni de plăţi privind serviciul datoriei publice.9.6. Programul calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2013 este prevăzut în anexa nr. 1 "Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2013", care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------PROGRAM CALENDARISTICpentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului aprincipalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2013
  Nr. crt Denumirea operaţiunilor Data-limită pentru efectuarea operaţiunilor
  I. Operaţiuni în numerar
  1 Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituţiilor publice deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale şi a drepturilor de asigurări şi asistenţă socială până la 24 decembrie 2013
  2 Ridicarea de sume în numerar din conturile instituţiilor publice pentru plăţi de volum redus şi urgenţe necesare bunei funcţionări a acestora până la 24 decembrie 2013
  3 Depunerea încasărilor în numerar ale unităţilor vamale - din perioada 30 decembrie 2013-5 ianuarie 2014 6 ianuarie 2014
  4 Depunerea la casieriile unităţilor trezoreriei statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituţiilor publice până la 30 decembrie 2013, ora 10,30, cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013
  5 Achitarea la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri în numerar până la 30 decembrie 2013, ora 10,30, cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013, în care se încasează numai sumele prevăzute la pct. 1.2 alin. (2) din normele metodologice
  6 Restituiri de sume în numerar către contribuabili (inclusiv restituiri aferente timbrului de mediu pentru autovehicule) până la 30 decembrie 2013, ora 10,30, cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013
  II. Operaţiuni de încasări şi plăţi prin virament *
  1 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe, inclusiv pentru plăţi între trezorerii ale municipiului Bucureşti până la 30 decembrie 2013, ora 10,00, cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013
  2 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la instituţii de credit până la 30 decembrie 2013, ora 10,00, cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013
  3 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la unităţi ale Trezoreriei Statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite din municipiul Bucureşti până la 30 decembrie 2013, ora 10,00, cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013
  4 Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituţiile publice sau operatorii economici dispun plăţi către beneficiari cu conturi deschise la aceeaşi unitate a Trezoreriei Statului sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ până la 30 decembrie 2013, ora 10,00, cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013
  5 Prezentarea de către instituţiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care îşi au contul deschis sau la unităţi ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiaşi judeţ până la 30 decembrie 2013, ora 10,00, cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013
  6 Prezentarea de către operatorii economici, la unităţile Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a disponibilităţilor în conturi deschise la instituţii de credit până la 30 decembrie 2013, ora 10,00 (pentru plăţi de mică/mare valoare), cu excepţia zilei de 27 decembrie 2013
  7 Prezentarea la Trezoreria operativă centrală a documentelor privind operaţiuni privind serviciul datoriei publice guvernamentale până la 30 decembrie 2013, ora 10,00
  III. Operaţiuni derulate de instituţii publice
  1 Deschiderea, repartizarea şi retragerea credi- telor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondu- rilor speciale şi bugetelor locale potrivit prevederilor pct. 2.1 şi 2.3 din normele metodologice
  2 Virarea în conturile instituţiilor ierarhic superioare a disponibilităţilor rămase în conturile instituţiilor publice fără personalitate juridică 24 decembrie 2013
  3 Lichidarea şi decontarea operaţiunilor de mandat 24 decembrie 2013
  4 Recuperarea echivalentului în lei a sumelor în valută achiziţionate din credite bugetare 24 decembrie 2013
  5 Virarea în conturile bugetelor cărora se cuvin a echivalentului în lei al sumelor în valută încasate de instituţiile publice, reprezentând venituri bugetare 24 decembrie 2013
  6 Restituirea de către instituţiile publice a subvenţiilor şi transferurilor primite de la bugetul de stat 24 decembrie 2013 sau 30 decembrie 2013, după caz
  IV. Închiderea execuţiei bugetelor locale
  1 Regularizarea subvenţiilor primite de bugetele locale de la bugetul de stat şi de la alte bugete 24 decembrie 2013
  2 Stabilirea şi repartizarea excedentelor buge- telor locale şi acoperirea eventualelor defi- cite ale acestora în primele 5 zile lucră- toare ale lunii ianuarie 2014
  V. Închiderea execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
  1 Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asi- gurare pentru accidente de muncă şi boli pro- fesionale" şi 81.02 "Excedent/Deficit al buge- tului asigurărilor sociale de stat" în/din contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" şi, respectiv, 81.02 "Excedent/ Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat" deschis pe numele caselor judeţene de pensii 14 ianuarie 2014 (ca operaţiune a anului 2013)
  2 Virarea/încasarea de către casele de pensii judeţene/a municipiului Bucureşti a rezulta- tului execuţiei bugetului asigurărilor sociale de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale în contul Casei Naţionale de Pensii Publice 16 ianuarie 2014 (ca operaţiune a anului 2013)
  VI. Închiderea execuţiei sistemului asigurărilor pentru şomaj şi a Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
  1 Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garan- tare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al siste- mului asigurărilor pentru şomaj" în/din contu- rile 86.01 "Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale" şi, respectiv, 86.02 "Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru şomaj" deschise pe numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene 14 ianuarie 2014 (ca operaţiune a anului 2013)
  2 Virarea/Încasarea de către agenţiile terito- riale pentru ocuparea forţei de muncă a rezul- tatului execuţiei bugetului asigurărilor pentru şomaj şi, respectiv, a rezultatului execuţiei Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 16 ianuarie 2014 (ca operaţiune a anului 2013)
  VII. Închiderea execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  1 Virarea/Încasarea de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţio- nal unic de asigurări sociale de sănătate" în/ din contul 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" deschis pe numele casei de asigurări sociale de sănătate judeţene 14 ianuarie 2014 (ca operaţiune a anului 2013)
  2 Virarea/Încasarea de către casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 16 ianuarie 2014 (ca operaţiune a anului 2013)
  VIII. Operaţiuni efectuate de unităţile Trezoreriei Statului potrivit preve- derilor Hotărârii Guvernului nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere
  1 Pentru zilele de 27 decembrie 2013 şi 31 decem- brie 2013, unităţile Trezoreriei Statului înre- gistrează în conturile corespunzătoare de veni- turi bugetare sau de disponibilităţi, după caz, încasările prin virament bancar până la data de 31 decembrie 2013
  2 Pentru ziua de 3 ianuarie 2014, unităţile Tre- zoreriei Statului înregistrează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare sau de disponibilităţi, după caz, încasările prin virament bancar până la data de 6 ianuarie 2014
  ----- Notă *) Termenele prevăzute la punctele II.1-7 pot fi depăşite numai cu acordul: a) Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică şi Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică - pentru plăţile de la pct. II.2, II.6 şi II.7; b) Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică - pentru plăţile de la pct. II.1, II.3, II.4 şi II.5.
   +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------LISTAcuprinzând operaţiunile pentru care uneleinstituţii publice pot păstra sume la finele anului 2013, încontul "Sume de mandat şi în depozit" deschis la Trezoreria Statului
  Nr. crt Denumirea operaţiunilor Instituţiile care efectuează operaţiunile
  1 Cotizaţii pentru sport reţinute de la personal, contribuţii ale cadrelor pentru hrană şi acţiuni social-culturale unităţile din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
  2 Drepturi băneşti ale persoanelor lipsite de libertate păstrate de penitenciare penitenciare
  3 Drepturi de personal, burse şi pensii, bene- ficii de asistenţă socială, alocaţii pentru şomaj, ajutoare la trecerea în rezervă, retra- gere sau pensionare, ordonanţate, dar neridi- cate în cursul anului de către persoanele beneficiare instituţii publice
  4 Sume încasate de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în conturile 50.05.12 şi 50.05.13, neridicate de beneficiari Casa Naţională de Pensii Publice, casele terito- riale de pensii, casele de pensii sectoriale
  5 Sume depuse în numerar de angajaţi reprezentând contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru personalul aflat în misiune permanentă în străinătate ordonatorii principali de credite
  6 Garanţii depuse de operatorii economici la instituţiile publice pentru participarea la licitaţii, inclusiv taxa de participare şi contravaloarea caietelor de sarcini, garanţii de bună execuţie încasate în numerar de către instituţiile publice şi depuse în contul deschis la unităţile Trezoreriei Statului, alte garanţii constituite conform legii instituţii publice
  7 Operaţiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziţie de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului instituţii publice
  8 Donaţii şi sponsorizări primite de instituţiile publice, în luna decembrie 2013, cu care nu s-au mai putut majoră bugetele de venituri şi cheltuieli şi nu au mai putut fi utilizate în anul 2013 instituţii publice
  9 A. Taxe pentru Monitorul Oficial al României şi fondul de lichidare B. Echivalentul în lei al sumelor provenite din fondurile financiare aferente conferinţelor anuale ale Forumului European al Registrelor Comerţului (ECRF) organizate de România Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi unităţile subordonate
  10 Sume încasate de la personal reprezentând cotizaţii pentru sindicat instituţii publice
  11 Suma egală cu amendă achitată de cei cărora li s-a aplicat sancţiunea contravenţională pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul transporturilor rutiere titularul contului 50.05 "Sume de mandat şi în depozit"
  12 Subvenţii reţinute în condiţiile art. 19 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campanii- lor electorale, republicată, cu completările ulterioare Autoritatea Electorală Permanentă
  13 Sume reţinute de la angajaţi reprezentând popriri asiguratorii instituţii publice
  14 Sume alocate şi rămase neutilizate conform art. 3 alin. (54) din Ordonanţa de urgenţă a Guver- nului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, aprobată prin Legea nr. 165/2012, cu modificările şi completările ulterioare Ministerul Apărării Naţionale
  NOTĂ:Păstrarea de către instituţiile publice prevăzute în anexă de sume în contul "Sume de mandat şi în depozit" la finele anului nu este obligatorie.------