HOTĂRÂRE nr. 1.036 din 11 decembrie 2013privind transmiterea unor părţi de imobile, constituite din terenuri, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 19 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrate la poziţiile cu nr. MFP 103.878 şi nr. MFP 103.860 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actualizarea adreselor poştale la care sunt situate acestea, în urma intabulării în cărţile funciare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unor părţi de imobile, constituite din terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj. (2) După preluare, părţile de imobile transmise potrivit alin. (1) vor fi utilizate în vederea realizării obiectivului de investiţii "Modernizare strada Potelu, zona cuprinsă între strada Caracal şi locuinţele ANL".  +  Articolul 3În cazul în care nu se respectă destinaţia părţilor de imobile prevăzută la art. 2 alin. (2) acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 4Predarea-preluarea părţilor de imobile transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.036.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unor imobile, constituite din construcţii şi teren, aflate în domeniulpublic al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,la care se actualizează valoarea de inventar, conform OrdonanţeiGuvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelorfixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prinLegea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,precum şi adresele poştale la care sunt situate acestea,în urma intabulării în cărţile funciare
  *Font 8*
  Nr. MFP Codul de clasifi- care Denumirea bunului din domeniul public al statului Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale Elementele- cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil (lei) Administratorul bunului/CUI
  103878 8.19.01 Imobil 3264 Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Potelu nr. 188 CF 204383 Nr. cadastral 204383 CF 212606 Nr. cadastral 212606 CF 32140 Nr. cadastral 32140 CF 213083 Nr. cadastral 213083 Construcţii şi teren*) 11.211.296,93 lei Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  103860 8.19.01 Imobil 659 Judeţul Dolj, municipiul Craiova, aleea 1 Caracal nr. 152 CF 211636 Nr.cadastral 211660, 211661 CF 64039 Nr. cadastral 23483 Construcţii şi teren* 18.746.216,92 lei Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  ____________ Notă *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi de imobile, constituite din terenuri, care se transmitdin domeniul public al statului şi din administrareaMinisterului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiuluiCraiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova,judeţul Dolj
  *Font 7*
  Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasifi- care Denumirea bunului Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (în lei) Elementele- cadru de descriere tehnică/ capacitate/ bucăţi/valoare contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  1 103.878 8.19.01 imobil 3264 - parţial Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Potelu nr. 188 CF 213083 Nr. cadastral 213083 165.385,74 lei Suprafaţa terenului - 0,5710 ha - valoarea contabilă - 165.385,74 lei Statul român - domeniul public, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al municipiului Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova CUI - 4417214
  2 103.860 8.19.01 imobil 659 - parţial Judeţul Dolj, municipiul Craiova, aleea 1 Caracal nr. 152 CF 211636 Nr. cadastral 211661 83.906,20 lei Suprafaţa terenului - 0,1022 ha - valoarea contabilă - 83.906,20 lei Statul român - domeniul public, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al municipiului Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova CUI - 4417214
  __________