HOTĂRÂRE nr. 1.010 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, denumită în continuare infrastructură, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, în favoarea Organizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila, denumită în continuare organizaţie, conform datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-primirea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data aprobării hotărârii Guvernului privind aprobarea normelor metodologice şi procedurilor pentru constituirea garanţiei prevăzute la art. 29^2 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii, prevăzută la art. 1, se face pentru o perioadă de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare în care sunt specificate obligaţiile privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care organizaţia a respectat obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, după expirarea perioadei de 5 ani i se poate extinde până la 25 de ani dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) În cazul în care organizaţia nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, i se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 5 (1) În termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (2), organizaţia are obligaţia să predea Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţi, infrastructura conform inventarului şi cu parametrii tehnici de funcţionare din protocolul prevăzut la art. 2, precum şi bunurile achiziţionate ori edificate până la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (2), din bani publici. (2) Finanţarea costurilor lucrărilor de reparare şi a celor de înlocuire a bunurilor degradate sau a celor dispărute, pentru asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii care a fost în folosinţa organizaţiei, se face astfel: a) din garanţia constituită potrivit prevederilor art. 29^2 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) din sursele proprii ale organizaţiei realizate pe baza angajamentelor de plată semnate de membrii organizaţiei cu organizaţia, care se constituie în titluri executorii, pentru contravaloarea neacoperită de garanţia prevăzută la lit. a). (3) Angajamentele de plată prevăzute la alin. (2) lit. b) se constituie în anexe la protocolul prevăzut la art. 2.  +  Articolul 6Protocolul prevăzut la art. 2 va fi încheiat cu respectarea art. 29^2 din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin constituirea unei garanţii în contul Agenţiei, în cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise.  +  Articolul 7Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinzând bunurile imobile din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se modifică şi se completează în sensul că descrierea tehnică a bunurilor şi inventarul centralizat al acestor bunuri se modifică şi se completează potrivit prevederilor din anexă.  +  Articolul 8Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările şi completările corespunzătoare anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.010.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului publical statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionalede Îmbunătăţiri Funciare, pentru care seconstituie dreptul de folosinţă gratuită în favoareaOrganizaţiei de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei, judeţul Brăila
  Font 8*
   
  Număr MFP Codul de clasi- ficaţie Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică a bunului aflat în administrarea ANIF Descrierea tehnică a părţii din imobil care se dă în folosinţă gratuită Descrierea tehnică a părţii din imobil care rămâne în folosinţa ANIF
  95229 8.16.02 Agenţia Naţională de Îmbună- tăţiri Funciare (ANIF) CIF 29275212 Organizaţia de Desecare şi Drenaj Insula Mare a Brăilei CIF RO 29921100 - 843 de canale de desecare cu o lungime de 1.382,893 km; - 743 de construcţii hidrotehnice (podeţe); - 2.000,615 km dre- nuri pe suprafaţa drenată de 9.255 ha; - 22 de canale iri- gaţii cu o lungime de 138,869 km; - 18 staţii de prepompare; - 12 staţii de pom- pare, din care 6 reversibile - 834 de canale de desecare cu o lungime de 1.323,794 km; - 672 de construcţii hidrotehnice (podeţe); - 2.000,615 km dre- nuri pe suprafaţa drenată de 9.255 ha; - 18 staţii de prepompare; - 6 staţii de pompare - 9 canale de dese- care cu lungime de 59,099 km; - 71 de construcţii hidrotehnice (podeţe); - 22 de canale irigaţii cu o lungime de 138,869 km; - 6 staţii de pom- pare (reversibile)
  ------