HOTĂRÂRE nr. 1.011 din 11 decembrie 2013pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 18 decembrie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 şi 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 28 alin. (1) şi (2), art. 29, 29^1 şi 29^2 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă constituirea dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii, denumită în continuare infrastructură, aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, denumită în continuare Agenţie, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi, denumită în continuare federaţie, conform datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Predarea-primirea bunurilor prevăzute în anexă se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data constituirii garanţiei prevăzute la art. 29^2 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Garanţia prevăzută la art. 29^2 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se achită în contul Agenţiei înainte de încheierea protocolului prevăzut la art. 2.  +  Articolul 4Transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii, prevăzută la art. 1, se face pentru o perioadă de 5 ani începând cu data aprobării prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale a protocolului de predare-preluare în care sunt specificate obligaţiile privind modernizarea, reabilitarea, exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi paza integrităţii bunurilor.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care federaţia a respectat obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, după expirarea perioadei de 5 ani dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate se poate extinde până la 25 de ani prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. (2) În cazul în care federaţia nu respectă obligaţiile stabilite prin protocolul de predare-preluare, dreptul de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate se retrage prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 6 (1) În situaţia prevăzută la art. 5 alin. (2), în termen de 60 de zile de la adoptarea hotărârii Guvernului pentru retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate, federaţia are obligaţia să predea Agenţiei, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între părţi, infrastructura conform inventarului şi cu parametrii tehnici de funcţionare din protocolul prevăzut la art. 2, precum şi bunurile achiziţionate ori edificate din fonduri publice până la data retragerii dreptului de folosinţă gratuită asupra infrastructurii preluate. (2) Protocolul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Finanţarea costurilor lucrărilor de reparare şi a celor de înlocuire a bunurilor degradate sau a celor dispărute, pentru asigurarea stării de funcţionare a infrastructurii care a fost în folosinţa federaţiei, se face astfel: a) din garanţia constituită potrivit prevederilor art. 29^2 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) din sursele proprii ale federaţiei realizate pe baza angajamentelor de plată semnate de membrii federaţiei cu federaţia, care se constituie în titluri executorii, pentru contravaloarea neacoperită de garanţia prevăzută la lit. a). (4) Angajamentele de plată prevăzute la alin. (3) lit. b) se constituie în anexe la protocolul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 7Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările şi completările corespunzătoare anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.011.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflatăîn administrarea Agenţiei Naţionale de ÎmbunătăţiriFunciare, pentru care se constituie dreptul defolosinţă gratuită în favoarea Federaţiei de Organizaţii aleUtilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi
    *Font 8*
     
    ┌────┬──────┬───────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ │Nr. │Număr │ Codul │ Persoana │Persoana juri-│Descrierea tehnică│Descrierea tehnică│Descrierea tehnică│ │crt.│ MFP │de cla-│ juridică │ dică la care │a bunului aflat în│ a părţii din │ a părţii din │ │ │ │ sifi- │de la care│ se transmite │administrarea ANIF│imobil care se dă │imobil care rămâne│ │ │ │ caţie │ se │ imobilul │ │ în folosinţă │ în folosinţa ANIF│ │ │ │ │transmite │ │ │ gratuită │ │ │ │ │ │ imobilul │ │ │ │ │ ├────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 1.│46121 │8.16.09│Agenţia │Federaţia de │- 1 staţie de │- 1 staţie de │ │ │ │ │ │Naţională │Organizaţii │pompare - SPA │pompare - SPA │ │ │ │ │ │de Îmbună-│ale Utiliza- │Soloneţ; │Soloneţ; │ │ │ │ │ │tăţiri │torilor de Apă├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │Funciare │pentru Iriga- │- 1 podeţ tubular │- 1 podeţ tubular │ │ │ │ │ │(ANIF) │ţii Aqua │Dn 800; │Dn 800; │ │ │ │ │ │CIF RO │Soloneţ Sud ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │29275212 │Trifeşti, │- 2 deversoare │- 2 deversoare │ │ │ │ │ │ │judeţul Iaşi │laterale CA1 şi │laterale CA1 şi │ │ │ │ │ │ │C.I.F. RO │CA2b; │CA2b; │ │ │ │ │ │ │27949393 ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 canal dalat CA│- 1 canal dalat CA│ │ │ │ │ │ │ │2b în lungime de │2b în lungime de │ │ │ │ │ │ │ │3,1 km; │3,1 km; │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 conductă de │- 1 conductă de │ │ │ │ │ │ │ │refulare CR în │refulare CR în │ │ │ │ │ │ │ │lungime de 1,92 │lungime de 1,92 │ │ │ │ │ │ │ │km; │km; │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 priză Soloneţ;│- 1 priză Soloneţ;│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 staţie de │ │- 1 staţie de │ │ │ │ │ │ │pompare SRP+SPP │ │pompare SRP+SPP │ │ │ │ │ │ │3b; │ │3b; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 canal dalat │ │- 1 canal dalat │ │ │ │ │ │ │CA1b în lungime de│ │CA1b în lungime de│ │ │ │ │ │ │2,336 km; │ │2,336 km; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 conductă │ │- 1 conductă │ │ │ │ │ │ │evacuare (CR2) în │ │evacuare (CR2) în │ │ │ │ │ │ │lungime de 0,92 │ │lungime de 0,92 │ │ │ │ │ │ │km; │ │km; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 staţie de │ │- 1 staţie de │ │ │ │ │ │ │pompare - SPA │ │pompare - SPA │ │ │ │ │ │ │Lunca; │ │Lunca; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 canal dalat │ │- 1 canal dalat │ │ │ │ │ │ │CA1C Lunca în │ │CA1C Lunca în │ │ │ │ │ │ │lungime de 14,9 │ │lungime de 14,9 │ │ │ │ │ │ │km; │ │km; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 canal dalat CA│ │- 1 canal dalat CA│ │ │ │ │ │ │2C Lunca în lun- │ │2C Lunca în lun- │ │ │ │ │ │ │gime de 1,6 km; │ │gime de 1,6 km; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 canal dalat CA│ │- 1 canal dalat CA│ │ │ │ │ │ │3C Lunca în lun- │ │3C Lunca în lun- │ │ │ │ │ │ │gime de 0,45 km; │ │gime de 0,45 km; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 consolidare │ │- 1 consolidare │ │ │ │ │ │ │mal în lungime de │ │mal în lungime de │ │ │ │ │ │ │0,182 km; │ │0,182 km; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1CH pe CA1C │ │- 1CH pe CA1C │ │ │ │ │ │ │(stavilă) │ │(stavilă) │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1CH pe CA2C │ │- 1CH pe CA2C │ │ │ │ │ │ │(stavilă) │ │(stavilă) │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 CH pe CA3C │ │- 1 CH pe CA3C │ │ │ │ │ │ │(stavilă) │ │(stavilă) │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 vană nivel │ │- 1 vană nivel │ │ │ │ │ │ │constant CA1C │ │constant CA1C │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 vană nivel │ │- 1 vană nivel │ │ │ │ │ │ │constant CA2C │ │constant CA2C │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 staţie pompare│ │- 1 staţie pompare│ │ │ │ │ │ │SPD Sculeni │ │SPD Sculeni │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 staţie SPD │ │- 1 staţie SPD │ │ │ │ │ │ │Bălteni │ │Bălteni │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 baraj │ │- 1 baraj │ │ │ │ │ │ │Cerchezoaia │ │Cerchezoaia │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 40 de canale │ │- 40 de canale │ │ │ │ │ │ │colectoare princi-│ │colectoare princi-│ │ │ │ │ │ │pale în lungime de│ │pale în lungime de│ │ │ │ │ │ │103,830 km; │ │103,830 km; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 0,372 km conduc-│ │- 0,372 km conduc-│ │ │ │ │ │ │tă metalică asp- │ │tă metalică asp- │ │ │ │ │ │ │ref Sculeni; │ │ref Sculeni; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 0,3612 km con- │ │- 0,3612 km con- │ │ │ │ │ │ │ductă metalică │ │ductă metalică │ │ │ │ │ │ │asp-ref Bălteni; │ │asp-ref Bălteni; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 bazin aspira- │ │- 1 bazin aspi- │ │ │ │ │ │ │ţie Bălteni; │ │raţie Bălteni; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 bazin refulare│ │- 1 bazin refulare│ │ │ │ │ │ │Bălteni; │ │Bălteni; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 9,750 km dig │ │- 9,750 km dig │ │ │ │ │ │ │canal coasta │ │canal coasta │ │ │ │ │ │ │Trifeşti; │ │Trifeşti; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 2 canale dese- │ │- 2 canale dese- │ │ │ │ │ │ │care Trifeşti în │ │care Trifesti în │ │ │ │ │ │ │lungime de 16,7 │ │lungime de 16,7 │ │ │ │ │ │ │km; │ │km; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 pod pe canal │ │- 1 pod pe canal │ │ │ │ │ │ │coasta Trifeşti; │ │coasta Trifeşti; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 bazin refulare│ │- 1 bazin refulare│ │ │ │ │ │ │SPA-SRP B; │ │SPA-SRP B; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 bazin │ │- 1 bazin │ │ │ │ │ │ │refulare; │ │refulare; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 16 podeţe tubu- │ │- 16 podeţe tubu- │ │ │ │ │ │ │lare DN 1800; │ │lare DN 1800; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 3 podeţe tubu- │ │- 3 podeţe tubu- │ │ │ │ │ │ │lare DN 1000; │ │lare DN 1000; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 2 podeţe tubu- │ │- 2 podeţe tubu- │ │ │ │ │ │ │lare DN 1500; │ │lare DN 1500; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 7 drenuri absor-│ │- 7 drenuri absor-│ │ │ │ │ │ │bante în lungime │ │bante în lungime │ │ │ │ │ │ │de 15,440 km; │ │de 15,440 km; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 199,946 km dre- │ │- 199,946 km dre- │ │ │ │ │ │ │naj tubular cera- │ │naj tubular cera- │ │ │ │ │ │ │mică sist 3; │ │mică sist 3; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 39,027 km drenaj│ │- 39,027 km drenaj│ │ │ │ │ │ │tubular ceramică │ │tubular ceramică │ │ │ │ │ │ │sist sist 5 │ │sist sist 5 │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 10,340 km drenaj│ │- 10,340 km drenaj│ │ │ │ │ │ │tubular ceramică │ │tubular ceramică │ │ │ │ │ │ │Soloneţ; │ │Soloneţ; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 deversor plot │ │- 1 deversor plot │ │ │ │ │ │ │6C Lunca; │ │6C Lunca; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 0,362 km împrej-│ │- 0,362 km împrej-│ │ │ │ │ │ │muire gard │ │muire gard │ │ │ │ │ │ │Sculeni; │ │Sculeni; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 canton │ │- 1 canton │ │ │ │ │ │ │Cerchezoaia; │ │Cerchezoaia; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 canton │ │- 1 canton │ │ │ │ │ │ │Probota; │ │Probota; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 canton │ │- 1 canton │ │ │ │ │ │ │Sculeni; │ │Sculeni; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 1 canton │ │- 1 canton │ │ │ │ │ │ │Bălteni; │ │Bălteni; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 83,1060 hectare │ │- 83,1060 hectare │ │ │ │ │ │ │teren zone protec-│ │teren zone protec-│ │ │ │ │ │ │ţie din Amenajarea│ │ţie din Amenajarea│ │ │ │ │ │ │Tabăra-Trifeşti- │ │Tabăra-Trifeşti- │ │ │ │ │ │ │Sculeni; │ │Sculeni; │ │ │ │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ │ │ │ │ │- 6,75 hectare │ │- 6,75 hectare │ │ │ │ │ │ │luciu apă │ │luciu apă │ │ │ │ │ │ │Cerchezoaia; │ │Cerchezoaia; │ ├────┼──────┼───────┼──────────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 2.│153107│ │ │ │- 4.400,00 mp │- 4.400,00 mp │ │ │ │ │ │ │ │teren aferent SPA │teren aferent SPA │ │ │ │ │ │ │ │Soloneţ │Soloneţ │ │ └────┴──────┴───────┴──────────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘------