HOTĂRÂRE nr. 1.031 din 11 decembrie 2013privind transmiterea imobilului "Palat Administrativ", proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în administrarea Consiliului Judeţean Argeş
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 18 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea caracteristicilor şi a valorii de inventar a imobilului "Palat Administrativ" aflat în domeniul public al statului, înregistrat la poziţia cu nr. MFP. 108298 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea imobilului "Palat Administrativ", proprietate publică a statului, situat în municipiul Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judeţul Argeş, prevăzut la art. 1, din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în administrarea Consiliului Judeţean Argeş.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Argeş va asigura folosinţa gratuită pe termen nelimitat a spaţiilor deţinute în prezent de Instituţia Prefectului Judeţului Argeş, din imobilul prevăzut la art. 1, pentru funcţionarea în bune condiţii a acesteia, precum şi a altor instituţii de interes local. (2) Instituţia Prefectului Argeş va suporta, în funcţie de suprafaţa deţinută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.  +  Articolul 5Poziţia nr. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 6Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Consiliul Judeţean Argeş îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi vor opera modificările la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------p. Viceprim-ministru, ministruldezvoltării regionale şi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.031.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului "Palat Administrativ", aflat în proprietatea publică a statului,care trece din administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Instituţia Prefectului Judeţului Argeş în administrareaConsiliului Judeţean Argeş
  *Font 7*
  Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Poziţia din inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului Codul de clasificare Denumirea imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Anul dobândirii acestuia şi anul dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei -
  Ministerul Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţul Argeş CUI: 4267095 Consiliul Judeţean Argeş CUI: 4229512 Nr. M.F.P. 108.298 8.29.13 Palat Administrativ, situat în Piaţa Vasile Milea nr. 1, municipiul Piteşti, judeţul Argeş Subsol, parter, mezanin şi 5 etaje Suprafaţă construită - 1.739 mp Terenul aferent - 4.515 mp CF 85881 1994 50.926.600,84 lei
  --------------