ORDONANTA nr. 50 din 7 august 1998privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morarit şi/sau de panificatie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 11 august 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 2 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1În vederea stimulării cumpărării graului din producţia interna a anului 1998 se acordă plata unei prime de 200 lei/kg pentru cantitatea de 1.500 mii tone grâu de panificatie STAS.  +  Articolul 2 (1) Prima prevăzută la art. 1 se acordă societăţilor comerciale de morarit şi/sau de panificatie care folosesc graul din producţia interna a anului 1998 pentru producţia de pâine şi făina destinată consumului intern. (2) Prima se acordă şi în condiţiile în care societăţile comerciale de morarit şi/sau de panificatie au mandatat societăţile comerciale "Comcereal" - S.A., "Cerealcom" - S.A. şi societăţile comerciale din reţeaua "Nutricomb" sa cumpere graul în numele lor.  +  Articolul 3Graul de panificatie STAS pentru care se acordă prima de 200 lei/kg se cumpara de la producătorii agricoli individuali, asociaţiile agricole individuale, asociaţiile agricole fără personalitate juridică prevăzute în Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura, de la arendasi, de la societăţile agricole cu personalitate juridică, societăţile comerciale agricole cu capital privat, societăţile comerciale agricole cu capital majoritar sau integral de stat, societăţile comerciale care furnizează îngrăşăminte chimice şi pesticide producătorilor agricoli cu plata în grâu şi de la societăţile comerciale prestatoare de servicii în agricultura cu plata prestaţiilor în grâu.  +  Articolul 4Plata primei prevăzute la art. 1 se face din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1998, prin direcţiile generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene, în limita cantităţii prevăzute la art. 1, pentru cantitatea de grâu de panificatie cumpărată până la data de 31 octombrie 1998.  +  Articolul 5Utilizarea graului din producţia anului 1998, pentru care s-a încasat prima de 200 lei/kg în alt scop decât cel prevăzut în prezenta ordonanţă, atrage după sine restituirea primelor şi plata penalitatilor prevăzute de legislaţia fiscală, precum şi suspendarea dreptului societăţilor comerciale respective de a mai beneficia pe o perioadă de 3 ani de orice fel de subvenţie de la bugetul de stat.  +  Articolul 6La rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 se suplimenteaza bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei cu suma de 300 miliarde lei, destinată acoperirii plăţii primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului pentru panificatie din recolta anului 1998.  +  Articolul 7În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme metodologice privind modul de acordare a primei la cumpărarea graului de la producătorii agricoli, pe care le va supune spre aprobare Guvernului. p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUC Contrasemnează:----------------p. Ministrul agriculturii şialimentaţiei,Adrian Dobrescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de stat-----------------