HOTĂRÂRE nr. 1.052 din 11 decembrie 2013privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 18 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat la poziţia nr. MFP 103.861 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în minus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, constituit din construcţii şi teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova. (2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza în vederea construirii de locuinţe, într-un termen de cel mult 6 ani de la data preluării acestuia, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 566/2013, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 667/2013.  +  Articolul 3Consiliul Local al Municipiului Craiova se obligă potrivit hotărârilor acestuia, prevăzute la art. 2 alin. (2), să pună la dispoziţia Ministerului Apărării Naţionale un număr de 250 de unităţi locative, din totalul locuinţelor realizate pe terenul imobilului prevăzut la art. 1, în vederea cumpărării de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile legii, în termen de maximum 3 ani de la data preluării acestuia.  +  Articolul 4În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului, obligaţia şi termenele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi art. 3, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 5Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Viceprim-ministru,Gabriel Opreap. Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Shhaideh Sevil,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 11 decembrie 2013.Nr. 1.052.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Apărării Naţionale, la care se modifică valoarea de inventarca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 2^1 şi 2^2 dinOrdonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizareaactivelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobatăprin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,şi a constatării unei suprafeţe de teren în minus după finalizarealucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară
  *Font 7*
  Nr. M.F.P. Codul de clasifi care Denumirea bunului din domeniul public al statului la care se modifică valoarea de inventar Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale Elementele- cadru de descriere tehnică Valoarea de inventar actualizată a bunului în urma reeva- luării (lei) Valoarea care se diminuează din inventarul centralizat, corespunzătoare suprafeţei constatate în minus în urma intabulării imobilului în cartea funciară (lei/ha) Valoarea de inventar a bunului după regularizare prin diminuarea valorii aferente suprafeţei constatate în minus (lei) Administra- torul bunului/CUI
  103.861 8.19.01 Imobil 739 Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Caracal nr. 132 CF 214726 Nr. cadastral 214726 Construcţii şi teren*) 2.541.715,55 38.417,63/0,1209 2.503.297,92 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
  _________ Notă *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului şi dinadministrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public almunicipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local alMunicipiului Craiova, judeţul Dolj
  *Font 7*
  Nr. MFP Codul de clasifi- care Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar (lei) Elementele-cadru de descriere tefnică/capacitate/bucăţi/ valoarea contabilă Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  103.861 8.19.01 imobil 739 Judeţul Dolj, municipiul Craiova, str. Caracal nr. 132 CF 214726 Nr. cadastral 214726 *)2.503.297,92 1. Construcţii: Pavilionul A: - Suprafaţă construită - 103 mp - Suprafaţă desfăşurată - 103 mp - Valoarea contabilă - 10.535,8 lei Pavilionul B: - Suprafaţă construită - 46 mp - Suprafaţă desfăşurată - 46 mp - Valoarea contabilă - 3.580,8 lei Pavilionul C: - Suprafaţă construită - 156 mp - Suprafaţă desfăşurată - 156 mp - Valoarea contabilă - 15.556,7 lei Pavilionul D: - Suprafaţă construită - 108 mp - Suprafaţă desfăşurată - 108 mp - Valoarea contabilă - 9.275,7 lei Pavilionul E: - Suprafaţă construită - 218 mp - Suprafaţă desfăşurată - 436 mp - Valoarea contabilă - 30.771,2 lei Pavilionul F: - Suprafaţă construită - 576 mp - Suprafaţă desfăşurată - 576 mp - Valoarea contabilă - 10.673,9 lei Pavilionul G: - Suprafaţă construită - 417 mp - Suprafaţă desfăşurată - 417 mp - Valoarea contabilă - 1 9.722,1 lei Pavilionul H: - Suprafaţă construită - 117 mp - Suprafaţă desfăşurată - 117 mp - Valoarea contabilă - 6.757,1 lei Pavilionul I: - Suprafaţă construită - 403 mp - Suprafaţă desfăşurată - 403 mp - Valoarea contabilă - 10.395,8 lei Pavilionul J: - Suprafaţă construită - 150 mp - Suprafaţă desfăşurată - 150 mp - Valoarea contabilă - 28.041,8 lei Pavilionul K: - Suprafaţă construită - 58 mp - Suprafaţă desfăşurată - 58 mp - Valoarea contabilă - 2.084,2 lei Pavilionul L: - Suprafaţă construită - 45 mp - Suprafaţă desfăşurată - 45 mp - Valoarea contabilă - 1.015,1 lei Pavilionul M: - Suprafaţă construită - 97 mp - Suprafaţă desfăşurată - 97 mp - Valoarea contabilă - 3.299,6 lei Pavilionul N: - Suprafaţă construită - 882 mp - Suprafaţă desfăşurată - 882 mp - Valoarea contabilă - 15.265 lei Pavilionul O: - Suprafaţă construită - 20 mp - Suprafaţă desfăşurată - 20 mp - Valoarea contabilă - 4.099,44 lei Pavilionul P: - Suprafaţă construită - 6 mp - Suprafaţă desfăşurată - 6 mp - Valoarea contabilă - 1.361,2 lei Pavilionul R: - Suprafaţă construită - 556 mp - Suprafaţă desfăşurată - 556 mp - Valoarea contabilă - 6.922,7 lei Pavilionul S: - Suprafaţă construită - 556 mp - Suprafaţă desfăşurată - 556 mp - Valoarea contabilă - 6.922,7 lei Pavilionul S1: - Suprafaţă construită - 558 mp - Suprafaţă desfăşurată - 558 mp - Valoarea contabilă - 6.942,2 lei Pavilionul T: - Suprafaţă construită - 60 mp - Suprafaţă desfăşurată - 60 mp - Valoarea contabilă - 4.278,1 lei Pavilionul T1: - Suprafaţă construită - 84 mp - Suprafaţă desfăşurată - 84 mp - Valoarea contabilă - 6.417,2 lei Pavilionul T2: - Suprafaţă construită - 71 mp - Suprafaţă desfăşurată - 71 mp - Valoarea contabilă - 5.833,8 lei Pavilionul U1: - Suprafaţă construită - 157 mp - Suprafaţă desfăşurată - 157 mp - Valoarea contabilă - 14.673,48 lei Pavilionul V: - Suprafaţă construită - 54 mp - Suprafaţă desfăşurată - 54 mp - Valoarea contabilă - 680,6 lei Pavilionul X: - Suprafaţă construită - 82 mp - Suprafaţă desfăşurată - 82 mp - Valoarea contabilă - 6.611,6 lei Pavilionul Y: - Suprafaţă construită - 97 mp - Suprafaţă desfăşurată - 97 mp - Valoarea contabilă - 12.121,39 lei Pavilionul Z: - Suprafaţă construită - 3 mp - Suprafaţă desfăşurată - 3 mp - Valoarea contabilă - 9.800,64 lei Total suprafaţă construită - 5.680 mp Total suprafaţă desfăşurată - 5.898 mp Total valoare contabilă - 253.639,85 lei 2. Amenajări la terenuri: Platou betonat asfaltat - 1.936 mp - Valoarea contabilă - 38.461,44 lei Drum betonat - 726 ml - Valoarea contabilă - 14.932.08 lei Drum pavat - 420 ml - Valoarea contabilă - 1.044,12 lei Reţea alimentare cu apă - 700 ml - Valoarea contabilă - 2.395,44 lei Reţea canalizare - 328 ml - Valoarea contabilă - 9.252,66 lei Reţea termoficare - 283 ml - Valoarea contabilă - 11.612,4 lei Reţea energie electrică aeriană - 1.300 ml - Valoarea contabilă - 22.357,28 lei Reţea energie electrică subterană - 150 ml - Valoarea contabilă - 1.152 lei Împrejmuire beton prefabricat - 428 ml - Valoarea contabilă - 2.799,1 lei Împrejmuire sârmă ghimpată pe 1 rând - 900 ml - Valoarea contabilă - 316,8 lei Împrejmuire gard plasă sârmă - 200 ml - Valoarea contabilă - 79,8 lei Total valoare contabilă - 104.403,12 lei 3. Teren: **)Suprafaţă teren - 6,7511 ha - Valoarea contabilă - 2.145.254,95 lei Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al municipiului Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova CUI - 4417214
  ___________* Valoarea de inventar a imobilului 739 Craiova după regularizare prin diminuarea suprafeţei de teren constatate în minus în urma executării lucrărilor tehnice de cadastru şi intabulării în cartea funciară.** Suprafaţa terenului aferentă imobilului 739 Craiova după regularizare prin diminuarea suprafeţei de teren constatate în minus în urma executării lucrărilor tehnice de cadastru şi intabulării în cartea funciară.____________