ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 106 din 20 noiembrie 2013pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 9 decembrie 2013  Având în vedere necesitatea de a adapta instituția transferului din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, la nevoile tehnice și comerciale actuale ale pieței și existența unor cereri de transfer adresate autorităților publice relevante, se impune luarea cu efect imediat a unor măsuri legislative, prin introducerea unor precizări ale cadrului normativ actual.Urgența adoptării unor asemenea măsuri legislative rezidă inclusiv în necesitatea aducerii la zi a cadrului normativ, pentru a reflecta situația reală a pieței de petrol și gaze și a răspunde unor nevoi stringente de actualizare a reglementărilor ce trebuie să se realizeze imediat.În mod concret, adoptarea prezentului act normativ, care reprezintă cea mai rapidă soluție legislativă, este necesară în vederea evitării pierderii unor oportunități de afaceri valabile pentru un interval de timp limitat, în care sunt implicate atât companii românești, cu capital privat și/sau de stat, cât și investitori străini strategici din industria de petrol și gaze.Orice amânare a adoptării acestor măsuri poate avea drept consecință pierderea de investiții importante pentru industria petrolieră din România, având un impact negativ direct și asupra eforturilor de asigurare a securității energetice a României, precum și asupra volumului investițiilor directe și a potențialelor venituri suplimentare la bugetul de stat.În consecință, având în vedere dinamica industriei de petrol și gaze, devine imperativ necesar ca adaptările cadrului normativ reglementând modul de intrare pe piața românească a investitorilor interesați să fie făcute în condiții de celeritate.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul UNICLegea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. zonă petrolieră reprezintă o porțiune determinată dintr-un perimetru petrolier, rezultată în urma unui transfer parțial;2. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) Titularul poate transfera, total sau parțial, uneia sau mai multor persoane juridice drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, numai cu aprobarea prealabilă scrisă a autorității competente.3. La articolul 34, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) Transferul parțial poate avea în vedere:a) o cotă-parte din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la întregul perimetru petrolier;b) o cotă-parte din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zonă petrolieră;c) toate drepturile dobândite și obligațiile asumate prin acordul petrolier, cu privire la o zonă petrolieră.(1^2) În cazul unui transfer parțial prevăzut la alin. (1^1) lit. b) și c), autoritatea competentă poate delimita zone petroliere în cadrul unui perimetru petrolier.4. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 și 34^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 34^1(1) La primirea unei cereri de delimitare de zone petroliere și de aprobare a transferului parțial cu privire la o zonă petrolieră, autoritatea competentă apreciază cu privire la oportunitatea delimitării respectivelor zone petroliere și comunică solicitanților, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii de transfer, dacă este considerat oportun ca zonele petroliere, astfel cum au fost identificate de solicitanți, să fie delimitate în cadrul perimetrului petrolier.(2) Analiza de oportunitate a autorității competente are în vedere posibilitatea identificării sau valorificării de resurse și coroborarea programului minim de lucrări cu zonele petroliere astfel încât să se permită evaluarea potențialului petrolifer, aportul de know-how și tehnologiile de operare.(3) În cazul în care se consideră oportună delimitarea de zone petroliere, transferul parțial se aprobă de către autoritatea competentă în conformitate cu art. 34, iar acordul petrolier se modifică printr-un act adițional care intră în vigoare la data aprobării sale de către Guvern; transferul, astfel cum a fost aprobat de către autoritatea competentă, intră în vigoare la data aprobării actului adițional.(4) Intrarea în vigoare a transferului și a actului adițional prevăzută la alin. (3) dă naștere la raporturi juridice distincte și independente între autoritatea competentă, pe de o parte, și titularul fiecărei zone petroliere, pe de altă parte; încălcarea obligațiilor corespunzătoare unei zone petroliere, modificarea, transferul sau încetarea acordului petrolier în privința uneia dintre zonele petroliere nu va avea niciun efect asupra acordului petrolier în ceea ce privește celelalte zone petroliere.(5) Prin actul adițional prevăzut la alin. (3) se va stabili modul în care se alocă între titularii zonelor petroliere lucrările din programul minim prevăzut în acordul petrolier; prin această alocare, programul minim nu poate fi diminuat.(6) În cazul în care același zăcământ este exploatat în două sau mai multe zone petroliere din cadrul aceluiași perimetru petrolier, în scopul determinării cotei procentuale aplicabile în vederea stabilirii redevenței petroliere se va lua în considerare producția brută extrasă din cadrul întregului zăcământ.Art. 34^2. - (1) Răspunderea persoanelor care dobândesc o cotă-parte din drepturi și își asumă o cotă-parte din obligații cu privire la întregul perimetru petrolier este solidară.(2) Răspunderea persoanelor care dobândesc drepturi și își asumă obligații cu privire la aceeași zonă petrolieră este solidară.(3) Persoanele care dobândesc drepturi și își asumă obligații cu privire la o zonă petrolieră răspund distinct de persoanele care dobândesc drepturi și își asumă obligații cu privire la o altă zonă petrolieră.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Duțu
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Dan Manolescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul economiei,
  Andrei Dominic Gerea
  Ministrul delegat pentru energie,
  Constantin Niță
  Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
  Rovana Plumb
  București, 20 noiembrie 2013.Nr. 106.---------