HOTĂRÂRE nr. 953 din 4 decembrie 2013privind transmiterea unui sector de drum de interes judeţean din domeniul public al oraşului Bragadiru şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Bragadiru în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti-Domneşti", precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes judeţean şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 6 decembrie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin (1) şi art. 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea unui sector de drum judeţean, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al oraşului Bragadiru în domeniul public al statului, conform Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Bragadiru nr. 109/22.10.2013 şi darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti-Domneşti", în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul delegat pentruproiecte de infrastructură deinteres naţional şiinvestiţii străine,Dan-Coman ŞovaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 4 decembrie 2013.Nr. 953.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unui sector de drum judeţean trecut din domeniul public aloraşului Bragadiru în domeniul public al statului, carese dă în administrarea Departamentului pentruproiecte de infrastructură şi investiţiistrăine şi care se încadrează în categoria funcţională a drumurilor deinteres naţional, în vederea realizării de cătreCompania Naţională de Autostrăzi şi DrumuriNaţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii deinteres naţional "Pasaj suprateran pe DJ 602 - Centura Bucureşti-Domneşti"
  *Font 9*
   
  Denumirea sectorului de drum care se preia Persoana juridică ce transmite sectorul de drum Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum Lungimea totală (km) Terenul aferent sectorului de drum (mp) Valoarea de inventar (lei) Indicativ vechi Indicativ nou
  DJ 602 km 3 + 500 - km 5 + 000 Consiliul Local al Oraşului Bragadiru (CUI 4993998) Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investii străine (CUI 31116081), prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CUI 16054368) L = 1,500 10.500 574.927.500 DJ 602 DN Pasaj Domneşti
  -----