ORDONANTA nr. 47 din 30 iulie 1998privind constituirea şi utilizarea Fondului special al aviaţiei civile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 pct. 12 lit. d) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pentru dezvoltarea aeronauticii româneşti se înfiinţează Fondul special al aviaţiei civile. (2) Constituirea şi gestionarea Fondului special al aviaţiei civile, stabilit potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, se efectuează de către Ministerul Transporturilor. (3) Fondul special al aviaţiei civile are drept scop completarea surselor de finanţare a următoarelor obiective: a) executarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale pentru obiectivele care aparţin, conform legii, domeniului public, aflate pe aeroporturile civile de interes naţional şi local; b) asigurarea condiţiilor de desfăşurare şi de executare a programelor de formare, pregătire, instruire şi perfecţionare a personalului din aviaţia civilă; c) achiziţionarea de tehnica pentru aviaţia civilă, utilizata în domenii de interes public.  +  Capitolul 2 Constituirea Fondului special al aviaţiei civile  +  Articolul 2Sursele Fondului special al aviaţiei civile se constituie după cum urmează: a) prin perceperea unei cote de 9% din veniturile realizate de persoanele juridice române, ca urmare a prestării următoarelor activităţi:- dirijarea şi controlul traficului aerian, informarea aeronautica şi meteorologica a operatorilor aerieni români şi străini, protecţia navigaţiei aeriene;- eliberarea, prelungirea valabilităţii, echivalarea, suspendarea, retragerea documentelor de certificare a tehnicii de aviatie civilă;- autorizarea efectuării de lucrări în zonele de siguranţă şi de protecţie a infrastructurilor de transport aerian de interes public;- înmatricularea aeronavelor civile;- eliberarea, prelungirea valabilităţii, echivalarea, suspendarea, retragerea documentelor de autorizare a operatorilor aerieni;- eliberarea, prelungirea valabilităţii, suspendarea, retragerea documentelor de autorizare a terenurilor de aeronautica civilă şi a activităţilor aeroportuare;- eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, suspendarea şi retragerea documentelor de autorizare a persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, pentru încercările de tip, fabricatia, depozitarea, distribuţia, întreţinerea, reparaţiile curente şi generale ale aeronavelor civile, furnizarea de materiale şi piese de schimb avionabile;- eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, suspendarea şi retragerea documentelor de autorizare a persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, pentru proiectarea, construcţia, montajul, reparaţiile pentru obiective ce aparţin aviaţiei civile;- eliberarea, prelungirea valabilităţii, validarea, echivalarea, suspendarea şi retragerea documentelor de autorizare a persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, pentru dirijarea şi controlul traficului aerian, informarea aeronautica şi serviciile meteorologice pentru aeronautica, protecţia navigaţiei civile; b) prin donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi juridice, române şi străine, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Obligaţia calculării şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 2 lit. a) revine persoanelor juridice care prestează activităţile menţionate la alineatul respectiv.  +  Articolul 4Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 3 se vărsa în contul Fondului special al aviaţiei civile până la data de 25 a primei luni din fiecare trimestru, pentru trimestrul anterior.  +  Capitolul 3 Repartizarea sumelor din Fondul special al aviaţiei civile  +  Articolul 5 (1) Acţiunile şi lucrările finanţate din Fondul special al aviaţiei civile se stabilesc prin programe anuale elaborate de Ministerul Transporturilor, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Bugetul anual al Fondului special al aviaţiei civile se elaborează şi se fundamentează de către Ministerul Transporturilor, pe baza programelor anuale aprobate. (3) Bugetul Fondului special al aviaţiei civile se aproba anual ca anexa la bugetul de stat.  +  Articolul 6Fondul special al aviaţiei civile, constituit conform art. 2, se utilizează astfel: a) 25% pentru aeroporturile de interes naţional; b) 15% pentru aeroporturile de interes local; c) 40% pentru achizitionare de tehnica pentru aviaţia civilă, utilizata în domenii de interes public; d) 20% pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare şi de executare a programelor de formare, pregătire, instruire şi perfecţionare a personalului din aviaţia civilă.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 7 (1) Sumele încasate pentru Fondul special al aviaţiei civile vor fi folosite în exclusivitate în scopul pentru care au fost constituite. (2) Unităţile de aviatie civilă care beneficiază de sume alocate din Fondul special al aviaţiei civile sunt obligate sa pună la dispoziţie Ministerului Transporturilor toate documentele solicitate, prin care să se justifice utilizarea sumelor sus-menţionate.  +  Articolul 8Disponibilul existent la finele anului în contul Fondului special al aviaţiei civile se reportează, cu aceeaşi destinaţie, pentru anul următor.  +  Articolul 9Pentru neplata la termen şi integrală a sumelor datorate Fondului special al aviaţiei civile se aplică prevederile actelor normative în vigoare, aferente obligaţiilor către bugetul de stat.  +  Articolul 10Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe se exercită de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 11 (1) Criteriile pe baza cărora se aloca sumele din Fondul special al aviaţiei civile, precum şi metodologia de programare, de calcul, de raportare şi de control, referitoare la Fondul special al aviaţiei civile, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor. (2) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora normele metodologice prevăzute la alineatul precedent.  +  Articolul 12Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistrul finanţelor,Daniel Daianu----------